(EU) 2019/145Nařízení Komise (EU) 2019/145 ze dne 30. ledna 2019, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 11-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 20. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/145

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nizozemské znění nařízení Komise (EU) č. 68/2013 (2) obsahuje chybu v položkách 13.8.1 a 13.8.2 v části C přílohy, pokud jde o odkaz na složku krmných surovin, která má být deklarována. Místo odkazu na „draslík“ se chybně odkazuje na „vlhkost“, což ovlivňuje rozsah určitých povinností provozovatelů.

(2)

Nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1.)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU