(EU) 2018/2041Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2041 ze dne 17. prosince 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 50-52 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2041

ze dne 17. prosince 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Kabelové konektory („samčí nebo samičí“) pro napětí nepřesahující 1 000  V, z mědi.

Výrobek má buď zástrčku (tzv. samčí konektor) nebo zásuvku (tzv. samičí konektor) na jedné straně a kontaktní zařízení ve tvaru spony chráněné vrstvou izolačního materiálu na straně druhé.

Výrobek se používá k připojení drátů nebo kabelů jiných než koaxiálních.

Výrobek vytváří spojení zastrčením „samčího konektoru“ do „samičího konektoru“ bez použití jakýchkoli nástrojů.

Viz obrázek (*1)

8536 69 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8536 , 8536 69 a 8536 69 90 .

Výrobek má objektivní vlastnosti zástrčky („samčí konektor“) nebo zásuvky („samičí konektor“) vybavené jiným kontaktním zařízením (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536 , skupina III, písm. A, bod 1 a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložkám 8536 69 10 až 8536 69 90 ). Jeho zařazení do podpoložky 8536 90 10 jako ostatní propojky a kontakty pro dráty a kabely je tudíž vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8536 69 90 jako ostatní zástrčky a zásuvky.

Image

(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU