(EU) 2018/1924Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1924 ze dne 7. prosince 2018 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Mostviertler Birnmost“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 10.12.2018, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1924

ze dne 7. prosince 2018

o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Mostviertler Birnmost“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 54 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (2) se stanoví, že postup stanovený v článcích 49 až 52 nařízení (EU) č. 1151/2012 se použije obdobně na zrušení zápisu, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

V souladu s čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 byla žádost o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení (CHZO) „Mostviertler Birnmost“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komise neobdržela žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, měl by být název „Mostviertler Birnmost“ (CHZO) odstraněn z rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(4)

V souladu s čl. 54 odst. 1 posledním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 se tato zrušení přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení.

(5)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zápis názvu „Mostviertler Birnmost“ (CHZO) se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17).

(3)  Úř. věst. C 62, 17.2.2018, s. 15.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU