(EU) 2019/13Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/13 ze dne 4. ledna 2019, kterým se opravuje nizozemské znění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 3, 7.1.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/13

ze dne 4. ledna 2019,

kterým se opravuje nizozemské znění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku změny přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1047 (2) obsahovalo nizozemské znění poznámky pod čarou 8, která se týká výrobků kódu KN 3707 90 20, v části druhé přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 ve znění použitelném od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 chybu týkající se popisu termoplastických a elektrostatických tonerových kazet. S účinkem od 1. ledna 2017 byla uvedená příloha nahrazena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1821 (3) a chyba byla odstraněna.

(2)

Jelikož znění obsahující uvedenou chybu může i nadále vyvolávat právní účinky ve vztahu k některým situacím, k nimž došlo mezi 1. červencem 2016 a 31. prosincem 2016, mělo by být nizozemské znění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 ve znění použitelném během uvedeného období odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Vzhledem k omezené časové působnosti znění obsahujícího chybu by se toto nařízení mělo použít od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2016 do dne 31. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1047 ze dne 28. června 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 36).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU