(EU) 2018/2069Nařízení Rady (EU) 2018/2069 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 331, 28.12.2018, s. 4-196 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2069

ze dne 20. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou v Unii dostupné, a zabránilo narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 (1) pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky. Tyto produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

87 produktů a výrobků neuvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se v Unii neprodukuje dostatečně nebo vůbec. Proto je v zájmu Unie zcela pro ně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.

(3)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 26 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.

(4)

Zařazení některých produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, na něž se vztahuje pozastavení, do kombinované nomenklatury (KN) by mělo být upraveno.

(5)

U 720 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je rovněž nezbytné v zájmu Unie změnit konečné datum povinného přezkumu, aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcelní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro tyto produkty a výrobky bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.

(6)

Není již v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 13 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Pozastavení cel pro ně by proto mělo být zrušeno. Navíc podle sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2) (dále jen „sdělení Komise“) nelze z praktických důvodů uvažovat o žádostech o pozastavení cel nebo celní kvóty, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vyplynulo, že dovoz 197 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 této prahové hodnoty nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být zrušena.

(7)

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být vzhledem k počtu změn, které v ní mají být provedeny, z důvodu přehlednosti nahrazena.

(8)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise, měly by se změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2018

Za Radu

předsedkyně

E. KÖSTINGER


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

ex 0709 59 10

10

Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 0710 21 00

10

Hrách v luscích, druhu hrách setý (Pisum sativum) odrůda Hortense axiphium, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1)  (2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2023

ex 0711 59 00

11

Houby, kromě hub rodů Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Houby, kromě hub rodu Agaricus (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 0804 10 00

30

Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2023

 (*1)0811 90 50

0811 90 70

 

Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2023

ex 0811 90 95

70

 (*1)ex 0811 90 95

20

Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 0811 90 95

40

Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916 ,

mastných alkoholů položek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16 , čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 ,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915  (2)

0 %

31.12.2019

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný světlicový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:

konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo

ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916  (2)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 1515 90 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové

0 %

31.12.2023

ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci

0 %

31.12.2019

ex 1517 90 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra,

5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2005 91 00

10

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg

0 %

31.12.2023

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

Z plodů rodu Mangifera,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

z plodů rodu Carica,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

z plodů rodu Psidium,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

31.12.2022

ex 2008 99 48

94

Protlak (pyré) z manga:

nevyrobený z koncentrátu,

rodu Mangifera,

s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)

6 %

31.12.2020

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

31.12.2019

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (2)

0 %

31.12.2022

ex 2008 99 91

20

Hlízy bahničky jedlé (Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa, tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1)  (2)

0 % (3)

31.12.2020

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasová šťáva:

nevyrobená z koncentrátu,

rodu Ananas,

s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)

8 %

31.12.2020

ex 2009 49 30

91

Ananasová šťáva, jiná než v prášku:

s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

s přídavkem cukru

používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2019

ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná šťáva z brusinek:

s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená:

shodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,

hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,

vbezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a

spřídavkem cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 79

20

Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2009 89 79

30

Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:

s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2023

ex 2009 89 79

85

Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:

druhu euterpe brazilská (Euterpe oleracea),

zmrazená,

neslazená,

ne ve formě prášku,

s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,

v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více

0 %

31.12.2021

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,

v hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a

bez přídavku cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

nezkvašená,

bez přídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více (1)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2106 10 20

20

Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2106 10 20

30

Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2023

ex 2106 90 92

45

Přípravek obsahující:

více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,

více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,

standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu

0 %

31.12.2021

ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kaseinových proteinů složený:

z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a

z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da

0 %

31.12.2022

ex 2106 90 98

47

Přípravek s obsahem vlhkosti 1 % nebo více, avšak nejvýše 4 %, obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních podmáslí,

20 % (± 10 %) hmotnostních laktózy,

20 % (± 10 %) hmotnostních bílkovinného koncentrátu ze syrovátky,

15 % (± 10 %) hmotnostních sýru čedar,

3 % (± 2 %) hmotnostní soli,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních kyseliny mléčné E270,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních arabské gumy E414

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

0 %

31.12.2022

ex 2519 90 10

10

Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2021

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2707 99 99

10

Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 (2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:

90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a

nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

s indexem viskozity 80 nebo vyšším

0 %

31.12.2023

ex 2710 19 99

20

Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:

nejvýše 1 mg/kg síry

více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků

více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a

s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo

s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 11 mm2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším

0 %

31.12.2019

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů (alfa-olefinů) (CAS RN 131459-42-2) obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 64 atomů uhlíku obsahující více než 72 % hmotnostních 1-alkenů s více než 28 atomy uhlíku

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních na základě obsahu kovových nečistot měřeného analýzou ICP

0 %

31.12.2023

 (*1)2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2023

ex 2805 12 00

10

Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)

0 %

31.12.2020

ex 2805 19 90

20

Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2805 30 10

10

Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru

0 %

31.12.2023

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2811 19 80

10

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2023

ex 2811 19 80

20

Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2811 22 00

10

Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (2)

0 %

31.12.2023

ex 2811 22 00

15

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2811 22 00

60

Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého

o velikosti částic nejvýše 20 μm, a

druhu používaného při výrobě polyethylenu

0 %

31.12.2019

ex 2811 29 90

10

Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2812 90 00

10

Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2023

ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:

94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,

2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého,

1 % (± 0,6 %) oxidu yttria

a

buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

31.12.2020

ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g

0 %

31.12.2019

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

ve formě prášku,

o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,

s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,

o velikosti částic 4 μm (± 1 μm),

s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2818 30 00

30

Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2023

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii (2)

0 %

31.12.2021

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

31.12.2022

ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

2825 30 00

 

Oxidy a hydroxidy vanadu

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2825 50 00

20

Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu

0 %

31.12.2023

ex 2825 50 00

30

Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 Nm

0 %

31.12.2020

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

ex 2825 70 00

10

Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)

0 %

31.12.2021

ex 2825 70 00

20

Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

ex 2826 19 90

10

Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2826 90 80

10

Hexafluorofosforečnan lithný (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2826 90 80

20

Difluorofosforečnan lithný (CAS RN 24389-25-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2827 39 85

10

Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních

0 %

31.12.2023

ex 2827 39 85

20

Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2827 39 85

40

Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2827 49 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý

0 %

31.12.2023

ex 2827 60 00

10

Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2833 29 80

20

Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2023

ex 2833 29 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2020

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2835 10 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2835 10 00

30

Fosfornan hlinitý (CAS RN 7784-22-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2836 91 00

20

Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:

2 mg/kg nebo více arsenu,

200 mg/kg nebo více vápníku,

200 mg/kg nebo více chloridů,

20 mg/kg nebo více železa,

150 mg/kg nebo více hořčíku,

20 mg/kg nebo více těžkých kovů,

300 mg/kg nebo více draslíku,

300 mg/kg nebo více sodíku,

200 mg/kg nebo více síranů,

stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2836 99 17

30

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2837 19 00

20

Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2023

ex 2837 20 00

10

Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2021

ex 2839 19 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2839 90 00

20

Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2023

ex 2840 20 90

10

Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)

0 %

31.12.2020

ex 2841 50 00

10

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2841 70 00

10

Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2023

ex 2841 70 00

20

Diammoniumtridekaoxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

40

Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)

0 %

31.12.2021

ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2841 90 85

20

Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2842 10 00

10

Prach ze syntetického zeolitu β

0 %

31.12.2023

ex 2842 10 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

31.12.2019

ex 2842 10 00

40

Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318–02–1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI) pro použití při výrobě katalytických přípravků (2)

0 %

31.12.2021

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

ex 2842 90 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2019

ex 2842 90 80

30

Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

 (*1)2845 10 00

 

Těžká voda (deuterium oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)2845 90 10

 

Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)

0 %

31.12.2023

ex 2845 90 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2845 90 90

20

Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2023

ex 2845 90 90

30

(13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2846 10 00

20

Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2846 10 00

30

Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2023

 (*1)2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2850 00 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2023

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 Nm

0 %

31.12.2022

ex 2850 00 20

40

Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2021

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2850 00 20

70

Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2850 00 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2853 90 90

20

Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 2903 39 19

20

5-Brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

2903 39 21

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0 %

31.12.2020

ex 2903 39 24

10

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2019

ex 2903 39 26

10

1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:

nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),

nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),

nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),

nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),

nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)

nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky

nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,

nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,

se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,

bez halogenidů,

nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,

bez vůně (bez zápachu)

Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) (2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2903 39 28

10

Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2903 39 28

20

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2023

2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2023

ex 2903 39 39

10

Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2903 39 39

20

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2023

ex 2903 39 39

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2021

ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

ex 2903 74 00

10

2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2023

ex 2903 77 90

10

Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2903 78 00

10

Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

31.12.2023

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 89 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2023

ex 2903 89 80

40

Hexabromcyklododekan

0 %

31.12.2021

ex 2903 89 80

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

ex 2903 89 80

60

Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,

0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2903 99 80

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2023

ex 2903 99 80

60

1,1′-methandiylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

ex 2903 99 80

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 99 80

80

5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2023

ex 2904 10 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2019

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2019

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2020

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2020

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2020

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2019

ex 2904 91 00

10

Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2), k výrobě zboží položky 3808 92  (2)

0 %

31.12.2019

ex 2904 99 00

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2019

ex 2904 99 00

25

Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

31.12.2020

ex 2904 99 00

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2019

ex 2904 99 00

35

1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

31.12.2020

ex 2904 99 00

40

4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2904 99 00

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2023

ex 2904 99 00

60

4,4′-Dinitrostilben-2,2′-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2019

ex 2904 99 00

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2019

ex 2904 99 00

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2019

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2023

ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2905 19 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2905 19 00

20

Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2905 19 00

30

2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2023

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2019

ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2905 19 00

85

Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2023

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

31.12.2019

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

ex 2905 39 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2020

ex 2905 39 95

20

1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2021

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2905 39 95

50

2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2023

ex 2905 49 00

10

Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2020

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2906 19 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2023

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2023

ex 2906 29 00

30

2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2906 29 00

50

2,2′-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

ex 2907 12 00

20

Směs m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2019

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2021

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-terc-butyl-4,4′-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2023

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2907 29 00

30

4,4′,4′-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2023

ex 2907 29 00

45

2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2907 29 00

50

6,6′,6′-Tricyklohexyl-4,4′,4′-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2023

ex 2907 29 00

65

2,2′-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2907 29 00

70

2,2′,2′′,6,6′,6′-Hexa-terc-butyl-α,α′,α′-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2907 29 00

75

Bifenyl-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, též hydratovaný

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2908 19 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2023

ex 2908 19 00

30

4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2019

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2909 19 90

30

Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2023

ex 2909 19 90

50

3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 20 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 38

20

1,1′-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 38

30

1,1′-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 30 38

40

4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2019

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2019

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

80

Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2021

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2023

ex 2909 50 00

20

Ubichinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)

0 %

31.12.2020

ex 2910 90 00

80

Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2021

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

31.12.2021

ex 2912 29 00

25

Směs izomerů sestávající z:

85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7)

15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3)

0 %

31.12.2021

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

ex 2912 29 00

45

p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2912 29 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2023

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2020

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

31.12.2020

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

ex 2914 19 90

20

2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

ex 2914 19 90

30

3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

ex 2914 19 90

40

2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2914 19 90

60

Acetylacetonát zinečnatý (CAS RN 14024-63-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 29 00

15

Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 29 00

25

Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

31.12.2023

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 29 00

40

Kafr

0 %

31.12.2023

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2021

ex 2914 29 00

70

2-sek-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2914 39 00

50

4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 39 00

60

4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2023

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

ex 2914 39 00

80

4′-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

ex 2914 50 00

20

3′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 50 00

25

4′-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2023

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2021

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

ex 2914 50 00

65

3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 50 00

80

2′,6′-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2023

ex 2914 50 00

85

4,4′-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 69 80

10

2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2023

ex 2914 69 80

20

2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2023

ex 2914 69 80

40

p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2021

ex 2914 69 80

50

Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2019

ex 2914 79 00

15

1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)

0 %

31.12.2020

ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

ex 2914 79 00

25

1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

30

5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 79 00

35

1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 79 00

40

Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2914 79 00

50

3′-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2023

ex 2914 79 00

60

4′-terc-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2020

ex 2914 79 00

65

1,4-bis(4-Fluorbenzoyl)-benzen (CAS RN 68418-51-9)

0 %

31.12.2021

ex 2914 79 00

70

4-Chlor-4′-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2021

ex 2914 79 00

75

4,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2023

ex 2915 12 00

10

Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

ex 2915 39 00

10

Cis-3-hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2915 39 00

25

2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2023

ex 2915 39 00

30

4-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2915 39 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 39 00

50

3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2020

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2020

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2020

ex 2915 39 00

75

Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2021

ex 2915 39 00

80

1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2915 39 00

85

2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 60 19

10

Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2915 70 40

10

Methyl-palmiát (CAS RN 112-39-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2915 90 30

10

Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

20

Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2915 90 70

25

Methyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), methyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) nebo methyl-myristát (CAS RN 124-10-7)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2915 90 70

35

2,2-dimethylbutanoyl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

45

Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2019

ex 2915 90 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2915 90 70

55

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

80

Ethyldifluoracetát (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2916 12 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2023

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2916 13 00

20

Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 13 00

30

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2916 14 00

20

Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2916 19 95

20

Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2916 19 95

40

Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv (2)

0 %

31.12.2023

ex 2916 19 95

50

Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2019

ex 2916 20 00

15

Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

31.12.2021

ex 2916 20 00

20

Směs (1S,2R,6R,7R)- a (1R,2R,6R,7S)-izomerů ethyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2916 20 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2023

ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 20 00

70

Cyklopropankarbonyl-chlorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

31.12.2023

ex 2916 31 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

18

Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

Methyl-4′-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2916 39 90

35

Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2916 39 90

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

51

3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

53

Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

ex 2916 39 90

61

2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

73

(2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

75

m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2917 11 00

20

Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2023

ex 2917 11 00

30

Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoxycyklohexylmethyl)adipát (CAS RN 3130-19-6)

0 %

31.12.2023

ex 2917 19 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2019

ex 2917 19 10

20

Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2917 19 80

15

Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2023

ex 2917 19 80

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2917 19 80

35

Diethyl-methylmalonát (CAS RN 609-08-5)

0 %

31.12.2023

ex 2917 19 80

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2917 19 80

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2917 34 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2023

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2917 39 95

40

Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2023

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 16 00

20

kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (2)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

10

Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

Kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 19 98

20

Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2918 29 00

10

Kyselina monohydroxynaftoová

0 %

31.12.2023

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2918 29 00

50

Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 29 00

60

Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2021

ex 2918 29 00

70

Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

15

2-fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2918 30 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

50

Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

80

Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

ex 2918 99 90

18

Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

23

1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2918 99 90

25

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2918 99 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

35

p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

38

Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

45

4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

60

Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

65

Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2021

ex 2918 99 90

85

Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2919 90 00

10

2,2′-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2919 90 00

15

Benzen-1,3-diyl-tetrafenyl-bis(fosfát) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2′-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2023

ex 2919 90 00

50

Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 19 00

20

Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2023

ex 2920 19 00

30

2,2′-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2′-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)2920 23 00

 

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2023

2920 24 00

 

Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 29 00

10

O,O′-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2023

ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6′-dimethyl[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl-tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

ex 2920 29 00

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2020

ex 2920 29 00

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2020

ex 2920 29 00

40

Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2023

ex 2920 29 00

60

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 10

10

Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

15

Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2′-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

25

Diethylkarbonát (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

35

Vinylen-karbonát (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

40

Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

ex 2920 90 10

80

Natrium-2-[2-(2-(tridecoxyethoxy)ethoxy]ethyl-sulfát (CAS RN 25446-78-0) ve formě tekuté pasty, s obsahem ve vodě 62 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 70

30

2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

31.12.2020

2921 13 00

 

2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 19 99

25

Dimethyl(tetradecyl)amin (CAS RN 112-75-4), obsahující nejvýše 3 % hmotnostní jiných dimethyl(alkyl)-aminů

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2023

ex 2921 19 99

45

2-Chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

31.12.2021

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2023

ex 2921 29 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2020

ex 2921 29 00

50

N′-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2921 30 10

10

Cyklohexylaminová sůl 2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

31.12.2023

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2020

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2921 42 00

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 42 00

25

2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2023

ex 2921 42 00

33

2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2023

ex 2921 42 00

40

Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 42 00

50

Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2023

ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2023

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

ex 2921 42 00

87

N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

ex 2921 42 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 43 00

40

Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2019

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2020

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 44 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2019

ex 2921 45 00

60

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

ex 2921 45 00

70

8-Aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

31.12.2023

 (*1)ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 51 19

30

2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2023

ex 2921 51 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2021

ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2019

ex 2921 51 19

70

4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 59 90

10

Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2023

ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonová (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2023

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 00

20

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2922 19 00

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2922 19 00

45

2-methoxymethyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 19 00

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 19 00

60

N,N,N′-Trimethyl-N′-(2-hydroxyethyl) 2,2′-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 19 00

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2019

ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2023

ex 2922 21 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

31.12.2020

ex 2922 29 00

40

Kyselina 4-hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]nafthalen-2-sulfonová (CAS RN 25251-42-7)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 29 00

45

Anisidiny

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2922 29 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 29 00

67

4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)

0 %

31.12.2021

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli

0 %

31.12.2023

ex 2922 39 00

15

2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 43 00

10

Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2023

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

35

2-(3-Amino-4-chlor-benzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 118-04-7)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2023

ex 2922 49 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

55

(E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7) (5)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

ex 2922 49 85

65

Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2023

ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2922 49 85

80

Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2023

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

31.12.2021

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 50 00

35

Hydrochlorid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 5486-79-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný

0 %

31.12.2023

ex 2923 10 00

10

Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2923 90 00

10

Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

20

Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

55

Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2923 90 00

70

Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,

0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,

0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,

500 mg/kg nebo méně bromidu a

25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,

nejvýše 2 mg/kg železa a

nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2923 90 00

80

Diallyldimethylamoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 19 00

10

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

20

(R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina (CAS RN 181289-33-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 19 00

25

Isobutylidendimočovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2924 19 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

45

3-Chlor-N-methoxy-N-methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 19 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

55

2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)

0 %

31.12.2021

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 19 00

70

Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2924 21 00

10

Kyselina 4,4′-dihydroxy-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)2924 25 00

 

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 70

19

2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 70

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 70

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 70

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

33

N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

40

N,N′-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

50

N-Benzyloxykarbonyl-L-terc-leucin, isopropylaminová sůl (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

ex 2924 29 70

55

N,N′-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

60

N,N′-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

61

(S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

62

2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

64

N-(3′,4′-dichlor-5-fluor[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2924 29 70

88

5′-Chlor-3-hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2924 29 70

97

Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2925 11 00

20

Sacharin a jeho sodné soli

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2023

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2925 29 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N′-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2023

ex 2925 29 00

30

Guanidin sulfamát (CAS RN 50979-18-5)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 70

12

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

13

α-brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 70

14

Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 70

15

2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

16

Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 70

18

Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2926 90 70

19

2-(4-amino-2-chlor-5-methylfenyl)-2-(4-chlorfenyl)-acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

21

4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2926 90 70

23

Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

30

4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

33

Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

35

4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

40

2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

50

Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

61

Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

64

Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 70

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 70

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 70

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

80

Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2926 90 70

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2926 90 70

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2927 00 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2023

ex 2927 00 00

25

2,2′-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2927 00 00

30

Kyselina 4′-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2023

ex 2927 00 00

35

C.C′-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2927 00 00

60

4,4′-Dikyano-4,4′-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2023

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2928 00 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N′-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2023

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9), ve vodném roztoku

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

28

Pentan-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)

0 %

31.12.2021

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2928 00 90

33

4-chlorfenylhydrazin-hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2023

ex 2928 00 90

50

Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2′-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2023

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazonu hydrochlorid

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2023

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2023

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2021

ex 2929 10 00

15

3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2019

ex 2929 10 00

20

Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2929 10 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2023

ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2929 10 00

60

Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů

0 %

31.12.2023

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

ex 2930 20 00

20

2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

12

4,4′-sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1), používaný při výrobě polyarylsulfonů nebo polyarylethersulfonů (2)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

13

Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

17

2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

19

N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N′-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 98

21

[2,2′-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

23

Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2930 90 98

25

Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

40

Kyselina 3,3′-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2930 90 98

43

Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 98

55

Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 98

57

Methyl (methylthio)acetát (CAS RN 16630-66-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

60

Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

78

4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

81

Dinatrium-S,S′-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

85

2-Methyl-1-(methylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

89

O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

93

1-Hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

95

N-(cyklohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)

0 %

31.12.2021

ex 2930 90 98

97

Difenyl-sulfon (CAS RN 127-63-9)

0 %

31.12.2021

ex 2931 39 90

08

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2022

ex 2931 39 90

13

Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2931 39 90

23

Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2023

ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

ex 2931 39 90

28

Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2931 39 90

30

Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2931 39 90

35

Ethyl-fenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)

0 %

31.12.2023

ex 2931 39 90

40

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2931 39 90

45

Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid (CAS RN 75980-60-8)

0 %

31.12.2023

ex 2931 39 90

48

Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2931 39 90

55

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2023

ex 2931 39 90

57

Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2931 90 00

03

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu

0 %

31.12.2023

ex 2931 90 00

05

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 00

10

(3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 850589-57-0)

0 %

31.12.2022

ex 2931 90 00

15

Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan (CAS RN 12108-13-3) obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu

0 %

31.12.2019

ex 2931 90 00

18

Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2019

ex 2931 90 00

20

Ferrocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

ex 2931 90 00

33

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2019

ex 2931 90 00

35

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2019

ex 2931 90 00

50

Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2021

ex 2931 90 00

53

Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2019

ex 2931 90 00

60

(4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 00

63

Chlorethenyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 00

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 00

67

Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 00

70

(4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2023

ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2932 19 00

41

2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2019

ex 2932 19 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2932 20 90

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2021

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2932 20 90

45

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2932 20 90

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

60

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2021

ex 2932 20 90

65

Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

31.12.2020

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2932 20 90

80

Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2932 20 90

84

3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2932 99 00

10

Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

13

(4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

15

4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[ 5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

20

Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

23

2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)

0 %

31.12.2022

ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2932 99 00

33

3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

43

Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2932 99 00

45

2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2932 99 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2932 99 00

55

6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

75

2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2932 99 00

85

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

15

Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

25

3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 19 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

35

1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 191614-02-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

55

5-Methyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

ex 2933 21 00

35

Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2021

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 29 90

15

Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 29 90

18

2-(2-chlorfenyl)-1-[2-(2-chlorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 29 90

25

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2023

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 29 90

45

Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 29 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 29 90

55

Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 29 90

60

1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

70

Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

2933 39 50

 

Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

10

2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

11

2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

13

Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

[N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

21

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

22

Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

23

2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 39 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

26

[2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

27

Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

28

Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

29

3,5-Dichlor-2-kyanopyridin (CAS RN 85331-33-5)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

31

2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

32

2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

34

3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 39 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

37

Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

38

(2-chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

39

2,6-dichlorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

41

2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

45

5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahem 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

51

2,5-Dichlor-4,6-dimethylnikotinnitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2933 39 99

52

6-chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 39 99

53

3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 39 99

54

4-methyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

57

terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2933 39 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

85

2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 49 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 49 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 49 10

40

4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 49 10

50

1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 49 10

ex 2933 49 90

60

65

Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

25

Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 49 90

30

Chinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 90

35

[1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydro-isochinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 90

40

Isochinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 49 90

45

6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin-hydrochlorid (CAS RN 20232-39-7)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 49 90

70

8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 52 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 59 95

13

2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 59 95

15

Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 59 95

17

N,N′-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

18

1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

22

6-chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2933 59 95

23

6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

24

1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

26

5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2933 59 95

27

2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

33

4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

37

6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

43

2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina (CAS RN 7365-45-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

47

6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

53

5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

57

5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 59 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 59 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

87

5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)

0 %

31.12.2021

ex 2933 59 95

89

6-benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

15

2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

40

Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2933 69 80

45

2-(4,6-bis-(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

60

Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2020

 (*1)ex 2933 69 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

75

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2023

ex 2933 79 00

15

Ethyl-N-(terc-Butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)

0 %

31.12.2021

ex 2933 79 00

25

Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

 (*1)ex 2933 79 00

35

1-terc-butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylát (CAS RN 108963-96-8)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 79 00

50

6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

11

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

12

Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

13

5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2021

 (*1)ex 2933 99 80

14

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2023

 (*1)ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2019

 (*1)ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

27

5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)