(EU) 2018/1990Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1990 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Rady (EU) 2016/1104 provádějícím posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

Publikováno: Úř. věst. L 320, 17.12.2018, s. 1-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1990

ze dne 11. prosince 2018,

kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Rady (EU) 2016/1104 provádějícím posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/1104 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství (1), a zejména na čl. 45 odst. 3 písm. b), čl. 58 odst. 1, čl. 59 odst. 2 a čl. 60 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro rozhodné právo, příslušnost a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem řádného používání nařízení (EU) 2016/1104 by se mělo stanovit několik formulářů.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/954 (2), kterým se povoluje posílená spolupráce ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, provádí nařízení (EU) 2016/1104 posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů mezi Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lucemburskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Slovinskem, Finskem a Švédskem. Proto se pouze tyto členské státy účastní přijímání tohoto nařízení,

(3)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozhodné právo, příslušnost a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Formulář, který se má použít pro potvrzení uvedené v čl. 45 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/1104, je stanoven v příloze I.

2.   Formulář, který se má použít pro potvrzení týkající se veřejné listiny uvedené v čl. 58 odst. 1 a čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1104, je stanoven v příloze II.

3.   Formulář, který se má použít pro potvrzení týkající se soudního smíru uvedené v čl. 60 odst. 2 nařízení Rady (EU) 2016/1104, je stanoven v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 11. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 183, 8.7.2016, s. 30.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/954 ze dne 9. června 2016, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 16).


PŘÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU