(EU) 2019/124Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

Publikováno: Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1-166 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. ledna 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/124

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními sbory přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.

(4)

Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty a měl by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení, přičemž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.

(5)

V souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se má povinnost vykládky uplatňovat nejpozději od 1. ledna 2019. Pokud se na druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky, měly by být vyloženy všechny druhy ulovené při tomto rybolovu, jehož se týká omezení odlovu. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijala Komise řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky, ve formě zvláštních plánů výmětů použitelných dočasně a na dobu, která není delší než tři roky.

(6)

Rybolovná práva pro populace druhů ryb spadajících do povinnosti vykládky od 1. ledna 2019 by měla zohlednit skutečnost, že výměty již nebudou v zásadě povoleny. Rybolovná práva by proto měla vycházet z doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ohledně množství celkového úlovku (místo doporučení ohledně množství celkové vykládky). Od doporučeného množství celkového úlovku by mělo být odečteno množství, které může být na základě výjimky i nadále předmětem výmětů během plnění povinnosti vykládky.

(7)

Existují určité populace, u nichž ICES vydala vědecké doporučení v podobě nulových úlovků. Jestliže se TAC u těchto populací stanoví na úroveň uvedenou ve vědeckém doporučení, povinnost vykládky všech úlovků ve smíšeném rybolovu, kdy dochází k vedlejším úlovkům těchto populací, by vedl k jevu tzv. blokačních druhů. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné sociálně-ekonomické důsledky a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu těchto populací a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací u smíšeného rybolovu s maximálním udržitelným výnosem, je zapotřebí stanovit zvláštní TAC pro vedlejší úlovky těchto populací. Úroveň těchto TAC by měla být stanovena tak, aby se nezvyšovala úmrtnost těchto populací a aby se podnítilo zlepšení selektivity a zamezení úlovků. S cílem zaručit co největší využívání rybolovných práv v rámci smíšeného rybolovu v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je vhodné vytvořit sdílenou rezervu pro výměnu kvót pro ty členské státy, které nemají žádné kvóty pro pokrytí nevyhnutelných vedlejších úlovků.

(8)

Aby se postupně snižovaly nežádoucí vedlejší úlovky dotčených populací, měly by členské státy od roku 2019 provádět víceleté plány na snižování vedlejších úlovků v příslušném rybolovu s cílem postupně snížit množství nežádoucích úlovků dotčených populací tím, že přijmou vnitrostátní opatření a případně budou spolupracovat na regionální úrovni, aby Komisi v roce 2019 předložily společná doporučení. Tyto plány na snižování vedlejších úlovků budou vyhodnoceny VTHVR a po dvou letech po nabytí účinnosti přezkoumány. Všechna plavidla, která využívají těchto specifických TAC, by navíc měla od roku 2019 provádět úplnou dokumentaci o úlovcích.

(9)

Podle vědeckého doporučení je populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře (v divizích ICES 4b, 4c a 7a, 7d až 7h) nadále v ohrožení. Od roku 2005 klesá biomasa reprodukující se populace a v současné době je pod úrovní mezního referenčního bodu Blim. Postupem času se zvyšovala úmrtnost způsobená rybolovem, přičemž nejvyšších hodnot dosáhla v roce 2013 a následně rychle poklesla pod hodnotu vyplývající z maximálního udržitelného výnosu. Od roku 2008 byla míra dorůstání populací podle odhadů nízká, s výjimkou ročníků 2013 a 2014, u nichž odhady ukazují na průměrnou míru dorůstání populace. ICES doporučuje, aby v případě použití přístupu založeného na maximálním udržitelném výnosu celkové odstraněné množství v roce 2019 nepřekročilo 1 789 tun, což oproti doporučení z roku 2018 představuje nárůst. Proto by mohly být povoleny vyšší odlovy tohoto druhu za použití háčků a lovných šňůr. Rovněž je vhodné pokračovat v uplatňování souboru opatření pro nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského za použití některých dalších zařízení a současně stanovit omezený nárůst počtu povolení úlovků. Vzhledem k významnému dopadu rekreačního rybolovu mořčáka evropského na jeho populaci by měla být upravena opatření pro řízení rekreačního rybolovu tohoto druhu. V mezích vědeckého doporučení by se měla i nadále uplatňovat praxe vypouštění jedinců zpět do moře, jakož i omezení množství úlovků, měly by však být uplatňovány po delší dobu.

(10)

V případě populace úhoře říčního (Anguilla anguilla L.) doporučila ICES, aby veškerá úmrtnost způsobená lidskou činností, včetně rekreačního a komerčního rybolovu, byla omezena na nulu, nebo aby se nulové hodnotě co nejvíce přiblížila. Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) navíc přijala doporučení GFCM/42/2018/1, které stanoví opatření pro řízení rybolovu úhoře říčního ve Středozemním moři. Je vhodné v celé Unii zavést stejné podmínky, a tedy stanovit pro vody Unie oblasti ICES, jakož i pro brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, zákaz rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců pro veškerý rybolov úhoře říčního ve všech fázích života. Toto období zákazu rybolovu by mělo být soudržné s cíli pro zachování zdrojů stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 (2) a s časovými migračními vzorci úhoře říčního, a proto je vhodné, aby pro vody Unie oblasti ICES bylo stanoveno v období mezi 1. srpnem 2019 a 29. únorem 2020.

(11)

Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloků a rejnokovitých) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládá povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení byl špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování a předpoklad, že by výměty vzhledem k vysoké míře přežití nevedly k vyšší míře úmrtnosti způsobené rybolovem a byly by pro zachování těchto druhů prospěšné. Od 1. ledna 2019 však budou muset být úlovky těchto druhů vyloženy, ledaže se na ně bude vztahovat některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.

(12)

Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech.

(13)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 (3) byl zaveden víceletý plán pro Severní moře, který vstoupil v platnost v roce 2018. V souladu s cíli (rozmezí hodnot FMSY) a zárukami splňujícími podmínky tohoto plánu by měla být stanovena rybolovná práva pro populace uvedené v článku 1 plánu. Rozmezí FMSY byla určena v příslušných doporučeních ICES. Rybolovná práva pro vedlejší úlovky populací v Severním moři by měla být stanovena v souladu s přístupem předběžné opatrnosti vyplývajícím z čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2018/973. V zájmu omezení rozdílů u rybolovných práv mezi jednotlivými roky je vhodné použít v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení horní rozmezí FMSY pro jazyk obecný v divizi ICES 2a a podoblasti ICES 4.

(14)

TAC pro populaci jazyků rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu a tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 509/2007 (4) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 (5). Cílem v případě populace štikozubce novozélandského, jak jej stanoví nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 (6), je obnova biomasy dotyčných populací až na úroveň bezpečných biologických limitů v souladu s vědeckými údaji. V souladu s vědeckým doporučením je s ohledem na chybějící průkazné údaje o cílové biomase reprodukující se populace a na změny bezpečných biologických limitů vhodné stanovit TAC na základě doporučení ICES týkajícího se maximálního udržitelného výnosu, a přispět tak k dosažení cílů společné rybářské politiky.

(15)

Pokud jde o populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, poskytla rada ICES na základě porovnávání s referenčními ukazateli doporučení pro kombinované populace sledě obecného v divizích 6a, 7b a 7c (západně od Skotska, západně od Irska). Toto doporučení se týká dvou odlišných TAC (jednak pro divize 6aS, 7b a 7c, jednak pro divize 5b, 6b a 6aN). Podle ICES je pro tyto populace třeba vypracovat plán obnovy. Vzhledem k tomu, že podle vědeckých doporučení nelze plán řízení pro severní populaci (7) uplatnit na kombinované populace a rybolovná práva pro tyto dvě populace není možné stanovit odděleně, měl by se stanovit TAC s cílem povolit omezený odlov v komerčně provozovaném vědeckém programu odběru vzorků.

(16)

Opatření pro řízení a úrovně TAC v případě populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definovaným v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a aspekty týkající se smíšených lovišť.

(17)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (8) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 zmíněného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nemají vztahovat články 3 nebo 4 uvedeného nařízení, zejména na základě biologického stavu těchto populací. Nedávno byl čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(18)

V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(19)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, a články 5, 6, 7 a 9 a přílohou I nařízení (EU) 2016/1627 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2019.

(20)

S cílem zaručit plné využívání rybolovných práv je vhodné umožnit flexibilní uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci.

(21)

U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.

(22)

Na 12. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Manile ve dnech 23. až 28. října 2017, byla doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatku I a II úmluvy. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie provádějících rybolov ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí provádějících rybolov ve vodách Unie.

(23)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (9), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné určit kódy, které členské státy použijí, když zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení.

(24)

Na základě doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie divizí ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2019, je vhodné, aby až do zveřejnění tohoto doporučení byly TAC a kvóty pro tuto populaci prozatímně stanoveny na nulovou hodnotu.

(25)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (10) a Faerskými ostrovy (11) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (12) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2019. Uvedená rybolovná práva je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení.

(26)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2018 opatření na zachování obou populací okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(27)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) se na svém výročním zasedání v roce 2017 dohodla, že v letech 2018 a 2019 může Unie rozdělit nepřidělené rezervy pro tuňáka obecného na roky 2019 a 2020 s přihlédnutím zejména k potřebám pobřežních rozvojových smluvních stran ICCAT a spolupracujících nesmluvních stran, subjektů nebo rybářských subjektů v oblasti jejich tradičního rybolovu. Pokud jde o množství přidělené Unii, bylo rozdělení dohodnuto na schůzce konané mezi zasedáními panelu 2 komise ICCAT (Madrid, březen 2018) na základě informací poskytnutých členskými státy, zejména Řeckem, Španělskem a Portugalskem. Unie tak získala zvláštní rybolovná práva ve výši 87 tun pro rok 2019 a 100 tun pro rok 2020, jež mají být využita plavidly Unie provádějícími tradiční rybolov v určitých regionech Unie. Toto přidělení nových rybolovných práv potvrdila komise ICCAT na výročním zasedání v roce 2018, a proto je vhodné stanovit pro tato dodatečná rybolovná práva rozdělovací klíč.

(28)

V roce 2019 se v souladu s doporučením komise ICCAT 16 05 snižuje TAC pro mečouna obecného ve Středozemním moři. Jak je tomu již v případě populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, je vhodné, aby odlovy v rámci rekreačního rybolovu všech ostatních populací řízených komisí ICCAT podléhaly omezením odlovu, jež komise ICCAT přijala. Na rybářská plavidla Unie o minimální délce 20 metrů lovící tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT by se kromě toho měla vztahovat omezení kapacity přijatá komisí ICCAT v doporučení ICCAT 15 01. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(29)

Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) na svém 37. výročním zasedání v roce 2018 přijaly pro období od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 2019 omezení odlovu cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2019 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2018.

(30)

Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2017 nová omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), která se omezení odlovu Unie v rámci IOTC nedotýkají. Omezila rovněž možnosti používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocných plavidel. Tato ustanovení nebyla na výročním zasedání v roce 2018 revidována, a měla by se proto i nadále provádět v právu Unie.

(31)

Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 23.–27. ledna 2019. Je vhodné, aby stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO byla až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována.

(32)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém výročním zasedání v roce 2017 přijala opatření k zachování tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného na období 2018–2020. Toto opatření nebylo na výročním zasedání v roce 2018 revidováno, a mělo by se proto i nadále provádět v právu Unie.

(33)

Na svém výročním zasedání v roce 2018 potvrdila Komise na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) TAC pro tuňáka modroploutvého na období 2018–2020 přijatý na výročním zasedání v roce 2016. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá organizací CCSBT by měla být provedena v právu Unie.

(34)

Na svém výročním zasedání v roce 2018 přijala Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) TAC pro hlavní druhy spadající do její působnosti. Platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá organizací SEAFO by měla být provedena v právu Unie.

(35)

Na svém 15. výročním zasedání přijala Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) opatření pro zachování a řízení. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie prostřednictvím změny těchto rybolovných práv v roce 2019.

(36)

Na svém 40. výročním zasedání v roce 2018 přijala Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) řadu rybolovných práv na rok 2019 pro některé populace v podoblastech 1 až 4 oblasti úmluvy NAFO. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(37)

Na svém 42. výročním zasedání v roce 2018 přijala Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) omezení odlovu a intenzity rybolovu pro některé populace malých pelagických druhů na roky 2019, 2020 a 2021 v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře) oblasti dohody GFCM. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie. Maximální omezení odlovu uvedená v příloze IL se stanoví výlučně na jeden rok a nedotýká se dalších opatření, která mohou být přijata v budoucnosti, ani případných rozpisů rozdělení mezi členské státy.

(38)

Na svém 42. výročním zasedání v roce 2018 přijala Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) doporučení GFCM/42/2018/1, které stanoví opatření pro řízení rybolovu úhoře říčního (Anguilla anguilla L.) ve Středozemním moři. Tato opatření již byla provedena na úrovni EU prostřednictvím nařízení (ES) č. 1100/2007. Doporučení obsahuje také každoroční období zákazu rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců, jež je třeba provést do práva EU a jež musí každý členský stát stanovit v souladu s cíli pro zachování zdrojů podle nařízení (ES) č. 1100/2007, svým plánem či plány řízení pro úhoře a časovými migračními vzorci úhoře v dotčeném členském státě. Zákaz rybolovu se v souladu s uvedeným doporučením vztahuje na všechny mořské vody Středozemního moře a na brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody.

(39)

S ohledem na zvláštní rysy slovinského loďstva a jeho okrajový dopad na populace malých pelagických druhů je žádoucí zachovat stávající způsob rybolovu a zajistit přístup slovinského loďstva k minimálnímu množství malých pelagických druhů.

(40)

Na 5. zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) v roce 2018 byla přijata opatření k zachování a řízení populací spadajících do oblasti působnosti této dohody. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(41)

Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2018, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.

(42)

Pokud jde o rybolovná práva pro kraby rodu Chionoecetes okolo oblasti Svalbardu, Pařížská smlouva z roku 1920 přiznává všem smluvním stranám rovný a nediskriminační přístup ke zdrojům, mimo jiné v oblasti rybolovu. Postoj Unie k tomuto přístupu, pokud jde o rybolov krabů rodu Chionoecetes na pevninském šelfu kolem Svalbardu, je uveden ve dvou verbálních nótách Norsku ze dne 25. října 2016 a 24. února 2017. Aby se zajistilo, že využívání populace krabů rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu bude slučitelné s nediskriminačními pravidly pro řízení stanovenými Norskem, pod jehož svrchovanost a jurisdikci oblast vymezená uvedenou smlouvou spadá, je vhodné stanovit počet plavidel oprávněných k tomuto rybolovu. Rozdělení těchto rybolovných práv mezi členské státy je omezeno na rok 2019. Připomíná se, že hlavní odpovědnost v Unii za zajištění dodržování platného práva nesou členské státy vlajky.

(43)

V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuela o udělení rybolovných práv ve vodách Unie rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuela ve výlučné hospodářské zóně při pobřeží Francouzské Guyany (13) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.

(44)

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení mají být uplatňována bez přerušení, a s cílem zabránit právní nejistotě v období mezi koncem roku 2019 a dnem vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2020, by se ustanovení o zákazech a obdobích zákazu vyplývajících z tohoto nařízení měla uplatňovat i na začátku roku 2020 až do dne vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2020.

(4)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly řídit své přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowatt-dnech. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (14).

(46)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za trvalé ukončení rybolovných činností a na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(47)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2019, a zvláštních ustanovení týkajících se určitých oblastí, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.

(48)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno právo Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a)

omezení odlovu pro rok 2019 a v případě, že je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2020;

b)

omezení intenzity rybolovu v období od 1. února 2019 do 31. ledna 2020, vyjma případů, kdy jsou pro omezení intenzity rybolovu stanovena v článcích 27, 28 a 41 jiná období, jakož i omezení týkající se používání lovných zařízeních s uzavíracím mechanismem;

c)

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 2019 pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR;

d)

rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 29 pro období v letech 2019 a 2020 stanovená v uvedeném článku.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a)

rybářská plavidla Unie;

b)

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

b)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

c)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“:

i)

v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

e)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků.

g)

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí určená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 517/2008 (15);

h)

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

i)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumějí:

a)

„oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 218/2009 (16);

b)

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasen?re ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES 7“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30? s. š., 15° 00? z. d.,

53° 30? s. š., 11° 00? z. d.,

51° 30? s. š., 11° 00? z. d.,

51° 30? s. š., 13° 00? z. d.,

51° 00? s. š., 13° 00? z. d.,

51° 00? s. š., 15° 00? z. d.,

53° 30? s. š., 15° 00? z. d.;

e)

„funkční jednotkou 26 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00? s. š., 8° 00? z. d.,

43° 00? s. š., 10° 00? z. d.,

42° 00? s. š., 10° 00? z. d.,

42° 00? s. š., 8° 00? z. d.;

f)

„funkční jednotkou 27 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

42° 00? s. š., 8° 00? z. d.,

42° 00? s. š., 10° 00? z. d.,

38° 30? s. š., 10° 00? z. d.,

38° 30? s. š., 9° 00? z. d.,

40° 00? s. š., 9° 00? z. d.,

40° 00? s. š., 8° 00? z. d.;

g)

„funkční jednotkou 30 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast podléhající španělské jurisdikci v Cádizském zálivu a v přilehlých vodách divize 9a;

h)

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES 9a východně od 7° 23? 48? z. d.;

i)

„oblastí úmluvy CCAMLR“ (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 (17);

j)

„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (18);

k)

„zeměpisnými podoblastmi GFCM“ (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) oblasti vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (19);

l)

„oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (20);

m)

„oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (21);

n)

„oblastí pravomoci komise IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (22);

o)

„oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (23);

p)

„oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (24);

q)

„oblastí dohody SIOFA“ zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (25);

r)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (26);

s)

„oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (27);

t)

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

u)

„oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

poledníkem 150° z. d.,

poledníkem 130° z. d.,

rovnoběžkou 4° j. š.,

rovnoběžkou 50° j. š.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVAPRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Rybářská plavidla Unie jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen za podmínek stanovených v článku 15 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (28) a v prováděcích předpisech k němu.

Článek 6

TAC, které určí členské státy

1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.

2.   TAC, které určí členský stát:

a)

musí být v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací, a

b)

musí vést:

i)

s co největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2019, jsou-li k dispozici analytická posouzení; nebo

ii)

k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, nejsou-li analytická posouzení k dispozici nebo jsou-li neúplná.

3.   Do 15. března 2019 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a)

přijaté TAC;

b)

údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;

c)

údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.

2.   V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení.

Článek 8

Mechanismus pro výměnu kvót pro TAC týkající se nevyhnutelných vedlejších úlovků v souvislosti se zavedením povinnosti vykládky

1.   S cílem zohlednit zavedení povinnosti vykládky a zpřístupnit kvóty členským státům, které nedisponují kvótou pro určité vedlejší úlovky, se mechanismus pro výměnu kvót vymezený v tomto článku použije na TAC určené v příloze IA.

2.   6 % z každé kvóty z TAC pro tresku obecnou v Keltském moři, tresku obecnou západně od Skotska, tresku bezvousou v Irském moři a platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k a 3 % z každé kvóty z TAC pro tresku bezvousou západně od Skotska, jež byly přiděleny každému členskému státu, se zpřístupní jako sdílená rezerva pro výměnu kvót, jež bude otevřena od 1. ledna 2019. Členské státy bez přidělené kvóty mají k této rezervě kvót výhradní přístup do 31. března 2019.

3.   Množství, jež se z této rezervy vyberou, nelze vyměnit ani převést do následujícího roku. Případná nevyužitá množství jsou po 31. března 2019 vrácena členským státům, které jimi do rezervy pro výměnu kvót původně přispěly.

4.   Navrácené kvóty pocházejí pokud možno ze seznamu TAC určeného každým členským státem přispívajícím do sdílené rezervy, jak je to uvedeno v dodatku k příloze IA.

5.   Vyměňované kvóty musí mít rovnocennou tržní hodnotu, přičemž se použije tržní směnný kurz nebo jiné vzájemně přijatelné směnné kurzy. Pokud neexistují žádné alternativy, použije se rovnocenná ekonomická hodnota v souladu s průměrnými cenami v Unii z předchozího roku poskytnutými Evropským střediskem pro monitorování trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

6.   V případech, kdy mechanismus podle tohoto článku členským státům neumožňuje pokrýt jejich nevyhnutelné vedlejší úlovky v podobném rozsahu, usilují členské státy o dohodu na výměně kvót podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž zajistí, aby vyměňované kvóty měly rovnocennou obchodní hodnotu.

Článek 9

Omezení intenzity rybolovu

V obdobích uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) se použijí tato omezení intenzity rybolovu:

a)

v příloze IIA na obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES 8c a 9a, s výjimkou Cádizského zálivu;

b)

v příloze IIB pro řízení populace jazyků rodu Solea v divizi ICES 7e.

Článek 10

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského

1.   Rybářským plavidlům Unie i veškerému komerčnímu rybolovu z pobřeží se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 4b a 4c, jakož i v podoblasti ICES 7. Mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

2.   Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům Unie v divizích ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h a ve vodách do 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES 7a a 7g povoluje v lednu 2019 a od 1. dubna do 31. prosince 2019 lovit mořčáka evropského, jakož i uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti prostřednictvím těchto zařízení a v rámci těchto omezení:

a)

za použití vlečných sítí pro lov při dně (29), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 400 kilogramů za dva měsíce a 1 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě odlovených tímto plavidlem za jediný den;

b)

za použití nevodů (30), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 210 kilogramů za měsíc a 1 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě ulovených tímto plavidlem za jediný den;f

c)

za použití háčků a šňůr (31), nepřesahující 5,5 tun na plavidlo a rok;

d)

za použití ukotvených tenatových sítí (32), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 1,4 tun na plavidlo za rok.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmeni c) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr, a v písmeni d) se záznamy o odlovech za použití ukotvených tenatových sítí. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby příslušná odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

3.   Omezení odlovu stanovená v odstavci 2 nejsou převoditelná mezi plavidly a v případě, že existuje měsíční omezení, ani z jednoho měsíce na druhý. Pro rybářská plavidla Unie, která používají více než jeden druh lovného zařízení během jednoho kalendářního měsíce, platí pro každý typ lovného zařízení nejnižší omezení odlovu stanovené v odstavci 2.

Do 15 dní po uplynutí každého měsíce podají členské státy Komisi zprávu o všech úlovcích mořčáka evropského rozdělených podle druhu lovného zařízení.

4.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, se v divizích ICES 4b, 4c, 6a, 7a až 7k:

a)

v období od 1. ledna do 31. března a od 1. listopadu do 31. prosince 2019 povoluje pouze rybolov mořčáka evropského, při němž jsou jedinci vypouštěni zpět do moře, umožňující vysokou míru přežití. Během tohoto období se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat;

b)

v období od 1. dubna do 31. října 2019 povoluje ponechat si jednoho jedince mořčáka evropského na rybáře a den.

5.   Při rekreačním rybolovu se v divizích ICES 8a a 8b povoluje uchovávat na palubě nejvýše tři jedince mořčáka evropského na rybáře a den.

Článek 11

Opatření týkající se rybolovu úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES

Zakazuje se veškerý cílený, vedlejší a rekreační rybolov úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES a v brakických vodách, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, po dobu tří po sobě jdoucích měsíců v období, které určí každý členský stát mezi 1. srpnem 2019 a 29. únorem 2020. Členské státy stanovené období sdělí Komisi nejpozději 1. června 2019.

Článek 12

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

přerozdělení provedená podle článků 12 a 47 nařízení (EU) 2017/2403;

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g)

převody a výměny kvót podle článku 17 tohoto nařízení.

2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 13

Období zákazu rybolovu

1.   V období od 1. května do 31. května 2019 je v oblasti Porcupine Bank zakázáno lovit nebo uchovávat na palubě ryby těchto druhů: treska obecná, pakambaly rodu Lepidorhombus, ďasovití, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, štikozubec obecný, humr severský, platýs evropský, treska sajda, treska tmavá, rejnokovití, jazyk obecný, mníkovec bělolemý, mník modrý, mník mořský a ostroun obecný.

Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank zeměpisnou oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

52° 27? s. š.

12° 19? z. d.

2

52° 40? s. š.

12° 30? z. d.

3

52° 47? s. š.

12° 39,600? z. d.

4

52° 47? s. š.

12° 56? z. d.

5

52° 13,5? s. š.

13° 53,830? z. d.

6

51° 22? s. š.

14° 24? z. d.

7

51° 22? s. š.

14° 03? z. d.

8

52° 10? s. š.

13° 25? z. d.

9

52° 32? s. š.

13° 07,500? z. d.

10

52° 43? s. š.

12° 55? z. d.

11

52° 43? s. š.

12° 43? z. d.

12

52° 38,800? s. š.

12° 37? z. d.

13

52° 27? s. š.

12° 23? z. d.

14

52° 27? s. š.

12° 19? z. d.

Odchylně od prvního pododstavce se plavidlům, která mají na palubě druhy uvedené ve zmíněném pododstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   V divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 je od 1. ledna do 31. března 2019 a od 1. srpna do 31. prosince 2019 zakázán komerční rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.

Zákaz stanovený v prvním pododstavci platí i pro plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

Článek 14

Zákazy

1.   Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat tyto druhy:

a)

rejnoka paprsčitého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

žraloka bílého (Carcharodon carcharías) ve všech vodách;

c)

bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d)

světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) ve všech vodách;

f)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

g)

bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

h)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

i)

světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

j)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

k)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

l)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

m)

tyto druhy mant rodu Mobula ve všech vodách:

i)

mantu velkou (Mobula mobular),

ii)

mantu senegalskou (Mobula rochebrunei),

iii)

mantu japonskou (Mobula japanica),

iv)

mantu Thurstonovu (Mobula thurstoni),

v)

mantu kambodžskou (Mobula eregoodootenkee),

vi)

mantu mexickou (Mobula munkiana),

vii)

mantu chilskou (Mobula tarapacana),

viii)

mantu Kuhlovu (Mobula kuhlii),

ix)

mantu malou (Mobula hypostoma),

x)

mantu Alfredovu (Mobula alfredi),

xi)

mantu obrovskou (Mobula birostris);

n)

tyto druhy pilounů (Pristidae) ve všech vodách:

i)

pilouna asijského (Anoxypristis cuspidata),

ii)

pilouna queenslandského (Pristis clavata),

iii)

pilouna mnohozubého (Pristis pectinata),

iv)

pilouna obecného (Pristis pristis),

v)

pilouna zelenavého (Pristis zijsron);

o)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

p)

rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h a 7k;

q)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6 a 10;

r)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

s)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

t)

rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 7, 8, 9 a 10;

u)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12;

v)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, s výjimkou neplnění programů uvedených v příloze IA;

w)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 15

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 16

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu v rybolovných oblastech vymezených v příloze III tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III tohoto nařízení, však nesmí být překročen.

KAPITOLA III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 17

Převody a výměny kvót

1.   Pokud jsou podle pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu povoleny převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami této organizace, členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) může jednat se smluvní stranou této organizace a případně stanovit možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise a příslušná smluvní strana této organizace bez zbytečného prodlení vyjádří souhlas s tím, že budou vázány tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od jeho přídělu od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou této organizace nebo případně s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2020 na převody kvót od smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následné přidělení členským státům.

Oddíl 2

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 18

Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle bodu 1 přílohy IV.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle bodu 2 přílohy IV.

3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle bodu 3 přílohy IV.

4.   Počet a celková hrubá tonáž rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle bodu 4 přílohy IV.

5.   Počet pastí používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle bodu 5 přílohy IV.

6.   Kapacita chovu tuňáka obecného, kapacita výkrmu a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle bodu 6 přílohy IV.

7.   Maximální počet rybářských plavidel Unie, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílového druhu v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (33), je omezen podle bodu 7 přílohy IV tohoto nařízení.

8.   Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle bodu 8 přílohy IV.

Článek 19

Rekreační rybolov

Je-li to vhodné, přidělí členské státy ze svých kvót přidělených v příloze ID zvláštní podíl pro rekreační rybolov.

Článek 20

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškouna velkookého (Alopias superciliosus).

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.

3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl kladivounů čeledi Sphyrnidae (vyjma kladivouna tiburo – Sphyrna tiburo).

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis).

Oddíl 3

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 21

Zákazy a omezení rybolovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v části A přílohy V je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o průzkumný rybolov, vztahují se TAC a omezení vedlejších úlovků uvedené v části B přílohy V na podoblasti v ní uvedené.

Článek 22

Průzkumný rybolov

1.   Členské státy se v roce 2019 mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 1. června 2019.

2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a jsou TAC a omezení vedlejších úlovků pro jednotlivé podoblasti a divize a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU) v rámci jednotlivých podoblastí a divizí stanovena v části B přílohy V. Rybolov v každé SSRU se zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a v dané SSRU se po zbytek sezóny rybolov zakáže.

3.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.

Článek 23

Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2019/2020

1.   Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2019/2020 lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí Komisi tento svůj úmysl nejpozději 1. května 2019 za použití formuláře uvedeného v části C přílohy V tohoto nařízení. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději 30. května 2019.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.

3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr v tomto směru, pouze pokud jde o plavidla s oprávněním k rybolovu plující v době oznámení buď pod jeho vlajkou, nebo pod vlajkou jiné členské země CCAMLR, přičemž se předpokládá, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.

4.   Členským státům se umožní, aby udělily oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než plavidlům, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud je některému oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a)

úplné údaje o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b)

plný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamech plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Oddíl 4

Oblast působnosti komise IOTC

Článek 24

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti působnosti komise IOTC

1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti působnosti komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 1 přílohy VI.

2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti působnosti komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 2 přílohy VI.

3.   Členské státy mohou změnit přidělení plavidel mezi oběma druhy rybolovu uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotyčných populací ryb.

4.   Členské státy zajistí, aby tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, byla plavidla, jež mají být převedena, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v mezích stanovených v rozvojových plánech předložených komisi IOTC.

Článek 25

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocná plavidla

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně používat více než 350 aktivních unášených zařízení s uzavíracím mechanismem.

2.   Počet zásobovacích plavidel nesmí být více než jedno zásobovací plavidlo na podporu nejméně dvou plavidel lovících košelkovými nevody, která plují pod vlajkou téhož členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na členské státy, které používají pouze jedno zásobovací plavidlo.

3.   Jedno plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí být v žádném okamžiku podporováno více než jedním zásobovacím plavidlem plujícím pod vlajkou téhož členského státu.

4.   Od 1. ledna 2018 Unie neregistruje v rejstříku oprávněných plavidel IOTC žádné nové ani dodatečné zásobovací plavidlo.

Článek 26

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškounů všech druhů čeledi Alopiidae.

2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo část upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místnímu odbytu.

3.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavcích 1 a 2 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Oddíl 5

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 27

Pelagický rybolov

1.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2019 v této oblasti celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti.

3.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi nejpozději pátý den následujícího měsíce seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i záznamy o zastávkách v přístavech s cílem sdělit tyto informace sekretariátu SPRFMO.

Článek 28

Rybolov při dně

1.   Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2019 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty části oblasti úmluvy, v nichž se prováděl rybolov při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Nad rámec záznamu mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO potvrdí jejich plán lovit nad rámec záznamu.

2.   Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.

Oddíl 6

Oblast úmluvy IATTC

Článek 29

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidly lovícími košelkovými nevody se zakazuje:

a)

od 29. července 00:00 hod. do 8. října 2019 24:00 hod. nebo od 9. listopadu 2019 00:00 hod. do 19. ledna 2020 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

poledníkem 150° z. d.,

rovnoběžkou 40° s. š.,

rovnoběžkou 40° j. š.;

b)

od 9. října 2019 00:00 hod. do 8. listopadu 2019 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

poledníkem 96° z. d.,

poledníkem 110° z. d.,

rovnoběžkou 4° s. š.,

rovnoběžkou 3° j. š.

2.   Dotčené členské státy u každého ze svých plavidel oznámí Komisi před 1. dubnem 2019, pro které období zákazu uvedené v odstavci 1 se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu zastavit.

3.   Plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov tuňáků v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:

a)

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

b)

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 30

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí mít v oblasti úmluvy IATTC v žádném okamžiku více než 450 aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Zařízení s uzavíracím mechanismem lze aktivovat pouze na palubě plavidel lovících košelkovými nevody.

2.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí spustit zařízení s uzavíracím mechanismem v průběhu 15 dnů před zahájením vybraného období zákazu rybolovu podle čl. 29 odst. 1 písm. a) a nalodí zpět tentýž počet zařízení s uzavíracím mechanismem, který do 15 dní před zahájením období zákazu rybolovu původně spustilo.

3.   Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc informace za každý den o všech aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem vyžadované na základě úmluvy IATTC. Zprávy se předkládají nejdříve po 60, ale nejpozději po 75 dnech. Komise tyto informace bezodkladně předloží sekretariátu IATTC.

Článek 31

Omezení odlovu tuňáka velkookého v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru

Celkový roční odlov tuňáka velkookého plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru každého členského státu v oblasti úmluvy IATTC nesmí překročit 500 metrických tun nebo jeho příslušného ročního odlovu tuňáka velkookého v roce 2001.

Článek 32

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, skladovat, nabízet k prodeji, prodávat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.

3.   Provozovatelé plavidel:

a)

zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);

b)

zašlou údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.

Článek 33

Zákaz lovu mantovitých

Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodů Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, jsou z rybářských plavidel Unie, je-li to možné, okamžitě vypuštěni živí a nezranění.

Oddíl 7

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 34

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

máčky přízračné (Apristurus manis),

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

rejnokovitých (Rajidae),

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),

hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha,

ostrouna obecného (Squalus acanthias).

Oddíl 8

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 35

Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům lovícím košelkovými nevody provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.

2.   Rybářská plavidla Unie nesmějí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. cíleně lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

3.   Členské státy zajistí, aby odlovy tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily množství 2 000 tun.

Článek 36

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se plavidlům lovícím košelkovými nevody zakazuje nasazovat, obsluhovat nebo nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem od 1. července 2019 00:00 hod. do 30. září 2019 24:00 hod.

2.   Kromě zákazu uvedeného v odstavci 1 se zakazuje nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem na volném moři v oblasti působnosti úmluvy WCPFC mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalších dvou měsíců: buď od 1. dubna 2019 00:00 hod. do 31. května 2019 24:00, nebo od 1. listopadu 2019 00:00 hod. do 31. prosince 2019 24:00 hod. O zvolené dodatečné dvouměsíční době je Komise informována před 31. lednem 2019.

3.   Členské státy zajistí, aby žádné z jejich plavidel lovících košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení s uzavíracím mechanismem s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla.

4.   Všechna plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFC uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě a vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

5.   Odstavec 4 se nepoužije v těchto případech:

a)

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

c)

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

Článek 37

Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.

Článek 38

Omezení odlovu mečouna obecného v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru jižně od 20° j. š.

Členské státy zajistí, aby odlovy mečouna obecného (Xiphias gladius) na jih od 20° s. š. plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily omezení stanovené v příloze IH. Členské státy rovněž zajistí, aby toto opatření nevedlo k nárůstu intenzity rybolovu mečouna obecného v oblasti na sever od 20° s. š.

Článek 39

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, skladovat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a)

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis),

b)

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 40

Oblast překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. u) opatření stanovená v tomto oddílu.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. u) opatření stanovená v čl. 29 odst. 1 písm. a), odst. 2, 3 a 4 a v článcích 30, 31 a 32.

Oddíl 9

Oblast dohody GFCM

Článek 41

Populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18

1.   Úlovky populací malých pelagických druhů odlovené rybářskými plavidly Unie v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmějí překročit úrovně uvedené v příloze IL tohoto nařízení.

2.   Rybářská plavidla Unie zaměřená na populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmějí přesáhnout 180 dnů rybolovu za rok. Z tohoto celkového počtu 180 dnů rybolovu je maximálně 144 dnů určeno pro rybolov sardinek a maximálně 144 dnů pro rybolov sardelí.

Článek 42

Úhoř říční ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1 až 27)

1.   Tento článku se vztahuje na všechny činnosti plavidel Unie a další rybolovné činnosti Unie v souvislosti s úhořem říčním, totiž na jeho cílený, vedlejší a rekreační rybolov.

2.   Tento článek se použije na Středozemní moře a brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody.

3.   Zakazuje se rybolov úhoře říčního ve vodách Unie a v mezinárodních vodách Středozemního moře v období tří po sobě následujících měsíců, které určí každý členský stát. Toto období zákazu rybolovu musí být soudržné s cíli pro zachování zdrojů stanovenými v nařízení (ES) č. 1100/2007, se zavedenými vnitrostátními plány řízení a s časovými migračními vzorci úhoře říčního v dotčených členských státech. Členské státy sdělí toto stanovené období Komisi nejpozději jeden měsíc před tím, než zákaz rybolovu vstoupí v platnost, a v každém případě nejpozději 31. ledna 2019.

Oddíl 10

Beringovo moře

Článek 43

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky pestré (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

Oddíl 11

SIOFA

Článek 44

Prozatímní opatření pro lov při dně

1.   Členské státy, jejichž plavidla lovila v oblasti dohody SIOFA až do roku 2016 po dobu delší než 40 dní v jakémkoli daném roce, zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně nebo odlov na svou roční průměrnou úroveň a aby rybářské činnosti probíhaly v oblasti posuzované v jejich posouzení dopadů, které předložily SIOFA.

2.   Členské státy, jejichž plavidla nelovila v oblasti dohody SIOFA až do roku 2016 po dobu delší než 40 dní v jakémkoli daném roce, zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně nebo odlov, a zajistí prostorové rozšíření cílového druhu v souladu se svými historickými záznamy o rybolovu.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 45

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 46

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 47

Oprávnění k rybolovu

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze VIII.

Článek 48

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění podle článku 45.

Článek 49

Období zákazu rybolovu

Plavidla třetích zemí oprávněná k rybolovu smačků rodu Ammodytes a k souvisejícím vedlejším úlovkům ve vodách Unie podoblasti ICES 4 nesmějí od 1. ledna do 31. března 2019 a od 1. srpna do 31. prosince 2019 smačky rodu Ammodytes v této oblasti lovit vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.

Článek 50

Zákazy

1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a)

rejnoka paprsčitého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

tyto druhy pilounů ve vodách Unie:

i)

pilouna asijského (Anoxypristis cuspidata),

ii)

pilouna queenslandského (Pristis clavata),

iii)

pilouna mnohozubého (Pristis pectinata),

iv)

pilouna obecného (Pristis pristis),

v)

pilouna zelenavého (Pristis zijsron);

c)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve vodách Unie;

d)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

e)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

f)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

g)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

h)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;

i)

tyto druhy mant ve vodách Unie:

i)

mantu velkou (Mobula mobular),

ii)

mantu senegalskou (Mobula rochebrunei),

iii)

mantu japonskou (Mobula japanica),

iv)

mantu Thurstonovu (Mobula thurstoni),

v)

mantu kambodžskou (Mobula eregoodootenkee),

vi)

mantu mexickou (Mobula munkiana),

vii)

mantu chilskou (Mobula tarapacana),

viii)

mantu Kuhlovu (Mobula kuhlii),

ix)

mantu malou (Mobula hypostoma),

x)

mantu Alfredovu (Mobula alfredi),

xi)

mantu obrovskou (Mobula birostris);

j)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

k)

rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h a 7k;

l)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 9 a 10 a rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 7, 8, 9 a 10;

m)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12;

n)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

o)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

p)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10;

q)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 51

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 52

Přechodná ustanovení

Článek 10, čl. 12 odst. 2 a články 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 a 50 se obdobně použijí i v roce 2020, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2020.

Článek 53

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Článek 9 se však použije ode dne 1. února 2019. Ustanovení o rybolovných právech uvedená v článcích 21, 22 a 23 a přílohách IE a V pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(10)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).

(11)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).

(12)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).

(13)  Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 9.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(17)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

(20)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(21)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(22)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 95/399/ES ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(24)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(25)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2008/780/ES ze dne 29. září 2008 o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(26)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(27)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(29)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS a TB).

(30)  Všechny typy nevodů (SSC, SDN, SPR, SV, SB a SX).

(31)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS).

(32)  Veškeré ukotvené tenatové sítě a pasti (GTR, GNS, FYK, FPN a FIX).

(33)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IE:

Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA IF:

Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IG:

Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IJ:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IK

Oblast působnosti komise IOTC

PŘÍLOHA IL

Oblast dohody GFCM

PŘÍLOHA IIA:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci obnovení některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES 8c a 9a, kromě Cádizského zálivu

PŘÍLOHA IIB:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e

PŘÍLOHA IIC:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA III:

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovící ve vodách třetích zemí

PŘÍLOHA IV:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA V:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VI:

Oblast působnosti komise IOTC

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA VIII:

Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v přílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK a IL stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok paprsčitý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krab hlubokomořský

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka kerguelenská

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

Mořčák evropský

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Rejnok hladký (soubor druhů)

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krilová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Notothenia squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka temná

Pseudopentaceros spp.

EDW

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

Raja alba

RJA

Rejnok bílý

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Rejnokovití

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Sardina pilchardus

PIL

Sardinka obecná

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák modroploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec bělavý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOO

Solea spp.

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

Krabi rodu Chaceon

GER

Chaceon spp.

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Krunýřovka krilová

KRI

Euphausia superba

Ledařka kerguelenská

LIC

Channichthys rhinoceratus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledařka temná

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Ledovka hrbočelá

NOG

Notothenia gibberifrons

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Ledovka příčnopruhá

NOS

Notothenia squamifrons

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mníkovec bělavý

HKW

Urophycis tenuis

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs obecný

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnok bílý

RJA

Raja alba

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Rejnok hladký (soubor druhů)

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Rejnok paprsčitý

RJR

Amblyraja radiata

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Rejnok valchář

RJF

Raja fullonica

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Rejnokovití

SRX

Rajiformes

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie 2a, 3a a 4 (1)

Dánsko

0 (2)

 

 

Spojené království

0 (2)

 

 

Německo

0 (2)

 

 

Švédsko

0 (2)

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze IIC omezen na tato množství:

Oblast

:

Vody Unie oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes

 

1r

2r ()

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

Spojené království

0

0

0

0

0

0

0

Německo

0

0

0

0

0

0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

Unie

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

()  V oblasti řízení 2r mohou být TAC odloveny pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(ARU/1/2.)

Německo

24

 

 

Francie

8

 

 

Nizozemsko

19

 

 

Spojené království

39

 

 

Unie

90

 

 

TAC

90

 

Preventivní TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie oblastí 3a a 4

(ARU/3A4-C)

Dánsko

1 093

 

 

Německo

11

 

 

Francie

8

 

 

Irsko

8

 

 

Nizozemsko

51

 

 

Švédsko

43

 

 

Spojené království

20

 

 

Unie

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Preventivní TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(ARU/567.)

Německo

355

 

 

Francie

7

 

 

Irsko

329

 

 

Nizozemsko

3 710

 

 

Spojené království

260

 

 

Unie

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Preventivní TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Německo

6 (4)

 

 

Francie

6 (4)

 

 

Spojené království

6 (4)

 

 

Ostatní

3 (4)

 

 

Unie

21 (4)

 

 

TAC

21

 

Preventivní TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

3a

(USK/03A.)

Dánsko

15

 

 

Švédsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Unie

31

 

 

TAC

31

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(USK/04-C.)

Dánsko

68

 

 

Německo

20

 

 

Francie

47

 

 

Švédsko

7

 

 

Spojené království

102

 

 

Ostatní

7 (5)

 

 

Unie

251

 

 

TAC

251

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Německo

17

 

 

Španělsko

60

 

 

Francie

705

 

 

Irsko

68

 

 

Spojené království

340

 

 

Ostatní

17 (6)

 

 

Unie

1 207

 

 

Norsko

2 923  (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

TAC

4 130

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(USK/04-N.)

Belgie

0

 

 

Dánsko

165

 

 

Německo

1

 

 

Francie

0

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

4

 

 

Unie

170

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

5 357

 

 

Irsko

15 086

 

 

Spojené království

1 387

 

 

Unie

21 830

 

 

TAC

21 830

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný (11)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

12 325  (12)

 

 

Německo

197 (12)

 

 

Švédsko

12 893  (12)

 

 

Unie

25 415  (12)

 

 

Norsko

3 911

 

 

Faerské ostrovy

0 (13)

 

 

TAC

29 326

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (14)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30? s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

59 468

 

 

Německo

39 404

 

 

Francie

20 670

 

 

Nizozemsko

51 717

 

 

Švédsko

3 913

 

 

Spojené království

55 583

 

 

Unie

230 755

 

 

Faerské ostrovy

250

 

 

Norsko

111 652  (15)

 

 

TAC

385 008

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*04N-) ()

Unie

50 000

()  Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

886 (17)

 

 

Unie

886

 

 

TAC

385 008

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (18)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03 A-BC)

Dánsko

5 692

 

 

Německo

51

 

 

Švédsko

916

 

 

Unie

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (19)

Clupea harengus

Oblast:

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

(HER/2A47DX)

Belgie

65

 

 

Dánsko

12 628

 

 

Německo

65

 

 

Francie

65

 

 

Nizozemsko

65

 

 

Švédsko

62

 

 

Spojené království

240

 

 

Unie

13 190

 

 

TAC

13 190

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (20)

Clupea harengus

Oblast:

4c, 7d (21)

(HER/4CXB7D)

Belgie

8 632  (22)

 

 

Dánsko

800 (22)

 

 

Německo

530 (22)

 

 

Francie

10 277  (22)

 

 

Nizozemsko

18 162  (22)

 

 

Spojené království

3 950  (22)

 

 

Unie

42 351  (22)

 

 

TAC

385 008

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN (23)

(HER/5B6ANB)

Německo

466 (24)

 

 

Francie

88 (24)

 

 

Irsko

630 (24)

 

 

Nizozemsko

466 (24)

 

 

Spojené království

2 520  (24)

 

 

Unie

4 170  (24)

 

 

TAC

4 170

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6aS (25), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irsko

1 482

 

 

Nizozemsko

148

 

 

Unie

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6 Clyde (26)

(HER/06ACL.)

Spojené království

Bude určeno

 

 

Unie

Bude určeno (27)

 

 

TAC

Bude určeno (27)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a (28)

(HER/07A/MM)

Irsko

1 795

 

 

Spojené království

5 101

 

 

Unie

6 896

 

 

TAC

6 896

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francie

465

 

 

Spojené království

465

 

 

Unie

930

 

 

TAC

930

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7g (29), 7h (29), 7j (29) a 7k (29)

(HER/7G-K.)

Německo

53

 

 

Francie

293

 

 

Irsko

4 097

 

 

Nizozemsko

293

 

 

Spojené království

6

 

 

Unie

4 742

 

 

TAC

4 742

 

Analytický TAC


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

8

(ANE/08.)

Španělsko

29 700

 

 

Francie

3 300

 

 

Unie

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Preventivní TAC


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

0 (30)

 

 

Portugalsko

0 (30)

 

 

Unie

0 (30)

 

 

TAC

0 (30)

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

11

 

 

Dánsko

3 364

 

 

Německo

84

 

 

Nizozemsko

21

 

 

Švédsko

589

 

 

Unie

4 069

 

 

TAC

4 205

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

350 (31)

 

 

Německo

7 (31)

 

 

Švédsko

210 (31)

 

 

Unie

567 (31)

 

 

TAC

567 (31)

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

828 (32)

 

 

Dánsko

4 758

 

 

Německo

3 017

 

 

Francie

1 023  (32)

 

 

Nizozemsko

2 688  (32)

 

 

Švédsko

32

 

 

Spojené království

10 914  (32)

 

 

Unie

23 260

 

 

Norsko

5 004  (33)

 

 

TAC

29 437

 

Analytický TAC

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

21 236


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (34)

 

 

Unie

382

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00? z. d. a oblastí 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgie

0

 

 

Německo

1

 

 

Francie

12

 

 

Irsko

16

 

 

Spojené království

45

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00? z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

3 (35)

 

 

Německo

26 (35)

 

 

Francie

275 (35)

 

 

Irsko

385 (35)

 

 

Spojené království

1 046  (35)

 

 

Unie

1 735  (35)

 

 

TAC

1 735  (35)

 

Analytický TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7a

(COD/07A.)

Belgie

11 (36)

 

 

Francie

30 (36)

 

 

Irsko

530 (36)

 

 

Nizozemsko

3 (36)

 

 

Spojené království

233 (36)

 

 

Unie

807 (36)

 

 

TAC

807 (36)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

50 (37)

 

 

Francie

822 (37)

 

 

Irsko

650 (37)

 

 

Nizozemsko

0 (37)

 

 

Spojené království

88 (37)

 

 

Unie

1 610  (37)

 

 

TAC

1 610  (37)

 

Analytický TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

74 (38)

 

 

Francie

1 439  (38)

 

 

Nizozemsko

43 (38)

 

 

Spojené království

159 (38)

 

 

Unie

1 715  (38)

 

 

TAC

1 715

 

Analytický TAC


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

9

 

 

Dánsko

7

 

 

Německo

7

 

 

Francie

47

 

 

Nizozemsko

37

 

 

Spojené království

2 780

 

 

Unie

2 887

 

 

TAC

2 887

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španělsko

657

 

 

Francie

2 563  (39)

 

 

Irsko

749

 

 

Spojené království

1 813  (39)

 

 

Unie

5 782

 

 

TAC

5 782

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

7

(LEZ/07.)

Belgie

490 (40)

 

 

Španělsko

5 440  (41)

 

 

Francie

6 602  (41)

 

 

Irsko

3 001  (40)

 

 

Spojené království

2 599  (40)

 

 

Unie

18 132

 

 

TAC

18 132

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

943

 

 

Francie

761

 

 

Unie

1 704

 

 

TAC

1 704

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

1 728

 

 

Francie

86

 

 

Portugalsko

58

 

 

Unie

1 872

 

 

TAC

1 872

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(ANF/2AC4-C)

Belgie

715 (42)

 

 

Dánsko

1 577  (42)

 

 

Německo

770 (42)

 

 

Francie

147 (42)

 

 

Nizozemsko

541 (42)

 

 

Švédsko

18 (42)

 

 

Spojené království

16 469  (42)

 

 

Unie

20 237  (42)

 

 

TAC

20 237

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(ANF/04-N.)

Belgie

51

 

 

Dánsko

1 305

 

 

Německo

21

 

 

Nizozemsko

18

 

 

Spojené království

305

 

 

Unie

1 700

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgie

411 (43)

 

 

Německo

470 (43)

 

 

Španělsko

440

 

 

Francie

5 067  (43)

 

 

Irsko

1 145

 

 

Nizozemsko

396 (43)

 

 

Spojené království

3 524  (43)

 

 

Unie

11 453

 

 

TAC

11 453

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

7

(ANF/07.)

Belgie

3 049  (44)

 

 

Německo

340 (44)

 

 

Španělsko

1 212  (44)

 

 

Francie

19 568  (44)

 

 

Irsko

2 501  (44)

 

 

Nizozemsko

395 (44)

 

 

Spojené království

5 934  (44)

 

 

Unie

32 999  (44)

 

 

TAC

32 999

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

1 275

 

 

Francie

7 096

 

 

Unie

8 371

 

 

TAC

8 371

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

3 472

 

 

Francie

3

 

 

Portugalsko

691

 

 

Unie

4 166

 

 

TAC

4 166

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/03A.)

Belgie

8

 

 

Dánsko

1 435

 

 

Německo

91

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Švédsko

170

 

 

Unie

1 706

 

 

TAC

1 780

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a

(HAD/2AC4.)

Belgie

168

 

 

Dánsko

1 153

 

 

Německo

734

 

 

Francie

1 279

 

 

Nizozemsko

126

 

 

Švédsko

116

 

 

Spojené království

19 015

 

 

Unie

22 591

 

 

Norsko

6 359

 

 

TAC

28 950

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

16 804


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (45)

 

 

Unie

707

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgie

23

 

 

Německo

28

 

 

Francie

1 155

 

 

Irsko

824

 

 

Spojené království

8 439

 

 

Unie

10 469

 

 

TAC

10 469

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgie

4 (46)

 

 

Německo

4 (46)

 

 

Francie

178 (46)

 

 

Irsko

528 (46)

 

 

Spojené království

2 512  (46)

 

 

Unie

3 226

 

 

TAC

3 226

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

93

 

 

Francie

5 552

 

 

Irsko

1 851

 

 

Spojené království

833

 

 

Unie

8 329

 

 

TAC

8 329

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7a

(HAD/07A.)

Belgie

59

 

 

Francie

271

 

 

Irsko

1 619

 

 

Spojené království

1 790

 

 

Unie

3 739

 

 

TAC

3 739

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

1 109

 

 

Nizozemsko

4

 

 

Švédsko

119

 

 

Unie

1 232

 

 

TAC

1 660

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a

(WHG/2AC4.)

Belgie

226

 

 

Dánsko

977

 

 

Německo

254

 

 

Francie

1 468

 

 

Nizozemsko

565

 

 

Švédsko

2

 

 

Spojené království

7 062

 

 

Unie

10 554

 

 

Norsko

1 219  (47)

 

 

TAC

17 191

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

Unie

10 881


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(WHG/56-14)

Německo

3 (48)

 

 

Francie

68 (48)

 

 

Irsko

324 (48)

 

 

Spojené království

717 (48)

 

 

Unie

1 112  (48)

 

 

TAC

1 112  (48)

 

Analytický TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7a

(WHG/07A.)

Belgie

2 (49)

 

 

Francie

25 (49)

 

 

Irsko

419 (49)

 

 

Nizozemsko

0 (49)

 

 

Spojené království

281 (49)

 

 

Unie

727 (49)

 

 

TAC

727 (49)

 

Analytický TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

(WHG/7X7 A-C)

Belgie

187

 

 

Francie

11 510

 

 

Irsko

5 334

 

 

Nizozemsko

94

 

 

Spojené království

2 059

 

 

Unie

19 184

 

 

TAC

19 184

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

8

(WHG/08.)

Španělsko

1 016

 

 

Francie

1 524

 

 

Unie

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

190 (50)

 

 

Unie

190

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

3a

(HKE/03A.)

Dánsko

3 950  (51)

 

 

Švédsko

336 (51)

 

 

Unie

4 286

 

 

TAC

4 286

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(HKE/2AC4-C)

Belgie

71 (52)

 

 

Dánsko

2 888  (52)

 

 

Německo

331 (52)

 

 

Francie

639 (52)

 

 

Nizozemsko

166 (52)

 

 

Spojené království

899 (52)

 

 

Unie

4 994  (52)

 

 

TAC

4 994

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(HKE/571214)

Belgie

733 (53)

 

 

Španělsko

23 512

 

 

Francie

36 310  (53)

 

 

Irsko

4 400

 

 

Nizozemsko

473 (53)

 

 

Spojené království

14 334  (53)

 

 

Unie

79 762

 

 

TAC

79 762

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

Belgie

95

Španělsko

3 793

Francie

3 793

Irsko

474

Nizozemsko

47

Spojené království

2 134

Unie

10 336


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgie

23 (54)

 

 

Španělsko

16 036

 

 

Francie

36 013

 

 

Nizozemsko

46 (54)

 

 

Unie

52 118

 

 

TAC

52 118

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgie

5

Španělsko

4 645

Francie

8 361

Nizozemsko

14

Unie

13 025


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

5 924

 

 

Francie

569

 

 

Portugalsko

2 765

 

 

Unie

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Norska oblastí 2 a 4

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

48 813  (55)

 

 

Německo

18 979  (55)

 

 

Španělsko

41 383  (55)  (56)

 

 

Francie

33 970  (55)

 

 

Irsko

37 800  (55)

 

 

Nizozemsko

59 522  (55)

 

 

Portugalsko

3 844  (55)  (57)

 

 

Švédsko

12 075  (55)

 

 

Spojené království

63 341  (55)

 

 

Unie

319 727  (55)  (57)

 

 

Norsko

99 900

 

 

Faerské ostrovy

10 000

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

35 251

 

 

Portugalsko

8 813

 

 

Unie

44 064  (58)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30? s. š. a 7 západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

227 975  (59)  (60)

 

 

Faerské ostrovy

22 500  (61)  (62)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(L/W/2AC4-C)

Belgie

427

 

 

Dánsko

1 175

 

 

Německo

151

 

 

Francie

322

 

 

Nizozemsko

978

 

 

Švédsko

13

 

 

Spojené království

4 808

 

 

Unie

7 874

 

 

TAC

7 874

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

(BLI/5B67-)

Německo

120

 

 

Estonsko

18

 

 

Španělsko

377

 

 

Francie

8 599

 

 

Irsko

33

 

 

Litva

7

 

 

Polsko

4

 

 

Spojené království

2 187

 

 

Ostatní

33 (63)

 

 

Unie

11 378

 

 

Norsko

250 (64)

 

 

Faerské ostrovy

150 (65)

 

 

TAC

11 778

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti 12

(BLI/12INT-)

Estonsko

1 (66)

 

 

Španělsko

218 (66)

 

 

Francie

5 (66)

 

 

Litva

2 (66)

 

 

Spojené království

2 (66)

 

 

Ostatní

1 (66)

 

 

Unie

229 (66)

 

 

TAC

229 (66)

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 2 a 4

(BLI/24-)

Dánsko

4

 

 

Německo

4

 

 

Irsko

4

 

 

Francie

23

 

 

Spojené království

14

 

 

Ostatní

4 (67)

 

 

Unie

53

 

 

TAC

53

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a

(BLI/03A-)

Dánsko

3

 

 

Německo

2

 

 

Švédsko

3

 

 

Unie

8

 

 

TAC

8

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Francie

8

 

 

Spojené království

8

 

 

Ostatní

4 (68)

 

 

Unie

36

 

 

TAC

36

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 3a

(LIN/03A-C.)

Belgie

13

 

 

Dánsko

93

 

 

Německo

13

 

 

Švédsko

38

 

 

Spojené království

13

 

 

Unie

170

 

 

TAC

170

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(LIN/04-C.)

Belgie

26 (69)

 

 

Dánsko

404 (69)

 

 

Německo

250 (69)

 

 

Francie

225 (69)

 

 

Nizozemsko

9 (69)

 

 

Švédsko

17 (69)

 

 

Spojené království

3 104  (69)

 

 

Unie

4 035  (69)

 

 

TAC

4 035

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5

(LIN/05EI.)

Belgie

9

 

 

Dánsko

6

 

 

Německo

6

 

 

Francie

6

 

 

Spojené království

6

 

 

Unie

33

 

 

TAC

33

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

(LIN/6X14.)

Belgie

46 (70)

 

 

Dánsko

8 (70)

 

 

Německo

166 (70)

 

 

Irsko

898

 

 

Španělsko

3 361

 

 

Francie

3 583  (70)

 

 

Portugalsko

8

 

 

Spojené království

4 126  (70)

 

 

Unie

12 196

 

 

Norsko

8 000  (71)  (72)  (73)

 

 

Faerské ostrovy

200 (74)  (75)

 

 

TAC

20 396

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(LIN/04-N.)

Belgie

9

 

 

Dánsko

1 187

 

 

Německo

33

 

 

Francie

13

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Spojené království

106

 

 

Unie

1 350

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

3a

(NEP/03A.)

Dánsko

10 093

 

 

Německo

29

 

 

Švédsko

3 611

 

 

Unie

13 733

 

 

TAC

13 733

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(NEP/2AC4-C)

Belgie

1 156

 

 

Dánsko

1 156

 

 

Německo

17

 

 

Francie

34

 

 

Nizozemsko

595

 

 

Spojené království

19 145

 

 

Unie

22 103

 

 

TAC

22 103

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(NEP/04-N.)

Dánsko

568

 

 

Německo

0

 

 

Spojené království

32

 

 

Unie

600

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

(NEP/5BC6.)

Španělsko

31

 

 

Francie

122

 

 

Irsko

204

 

 

Spojené království

14 735

 

 

Unie

15 092

 

 

TAC

15 092

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

7

(NEP/07.)

Španělsko

1 187  (76)

 

 

Francie

4 811  (76)

 

 

Irsko

7 296  (76)

 

 

Spojené království

6 490  (76)

 

 

Unie

19 784  (76)

 

 

TAC

19 784  (76)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

233

 

 

Francie

3 645

 

 

Unie

3 878

 

 

TAC

3 878

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c

(NEP/08C.)

Španělsko

2 (77)

 

 

Francie

0 (77)

 

 

Unie

2 (77)

 

 

TAC

2 (77)

 

Preventivní TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

100 (78)

 

 

Portugalsko

301 (78)

 

 

Unie

401 (78)  (79)

 

 

TAC

401 (78)  (79)

 

Preventivní TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

3a

(PRA/03A.)

Dánsko

1 120

 

 

Švédsko

603

 

 

Unie

1 723

 

 

TAC

3 226

 

Preventivní TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

1 163

 

 

Nizozemsko

11

 

 

Švédsko

47

 

 

Spojené království

345

 

 

Unie

1 566

 

 

TAC

1 566

 

Preventivní TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

200

 

 

Švédsko

123 (80)

 

 

Unie

323

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

Bude určeno (81)

 

 

Unie

Bude určeno (81)  (82)

 

 

TAC

Bude určeno (81)  (82)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgie

101

 

 

Dánsko

13 065

 

 

Německo

67

 

 

Nizozemsko

2 513

 

 

Švédsko

700

 

 

Unie

16 446

 

 

TAC

16 782

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

1 517

 

 

Německo

17

 

 

Švédsko

171

 

 

Unie

1 705

 

 

TAC

1 705

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgie

5 694

 

 

Dánsko

18 506

 

 

Německo

5 338

 

 

Francie

1 068

 

 

Nizozemsko

35 589

 

 

Spojené království

26 336

 

 

Unie

92 531

 

 

Norsko

8 780

 

 

TAC

125 435

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)

Unie

47 868


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(PLE/56-14)

Francie

9

 

 

Irsko

261

 

 

Spojené království

388

 

 

Unie

658

 

 

TAC

658

 

Preventivní TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7a

(PLE/07A.)

Belgie

134

 

 

Francie

58

 

 

Irsko

1 499

 

 

Nizozemsko

41

 

 

Spojené království

1 343

 

 

Unie

3 075

 

 

TAC

3 075

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7b a 7c

(PLE/7BC.)

Francie

11

 

 

Irsko

63

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7d a 7e

(PLE/7DE.)

Belgie

1 694

 

 

Francie

5 648

 

 

Spojené království

3 012

 

 

Unie

10 354

 

 

TAC

10 354

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7f a 7g

(PLE/7FG.)

Belgie

378

 

 

Francie

684

 

 

Irsko

243

 

 

Spojené království

357

 

 

Unie

1 662

 

 

TAC

1 662

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7h, 7j a 7k

(PLE/7HJK.)

Belgie

7 (83)

 

 

Francie

14 (83)

 

 

Irsko

47 (83)

 

 

Nizozemsko

27 (83)

 

 

Spojené království

14 (83)

 

 

Unie

109 (83)

 

 

TAC

109 (83)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 8 tohoto nařízení.

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španělsko

66

 

 

Francie

263

 

 

Portugalsko

66

 

 

Unie

395

 

 

TAC

395

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(POL/56-14)

Španělsko

6

 

 

Francie

190

 

 

Irsko

56

 

 

Spojené království

145

 

 

Unie

397

 

 

TAC

397

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

7

(POL/07.)

Belgie

378 (84)

 

 

Španělsko

23 (84)

 

 

Francie

8 712  (84)

 

 

Irsko

929 (84)

 

 

Spojené království

2 121  (84)

 

 

Unie

12 163  (84)

 

 

TAC

12 163

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(POL/8ABDE.)

Španělsko

252

 

 

Francie

1 230

 

 

Unie

1 482

 

 

TAC

1 482

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8c

(POL/08C.)

Španělsko

208

 

 

Francie

23