(EU) 2019/36Nařízení Komise (EU) 2019/36 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 85-87 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/36

ze dne 10. ledna 2019,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Část A seznamu Unie obsahuje jak již zhodnocené aromatické látky, pro které nejsou určeny žádné poznámky pod čarou, tak aromatické látky, u nichž hodnocení dosud probíhá a pro které jsou v tomto seznamu určeny poznámky pod čarou 1 až 4.

(5)

Látka N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid číslo FL 16.119 byla v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) č. 872/2012 zařazena na seznam s poznámkou pod čarou 4, což znamená, že do 31. prosince 2013 bylo třeba předložit doplňující vědecké údaje, aby mohlo být hodnocení této látky dokončeno.

(6)

Dne 18. listopadu 2013 žadatel předložil údaje o látce N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid číslo FL 16.119.

(7)

Dne 1. února 2017 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dokončil hodnocení bezpečnosti uvedené látky číslo FL 16.119 v případě jejího použití jako aromatické látky (4) a dospěl k závěru, že s ohledem na odhadované úrovně příjmu ve stravě nepředstavuje její použití bezpečnostní riziko. Úřad rovněž uvedl, že tato látka je určena k použití jako látka, která má vlastnosti upravující chuť potravin. Tato skutečnost by se proto měla promítnout do podmínek použití uvedené látky. Vzhledem k tomu by měla být zavedena omezení použití pro některé potraviny v některých kategoriích potravin.

(8)

Seznam Unie uvedený v nařízení (ES) č. 1334/2008 je určen pouze k regulaci používání aromatických látek, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně a/nebo chuti. Látku číslo FL 16.119 lze přidávat do potravin také pro jiné účely, než je aromatizace, a na tato použití se i nadále vztahují jiná pravidla Unie. Toto nařízení stanoví podmínky použití, které se týkají pouze použití látky číslo FL 16.119 jako aromatické látky.

(9)

Ve svém stanovisku se úřad rovněž vyjádřil ke specifikacím uvedené látky a uvedl, že postrádá doplňkové informace týkající se poměru enantiomerů. Žadatel tyto informace Komisi poskytl. Specifikace by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Uvedená aromatická látka by proto měla být na seznamu aromatických látek Unie uvedena jako zhodnocená látka bez poznámky pod čarou, kterou tato položka ve stávajícím seznamu obsahuje.

(11)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(3):4726.


PŘÍLOHA

V části A oddíle 2 přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se položka týkající se látky N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid nahrazuje tímto:

„16.119

N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid

1003050-32-5

2081

 

Směs cis-/trans- diastereoizomerů:

60–80 % trans-, sestávající z 50 % (1S,2S) a 50 % (1R,2R), a

20–40 % cis-, sestávající z 50 % (1R,2S) a 50 % (1S,2R)

Omezení pro použití jako aromatická látka:

 

v kategorii 1 – ne více než 1 mg/kg,

 

v kategorii 12 – ne více než 6 mg/kg,

 

v kategorii 14.1.4 – ne více než 3 mg/kg

 

EFSA“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU