(EU) 2018/1991Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1991 ze dne 13. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 320, 17.12.2018, s. 22-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1991

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se povoluje uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie. Tradiční potraviny ze třetí země jsou novou potravinou definovanou v článku 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a o uvedení tradiční potraviny z třetí země na trh Unie.

(4)

Dne 26. ledna 2018 společnost Soloberry Ltd. (dále jen „žadatel“) předložila Komisi oznámení o záměru uvést na trh Unie plody Lonicera caerulea L. (zimolez modrý) jako tradiční potravinu z třetí země ve smyslu článku 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel žádá, aby plody Lonicera caerulea L. mohly být konzumovány samotné (čerstvé nebo zmrazené) běžnou populací.

(5)

Dokumentované údaje, které žadatel předložil, prokazují historii bezpečného používání plodů Lonicera caerulea L. v Japonsku.

(6)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 Komise dne 28. února 2018 zaslala platné oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(7)

Členské státy nebo úřad v rámci čtyřměsíční lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 nepředložily Komisi žádné řádně odůvodněné námitky týkající se uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh v Unii.

(8)

Komise by tedy měla povolit uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh v Unii a aktualizovat seznam Unie pro nové potraviny.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Plody Lonicera caerulea L. uvedené v příloze tohoto nařízení se zařazují na seznam Unie pro povolené nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Zápis do seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Plody Lonicera caerulea L. (zimolez modrý)

(Tradiční potravina ze třetí země)

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „plody zimolezu modrého (Lonicera caerulea)“.“

 

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Plody Lonicera caerulea L. (zimolez modrý)

(Tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice:

Tradiční potravinou jsou čerstvé a zmrazené plody Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. je listnatý keř patřící do čeledi Caprifoliaceae.

Typické nutriční složky plodů zimolezu modrého (uvedeno pro čerstvé plody):

Sacharidy: 12,8 %

Vláknina: 2,1 %

Tuky: 0,6 %

Bílkoviny: 0,7 %

Popel: 0,4 %

Voda: 85,5 %“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU