(EU) 2018/1903Nařízení Komise (EU) 2018/1903 ze dne 5. prosince 2018, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 310, 6.12.2018, s. 22-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 26. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1903

ze dne 5. prosince 2018,

kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí nařízení Komise (EU) 2017/2279 (2) byla zjištěna chyba v bodě 2 přílohy uvedeného nařízení, kterým se nahrazuje část A přílohy IV nařízení (ES) č. 767/2009, pokud jde o deklarovaný obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové. V důsledku toho nebyly stanoveny úrovně tolerance pro obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové ve výši 5 %.

(2)

V bodech 3 a 4 přílohy nařízení (EU) 2017/2279, kterými se nahrazuje bod 7 kapitoly I přílohy VI a bod 8 kapitoly I přílohy VII nařízení (ES) č. 767/2009, bylo zjištěno opomenutí. To vedlo k nejednoznačnosti, pokud jde o oblast působnosti ustanovení o dobrovolném označování senzorických nebo nutričních doplňkových látek.

(3)

Nařízení (ES) č. 767/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(4)

Chorvatské, české, anglické, estonské, německé, řecké, maďarské, italské, lotyšské, litevské, maltské, polské, rumunské, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (EU) 2017/2279 obsahuje chybu, jelikož uvedené nařízení nahradilo výraz „hrubé oleje a tuky“ výrazem „hrubý tuk“ v přílohách IV, VI a VII nařízení (ES) č. 767/2009, avšak chybně opomenulo učinit totéž i v přílohách II a V uvedeného nařízení.

(5)

Německé znění nařízení (EU) 2017/2279 obsahuje několik chyb. V bodě 2 přílohy uvedeného nařízení, kterým se nahrazuje část A přílohy IV nařízení (ES) č. 767/2009, je chyba, pokud jde o procentuální hodnoty obsahu vlhkosti. Bod 3 přílohy nařízení (EU) 2017/2279, kterým se nahrazuje příloha VI nařízení (ES) č. 767/2009, obsahuje chyby, pokud jde o zkrácený název zchutňujících látek a pokud jde o cílové druhy pro požadavky na povinné označování lysinu a methioninu.

(6)

Chorvatské, české, anglické, estonské, německé, řecké, maďarské, italské, lotyšské, litevské, maltské, polské, rumunské, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (ES) č. 767/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou těmito opravami dotčena.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení oprav v uvedených přílohách, aby se předešlo zbytečnému narušení obchodních praktik a provozovatelům nevznikla zbytečná administrativní zátěž, je vhodné stanovit přechodná opatření, která umožní bezproblémovou změnu označování.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 767/2009 se opravuje takto:

1)

v bodě 2 části A přílohy IV v druhém sloupci tabulky v řádku „popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové“ se obsah buňky „1 – < 5“ nahrazuje obsahem „1–5“;

2)

bod 7 kapitoly I přílohy VI se nahrazuje tímto:

„7.

Aniž je dotčen bod 6, pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se přidané množství v souladu s bodem 1 nebo v případě doplňkových látek z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem se uvede celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti v souladu s bodem 2.“;

3)

bod 8 kapitoly I přílohy VII se nahrazuje tímto:

„8.

Aniž je dotčen bod 7, pokud je senzorická nebo nutriční doplňková látka označena dobrovolně, uvede se přidané množství v souladu s bodem 1 nebo v případě doplňkových látek z funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem se uvede celkové množství zaručené během celé doby trvanlivosti v souladu s bodem 2.“;

4)

v bodě 5 přílohy II a ve třetím sloupci v řádcích 3, 5, 12, 15, 16 a 18 tabulky v příloze V se výraz „hrubé oleje a tuky“ nahrazuje výrazem „hrubý tuk“;

5)

(netýká se českého znění).

Článek 2

1.   Krmné suroviny a krmné směsi označené před 26. prosincem 2019 v souladu s pravidly platnými před 26. prosincem 2018 být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi označené před 26. prosincem 2020 v souladu s pravidly platnými před 26. prosincem 2018 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU