(EU) 2019/66Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují

Publikováno: Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/66

ze dne 16. ledna 2019

o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Alespoň jednou ročně by měly být prováděny úřední kontroly v prostorách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (2). To je nezbytné pro zajištění pravidelných a důsledných kontrol produktivních cyklů příslušných rostlin a rovněž životního cyklu všech příslušných škodlivých organismů a jejich přenašečů.

(2)

Četnost těchto kontrol by měla zohlednit kontroly prováděné alespoň jednou ročně a případné vzorkování a testování podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, aby se zajistilo, že žádné kontroly ani vzorkování a testování provedené podle uvedeného nařízení nebudou opakovány podle tohoto nařízení.

(3)

V případě potřeby mohou příslušné orgány na základě kritérií souvisejících s riziky zvýšit četnost úředních kontrol v provozovnách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni k vydávání rostlinolékařských pasů v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(4)

Profesionální provozovatelé, kteří alespoň dva po sobě následující roky uplatňovali plán řízení rizik škodlivých organismů v souladu s článkem 91 nařízení (EU) 2016/2031, poskytují spolehlivější záruky ohledně úrovně fytosanitární ochrany ve svých prostorách a případně na jiných svých místech. Proto je vhodné umožnit příslušným orgánům snížit četnost úředních kontrol u těchto provozovatelů na alespoň jednou za dva roky.

(5)

Prostory a případně jiná místa využívaná profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni k vydávání rostlinolékařských pasů v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, by měly podléhat alespoň jedné úřední kontrole kromě té, která je uvedena v 1. bodě odůvodnění, pokud jsou místem původu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle definic v čl. 2 bodech 1, 2 a 5 nařízení (EU) 2016/2031, které byly pěstovány alespoň část svého života nebo byly umístěny ve vymezeném území stanoveném v souladu s čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení a u nichž lze očekávat, že jsou napadeny škodlivým organismem, kvůli nimž bylo vymezené území stanoveno. Tato další úřední kontrola by měla být provedena co nejblíže okamžiku, kdy jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přemísťovány z uvedeného vymezeného území nebo ze zamořené zóny do nárazníkové zóny uvedeného vymezeného území. To je nezbytné, aby se zajistilo, že po jakékoli obvyklé úřední kontrole a před přemístěním rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z vymezeného území nebo ze zamořené zóny do nárazníkové zóny nevzniknou žádná fytosanitární rizika.

(6)

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň fytosanitární ochrany, jakož i účinný přehled o dovozu rostlin do Unie a o rizicích s ním spojených, měly by příslušné orgány v případě, že jsou rostliny uvedené v čl.73 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/2031 dováženy na území Unie, provádět úřední kontroly při vstupu do Unie u alespoň 1 % zásilek těchto rostlin.

(7)

Úřední kontroly v prostorách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni provádět označování obalového dřevěného materiálu podle čl. 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, by měly být prováděny alespoň jednou ročně. To je nezbytné pro zajištění pravidelných a důsledných kontrol fytosanitárních rizik spojených s produkcí uvedeného druhu materiálu a obchodu s ním. V případě potřeby mohou příslušné orgány na základě kritérií souvisejících s riziky zvýšit četnost úředních kontrol v provozovnách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni provádět označování obalového dřevěného materiálu podle čl. 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(8)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625 jsou použitelná ode dne 14. prosince 2019, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotná četnost úředních kontrol u profesionálních provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v provozovnách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 alespoň jednou ročně.

Tyto kontroly zahrnují kontroly a v případě podezření na rizika pro zdraví rostlin vzorkování a testování podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

Tyto kontroly se provádějí v nejvhodnější dobu s ohledem na možnost zjistit výskyt příslušných škodlivých organismů nebo jeho známky či příznaky.

Článek 2

Zvýšení četnosti úředních kontrol u profesionálních provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy

Příslušné orgány mohou zvýšit četnost úředních kontrol uvedených v článku 1, pokud to riziko vyžaduje, přičemž zohlední alespoň tyto prvky:

a)

zvýšené fytosanitární rizika pro konkrétní čeleď, rody nebo druhy rostlin nebo rostlinných produktů produkovaných v uvedených prostorách a případně na jiných místech, kde je v důsledku biologie škodlivých organismů nebo environmentálních podmínek zapotřebí více než jedna kontrola;

b)

fytosanitární rizika související s původem nebo proveniencí určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v Unii;

c)

počet produkčních cyklů za rok;

d)

záznamy o tom, jak profesionální provozovatel dodržoval použitelná ustanovení nařízení (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625;

e)

dostupnou infrastrukturu a to, kde se nacházejí prostory a případně jiná místa využívaná profesionálním provozovatelem.

Článek 3

Snížení četnosti úředních kontrol u profesionálních provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy

Příslušné orgány mohou snížit četnost úředních kontrol uvedených v článku 1 na alespoň jednou za dva roky, pokud to riziko umožňuje a jsou splněny tyto podmínky:

a)

profesionální provozovatel uplatňoval alespoň dva po sobě následující roky plán řízení rizik škodlivých organismů v souladu s článkem 91 nařízení (EU) 2016/2031;

b)

příslušný orgán dospěl k závěru, že uvedený plán účinně snížil příslušná fytosanitární rizika a že dotčený profesionální provozovatel dodržoval použitelná ustanovení nařízení (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625.

Článek 4

Jednotná minimální četnost úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určitého původu nebo provenience v rámci Unie

1.   Prostory a případně jiná místa využívaná profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni k vydávání rostlinolékařských pasů v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, podléhají alespoň jedné úřední kontrole kromě té, která je uvedena v článku 1, pokud jsou místem původu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle definic v čl. 2 bodech 1, 2 a 5 nařízení (EU) 2016/2031, které byly pěstovány alespoň část svého života nebo byly umístěny ve vymezeném území stanoveném v souladu s čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení a u nichž lze očekávat, že jsou napadeny škodlivým organismem, kvůli nimž bylo vymezené území stanoveno. Tato další úřední kontrola se provádí co nejblíže okamžiku, kdy jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přemísťovány z uvedeného území nebo ze zamořené zóny do nárazníkové zóny uvedeného vymezeného území.

2.   Při provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1 příslušné orgány posoudí tyto prvky:

a)

riziko, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přenášejí příslušný škodlivý organismus;

b)

riziko výskytu potenciálních přenašečů tohoto škodlivého organismu s přihlédnutím k původu nebo provenienci zásilek v rámci Unie, k stupni náchylnosti rostlin k napadení a k dodržování profesionálním provozovatelem veškerých dalších opatření přijatých za účelem eradikace nebo izolace tohoto škodlivého organismu profesionálním provozovatelem odpovědným za přemístění.

Článek 5

Jednotná minimální četnost úředních kontrol rostlin uvedených v čl. 73 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/2031

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly rostlin, které jsou uvedeny v čl. 73 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/2031 a vstupují do Unie, se provádějí u alespoň 1 % zásilek těchto rostlin.

Článek 6

Jednotná četnost úředních kontrol u profesionálních provozovatelů, kteří jsou oprávněni provádět označování obalového dřevěného materiálu

Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v provozovnách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni provádět označování obalového dřevěného materiálu podle čl. 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, alespoň jednou ročně.

Tyto kontroly zahrnují dohled podle čl. 98 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 7

Zvýšení četnosti úředních kontrol u profesionálních provozovatelů, kteří jsou oprávněni provádět označování obalového dřevěného materiálu

Příslušné orgány mohou zvýšit četnost úředních kontrol uvedených v článku 6, pokud to riziko vyžaduje, přičemž zohlední jeden nebo vícero z těchto prvků:

a)

zvýšená fytosanitární rizika související s výskytem škodlivých organismů na území Unie;

b)

dřevěný obalový materiál, jiné rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, u nichž byly zachyceny škodlivé organismy;

c)

záznamy o tom, jak profesionální provozovatel dodržoval použitelná ustanovení nařízení (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625;

d)

dostupnou infrastrukturu a to, kde se nacházejí prostory a případně jiná místa využívaná profesionálním provozovatelem.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU