(EU) 2018/1937Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1937 ze dne 10. prosince 2018, kterým se nahrazuje příloha X nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

Publikováno: Úř. věst. L 314, 11.12.2018, s. 36-37 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1937

ze dne 10. prosince 2018,

kterým se nahrazuje příloha X nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha X nařízení (ES) č. 4/2009 obsahuje seznam správních orgánů zmíněných v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Spojené království a Lotyšsko oznámily Komisi změny týkající se správních orgánů, které mají být začleněny do seznamu v příloze X nařízení (ES) č. 4/2009.

(3)

Správní orgány, o kterých informovalo Spojené království a Lotyšsko a které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, splňují požadavky stanovené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009.

(4)

Opatření upravená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozhodné právo, příslušnost a výkon rozhodnutí ve věcech manželských, ve věcech rodičovské zodpovědnosti a vyživovacích povinností.

(5)

Příloha X nařízení (ES) č. 4/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha X nařízení (ES) č. 4/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 10. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA X

Správní orgány uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009:

v Lotyšsku Fond pro záruku poskytování výživy („Uzturl?dzek?u Garantiju Fonds“),

ve Finsku Rada pro sociální záležitosti („Sosiaalilautakunta/Socialnämnd“),

ve Švédsku Orgán příslušný pro výkon („Kronofogdemyndigheten“),

ve Spojeném království:

a)

v Anglii a Walesu a Skotsku: ministerstvo práce a důchodů (Department for Work and Pensions – DWP) včetně správních poboček Úřadu pro péči o děti (Child Support Agency – CSA) a Útvaru pro zabezpečení výživného na děti (Child Maintenance Service – CMS);

b)

v Severním Irsku Útvar pro zabezpečení výživného na děti (Child Maintenance Service – CMS).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU