(EU) 2019/26Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 8I, 10.1.2019, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. ledna 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/26

ze dne 8. ledna 2019,

kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Smlouvy se přestanou uplatňovat na Spojené království dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nebude-li takové dohody dosaženo, dva roky od tohoto oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne o prodloužení této lhůty.

(2)

Dohoda o vystoupení tak, jak je dohodnutá mezi vyjednavači, obsahuje ustanovení, která umožní uplatňovat ustanovení práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království i po dni, kdy se Smlouvy přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, budou se právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království po přechodné období stanovené v souladu s touto dohodou a přestanou se uplatňovat po uplynutí tohoto přechodného období.

(3)

Komplexní legislativní rámec Unie v oblasti schvalování typu byl zaveden směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (3), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (4), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (5) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (6).

(4)

Uvedené akty stanovují, že si výrobci mohou zvolit schvalovací orgán, od něhož získají schválení typu, které jim umožňuje uvádět na trh Unie vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

(5)

Kdyby nebyla přijata zvláštní ustanovení, ES schválení typu a EU schválení typu udělená v minulosti schvalovacím orgánem Spojeného království v souladu s regulačními akty Unie by v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie již nemohla zajistit přístup na trh Unie. Držiteli takových schválení typu jsou i výrobci usazení v jiných členských státech než ve Spojeném království. Jelikož vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, pro něž bylo uděleno schválení typu ve Spojeném království v souladu s regulačními akty Unie, mohou být uváděny na trh Unie, dokud se právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu nepřestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení pro účely snadnějšího uvádění těchto vozidel, systémů, konstrukčních části a samostatných technických celků na trh Unie po uvedeném datu.

(6)

Právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu v současné době nestanovují možnost opětovného schválení typů, které již byly schváleny jinde v Unii. Výrobcům by však mělo být umožněno pokračovat ve výrobě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků předtím založených na schváleních typu udělených schvalovacím orgánem Spojeného království a nadále tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky uvádět na trh Unie. Proto je nezbytné povolit výrobcům získání nových schválení typu od schvalovacích orgánů jiných členských států než Spojeného království.

(7)

Toto nařízení by mělo rovněž zajistit, aby výrobci nadále měli co možná největší volnost, pokud jde o volbu nového schvalovacího orgánu Unie. Uvedená volba výrobce by zejména neměla být podmíněna souhlasem schvalovacího orgánu Spojeného království či existencí jakýchkoli dohod mezi schvalovacím orgánem Spojeného království a novým schvalovacím orgánem Unie.

(8)

Za účelem zajištění nezbytné právní jistoty pro všechny dotyčné zúčastněné strany a rovných podmínek pro výrobce je nezbytné transparentně stanovit rovné podmínky použitelné ve všech členských státech.

(9)

Aby bylo možné pokračovat ve výrobě a nadále uvádět na trh vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, měly by být požadavky, které musí příslušné typy splňovat, aby je mohl schvalovací orgán jiného členského státu než Spojeného království schválit, totožné s požadavky, které se uplatní na uvádění nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků na trh, a nikoli s požadavky, které se uplatní na nové typy.

(10)

Požadavky na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se použijí stejně tak na výrobce, kteří jsou držiteli schválení typu udělených jinými členskými státy než Spojeným královstvím. Cílem stanovení stejných požadavků pro schvalování typů podle tohoto nařízení a pro uvádění nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků na trh je tudíž zajistit rovné zacházení jak s výrobci dotčenými vystoupením Spojeného království z Unie, tak s výrobci, kteří jsou držiteli schválení typu udělených jinými členskými státy než Spojeným královstvím.

(11)

Žádné ustanovení tohoto nařízení by výrobci vozidla nemělo bránit dobrovolně požádat v Unii o schválení typu vozidla, který byl předtím schválen ve Spojeném království, a to na základě určitých požadavků, které se použijí pro nové typy systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jestliže typ vozidla jinak zůstává totožný s typem schváleným ve Spojeném království.

(12)

Žádosti o schválení typů vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou zcela nové, by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(13)

Mělo by být možné, aby schválení typu udělená na základě tohoto nařízení vycházela ze zkušebních protokolů, které již byly předloženy pro účely obdržení schválení typu ve Spojeném království, pokud se požadavky, na nichž jsou takové zkušební protokoly založené, nezměnily. Aby bylo možné zkušební protokoly vydané technickou zkušebnou oznámenou Spojeným královstvím takto dále používat, mělo by toto nařízení stanovit výjimku z požadavku, že technická zkušebna musí být určena orgánem, který uděluje schválení typu, a oznámena členským státem Komisi. Aby bylo rovněž zahrnuto období, kdy se již právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, mělo by toto nařízení též stanovit výjimku ze zvláštních požadavků týkajících se určení a oznámení technických zkušeben ve třetích zemích.

(14)

Jelikož schvalovací orgány Unie plně odpovídají za nová unijní schválení typu, která udělí, měly by mít zároveň možnost rozhodnout o vyžádání provedení nových zkoušek v souvislosti s jakýmkoli prvkem schválení typu, který považují za vhodný.

(15)

Nestanoví-li toto nařízení jinak, obecná pravidla týkající se ES schválení typu a EU schválení typu by měla zůstat v platnosti.

(16)

Mělo by být přihlédnuto k tomu, že úloha připisovaná schvalovacím orgánům nekončí výrobou vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či jejich uvedením na trh, ale pokračuje několik let po jejich uvedení na trh. To platí zejména s ohledem na povinnosti týkající se shodnosti v provozu vozidel spadajících do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES a na povinnosti týkající se poskytování informací o opravách a údržbě a případného stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků spadajících do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628. Proto je nezbytné, aby orgán udělující unijní schválení typu převzal tyto povinnosti také v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky založenými na stejném typu, které již byly uvedeny na trh Unie na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán.

(17)

Pokud výrobci využijí postupy stanovené v tomto nařízení, jejich schválení typu vydané ve Spojeném království by kvůli tomu, že pro stejný typ bylo uděleno unijní schválení typu, mohlo pozbýt platnosti před tím, než se právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království. Výrobci, kteří využili toto nařízení, by neměli být znevýhodněni, a proto by mělo být možné skladové zásoby vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou v souladu s právními předpisy Unie a jež byly vyrobeny na základě platného schválení typu vydaného Spojeným královstvím, uvádět na trh, registrovat a uvádět do provozu, jakmile výrobci získají nové unijní schválení typu a dokud se budou právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, a to za předpokladu, že tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky nadále splňují obecné požadavky aktů uvedených v článku 1. Vzhledem k tomu, že se okamžik uvedení na trh, okamžik registrace a okamžik uvedení do provozu mohou lišit, měl by být pro běh lhůt stanovených v tomto nařízení rozhodný okamžik, kdy je učiněn první z těchto kroků.

(18)

Je rovněž nezbytné, aby schvalovací orgán Unie převzal určité povinnosti v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které byly uvedeny na trh Unie na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království, jejichž platnost v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 již skončila nebo pro něž se nežádá o unijní schválení typu. Aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán Unie, měli by být výrobci povinni požádat schvalovací orgán Unie, který má schválit typy již dříve schválené ve Spojeném království, o převzetí povinností týkajících se stahování výrobků, informací o opravách a údržbě a kontrol shodnosti v provozu v souvislosti s příslušnými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které vycházejí z jiných typů a již byly uvedeny na trh Unie. Za účelem omezení rozsahu povinností, které na sebe přebírá schvalovací orgán Unie, by se dotyčné povinnosti měly týkat pouze vozidel, systémů, konstrukčních části a samostatných technických celků založených na schváleních typu, která byla vydána ve Spojeném království po 1. lednu 2008.

(19)

Rozhodnutí orgánů členských států přijatá v souladu s čl. 27 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, čl. 39 odst. 3 nařízení (EU) č. 167/2013 nebo čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 168/2013 v době, kdy se právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu stále uplatňují na Spojené království a ve Spojeném království, jimiž se umožňuje dodávat na trh, registrovat, prodávat nebo uvádět do provozu vozidla z výběhu série, která odpovídají typu, jehož schválení typu vydané ve Spojeném království se stalo neplatným přede dnem, kdy se právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, by měla zůstat v platnosti.

(20)

Výjimky a přechodná ustanovení vztahující se na motory nebo vozidla a nesilniční mobilní stroje, v nichž jsou takové motory instalovány, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 7 směrnice 97/68/ES, v čl. 34 odst. 7 a 8 nebo čl. 58 odst. 5 až 11 nařízení (EU) 2016/1628 a v aktech přijatých na základě čl. 19 odst. 6, čl. 20 odst. 8, čl. 28 odst. 6 a čl. 53 odst. 12 nařízení (EU) č. 167/2013, které umožňují uvádět tyto motory, vozidla a nesilniční mobilní stroje na trh bez požadavku platného schválení typu, by měly zůstat použitelné i nadále.

(21)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž doplnění směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 a nařízení (EU) 2016/1628 zvláštními pravidly týkajícími se vystoupení Spojeného království z Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(22)

Aby výrobci mohli přijmout nezbytná opatření a mohli se bez odkladu připravit na vystoupení Spojeného království z Unie v souvislosti s právními předpisy Unie v oblasti schvalování typu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení doplňuje směrnici 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 a nařízení (EU) 2016/1628 stanovením zvláštních ustanovení pro EU schválení typu a pro uvádění na trh vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království v době, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království stále uplatňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628 a k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království na základě uvedených aktů nebo jakéhokoli regulačního aktu Unie uvedeného v příloze IV směrnice 2007/46/ES či jakéhokoli regulačního aktu těmito regulačními akty Unie zrušeného.

2.   Odkazy na samostatné technické celky v tomto nařízení zahrnují odkazy na motory podle nařízení (EU) 2016/1628.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„schvalovacím orgánem Unie“ schvalovací orgán jiného členského státu než Spojeného království;

2)

„schválením typu vydaným ve Spojeném království“ ES schválení typu nebo EU schválení typu udělené schvalovacím orgánem Spojeného království;

3)

„unijním schválením typu“ EU schválení typu udělené schvalovacím orgánem Unie v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Žádost o unijní schválení typu

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 může výrobce, který je držitelem schválení typu vydaného ve Spojeném království, jehož platnost neskončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, přede dnem, kdy se přestanou na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, podat žádost schvalovacímu orgánu Unie o unijní schválení téhož typu.

2.   Aby bylo možné tento typ schválit, musí splňovat požadavky pro uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu stanovené pro nová vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky platné v okamžiku, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti.

3.   V případě podání žádosti podle odstavce 1 výrobce odpovídá za uhrazení příslušných poplatků stanovených schvalovacím orgánem Unie k pokrytí jakýchkoli nákladů vzniklých na základě výkonu pravomocí a plnění povinností schvalovacího orgánu Unie v souvislosti s unijním schválením typu.

4.   Při podání žádosti podle odstavce 1 tohoto článku předloží výrobce na žádost schvalovacího orgánu Unie veškeré dokumenty a informace, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby rozhodl, zda v souladu s článkem 5 udělí unijní schválení typu.

Dokumenty a informace uvedené v prvním pododstavci mohou zahrnovat původní schválení typu vydané ve Spojeném království včetně všech změn, dokumentace výrobce a zkušebních protokolů. V případě vozidel může tato žádost rovněž zahrnovat všechna ES schválení typu, EU schválení typu nebo OSN schválení typu a jejich přílohy jakožto součást schválení typu celého vozidla.

Článek 5

Podmínky pro udělení unijního schválení typu a jeho účinky

1.   Odchylně od čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2007/46/ES, čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 7 odst. 2 a článku 18 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628 může schvalovací orgán Unie, který obdržel žádost podle článku 4 tohoto nařízení, udělit unijní schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud daný typ splňuje v okamžiku, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti, požadavky platné pro uvedení nových vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků na trh, jejich registraci nebo uvedení do provozu.

2.   Pokud se neuplatní žádné nové požadavky a aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, může být unijní schválení typu uděleno na základě týchž zkušebních protokolů, které byly předtím použity pro udělení schválení typu vydaného ve Spojeném království v souladu s příslušnými ustanoveními, bez ohledu na to, zda technickou zkušebnu, která zkušební protokol vydala, určil a oznámil členský stát, který udělil unijní schválení typu, v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/2013 nebo nařízením (EU) 2016/1628, a i poté, co se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Před udělením unijního schválení typu může schvalovací orgán Unie požádat o zopakování určitých zkoušek. V takovém případě musí tyto zkoušky provést technická zkušebna, kterou určil a oznámil členský stát schvalovacího orgánu Unie v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/2013 nebo nařízením (EU) 2016/1628.

4.   Typ schválený v souladu s odstavcem 1 tohoto článku obdrží certifikát EU schválení typu s číslem, které sestává z rozlišovacího čísla členského státu, jehož schvalovací orgán unijní schválení typu vydal, a čísla příslušného aktu uvedeného v čl. 2 odst. 1. Zahrnuje také číslo posledního pozměňovacího aktu obsahujícího požadavky na schválení typu, v souladu s nímž se unijní schválení typu uděluje. V případě vozidel se v certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě v oddílu „Poznámky“ uvede „Číslo dřívějšího schválení typu“ a číslo a datum certifikátu EU schválení typu obdrženého po schválení typu vydaném ve Spojeném království. V případě systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se v certifikátu schválení typu uvede „Označení dřívějšího schválení typu“ a odkaz na označení schválení typu obdržené po schválení typu vydaném ve Spojeném království.

5.   Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který je v něm stanoven. Schválení typu vydané ve Spojeném království pozbývá platnosti dnem, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti. V každém případě pozbývá platnosti nejpozději dnem, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1.

6.   Unijní schválení typu se považuje za ES schválení typu nebo EU schválení typu ve smyslu směrnice 2007/46/ES nebo jakéhokoli aktu uvedeného v příloze IV uvedené směrnice, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628. Všechna ustanovení uvedených aktů, která toto nařízení nemění, se použijí i nadále. Schvalovací orgán Unie přebírá plnou odpovědnost za povinnosti spojené s unijním schválením typu.

Schvalovací orgán Unie rovněž ode dne nabytí účinnosti unijního schválení typu uplatňuje veškeré pravomoci a plní veškeré povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království, pokud jde o:

a)

vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které již byly uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii,

b)

vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které mají být uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii v souladu se třetím pododstavcem.

Vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které pozbylo platnosti v důsledku udělení unijního schválení typu, mohou být uvedeny na trh, zaregistrovány a uvedeny do provozu v Unii do dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, nebo pokud unijní schválení typu pozbyde platnosti před tímto dnem v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 do dne, kdy unijní schválení typu pozbyde platnosti. V případě vozidel musejí výrobci před tím, než budou tato vozidla uvedena na trh, zaregistrována nebo uvedena do provozu v Unii, uvést číslo unijního schválení typu v příloze k prohlášení o shodě.

Schvalovací orgán Unie není odpovědný za žádné kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

Článek 6

Schvalovací orgán Unie odpovědný za vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky typů, které nebyly schváleny podle tohoto nařízení

1.   Při podání žádosti o unijní schválení typu podle článku 4 požádá výrobce dotčený schvalovací orgán Unie rovněž o převzetí povinností schvalovacího orgánu Spojeného království spojených s jeho jinými vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky uvedenými na trh, registrovanými nebo uvedenými do provozu v Unii na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království, která buď pozbyla platnosti v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, nebo pro která se nežádá o unijní schválení typu v souladu s tímto nařízením.

Tuto žádost je třeba podat pro všechna vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky založené na schváleních typu vydaných ve Spojeném království, jichž je výrobce držitelem a která byla udělena po 1. lednu 2008, pokud výrobce schvalovacímu orgánu Unie nepředloží důkaz, že má uzavřenou dohodu s jiným schvalovacím orgánem Unie, která se vztahuje na uvedená vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

2.   Schvalovací orgán Unie může udělit unijní schválení typu v souladu s článkem 5 pouze poté, co přijal žádost podanou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a výrobce souhlasil, že uhradí náklady, které schvalovacímu orgánu Unie případně vzniknou v důsledku výkonu pravomocí a plnění povinností orgánu v souvislosti s dotčenými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky.

3.   Jakmile schvalovací orgán Unie přijme žádost uvedenou v odstavci 1 tohoto článku a udělí unijní schválení typu v souladu s článkem 5, vykonává všechny pravomoci a plní všechny povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království v souvislosti se všemi vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vyrobenými na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud jde o stahování výrobků, informace o opravách a údržbě a kontroly shodnosti v provozu. Schvalovací orgán Unie není odpovědný za žádné kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

4.   Schvalovací orgán Unie informuje schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o typech, u nichž převzal povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království v souladu s odstavcem 1.

Článek 7

Zvláštní ustanovení

Toto nařízení nebrání uvádět na trh, dodávat na trh, registrovat nebo uvádět do provozu motory nebo vozidla a nesilniční mobilní stroje, v nichž jsou tyto motory instalovány, které odpovídají typu, jehož schválení typu vydané ve Spojeném království pozbylo platnosti ve chvíli, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království stále uplatňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, v souladu s čl. 10 odst. 7 směrnice 97/68/ES, čl. 34 odst. 7 a 8 nebo čl. 58 odst. 5 až 11 nařízení (EU) 2016/1628 a akty přijatými na základě čl. 19 odst. 6, čl. 20 odst. 8, čl. 28 odst. 6 a čl. 53 odst. 12 nařízení (EU) č. 167/2013.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 95.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2018.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU