(EU) 2019/1160Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 106-115 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. června 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1160

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ke společným cílům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (4) patří zajištění rovných podmínek mezi subjekty kolektivního investování a odstranění překážek volného pohybu podílových jednotek a akcií subjektů kolektivního investování v Unii a zároveň zajištění jednotnější ochrany investorů. I když byly tyto cíle z velké části splněny, určité překážky stále brání správcům fondů v tom, aby plně využívali výhod vnitřního trhu.

(2)

Tuto směrnici doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 (5). Uvedené nařízení stanoví další pravidla a postupy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správců alternativních investičních fondů. Uvedené nařízení a tato směrnice by měly společně koordinovat podmínky pro správce fondů, kteří působí na vnitřním trhu, a usnadnit přeshraniční distribuci fondů, které spravují.

(3)

Je nutné vyplnit mezery v právní úpravě a sladit postup pro oznamování změn týkajících se SKIPCP příslušným orgánům s postupem pro oznamování stanoveným ve směrnici 2011/61/EU.

(4)

Nařízení (EU) 2019/1156 dále posiluje zásady platné pro propagační sdělení, jež se řídí směrnicí 2009/65/ES, a rozšiřuje použití těchto zásad na správce alternativních investičních fondů, čímž pomáhá k dosažení vysoké úrovně ochrany investorů bez ohledu na typ investora. Odpovídající ustanovení směrnice 2009/65/ES, která se týkají propagačních sdělení a dostupnosti vnitrostátních právních a správních předpisů upravujících nabízení podílových jednotek SKIPCP, již nejsou proto nezbytná, a měla by být proto zrušena.

(5)

Ustanovení směrnice 2009/65/ES, jež od SKIPCP požadují zajistit zařízení ve prospěch investorů, jak byla provedena v některých vnitrostátních právních systémech, se ukázala být těžkopádná. Kromě toho investoři místní zařízení jen zřídka využívají tak, jak bylo zamýšleno v uvedené směrnici. Upřednostňovaný způsob kontaktů se posunul k přímé interakci mezi investory a správci fondu, a to buď elektronicky, nebo telefonicky, přičemž platby a odkupy se provádějí prostřednictvím jiných kanálů. Zatímco tato místní zařízení slouží v současnosti pro administrativní účely, jako je přeshraniční vymáhání regulačních poplatků, měly by být tyto otázky řešeny jinak, mimo jiné spoluprací mezi příslušnými orgány. Proto by měla být stanovena pravidla, která zmodernizují a upřesní požadavky, pokud jde o zajištění zařízení pro neprofesionální investory, a členské státy by neměly vyžadovat jejich místní fyzickou přítomnost za účelem zajištění těchto zařízení. V každém případě by tato pravidla měla investorům zajistit přístup k informacím, na něž mají nárok.

(6)

Pro zajištění jednotného zacházení s neprofesionálními investory je nezbytné, aby byly tyto požadavky ve vztahu k zařízením uplatňovány rovněž na správce alternativních investičních fondů v případech, kdy jim členské státy na svém území umožňují nabízet podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů pro neprofesionální investory.

(7)

Neexistence jasných a jednotných podmínek pro ukončení nabízení podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo alternativního investičního fondu v hostitelském členském státě vytváří pro správce fondů hospodářskou a právní nejistotu. Směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU by proto měly stanovit jasné podmínky, za kterých by mohlo dojít ke zrušení oznámení o opatřeních přijatých za účelem nabízení, pokud jde o některé nebo všechny podílové jednotky nebo akcie. Tyto podmínky by měly vyvážit na jedné straně možnost subjektů kolektivního investování nebo jejich správců ukončit opatření, která přijali za účelem nabízení svých akcií nebo podílových jednotek, při naplnění stanovených podmínek a na druhé straně zájmy investorů v těchto subjektech.

(8)

Možnost ukončit nabízení SKIPCP nebo alternativních investičních fondů v určitém členském státě by neměla jít na úkor investorů, ani zmenšit jejich ochranu podle směrnice 2009/65/ES nebo směrnice 2011/61/EU, zejména s ohledem na jejich právo na přesné informace o pokračující činnosti těchto fondů.

(9)

Mohou nastat případy, kdy správce alternativního investičního fondu, který si přeje prověřit zájem investorů o konkrétní představu o investicích nebo investiční strategii, se potýká s rozdílným přístupem k předběžnému nabízení v jednotlivých vnitrostátních právních řádech. Definice předběžného nabízení a podmínky, za nichž je povoleno, se v jednotlivých členských státech, v nichž je povoleno, značně liší a v některých členských státech žádný pojem předběžného nabízení vůbec neexistuje. K řešení těchto rozdílů by měla být vytvořena jednotná definice pojmu předběžného nabízení a měly by být stanoveny podmínky, za kterých může správce unijního alternativního investičního fondu předběžné nabízení vykonávat.

(10)

V zájmu uznání předběžného nabízení jako takového podle směrnice 2011/61/EU by se předběžné nabízení mělo zaměřit na potenciální profesionální investory a mělo by se týkat představy o investicích či investiční strategie s cílem prověřit jejich zájem o alternativní investiční fond nebo podfond, který nebyl dosud zřízen, nebo o alternativní investiční fond, který je zřízen, avšak pro který dosud nebylo předloženo oznámení o nabízení podle uvedené směrnice. V průběhu předběžného nabízení by tudíž investoři neměli mít možnost upisovat podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu a nemělo by být povoleno distribuovat potenciálním profesionálním investorům upisovací formuláře nebo podobné dokumenty, ať již v návrhu nebo v konečné podobě. Unijní správci alternativních investičních fondů by měli zajistit, aby investoři nezískávali podílové jednotky ani akcie alternativního investičního fondu prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní v rámci předběžného nabízení mohli získat podílové jednotky nebo akcie v daném alternativním podílovém fondu pouze v rámci nabízení povoleného podle směrnice 2011/61/EU.

Každé upsání podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu uvedeného v informaci poskytnuté v souvislosti s předběžným nabízením, nebo alternativního investičního fondu, ke kterému došlo na základě předběžného nabízení ze strany profesionálních investorů ve lhůtě 18 měsíců poté, co unijní správce alternativního investičního fondu zahájil předběžné nabízení, by mělo být považováno za výsledek nabízení a mělo by podléhat platným oznamovacím postupům uvedeným ve směrnici 2011/61/EU. Aby bylo zajištěno, že příslušné vnitrostátní orgány mohou kontrolovat předběžné nabízení ve svém členském státě, měl by unijní správce alternativního investičního fondu do dvou týdnů od zahájení předběžného nabízení zaslat neformální dopis v listinné nebo elektronické podobě příslušným orgánům svého domovského členského státu, v němž by mimo jiné uvedl, ve kterých členských státech vykonává předběžné nabízení a po jakou dobu předběžné nabízení je nebo bylo vykonáváno, a případně připojit seznam alternativních investičních fondů a podfondů alternativních investičních fondů, jež jsou nebo byly předmětem předběžného nabízení. Příslušné orgány domovského členského státu unijního správce alternativního investičního fondu by o tom měly neprodleně informovat příslušné orgány členských států, v nichž správce vykonával nebo vykonává předběžné nabízení.

(11)

Unijní správci alternativního investičního fondu by měli zajistit, aby bylo předběžné nabízení řádně zdokumentováno.

(12)

Vnitrostátní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 2011/61/EU a zejména s harmonizovanými pravidly pro předběžné nabízení by neměly žádným způsobem znevýhodňovat unijní správce alternativních investičních fondů vůči mimounijním správcům alternativních investičních fondů. To se týká jak aktuální situace, kdy mimounijní správci alternativních investičních fondů ještě nemají právo k používání pasu, tak i situace, kdy se budou uplatňovat ustanovení o tomto pasu podle směrnice 2011/61/EU.

(13)

V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné sladit dny použitelnosti vnitrostátních právních a správních předpisů provádějících tuto směrnici a nařízení (EU) 2019/1156, pokud jde o ustanovení o propagačních sděleních a předběžném nabízení.

(14)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (6) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotrůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2009/65/ES

Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

1)

V čl. 17 odst. 8 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud v důsledku změny uvedené v prvním pododstavci správcovská společnost již nebude v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti uvědomí do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci správcovskou společnost o tom, že uvedenou změnu nesmí provést. V tomto případě příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti náležitě informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Pokud změna uvedená v prvním pododstavci byla provedena po předání informace podle druhého pododstavce a v důsledku uvedené změny již správcovská společnost není v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti veškerá vhodná opatření v souladu s článkem 98 a bez zbytečného odkladu oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti přijatá opatření.“

2)

Článek 77 se zrušuje.

3)

V článku 91 se zrušuje odstavec 3.

4)

Článek 92 se nahrazuje tímto:

„Článek 92

1.   Členské státy zajistí, aby SKIPCP v každém členském státě, ve kterém zamýšlí nabízet své podílové jednotky, zpřístupnil zařízení k plnění těchto úkolů:

a)

zpracovávat pokyny k úpisu, odkupu a vyplacení podílových jednotek SKIPCP a provádět další platby ve prospěch držitelů podílových jednotek v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentech požadovaných podle kapitoly IX;

b)

poskytovat investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácí výnosy z odkupu a vyplacení;

c)

usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů a přístup k souvisejícím postupům a opatřením podle článku 15 vyplývajícím z jejich investic do SKIPCP v členském státě, ve kterém jsou podílové jednotky SKIPCP nabízeny;

d)

zpřístupňovat investorům ke kontrole a k získání kopií informace a dokumenty vyžadované podle kapitoly IX za podmínek stanovených v článku 94;

e)

poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči; a

f)

působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány.

2.   Členské státy po SKIPCP nepožadují, aby pro účely odstavce 1 byl v hostitelském členském státě fyzicky přítomen nebo aby jmenoval třetí osobu.

3.   SKIPCP zajistí, aby zařízení k plnění úkolů uvedených v odstavci 1, včetně plnění elektronickými prostředky, bylo zajištěno:

a)

v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ve kterém je SKIPCP nabízen, či v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu;

b)

samotným SKIPCP nebo třetí osobou podléhající předpisům a dohledu týkajícím se úkolů, které mají být plněny, nebo oběma těmito subjekty.

Pro účely písmene b) v případě, kdy úkoly vykonává třetí osoba, musí být jmenování třetí osoby doloženo písemnou smlouvou, která stanoví, které z úkolů uvedených v odstavci 1 neprovádí SKIPCP, a že třetí osoba obdrží veškeré relevantní informace a dokumenty od SKIPCP.“

5)

Článek 93 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Oznámení obsahuje také potřebné údaje, včetně adresy pro fakturaci nebo pro sdělování veškerých použitelných regulačních poplatků a uplatnitelných nákladů ze strany příslušných orgánů hostitelského členského státu a informací o zařízeních pro plnění úkolů podle čl. 92 odst. 1.“;

b)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   V případě změny informací v oznámení podle odstavce 1 nebo změny ohledně tříd akcií, které mají být nabízeny, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány jak domovského, tak hostitelského členského státu SKIPCP nejpozději jeden měsíc před provedením uvedené změny.

Pokud v důsledku změny uvedené v prvním pododstavci SKIPCP již není v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uvědomí SKIPCP do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci o tom, že uvedenou změnu nesmí provést. V takovém případě příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP náležitě informují příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP.

Pokud byla změna uvedená v prvním pododstavci provedena po předání informace podle druhého pododstavce a v důsledku uvedené změny SKIPCP již není v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP veškerá vhodná opatření v souladu s článkem 98, včetně výslovného zákazu nabízení SKIPCP, pokud je to nezbytné, a bez zbytečného odkladu oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP přijatá opatření.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 93a

1.   Členské státy zajistí, aby SKIPCP mohl zrušit oznámení o opatřeních učiněných za účelem nabízení svých podílových jednotek, včetně v příslušných případech tříd akcií, v členském státě, ohledně kterých učinil oznámení v souladu s článkem 93, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

je učiněna paušální nabídka na odkup nebo vyplacení, bez jakýchkoli poplatků, nákladů nebo srážek, všech takových podílových jednotek držených investory v uvedeném členském státě, která je zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů a je přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů adresována jednotlivě všem investorům v uvedeném členském státě, jejichž totožnost je známa;

b)

úmysl zrušit opatření přijatá za účelem nabízení takových podílových jednotek v uvedeném členském státě se zveřejní, mimo jiné elektronickými prostředky, ve veřejně dostupném médiu, které je běžně používáno pro nabízení SKIPCP a vhodné pro typického investora SKIPCP;

c)

veškerá smluvní ujednání s finančními zprostředkovateli nebo zástupci jsou pozměněna nebo zrušena s účinností ode dne zrušení oznámení, aby se zabránilo jakémukoli novému nebo dalšímu přímému či nepřímému nabízení nebo umístění podílových jednotek, jichž se týká oznámení uvedené v odstavci 2.

V informaci podle prvního pododstavce písmen a) a b) jsou jasně popsány důsledky pro investory, jestliže nepřijmou nabídku na odkup nebo vyplacení jejich podílových jednotek.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) se poskytují v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ohledně nějž SKIPCP učinil oznámení v souladu s článkem 93, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu. Ode dne uvedeného v prvním pododstavci písm. c) SKIPCP ukončí veškeré nové či další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování svých podílových jednotek, na které se vztahuje zrušení oznámení, v uvedeném členském státě.

2.   SKIPCP zašle příslušným orgánům svého domovského členského státu oznámení obsahující informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c).

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ověří úplnost oznámení, které SKIPCP předložil podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají oznámení příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 a orgánu ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné oznámení obdržely.

Bezprostředně po předání oznámení podle prvního pododstavce příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP toto předání.

4.   SKIPCP musí investorům, kteří v něm stále mají své investice, jakož i příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, poskytovat informace vyžadované podle článků 68 až 82 a podle článku 94.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku informace o veškerých změnách v dokumentech uvedených v čl. 93 odst. 2.

6.   Příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku mají stejná práva a povinnosti jako příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP podle čl. 21 odst. 2, čl. 97 odst. 3 a článku 108. Aniž jsou dotčeny jiné kontrolní činnosti a dohledové pravomoci uvedené v čl. 21 odst. 2 a v článku 97, nepožadují příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku ode dne předání podle odstavce 5 tohoto článku po dotčeném SKIPCP, aby prokázal soulad s vnitrostátními právními a správními předpisy upravujícími požadavky na nabízení podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 (*1).

7.   Pro účely odstavce 4 členské státy umožní používat elektronické nebo jiné prostředky komunikace na dálku, pokud jsou informační a komunikační prostředky investorům dostupné v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se investor nachází, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55).“"

7)

V čl. 95 odst. 1 se zrušuje písmeno a).

Článek 2

Změny směrnice 2011/61/EU

Směrnice 2011/61/EU se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„aea)

„předběžným nabízením“ poskytování informací nebo sdělení, přímo či nepřímo, o investičních strategiích nebo představách o investicích ze strany unijního správce nebo jeho jménem potenciálním profesionálním investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii s cílem prověřit jejich zájem o alternativní investiční fond nebo podfond, který nebyl dosud zřízen, nebo o alternativní investiční fond nebo podfond, který je zřízen, avšak pro jehož nabízení dosud nebylo předloženo oznámení podle článku 31 nebo 32, v členském státě, v němž mají potenciální investoři své bydliště nebo sídlo, které v žádném případě nepředstavuje nabídku ani umístění potenciálnímu investorovi s cílem investovat do podílových jednotek nebo akcií daného alternativního investičního fondu nebo podfondu;“

2)

Na začátku kapitoly VI se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 30a

Podmínky předběžného nabízení ze strany unijního správce v Unii

1.   Členské státy zajistí, aby povolený unijní správce mohl vykonávat předběžné nabízení v Unii, s výjimkou případů, kdy informace předložené potenciálním profesionálním investorům:

a)

jsou dostatečné k tomu, aby investorům umožnily zavázat se k nabytí podílových jednotek nebo akcií konkrétního alternativního investičního fondu;

b)

představují upisovací formuláře nebo podobné dokumenty ve formě návrhu nebo v konečné podobě; nebo

c)

představují zakládací dokumenty, prospekt nebo dokumenty související s nabízením alternativního investičního fondu, který nebyl dosud zřízen, v konečné podobě.

Je-li poskytnut návrh prospektu nebo dokumentů souvisejících s nabízením, nesmí obsahovat dostatečné informace, které by umožnily investorům učinit investiční rozhodnutí, a musí jasně stanovit, že:

a)

nepředstavuje nabídku ani výzvu k upisování podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu a

b)

nelze na informace v něm uvedené spoléhat, neboť jsou neúplné a mohou podléhat změně.

Členské státy zajistí, aby unijní správce nemusel oznámit příslušným orgánům obsah ani adresáty předběžného nabízení ani splnit před vykonáním předběžného nabízení jakékoli další podmínky či požadavky kromě těch, které jsou uvedeny v tomto článku.

2.   Unijní správce zajistí, aby investoři neumisťovali podílové jednotky nebo akcie v alternativním investičním fondu prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní v rámci předběžného nabízení mohli získat podílové jednotky nebo akcie v daném alternativním investičním fondu pouze v rámci nabízení povoleného podle článků 31 nebo 32.

Každé upsání podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu uvedeného v informacích poskytnutých v souvislosti s předběžným nabízením nebo alternativního investičního fondu zřízeného na základě předběžného nabízení profesionálními investory ve lhůtě 18 měsíců poté, co unijní správce zahájil předběžné nabízení, se považuje za výsledek nabízení a podléhá platným oznamovacím postupům uvedeným v článcích 31 a 32.

Členské státy zajistí, aby unijní správce do dvou týdnů poté, co zahájil předběžné nabízení, zaslal neformální dopis v listinné nebo elektronické podobě příslušným orgánům svého domovského členského státu. V tomto dopise uvede, ve kterých členských státech je nebo bylo předběžné nabízení vykonáváno a po jakou dobu, stručný popis předběžného nabízení včetně informací o představených investičních strategiích a v případě potřeby i seznam alternativních investičních fondů a podfondů alternativních investičních fondů, jež jsou nebo byly předmětem předběžného nabízení. Příslušné orgány domovského členského státu unijního správce o tom neprodleně informují příslušné orgány členských států, v nichž unijní správce vykonává nebo vykonával předběžné nabízení. Příslušné orgány členského státu, v němž bylo vykonáváno předběžné nabízení, mohou příslušné orgány domovského členského státu správce požádat o další informace týkající se předběžného nabízení, které je nebo bylo vykonáváno na jeho území.

3.   Třetí osoba smí vykonávat předběžné nabízení jménem povoleného unijního správce pouze, pokud je povolena jako investiční podnik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*2), jako úvěrová instituce v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (*3), jako správcovská společnost SKIPCP v souladu se směrnicí 2009/65/ES, jako správce alternativního investičního fondu v souladu s touto směrnicí, nebo jedná jako vázaný zástupce v souladu se směrnicí 2014/65/EU. Tato třetí osoba musí splňovat podmínky stanovené v tomto článku.

4.   Unijní správce zajistí, aby bylo předběžné nabízení řádně zdokumentováno.

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349)."

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).“"

3)

V čl. 32 odst. 7 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

„Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděná správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci správci, že takovou změnu nesmí provést. V tom případě příslušné orgány domovského členského státu správce o tom informují příslušné orgány hostitelského členského státu správce.

Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec, nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by správce jinak nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá vhodná opatření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné, a neprodleně o tom informují příslušné orgány hostitelského členského státu správce.

Pokud se změny nedotýkají souladu správy alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, uvědomí příslušné orgány domovského členského státu správce do jednoho měsíce o těchto změnách příslušné orgány jeho hostitelského členského státu.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 32a

Zrušení oznámení o opatřeních přijatých za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií některých nebo všech unijních alternativních investičních fondů v jiných členských státech, než je domovský členský stát správce

1.   Členské státy zajistí, aby unijní správce mohl zrušit oznámení o opatřeních přijatých za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií některých nebo všech alternativních investičních fondů v členském státě, které byly oznámeny v souladu s článkem 32, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

s výjimkou uzavřených alternativních investičních fondů a fondů, které upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 (*4), je učiněna paušální nabídka na odkup nebo vyplacení, bez jakýchkoli poplatků, nákladů nebo srážek, všech těchto podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu držených investory v uvedeném členském státě, je zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů a je adresována přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů jednotlivě všem investorům v uvedeném členském státě, jejichž totožnost je známa;

b)

úmysl zrušit opatření přijatá za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií některých nebo všech alternativních investičních fondů v uvedeném členském státě se zveřejní, mimo jiné elektronicky, ve veřejně dostupném médiu, které je běžně používáno k nabízení alternativního investičního fondu a je vhodné pro typického investora alternativního investičního fondu;

c)

veškerá smluvní ujednání s finančními zprostředkovateli nebo zástupci jsou pozměněna nebo zrušena s účinností ode dne zrušení oznámení, aby se zabránilo jakémukoli novému nebo dalšímu přímému či nepřímému nabízení nebo umístění podílových jednotek nebo akcií, jichž se týká oznámení uvedené v odstavci 2.

Ode dne uvedeného v prvním pododstavci písm. c) správce ukončí veškeré nové nebo další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, který spravuje, v členském státě, ohledně nějž předložil oznámení podle odstavce 2.

2.   Správce předloží příslušným orgánům svého domovského členského státu oznámení obsahující informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c).

3.   Příslušné orgány domovského členského státu správce ověří úplnost oznámení předloženého správcem podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského členského státu správce nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdržely úplné oznámení, předají toto oznámení příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 a orgánu pro cenné papíry a trhy.

Bezprostředně po předání oznámení podle prvního pododstavce oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce tomuto správci toto předání.

Správce v členském státě uvedeném v oznámení v odstavci 2 po dobu 36 měsíců ode dne uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) nesmí vykonávat předběžné nabízení podílových jednotek nebo akcií unijního alternativního investičního fondu uvedeného v oznámení ani se podílet na obdobných investičních strategiích či představách o investicích.

4.   Správce musí investorům, kteří v unijním alternativním investičním fondu stále mají své investice, jakož i příslušným orgánům domovského členského státu správce poskytovat informace vyžadované podle článků 22 a 23.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu správce předají příslušným orgánům členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 informace o veškerých změnách v dokumentech a informace uvedené v příloze IV písm. b) až f).

6.   Příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku mají stejná práva a povinnosti jako příslušné orgány hostitelského členského státu správce uvedené v článku 45.

7.   Aniž jsou dotčeny jiné dohledové pravomoci uvedené v čl. 45 odst. 3, ode dne předání podle odstavce 5 tohoto článku příslušné orgány členského státu uvedeného v oznámení podle odstavce 2 tohoto článku nepožadují po dotčených správcích, aby prokázali soulad s vnitrostátními právními a správními předpisy upravujícími požadavky na nabízení uvedené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 (*5).

8.   Pro účely odstavce 4 členské státy umožní používat jakékoli elektronické nebo jiné prostředky komunikace na dálku.

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98)."

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55).“"

5)

V čl. 33 odst. 6 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděná správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci správci, že takovou změnu nesmí provést.

Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá vhodná opatření podle článku 46 a neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu správce.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 43a

Zařízení dostupné pro neprofesionální investory

1.   Aniž je dotčen článek 26 nařízení (EU) 2015/760, členské státy zajistí, aby správce v každém členském státě, v němž zamýšlí nabízet podílové jednotky či akcie některého alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, zajistil zařízení k plnění těchto úkolů:

a)

zpracovávat pokyny investorů k úpisu, platbě, odkupu a vyplacení souvisejících s podílovými jednotkami nebo akciemi alternativního investičního fondu v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentech alternativního investičního fondu;

b)

poskytovat investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácí výnosy z odkupu a vyplacení;

c)

usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů vyplývajících z jejich investic do alternativního investičního fondu v členském státě, ve kterém je alternativní investiční fond nabízen;

d)

zpřístupňovat informace a dokumenty podle článků 22 a 23 investorům pro účely kontroly a pořizování jejich kopií;

e)

poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči vymezeném v čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice 2009/65/ES a

f)

působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány.

2.   Členské státy po správci nepožadují, aby byl v hostitelském členském státě fyzicky přítomen, ani aby jmenoval třetí osobu pro účely odstavce 1.

3.   Správce zajistí, aby zařízení k plnění úkolů uvedených v odstavci 1, včetně plnění elektronickými prostředky, bylo zajištěno:

a)

v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ve kterém je alternativní investiční fond nabízen, či v jazyce schváleném příslušnými orgány uvedeného členského státu;

b)

samotným správcem, nebo třetí osobou podléhající předpisům a dohledu týkajícím se úkolů, které mají být provedeny, nebo oběma těmito subjekty;

Pro účely písmene b) v případě, kdy úkoly plní třetí osoba, musí být pověření této třetí osoby doloženo písemnou smlouvou, která stanoví, které z úkolů uvedených v odstavci 1 neprovádí správce, a že třetí osoba obdrží od správce veškeré relevantní informace a dokumenty.“

7)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 69a

Posouzení režimu pasu

Před tím, než vstoupí v platnost akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 67 odst. 6, na jejichž základě se pravidla stanovená v článku 35 a v článcích 37 až 41 stávají použitelnými, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž zohlední výsledek posouzení režimu pasu stanoveného v této směrnici, včetně rozšíření tohoto režimu na mimounijní správce. Ke zprávě případně připojí legislativní návrh.“

8)

V příloze IV se doplňují nové body, které znějí:

„i)

nezbytné informace, včetně adresy pro fakturaci nebo pro sdělování veškerých použitelných regulačních poplatků nebo uplatnitelných nákladů ze strany příslušného orgánu hostitelského členského státu;

j)

informace o zařízeních pro plnění úkolů podle článku 43a.“

Článek 3

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy do 2. srpna 2021 přijmou a zveřejní vnitrostátní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 2. srpna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Hodnocení

Komise nejpozději 2. srpna 2024 na základě veřejné konzultace a v návaznosti na jednání s orgánem ESMA a příslušnými orgány provede hodnocení uplatňování této směrnice. Do 2. srpna 2025 předloží Komise zprávu o uplatňování této směrnice.

Článek 5

Přezkum

Do 2. srpna 2023 Komise předloží zprávu, v níž posoudí mimo jiné přínosy harmonizace ustanovení vztahujících se na správcovské společnosti SKIPCP, které testují zájem investorů o konkrétní představu o investicích nebo investiční strategii, a případně nutnost předložit za tímto účelem jakékoli návrhy na změnu směrnice 2009/65/ES.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. června 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 50.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2019.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU