(EU) 2018/1880Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Publikováno: Úř. věst. L 307, 3.12.2018, s. 24-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1880

ze dne 30. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.

(2)

Denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 3199/93 (2).

(3)

Dne 6. června 2018 oznámila Česká republika Komisi denaturační prostředky pro úplnou denaturaci lihu, které hodlá použít pro účely čl. 27 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.

(4)

Komise předala toto sdělení ostatním členským státům dne 4. července 2018.

(5)

Komisi nebyla předložena žádná námitka.

(6)

Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam produktů s uvedením registračního čísla Chemical Abstracts Service (CAS), které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:

aceton

CAS: 67-64-1

denatonium-benzoát

CAS: 3734-33-6

ethanol

CAS: 64-17-5

terc-butyl(ethyl)ether

CAS: 637-92-3

fluorescein

CAS: 2321-07-5

benzín (včetně bezolovnatého benzínu)

CAS: 86290-81-5

isopropylalkohol

CAS: 67-63-0

petrolej

CAS: 8008-20-6

olej do lamp

CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9

methanol

CAS: 67-56-1

ethyl(methyl)keton (2-butanon)

CAS: 78-93-3

methyl(isobutyl)keton

CAS: 108-10-1

methylenová modř (52015)

CAS: 61-73-4

solventní nafta

CAS: 92062-36-7

terpentýnový olej

CAS: 8006-64-2

technický benzín

CAS: 92045-57-3

Výraz „absolutní ethanol“ v této příloze má stejný význam jako výraz „čistý alkohol“ používaný Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii.

Ve všech členských státech lze k denaturovanému lihu přidat barvivo, aby získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.

I.   Společný postup denaturace pro plně denaturovaný líh používaný v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Německu, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku a ve Finsku:

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

1,0 litru isopropylalkoholu,

1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,

1,0 gramu denatonium-benzoátu.

II.   Zvýšená koncentrace látek u společného postupu denaturace pro plně denaturovaný líh používaného v těchto členských státech:

ve Spojeném království

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

3,0 litru isopropylalkoholu,

3,0 litru ethyl(methyl)ketonu,

1,0 gramu denatonium-benzoátu

v Chorvatsku

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

minimálně

1,0 litru isopropylalkoholu,

1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,

1,0 gramu denatonium-benzoátu.

ve Švédsku

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

1,0 litru isopropylalkoholu,

2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,

1,0 gramu denatonium-benzoátu.

III.   Další postupy denaturace pro plně denaturovaný líh používané v některých členských státech:

v České republice

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

0,4 litru solventní nafty,

0,2 litru petroleje,

0,1 litru technického benzínu.

v Řecku

Denaturován může být pouze líh nízké kvality (přední a zadní podíly z destilace), s koncentrací alkoholu min. 93 % objemových a nepřesahující 96 % objemových.

Na jeden hektolitr vodného alkoholu o obsahu 93 % objemových se přidávají tyto látky:

2,0 litru methanolu,

1,0 litru terpentýnového oleje,

0,50 litru oleje do lamp,

0,40 gramu methylenové modři.

Při teplotě 20 °C by měl konečný produkt ve své nezměněné podobě dosáhnout 93 % objemových.

ve Finsku – povolené do 31.12.2018

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1.

2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,

3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.

2.

2,0 litru acetonu,

3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU