(EU) 2018/2042Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2042 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 53-57 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2042

ze dne 18. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zohlednil rozdíl mezi úrovní emisí CO2 stanovenou v rámci nového evropského zkušebního cyklu (NEDC) a úrovněmi emisí CO2 stanovenými v rámci nového celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP), zavedlo nařízení Komise (EU) 2017/1152 (2) metodiku pro korelaci hodnot emisí CO2, pokud jde o lehká užitková vozidla.

(2)

Tato metodika má přinést výsledky, které zajistí, aby požadavky na snížení stanovené v nařízení (EU) č. 510/2011 byly srovnatelně přísné v rámci starých i nových zkušebních postupů. Schvalovací orgány a technické zkušebny by proto měly společně s výrobci usilovat o zajištění toho, aby zkoušky WLTP a NEDC, které jsou prováděny pro účely tohoto nařízení, byly prováděny za zkušebních podmínek, které jsou srovnatelné a v souladu s cíli tohoto nařízení.

(3)

Za tímto účelem je nezbytné vyjasnit některé aspekty zkušebních podmínek WLTP, které by měly platit u korelací prováděných s cílem poskytnout údaje o sledování emisí CO2 v rámci WLTP a NEDC u vozidel nově registrovaných v roce 2020. Výsledky uvedeného vyjasnění by měly platit, aniž by byl dotčen postup a požadavky stanovené v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3) a aniž by tím byla ovlivněna platnost jakéhokoli schválení typu uděleného na tomto základě.

(4)

V roce 2020 je rovněž nezbytné určit rozdíl mezi hodnotami emisí CO2 vykazovanými výrobci pro účely schválení typu WLTP a hodnotami naměřenými podle nařízení (EU) 2017/1151. Výrobci by proto měli být povinni za pomoci naměřených hodnot pro vozidlo H a L jakožto vstupních údajů interpolační metody vypočítat hodnoty emisí CO2 WLTP u všech nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v kalendářním roce 2020 a oznámit je Komisi.

(5)

U omezeného počtu interpolačních rodin budou v roce 2020 k dispozici pouze hodnoty naměřené u vozidla H. Počet těchto rodin by měl být pečlivě sledován, přičemž by Komise měla zvážit vynětí těchto rodin z výpočtu referenčních údajů pro rok 2020, pokud by došlo k významnému nárůstu počtu těchto rodin ve srovnání se situací v roce 2018.

(6)

Měla by se zvýšit transparentnost testování emisí, a proto by Komisi měly být zpřístupněny údaje o zkouškách WLTP a o výsledcích korelace. To Komisi umožní rychle identifikovat a řešit otázky a možné nesrovnalosti související s prováděním postupů. Z tohoto důvodu by měla být vyplněna tabulka vstupních údajů pro každou provedenou zkoušku WLTP a kompletní tabulka by měla být předána Komisi jako součást výměny údajů prostřednictvím korelačního nástroje. Pro zajištění důvěrnosti by měl být soubor vstupních údajů před jeho předáním zašifrován.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Hlášení výsledků měření WLTP

1.   Výrobci vypočítají kombinovanou hodnotu CO2 pro každé nové lehké užitkové vozidlo registrované v roce 2020 v souladu se vzorcem uvedeným ve druhém pododstavci bodu 3.2.3.2.4 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, kde se u dotyčné interpolační rodiny výrazy MCO2-H a MCO2-L nahradí hodnotami MCO2,C,5 převzatými z bodů 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151.

Pokud jsou kombinované emise CO2 jednotlivého vozidla stanoveny pouze s odkazem na vozidlo H, poskytnou výrobci hodnotu MCO2,C,5 převzatou z bodu 2.5.1.1.3 (vozidlo H) certifikátu ES schválení typu.

Výrobce předloží Komisi uvedené hodnoty emisí CO2 spolu s hodnotami MCO2,C,5 použitými pro výpočet nejpozději do tří měsíců po obdržení oznámení Komise o předběžných údajích za rok 2020 načtením uvedených údajů na účet výrobce v úložišti obchodních údajů Evropské agentury pro životní prostředí.

2.   Pokud údaje uvedené v odstavci 1 nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, převezme Komise hodnotu zaznamenanou v bodě 2.5.1.2.3 certifikátu ES schválení typu a považuje ji za kombinované emise CO2 pro účely odstavce 1 u všech nových registrovaných vozidel v rámci interpolační rodiny, pro niž byl vydán certifikát schválení typu, a v případě potřeby pro ty rodiny, u nichž jsou k dispozici pouze měření vozidla H.“

2)

Příloha I se mění takto:

a)

vkládají se nové body 2.2a a 2.2b, které zní:

„2.2a   Zkušební podmínky WLTP

Aby bylo možno zkoušku WLTP považovat za relevantní podle bodu 2.2 přílohy I tohoto nařízení a pro účely určení vstupních údajů stanovených v bodě 2.4, použijí se zkušební podmínky stanovené v příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 s touto přesností:

a)

Korekce výsledků zkoušky WLTP u hmotnostních emisí CO2 v souladu s dodatkem 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 se použije na všechny takové výsledky zkoušek bez ohledu na ustanovení v bodě 3.4.4 písm. a) uvedeného dodatku;

b)

Aniž jsou dotčeny požadavky nařízení (EU) 2017/1151, pokud je zkušební vozidlo vybaveno technologiemi ovlivňujícími výši emisí CO2, mimo jiné technologiemi uvedenými v položkách 42 až 50 tabulky vstupních údajů v bodě 2.4, které mají fungovat během zkoušky, musí tyto technologie fungovat během zkoušky vozidla bez ohledu na použitý zkušební postup, tj. NEDC nebo WLTP;

c)

Je-li zkušební vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, použije se stejný řidičem volitelný režim bez ohledu na použitý zkušební postup. V případě, kdy se pro zkoušky WLTP použijí nejlepší a nejhorší režimy v souladu s bodem 1.2 písm. c) dodatku 6 k dílčí příloze 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, použije se nejhorší scénář jako vstup do korelačního nástroje, jakož i pro jakoukoli fyzickou zkoušku NEDC;

d)

Pokud je zkušební vozidlo vybaveno manuální převodovkou, definuje se výraz n min_drive_set podle vzorce stanoveného v bodě 2 písm. k) podbodě c) dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

Se souhlasem schvalovacího orgánu nebo případně technické zkušebny může výrobce vypočítat postup řazení rychlostí odlišně za předpokladu, že je to odůvodněno jízdními vlastnostmi vozidla a že dodatečné bezpečnostní rozpětí výkonu uplatňované v souladu s bodem 3.4 dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 nepřesahuje 20 %.

Podmínky uvedené v písmenech a) až d) se použijí pro účely korelace provedené podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) 2017/1151 a schválení typu udělená podle uvedeného nařízení.

2.2b   Použití zkušebních podmínek WLTP

Požadavky na přesnost uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) se použijí v souladu s těmito ustanoveními:

a)

Pro nové typy vozidel od vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

Pro stávající typy vozidel poskytnou výrobci u těch typů vozidel, jež pokrývají vozidla uvedená na trh v roce 2020, schvalovacímu orgánu důkazy, na jejichž základě schvalovací orgán potvrdí, zda byly při zkouškách schválení typu WLTP zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) splněny.

V potvrzení se uvede identifikátor interpolační rodiny a potvrzení u každé ze zkušebních podmínek uvedených v písmenech a) až d). Schvalovací orgán vydá výrobci potvrzení a zajistí, aby toto potvrzení bylo zaznamenáno a mohlo být na žádost Komise neprodleně zpřístupněno.

Nemůže-li schvalovací orgán potvrdit, že byla splněna jedna nebo více zkušebních podmínek, zajistí výrobce, aby pod dohledem schvalovacího orgánu nebo technické zkušebny došlo k provedení nové zkoušky WLTP, nebo případně série zkoušek podle dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, přičemž u dotyčné interpolační rodiny uplatní zkušební podmínky stanovené v bodě 2.2a písm. a) až d), včetně nové korelace v souladu s tímto nařízením.

Pokud není splněna pouze zkušební podmínka uvedená v bodě 2.2a písm. a), může výrobce tuto hodnotu opravit v tabulce vstupních údajů, aniž by musel provést novou zkoušku WLTP.

Schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna zaznamenají výsledky přezkoušení nebo korekce a korelaci v souladu s bodem 5 přílohy I a úplný korelační soubor založený na vstupních údajích z přezkoušení předá v souladu s bodem 3.1.1.2 nejpozději do 30. dubna 2021 Komisi.“

b)

Bod 2.4 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje tato věta:

„Tabulka vstupních údajů se vyplní pro každou provedenou zkoušku WLTP.“

ii)

Tabulka 1 se mění takto:

v položce 56 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: Údaje palubního diagnostického systému a vozidlového dynamometru, 1 Hz pro palubní diagnostické systémy a 10 Hz pro vozidlový dynamometr, rozlišení 0,1 km/h“

v položce 57 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz, Vypočítaný teoretický rychlostní stupeň, jež je nutno uvést u vozidla H a L (v příslušných případech)“

v položce 61 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz (frekvence odběru vzorků přístroje 20 Hz), rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem“

Položka 67 se nahrazuje tímto:

„67

Regenerativní faktor Ki multiplikativní/aditivní pro vozidlo H a L

Dodatek 1 dílčí přílohy 6 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pro vozidla bez periodicky regenerativních systémů se tato hodnota rovná 1.“

doplňují se nové odrážky, které znějí:

„69

Hodnota zahřívání paliva

kWh/l

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Hodnota podle tabulky A6.App2/1 nařízení (EU) 2017/1151

70

Spotřeba paliva při zkoušce WLTP u vozidla H a L

l/100 km

Bod 6 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Nevyvážená spotřeba paliva u zkoušky typu 1

71

Jmenovité napětí systému REESS

V

Podle DIN EN 60050–482

Pro nízkonapěťovou baterii, jak je popsáno v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

72

Korekční faktor rodiny ATCT

Dílčí příloha 6a k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekční faktor rodiny ATCT (korekce 14 °C)

73

Korekce rychlosti a vzdálenosti při zkoušce WLTP

Nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

74

Korekce RCB při zkoušce WLTP

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

75

Počet zkoušek WLTP

1, 2 nebo 3

 

Uveďte, zda jsou údaje ze zkoušek převzaty z první, druhé nebo třetí zkoušky WLTP

76

Deklarovaná hodnota podle WLTP u vozidla H a/nebo L

g/km

Prohlášení výrobce

Deklarovaná hodnota pro vozidlo H a L podle WLTP. Hodnota má zahrnovat všechny korekce (v příslušných případech)

77

Naměřená hodnota CO2 podle WLTP upravená pro vozidlo H a/nebo L

g/km

Hodnoty MCO2,C,5 z dodatku 4 k příloze I nařízení (EU) 2017/1151

Kombinované naměřené emise CO2 u vozidla H a L po všech příslušných korekcích. V případě 2 a 3 zkoušek WLTP musí být předloženy všechny naměřené výsledky.

78

Přezkoušení WLTP

Bod 2.2b. písm. b) přílohy I

Uveďte, které zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) přílohy I byly podrobeny přezkoušení.“

c)

bod 3.1.1.1 se mění takto:

i)

písmeno a) se zrušuje;

ii)

v písmenu c) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

vstupní údaje uvedené v bodě 2.4;“

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Aby se zajistila důvěrnost, musí být souhrnný soubor uvedený v písmenu c) zašifrován.“

d)

bod 3.1.1.2 se nahrazuje tímto:

„3.1.1.2   Úplný korelační soubor

Pokud byl originál korelační výstupní zprávy vydán v souladu s bodem 3.1.1.1, schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna načtou souhrnný soubor uvedený v bodě 3.1.1.1 písm. c) do serveru Komise, odkud zasílatel obdrží odpověď (s příslušnými útvary Komise v kopii), včetně náhodně vygenerovaného celého čísla mezi 0 a 99, což je kód hash souhrnného souboru, kterým se originálu výstupní zprávy opatřenému digitálním podpisem na serveru Komise jednoznačně přiřadí uvedené číslo.

Schvalovací orgán nebo případně technická zkušebna vytvoří kompletní korelační soubor, jehož součástí je originál korelační výstupní zprávy uvedený v bodě 3.1.1.1 a odpověď zaslaná ze serveru Komise. Soubor bude spravovat schvalovací orgán jako zkušební zprávu v souladu s přílohou VIII směrnice 2007/46/ES.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) se použije ode dne 1. února 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 174, 7.7.2017, s. 644).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU