(EU) 2018/1923Nařízení Komise (EU) 2018/1923 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o období jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 10.12.2018, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1923

ze dne 7. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o období jeho použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 (2) se má za to, že podpora nižší než určitý strop udělovaná podnikům v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu nesplňuje všechna kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a proto je s výhradou určitých podmínek vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

(2)

Platnost nařízení (EU) č. 360/2012 skončí dne 31. prosince 2018.

(3)

Ze zkušeností, které Komise získala při uplatňování nařízení (EU) č. 360/2012, se zdá, že důvody pro vynětí těchto kompenzačních opatření z oznamovací povinnosti jsou stále platné a že podmínky, na jejichž základě byla určena oblast působnosti a obsah nařízení (EU) č. 360/2012, se zásadně nezměnily. Nařízení poskytuje právní jistotu a snižuje administrativní zátěž, pokud jde o podporu de minimis udělovanou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. V zájmu zajištění kontinuity a s cílem zamezit zvýšení nákladů na dodržování předpisů v souvislosti s dotčenými službami je tudíž třeba se v této fázi vyvarovat změn.

(4)

Období použitelnosti nařízení (EU) č. 360/2012 by proto mělo být prodlouženo o dva roky.

(5)

Nařízení (EU) č. 360/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 5 nařízení (EU) č. 360/2012 se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU