(EU) 2019/146Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/146 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 12-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 30. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/146

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/502 (2) povolen přípravek Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňková látka pro dojnice.

(2)

Držitel povolení, společnost Micron Bio-Systems Ltd, předložila v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 žádost, v níž navrhuje doplnit k povolení název svého zástupce.

(3)

Držitel povolení předložil příslušné údaje dokládající skutečnost, že s účinkem od 30. března 2019 bude společnost FeedVision BV jednat jako jeho zástupce pro dotčenou doplňkovou látku.

(4)

Navrhovaná změna podmínek povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(5)

Aby mohla společnost FeedVision BV jednat jako zástupce držitele povolení, je třeba změnit podmínky dotčeného povolení. Proto by v názvu a v příloze uvedeného nařízení mělo být doplněno jméno zástupce. Jméno držitele povolení bylo v názvu prováděcího nařízení (EU) 2015/502 uvedeno s chybami. Proto by jméno držitele povolení mělo být v názvu prováděcího nařízení opraveno.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/502 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Ustanovení tohoto nařízení by se měla použít ode dne vystoupení Spojeného království z Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/502

Prováděcí nařízení (EU) 2015/502 se mění takto:

1)

slova „Micro Bio-System Ltd“ v názvu se nahrazují slovy „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FeedVision BV“;

2)

slova „Micron Bio-Systems Ltd“ ve druhém sloupci přílohy se nahrazují slovy „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FeedVision BV“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/502 ze dne 24. března 2015 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení Micro Bio-System Ltd) (Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 57).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU