(EU) 2018/1900Nařízení Komise (EU) 2018/1900 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska

Publikováno: Úř. věst. L 310, 6.12.2018, s. 16-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1900

ze dne 30. listopadu 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2017/1970 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2018.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jo?o AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

30/TQ1970

Členský stát

Polsko

Populace

COD/3BC+24

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Subdivize 22–24

Datum ukončení

4.10.2018


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU