(EU) 2018/2035Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 17-26 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2035

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Neexistuje-li víceletý plán, čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi, aby zavedla povinnost vykládky prostřednictvím plánů výmětů na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře tyto členské státy předložily Komisi dne 31. května 2017 společné doporučení, pokud jde o plán výmětů pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Na základě uvedeného společného doporučení stanovilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 (3) plán výmětů pro uvedené druhy rybolovu v roce 2018.

(6)

Dne 4. července 2018 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2018/973, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace. Článek 11 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi, aby přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti povinnosti vykládky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(7)

Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království Komisi dne 30. května 2018 nové společné doporučení týkající se podrobností provádění povinnosti vykládky pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Společné doporučení bylo změněno dne 30. srpna 2018.

(8)

Jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/973, Severní moře zahrnuje divize ICES 2a, 3a a podoblast 4.

(9)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (4). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření.

(10)

Pro některé populace, jako např. platýse evropského, poukázal výbor VTHVR, že míry přežití jednotlivých ryb možná nejsou tak vysoké, jako ty zjištěné u jiných druhů. Komise však zvážila relativní dopad této výjimky na celkovou populaci v porovnání s jednotlivými rybami a vyvážila to potřebou pokračovat v rybolovné činnosti s cílem zajistit shromažďování údajů, aby bylo možné řešit připomínky vznesené výborem VTHVR. V případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by se bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 stanovilo výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí v divizi ICES 4c na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (5), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Výbor VTHVR poukázal na to, že nebyly poskytnuty žádné nové informace o poloze reprodukčních oblastí (6). Vzhledem k tomu, že v současné době nebyly zjištěny žádné reprodukční oblasti, může být výjimka do tohoto nařízení zahrnuta, ale členské státy by měly předložit příslušné informace, jakmile budou tyto oblasti zjištěny.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro odlovy humra severského pomocí vrší v divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (7), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zahrnuta do tohoto nařízení.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného v podoblasti ICES 4 pomocí určitých lovných zařízení pod podmínkou, že se použije selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid). Tato výjimka byla omezena na zimní měsíce a některé funkční jednotky ICES. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky a její rozšíření na divize ICES 2a a 3a. Členské státy poskytly v roce 2018 aktualizované vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně vybavených kapsou sítě větší než 80 mm nebo nejméně 70 mm a speciálními selektivními zařízeními. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž vyjádřil obavy (8) ohledně odhadů přežití vztahujících se na západní pobřeží Severního moře a ohledně toho, zda tyto odhady jsou reprezentativní pro celou oblast. Výbor VTHVR však poukázal na to, že podpůrné vědecké informace byly založeny na spolehlivém přístupu a použitá metoda validace v rámci širšího loďstva je přiměřená. Za těchto okolností může být výjimka používána do 31. prosince 2021, ale členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly předložit údaje o rybolovu u západního pobřeží Severního moře.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, v rybolovu vršemi a vězenci na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (9), že dostupné údaje nasvědčují tomu, že úmrtnost vyřazených ryb je pravděpodobně nízká, skutečné odlovy v dotyčném rybolovu jsou však zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že odlovy nejsou významné, a s ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, lze tuto výjimku do tohoto nařízení zahrnout.

(15)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu tenatovými sítěmi a třístěnnými tenatovými sítěmi v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (10), že byly poskytnuty přiměřené informace prokazující značně vysokou mírou přežití. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(16)

Nové společné doporučení obsahuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu dánskými nevody v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (11), že údaje studie o míře přežití jsou spolehlivé, ačkoli by mohly být použity další činitele za účelem zvýšení míry přežití, neboť pokles míry přežití je značný, je-li doba třídění platýse evropského delší než 30 minut. Tuto výjimku lze tudíž do tohoto nařízení zahrnout.

(17)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlov a vedlejší úlovky platýse evropského v rybolovu zaměřeném na platýsovité či jiné ryby pomocí vlečných sítí v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 v zimních měsících. Členské státy poskytly vědecké doporučení, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (12), že míry přežití v podpůrné studii se snížily, pokud doba třídění byla v letních měsících delší než 60 minut, nízká míra přežití platýse evropského v létě proto odůvodňuje, že je výjimka omezena na zimní měsíce. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(18)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlovy platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků v podoblasti ICES 4 a divizi ICES 2a. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (13), že míru přežití při tomto způsobu rybolovu ovlivňuje mnoho činitelů a je velmi proměnlivá. Výbor VTHVR měl rovněž pochybnosti, že vzhledem k poměrně vysokým orientačním mírám výmětů a poměrně nízkým mírám přežití, je pravděpodobné, že značná množství výmětů platýse evropského nepřežijí. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Za těchto okolností může být výjimka prozatímně používána do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití, jenž bude vědecky posouzen výborem VTHVR, a b) výroční zprávy o pokroku a změnách/úpravách provedených v programu pro míry přežití.

(19)

Pro rejnokovité odlovené pomocí všech typů lovných zařízení v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by do 31. května každého roku měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který výbor VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(20)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(21)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimky de minimis pro:

jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4,

jazyka obecného odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi vybavených vlámským dílcem v podoblasti ICES 4,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného pomocí košů v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4c.

(22)

Členské státy poskytly důkazy na podporu těchto výjimek de minimis. Výbor VTHVR (14) uvedené důkazy přezkoumal a dospěl k závěru (15), že dokumenty předložené členskými státy obsahovaly odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo že jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je tedy vhodné ve výjimkách de minimis pokračovat v souladu s procentními úrovněmi a nezbytnými úpravami navrženými v novém společném doporučení podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.

(23)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku de minimis pro:

platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4,

všechny druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 4a a 4b,

mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm a mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok mezi 100 a 119 mm v podoblasti ICES 4,

tresky bezvousé odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 4,

kranase (rodu Trachurus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4.

(24)

Členské státy poskytly vědecké důkazy na podporu nových výjimek de minimis na základě obtížnosti zlepšení selektivity a nepřiměřených nákladů na zacházení s úlovky. Výbor VTHVR uvedené důkazy přezkoumal během svého plenárního zasedání ve dnech 2.–6. července 2018.

(25)

Pokud jde o výjimku pro tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 4a a 4b, výbor VTHVR dospěl k závěru, že chybí příslušné údaje od některých členských států. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(26)

Na základě důkazů poskytnutých členskými státy se výbor VTHVR domníval, že je vhodné zavést výjimky de minimis pro platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4.

(27)

Výbor VTHVR dospěl k závěru, že byly poskytnuty přiměřené údaje pro udělení výjimky de minimis pro lov garnáta obecného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c.

(28)

Pokud jde o výjimku de minimis pro mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok mezi 100 a 119 mm v podoblasti ICES 4, výbor VTHVR považoval za obtížné posoudit s konečnou platností dopad zlepšení selektivity v dotyčném rybolovu. Výbor VTHVR poznamenal, že chybí příslušné údaje od některých členských států. Výbor VTHVR však uznal, že zařízení používané při příslušném rybolovu je již selektivní a že další zlepšení selektivity učiní rybolov ekonomicky neefektivním. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy by měly předložit a) údaje prokazující, že zlepšení selektivity je v příslušném rybolovu velmi obtížné dosáhnout, a b) doplňující informace o odlovu nebo loďstvu pro loďstva ostatních členských států, která mohou na lovištích rovněž působit. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(29)

Na základě důkazů poskytnutých členskými státy a jak dospěl k závěru výbor VTHVR, měla by být udělena výjimka de minimis pro mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 120 mm nebo větší v podoblasti ICES 4.

(30)

Výbor VTHVR poznamenal ve svých závěrech, že byly poskytnuty podrobné informace pro výjimku de minimis pro tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 4. Výbor VTHVR však uvedl omezení ve zlepšení selektivity pro tresku bezvousou a poznamenal, že přístup použitý k výpočtu výše limitu de minimis může omezit selektivitu pro tresku bezvousou, neboť by všechny nežádoucí úlovky tresky bezvousé mohly být potenciálně vyřazeny jako výměty. Za těchto okolností by výjimka měla být používána ve výši pozorovaných výmětů (2 %) a členské státy by měly mít povinnost každoročně předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(31)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nových výjimek de minimis týkajících se kranase (rodu Trachurus) a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru, že musí být poskytnuty další informace. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti a ve shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2019.

(32)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkového přípustného odlovu, měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a částečných informací o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(33)

Podle čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou podrobnosti provádění povinnosti vykládky zahrnovat technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 dotyčného nařízení. Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v oblasti Skagerrak, je vhodné zachovat platnost řady technických opatření, na kterých se dohodly Unie a Norsko v letech 2011 (16) a 2012 (17), a povolit používání selektivního zařízení SepNep.

(34)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nařízením (EU) 2018/973, zejména s článkem 11 tohoto nařízení, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(35)

Komise podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by se bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(36)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2018/973 je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci ohledně povinnosti vykládky svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 5. srpna 2018. Dopad výjimek z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití a výjimek de minimis je proto vhodné přezkoumat ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení.

(37)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se používat od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V unijních vodách Severního moře (divize ICES 2a, 3a a podoblast 4) se v období 2019–2021 povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně, na který se vztahují omezení odlovu v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka),

je dlouhé nejméně 3 metry,

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

dosahuje celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému);

2)

„selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě;

3)

„vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m;

4)

„sítí SepNep“ se rozumí vlečná síť s rozpěrnými deskami, která:

má velikost ok v rozmezí 80–99 + ? 100 mm,

je vybavena více kapsami o velikosti ok nejméně 80 až 120 mm, které jsou připevněny k jedinému nástavci, horní kapsa je tvořena oky o velikosti 120 mm a vybavena separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 105 mm a

může být navíc vybavena nepovinnou třídicí mřížkou s roztečí nejméně 17 mm za předpokladu, že je konstruována tak, aby umožňovala únik malých humrů severských.

Článek 3

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách Severního moře (divizích ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na tyto odlovy humra severského:

a)

odlovy pomocí vrší (FPO (18));

b)

odlovy pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, TBN) vybavených:

1)

kapsou sítě větší než 80 mm nebo

2)

kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm nebo

3)

kapsou sítě o velikosti nejméně 35 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. b). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 4c do šesti námořních mil od pobřeží ale mimo označené reprodukční oblasti na odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTB) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 platí pouze pro plavidla o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW, která loví ve vodách s hloubkou 30 metrů nebo méně a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

3.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 3a a podoblasti ICES 4 na odlovy všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci (FPO, FYK).

2.   Při výmětu ryb ulovených v případech uvedených v odstavci 1 se ryby vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro odlovy a vedlejší úlovky platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 3a a podoblasti 4 na:

a)

platýse evropského odloveného do sítí (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

platýse evropského odloveného dánskými nevody;

c)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, PTB) o velikosti ok nejméně 120 mm při lovu zaměřeném na platýsovité či jiné ryby v zimních měsících (od 1. listopadu do 30. dubna).

2.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 2a a podoblasti ICES 4, a to na odlovy platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí (s oky) 80–119 mm vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2).

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 je prozatímně prováděna do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se platýs vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 8

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách Severního moře (divizí ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na odlovy rejnokovitých pomocí všech lovných zařízení.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

3.   Výjimka stanovená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

4.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se rejnokovití vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 9

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze podle čl. 15 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení vyřadit jako výměty tato množství:

a)

při rybolovu jazyka obecného v unijních vodách v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

množství jazyka obecného nedosahujícího či přesahujícího minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

b)

při rybolovu jazyka obecného v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80–119 mm vybavené vlámským dílcem:

množství jazyka obecného nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 6 % celkového ročního odlovu tohoto druhu v roce 2019 a 5 % ve zbytku období;

c)

při rybolovu humra severského v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok 70 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 4 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného;

d)

při rybolovu krevety severní v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB) o velikosti ok 35 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, platýse evropského, tresky tmavé, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, krevety severní, štikozubce obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské, sledě obecného a tresky modravé;

e)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divize ICES 4c plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70-99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které v roce 2019 nepřesáhne 6 % a v letech 2020 a 2021 5 % druhů nedosahujících minimální referenční velikosti, jež by spadaly do povinnosti vykládky; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

f)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divizí ICES 4a a 4b plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm:

 

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které v roce 2019 nepřesáhne 6 % druhů nedosahujících minimální referenční velikosti, jež by spadalo do povinnosti vykládky; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě f) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

g)

při rybolovu v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 90–119 m vybavené dílcem seltra nebo vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 120 mm a více:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů do maximální výše 2 % celkového ročního odlovu humra severského, tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky tmavé, jazyka obecného, platýse evropského a štikozubce obecného;

h)

při rybolovu humra severského v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80–99 mm, vybavenými sítí SepNep:

množství platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tresky tmavé, platýse evropského, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, krevety severní, jazyka obecného a humra severského;

i)

při rybolovu garnáta obecného v unijních vodách divizí ICES 4b a 4c plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi:

množství všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, které nepřesáhne v letech 2019 a 2020 7 % a v roce 2021 6 % celkového ročního odlovu všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu;

j)

při rybolovu mníka mořského při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok mezi 100 a 119 mm:

 

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě j) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží do 31. května 2019 doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

k)

při rybolovu mníka mořského při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm:

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu;

l)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm:

 

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 2 % celkového ročního odlovu platýse velkého a jazyka obecného.

 

Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna každého roku poskytnuté vědecké informace posoudí.

m)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm:

 

množství kranase (rodu Trachurus), které v roce 2019 nepřesáhne 7 % celkového ročního odlovu kranase obecného při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě m) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

n)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm:

 

množství makrely obecné, které v roce 2019 nepřesáhne 7 % celkového ročního odlovu makrely obecné při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě n) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 10

Zvláštní technická opatření ve Skagerraku

1.   V oblasti Skagerrak je zakázáno mít na palubě nebo používat jakýkoliv druh vlečné sítě, dánského nevodu, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi nebo podobné vlečné sítě o velikosti ok menší než 120 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 lze používat následující vlečné sítě:

a)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 90 mm za předpokladu, že jsou vybaveny dílcem seltra nebo třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

b)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 70 mm za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

c)

vlečné sítě o minimální velikosti ok menší než 70 milimetrů při lovu pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů, pokud úlovek obsahuje více než 80 % jednoho nebo více pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů;

d)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti alespoň 35 mm při lovu krevety severní za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm.

3.   Ryby lze na palubě uchovávat při rybolovu krevety severní podle odst. 2 písm. d), pokud existují odpovídající rybolovná práva upravující vedlejší úlovky a prostředek pro uchování je:

a)

tvořen horním dílcem se čtvercovými oky o velikosti ok minimálně 120 mm;

b)

nejméně 3 metry dlouhý a

c)

široký alespoň jako třídicí mřížka.

Článek 11

Sítě SepNep

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/973 je povoleno používat sítě SepNep.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Norsko a Evropská unie projednávaly regulaci rybolovu v oblastech Skagerrak a Kattegat pro rok 2012.

(17)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Evropská unie a Norsko projednávaly opatření pro provedení zákazu výmětů a kontrolní opatření v oblasti Skagerrak (4. července 2012).

(18)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU