(EU) 2019/132Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/132 ze dne 28. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Publikováno: Úř. věst. L 25, 29.1.2019, s. 12-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. ledna 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/132

ze dne 28. ledna 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Z přezkumu seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 vyplývá, že by měly by být odstraněny údaje týkající se jedné osoby.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 se zrušuje položka 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU