(EU) 2018/1936Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1936 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o maximální limit dimethylaminoethanolu (DMAE) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 314, 11.12.2018, s. 34-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1936

ze dne 10. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o maximální limit dimethylaminoethanolu (DMAE)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Použití sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat bylo povoleno na deset let prováděcím nařízením Komise (EU) č. 371/2011 (2).

(3)

Držitel povolení navrhl v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení změnit podmínky povolení změnou výrobního postupu. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost předala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(4)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 17. dubna 2018 (3) dospěl k závěru, že doplňková látka vyrobená novým výrobním postupem nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Dále dospěl k závěru, že přítomnost dimethylaminoethanolu (DMAE) na úrovni 0,1 % nebo nižší nemá vliv na účinnost doplňkové látky. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení sodné soli dimethylglycinu vyrobené novým výrobním postupem prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle tohoto nařízení.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 371/2011 se ve čtvrtém sloupci „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“ v části „Účinná látka“ vkládá na konci tento text: „dimethylaminoethanol (DMAE) ? 0,1 %“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) (Úř. věst. L 102, 16.4.2011, s. 6).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(5):5268.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU