(EU) 2018/1977Nařízení Rady (EU) 2018/1977 ze dne 11. prosince 2018 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020

Publikováno: Úř. věst. L 317, 14.12.2018, s. 2-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. prosince 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1977

ze dne 11. prosince 2018

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zásobování Unie některými produkty rybolovu v současnosti závisí na dovozu ze třetích zemí. Během uplynulých 21 let se závislost Unie na dovozech za účelem pokrytí spotřeby produktů rybolovu zvýšila. Aby nedošlo k ohrožení produkce produktů rybolovu v Unii a aby se zajistilo přiměřené zásobování zpracovatelského průmyslu v Unii, je třeba v mezích celních kvót pro patřičný objem snížit nebo pozastavit dovozní cla na řadu produktů rybolovu. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny producenty v Unii, měl by být rovněž zohledněn citlivý charakter některých produktů rybolovu na trhu Unie.

(2)

Nařízení Rady (EU) 2015/2265 (1), které bylo pozměněno nařízením Rady (EU) 2016/1184 (2), stanovilo otevření a způsob správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018. Jelikož nařízení (EU) 2015/2265pozbyde platnosti dne 31. prosince 2018, mělo by být na období 2019–2020 přijato nové nařízení stanovující celní kvóty.

(3)

Všem dovozcům v Unii by měl být zaručen rovný a nepřetržitý přístup k celním kvótám stanoveným tímto nařízením a celní sazby stanovené pro tyto celní kvóty by měly být používány nepřetržitě pro veškerý dovoz příslušných produktů rybolovu do všech členských států až do vyčerpání celních kvót.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3) stanoví systém správy celních kvót, jenž se řídí časovým pořadím dat přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly Komise a členské státy spravovat v souladu s uvedeným systémem.

(5)

Je důležité zajistit transparentnost, předvídatelnost a právní jistotu pro všechny zúčastněné strany. Jelikož celní kvóty mají zajistit přiměřené zásobování zpracovatelského průmyslu v Unii, měly by být pro udělení kvóty vyžadovány minimální zpracování nebo úkony.

(6)

Pro zajištění účinnosti společné správy celních kvót by mělo být členským státům umožněno čerpat z výše celních kvót potřebná množství odpovídající jejich skutečnému dovozu. Protože tento způsob správy vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, měla by být Komise oprávněna sledovat tempo, jakým jsou celní kvóty čerpány, a podle toho členské státy informovat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla u produktů uvedených v příloze se snižují nebo pozastavují, a to v celních kvótách na úrovních sazeb pro jednotlivá období a ve výších stanovených v příloze.

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 3

Celní kvóty podléhají celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4).

Článek 4

1.   Snížení nebo pozastavení dovozních cel se uplatní pouze na produkty určené k lidské spotřebě.

2.   Celní kvóty nejsou dostupné pro produkty, jejichž zpracování probíhá na úrovni maloobchodního prodeje nebo ve stravovacích zařízeních.

3.   Celní kvóty nejsou dostupné pro produkty určené pouze k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu,

řezání,

opětovné balení filetů zmrazených technologií IQF (rychlozmrazování jednotlivých částí),

vzorkování, třídění,

označování,

balení,

chlazení,

zmrazení,

hluboké zmrazování,

glazování,

rozmrazování,

oddělování.

4.   Bez ohledu na odstavec 3, jsou celní kvóty dostupné pro produkty určené k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

dělení na kostky,

porcování na kolečka a porcování na pásky pro materiály kódů KN 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99,

filetování,

výroba plátků,

dělení zmrazených bloků,

dělení zmrazených bloků prokládaných filetů s cílem získat jednotlivé filety;

porcování na plátky pro materiály kódů KN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90,

podrobení produktů kódů KN 0306 16 99 (třídění podle systému TARIC 20 a 30), 0306 17 92 (třídění podle systému TARIC 20), 0306 17 99 (třídění podle systému TARIC 10), 0306 35 90 (třídění podle systému TARIC 12, 14, 92 a 93), 0306 36 90 (třídění podle systému TARIC 20 a 30), 1605 21 90 (třídění podle systému TARIC 45, 55 a 62), 1605 29 00 (třídění podle systému TARIC 50, 55 a 60) ošetření balicími plyny, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (5) o potravinářských přídatných látkách.

dělení zmrazeného produktu nebo tepelné zpracování zmrazeného produktu za účelem odstranění vnitřního odpadového materiálu pro materiály kódů KN 0306 11 10 (podpoložka TARIC 10), 0306 11 90 (podpoložka TARIC 20) a 0306 31 00 (podpoložka TARIC 10)

Článek 5

Komise a celní orgány členských států úzce spolupracují, aby zajistily řádné řízení a kontrolu uplatňování tohoto nařízení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Nařízení Rady (EU) 2015/2265 ze dne 7. prosince 2015 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 4).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/1184 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2265 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis

Roční výše kvóty (v tunách) (1)

Clo v rámci kvóty

Kvótové období

09.2746

ex 0302 89 90

30

Chňapal červený (Lutjanus purpureus), čerstvý, chlazený, ke zpracování

1 500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

09.2748

ex 0302 91 00

95

Rybí jikry izolované ve vaječné membráně, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, ke zpracování

5 700

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0303 91 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 0305 20 00

35

Rybí jikry, prané, zbavené přídavných orgánů a pouze solené nebo ve slaném nálevu, pro výrobu kaviárových náhražek

1 500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

09.2754

ex 0303 59 10

10

Sardele (Sardel argentinská – Engraulis anchoita a sardel kapská – Engraulis capensis), zmrazené, ke zpracování

500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

09.2759

ex 0302 51 10

20

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida), vyjma jater, jiker a mlíčí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, ke zpracování

95 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Štikozubci (Merluccius spp. vyjma štikozubce obecného Merluccius merluccius a mníkovců Urophycis spp.), hruj růžová (Genypterus blacodes) a hruj kapská (Genypterus capensis), zmrazené, ke zpracování

12 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Treskovníci (Macruronus spp.), zmrazené filety a ostatní zmrazené maso, ke zpracování

17 500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2765

ex 0305 62 00

20

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, ke zpracování

3 500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Sardele (Sardel argentinská – Engraulis anchoita), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, ke zpracování

2 500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, zmrazené, ke zpracování

60 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Štikozubec tichooceánský (Merluccius productus) a štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi), zmrazené filety a ostatní maso, ke zpracování

25 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

 

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Treska obecná (Gadus morhua) a treska velkohlavá (Gadus macrocephalus), zmrazené filety a zmrazené maso, ke zpracování

50 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Treska pestrá (Theragra chalcogramma), zmrazená, zmrazené filety a ostatní zmrazené maso, ke zpracování

320 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Platýs, zmrazené filety a ostatní rybí maso(Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), ke zpracování

10 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Pouzdra (2) kalmarů (Ommastrephes spp. – vyjma kalmara šípového (Todarodes sagittatus, synonymum Ommastrephes sagittatus) –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazená, s kůží a ploutvemi, ke zpracování

28 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Kalmaři (Ommastrephes spp. – vyjma kalmara šípového(Todarodes sagittatus, synonymum Ommastrephes sagittatus) –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazení celí nebo zmrazená chapadla a ploutve, ke zpracování

5 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2788

ex 0302 41 00

10

Sleď obecný (Clupea harengus), sleď tichomořský (Clupea pallasii) o kusové hmotnosti převyšující 100 g nebo řezy o kusové hmotnosti převyšující 80 g, vyjma jater, jiker a mlíčí, ke zpracování

8 000

0 %

1. října 2019–31. prosince 2019

1. října 2020–31. prosince 2020

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filety označované jako „hřbety“ tuňáků a tuňáků pruhovaných, ke zpracování

30 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

 

21

 

92

 

94

09.2794

ex 1605 21 90

45

Kreveta severní (Pandalus borealis) […] a kreveta Ezopova (Pandalus montagui) uvařené a vyloupané, ke zpracování

7 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

 

62

 

50

ex 1605 29 00

55

09.2798

ex 0306 16 99

20

Kreveta severní (Pandalus borealis) a kreveta Ezopova (Pandalus montagui), nevyloupané, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, ke zpracování

4 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

 

30

ex 0306 35 90

12

 

14

 

92

 

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Kreveta oceánská (Pandalus jordani), uvařená a vyloupaná, ke zpracování

3 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Kreveta pacifická (Penaeus vannamei) a kreveta tygří (Penaeus monodon), též bez krunýřů, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, neuvařené, ke zpracování

40 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0306 36 90

30

09.2824

ex 0302 52 00

10

Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) čerstvá, chlazená nebo zmrazená bez hlavy, bez žaber a vykuchaná, ke zpracování

3 500

2,6 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Garnela Müllerova (Pleoticus muelleri), též bez krunýřů, čerstvá, chlazená nebo zmrazená, ke zpracování

4 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0306 36 90

20

09.2804

ex 1605 40 00

40

Ocásky raků červených (Procambarus clarkii), vařené, ke zpracování

4 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živí, chlazení, zmrazení, ke zpracování

200

6 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2784 (3)

ex 1605 10 00

21

Krabi druhů „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ a „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.), pouze vaření ve vodě a vyloupaní, též zmrazení, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 2 kg nebo více, ke zpracování

500

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

 

95

09.2822

ex 0303 11 00

20

Losos tichooceánský druhu Oncorhynchus nerka (losos nerka (červený losos)) a Oncorhynchus kisutch, bez hlavy a vykuchaný, zmrazený, ke zpracování

10 000

0 %

1. ledna 2019–31. prosince 2020

ex 0303 12 00

20


(1)  Vyjádřeno v čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.

(2)  Tělo hlavonožce nebo kalmara bez hlavy a bez chapadel, s kůží a ploutvemi.

(3)  Tato celní kvóta 09.2784 se automaticky ruší počínaje dnem 1. ledna následujícím po roce, ve kterém vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně provádět dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem, podle toho, co nastane dříve.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU