(EU) 2018/1968Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1968 ze dne 12. prosince 2018, kterým se na rok 2019 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 316, 13.12.2018, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1968

ze dne 12. prosince 2018,

kterým se na rok 2019 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 (3) (dále jen „dvoustranná dohoda o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím“) a protokol 3 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví nulové clo použitelné na vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované, zařazené pod kód KN 2202 10 00, a na ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404, zařazené pod kódy KN 2202 91 00 a 2202 99.

(3)

Nulové clo Unie na tyto vody a tyto jiné nápoje bylo pro Norsko dočasně, na neomezenou dobu, pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (5) (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“). Podle dohody ve formě výměny dopisů je bezcelní dovoz zboží kódů KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99 pocházejícího z Norska povolen pouze v rámci limitů kvóty s nulovým clem. Clo se platí na dovoz nad rámec přidělené kvóty.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2310 (6) se otevřela celní kvóta na rok 2018 pro dovoz zboží zařazeného pod kódy KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99 pocházejícího z Norska do Unie.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů stanoví, že pokud se výše uvedená celní kvóta vyčerpá k 31. říjnu 2018, má být celní kvóta platná od 1. ledna následujícího roku zvýšena o 10 %. Podle údajů shromážděných v rámci databáze celních kvót „Quota 2“ (správa celních kvót v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (7)) byla roční kvóta na rok 2018 pro určité vody a nápoje otevřená prováděcím nařízením (EU) 2017/2310 vyčerpána dne 17. září 2018.

(6)

Z tohoto důvodu by se na období od 1. ledna do 31. prosince 2019 pro dotčené vody a nápoje měla otevřít zvýšená celní kvóta. Objem roční kvóty otevřené na rok 2018 prováděcím nařízením (EU) 2017/2310 činil 19,033 milionu litrů. Objem kvóty otevřené na rok 2019 by tak měl vzrůst o 10 % na 20,936 milionu litrů.

(7)

Celní kvóta otevřená tímto nařízením by měla být spravována v souladu s příslušnými pravidly stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2019 se otevírá celní kvóta s osvobozením od cla uvedená v příloze pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v dané příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Pravidla původu stanovená v protokolu 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 se použijí na zboží uvedené v příloze tohoto nařízení.

3.   Na množství dovezená nad rámec kvóty uvedené v příloze se uplatní preferenční clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvótu s osvobozením od cla uvedenou v čl. 1 odst. 1 spravuje Komise v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2310 ze dne 13. prosince 2017, kterým se na rok 2018 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 36).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Celní kvóta s osvobozením od cla na rok 2019 použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska do Unie

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Objem kvóty

09.0709

2202 10 00

 

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

20,936 milionu litrů

ex 2202 91 00

10

Nealkoholické pivo obsahující cukr

ex 2202 99 11

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

ex 2202 99 15

11

19

Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny méně než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 8, obilovin kapitoly 10 nebo semen kapitoly 12 obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)

ex 2202 99 19

11

19

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU