(EU) 2019/110Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/110 ze dne 24. ledna 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze semen Allanblackia jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 25.1.2019, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2019 Nabývá účinnosti: 14. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/110

ze dne 24. ledna 2019,

kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze semen Allanblackia jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise předložit návrh prováděcího aktu, kterým se povoluje uvedení nové potraviny na trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2008/559/ES (3) povolilo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) a na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) (5) uvedení oleje ze semen Allanblackia na trh jako nové potraviny k použití v pomazánkách ze žlutého tuku a pomazánkách na bázi smetany.

(5)

Dne 22. září 2014 podala společnost Unilever NV/Unilever PLC příslušnému nizozemskému orgánu žádost v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97 o rozšíření použití a míry použití oleje ze semen Allanblackia. Podle žádosti se má rozšířit použití oleje ze semen Allanblackia na další kategorii potravin, konkrétně směsi rostlinných olejů a mléka, a zvýšit maximální množství použití oleje ze semen Allanblackia u kategorií potravin, které jsou již povoleny podle rozhodnutí 2008/559/ES. V žádosti se uváděla rovněž změna specifikace oleje ze semen Allanblackia, konkrétně pokud jde o: jednodušší uvádění malých množství nasycených mastných kyselin: kyseliny laurové, myristové a palmitové v jednom kombinovaném parametru (C12:0 – C14:0 – C16:0); neuvádění malých množství (vždy méně než 1 %) kyseliny palmitoolejové a kyseliny arachidové a zařazení polynenasycených mastných kyselin; neuvádění jodového čísla; zvýšení maximálních hodnot transmastných kyselin (z ? 0,5 % na ? 1 %); zvýšení maximálních hodnot peroxidového čísla (z ? 0,8 na ? 1,0 meq/kg); zvýšení maximálních hodnot nezmýdlitelných látek (z ? 0,1 % na ? 1 %). Úřad nemá ohledně navrhovaných změn parametrů specifikace žádné obavy týkající se bezpečnosti.

(6)

Dne 13. prosince 2017 vydal příslušný orgán Nizozemska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití, navrhovaná maximální množství použití oleje ze semen Allanblackia a změna specifikace oleje ze semen Allanblackia splňují kritéria pro nové potraviny stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(7)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, projednávají jako žádosti předložené podle nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Žádost o rozšíření použití oleje ze semen Allanblackia byla sice členskému státu předložena v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, ale splňuje i požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(9)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 Komise konzultovala s úřadem dne 25. dubna 2018 a požádala ho o vědecké stanovisko na základě posouzení oleje ze semen Allanblackia jako nové potraviny.

(10)

Dne 27. června 2018 přijal úřad vědecké stanovisko ohledně bezpečnosti rozšířeného použití oleje ze semen Allanblackia ve směsích rostlinných olejů a mléka a v pomazánkách ze žlutého tuku a pomazánkách na bázi smetany do 30 % (hmotnostních) (6), jak požaduje žadatel. Toto stanovisko je v souladu s požadavky článku 11 nařízení (EU) 2015/2283. Směsi rostlinných olejů a mléka spadají do kategorie potravin: Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů.

(11)

Stanovisko úřadu poskytuje dostatečné odůvodnění k závěru, že olej ze semen Allanblackia se změněnou specifikací je při navrhovaných množstvích a způsobech použití v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zápis na seznamu Unie pro povolené nové potraviny stanoveném v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470 týkající se látky olej ze semen Allanblackia se mění podle přílohy tohoto nařízení.

2.   Zápis na seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Rozhodnutí Komise 2008/559/ES ze dne 27. června 2008, kterým se povoluje uvedení oleje ze semen Allanblackia na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 180, 9.7.2008, s. 20).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Komise EFSA NDA (komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie), 2007. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads, EFSA Journal (2007) 580, 1–10.

(6)  EFSA Journal 2018; 16(8):5362.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Zápis pro „Olej ze semen Allanblackia“ v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Olej ze semen Allanblackia

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen Allanblackia““

 

Pomazánky ze žlutého tuku a pomazánky na bázi smetany

30 g/100 g

Směsi rostlinných olejů (*) a mléka (spadající do kategorie potravin: Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů)

30 g/100 g

(*)

Kromě olivových olejů a olivových olejů z pokrutin definovaných v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

2)

Zápis pro „Olej ze semen Allanblackia“ v tabulce 2 (Specifikace) se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Olej ze semen Allanblackia

Popis/definice:

Olej ze semen Allanblackia se získává ze semen těchto druhů Allanblackia: A. floribunda (synonymum A. parviflora) a A. stuhlmannii.

Složení mastných kyselin (jako % celkových mastných kyselin):

Kyselina laurová – Kyselina myristová – Kyselina palmitová (C12:0 – C14:0 – C16:0): suma těchto kyselin < 4,0 %

Kyselina stearová (C18:0): 45–58 %

Kyselina olejová (C18:1): 40–51 %

Polynenasycené mastné kyseliny: < 2 %

Vlastnosti:

Volné mastné kyseliny: max. 0,1 % celkových mastných kyselin

Transmastné kyseliny: max. 1,0 % celkových mastných kyselin

Peroxidové číslo: max. 1,0 meq/kg

Nezmýdelnitelné látky: max. 1,0 % (hmotnostní) oleje

Číslo zmýdelnění: 185–198 mg KOH/g“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU