(EU) 2018/1877Nařízení Rady (EU) 2018/1877 ze dne 26. listopadu 2018 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a o zrušení nařízení (EU) 2015/323

Publikováno: Úř. věst. L 307, 3.12.2018, s. 1-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. listopadu 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1877

ze dne 26. listopadu 2018

o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a o zrušení nařízení (EU) 2015/323

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“),

s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT–EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (3),

s ohledem na stanovisko Evropské investiční banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2015/323 (4) stanoví podrobná finanční pravidla pro provádění 11. Evropského rozvojového fondu (dále jen „11. ERF“). Tato pravidla se týkají mimo jiné: použitelných zásad; skladby zdrojů 11. ERF; účastníků finančních operací a subjektů pověřených úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu; rozhodnutí o financování, závazků a plateb; nástrojů financování, včetně veřejných zakázek, grantů, finančních nástrojů a svěřenských fondů Unie; předkládání účetní závěrky a účetnictví; externího auditu prováděného Účetním dvorem a absolutoria udělovaného Evropským parlamentem a investiční facility spravované Evropskou investiční bankou (EIB).

(2)

V zájmu zjednodušení a jednotnosti je nařízení (EU) 2015/323 v maximální možné míře sladěno s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (5) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (6). Tohoto sladění bylo dosaženo pomocí přímých odkazů na uvedená nařízení a umožnilo na jedné straně snadno identifikovat specifika finančního plnění 11. ERF a na straně druhé omezilo různorodost pravidel financování Unie v oblasti vnější činnosti, která vytváří zbytečnou zátěž pro příjemce, Komisi i další zúčastněné aktéry.

(3)

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 byla sloučena a nahrazena jediným právním aktem, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (7), které zavedlo významné změny a zlepšení a zjednodušilo finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. V zájmu zjednodušení by finanční nařízení pro 11. ERF mělo být v největší možné míře sladěno s uvedeným nařízením. Z důvodů právní jasnosti a s ohledem na značný počet změn nutných k takovému sladění by mělo být nařízení (EU) 2015/323 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(4)

Je třeba připomenout, že rámec pro finanční plnění 11. ERF tvoří kromě tohoto nařízení i Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000, revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005 a v Ouagadougou dne 22. června 2010 („dohoda z Cotonou“), zejména její příloha IV, dále vnitřní dohoda, rozhodnutí Rady 2013/755/EU (8) a nařízení Rady (EU) 2015/322 (9).

(5)

Finanční plnění 11. ERF by se mělo řídit zásadami jednotnosti a správnosti rozpočtu, zúčtovací jednotky, specifikace, řádného finančního řízení a transparentnosti. S ohledem na víceletý charakter 11. ERF by se na tento fond neměla použít zásada ročního rozpočtu.

(6)

Je třeba vymezit podrobná pravidla pro platby příspěvků členských států do 11. ERF a pro příděl finanční pomoci pro zámořské země a území, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(7)

Pravidla týkající se účastníků finančních operací, tedy především schvalující osoby a účetního, pověření jiných osob plněním jejich úkolů a jejich odpovědnosti by měla být sladěna s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046, neboť tito účastníci jednají při provádění 11. ERF podle tohoto nařízení v rámci Komise.

(8)

Je třeba stanovit podrobná pravidla, podle nichž pověřená schvalující osoba přijímá nezbytná opatření k zajištění náležitého provádění operací v úzké spolupráci se schvalující osobou na úrovni státu, regionu, oblasti uvnitř AKT nebo na určitém území.

(9)

Pravidla o metodách plnění, tedy o pověřování úkoly plnění rozpočtu a jeho podmínkách a omezeních by měla být sladěna s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046. K zajištění jednotného přístupu k financování vnější činnosti by mělo být navíc doplněno ustanovení o dalším pověřování osob úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu, které by bylo obdobou úpravy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 (10). Toto nařízení by však mělo obsahovat zvláštní ustanovení o aktérech, kteří by dočasně jednali jako schvalující osoby na vnitrostátní úrovni, dále o pověření určitého poskytovatele služeb ze strany států AKT a zámořských zemí a území a o posílení ochrany finančních zájmů Unie v případě nepřímého řízení se státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími.

(10)

V případech, kdy má plnění 11. ERF podle tohoto nařízení provádět Komise, by měla být úprava rozhodnutí o financování sladěna s úpravou v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

(11)

Pravidla týkající se závazků by měla být sladěna s pravidly stanovenými v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, s výjimkou předběžných závazků. Dále by měly být prodlouženy lhůty, budou-li si to žádat akce prováděné v režimu nepřímého řízení ze strany států AKT nebo zámořských zemí a území.

(12)

Platební lhůty by měly odpovídat platebním lhůtám podle nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Pro případy, v nichž státy AKT a zámořské země a území nejsou v režimu nepřímého řízení pověřeny prováděním plateb a v důsledku toho provádí platby příjemcům nadále Komise, by měla být stanovena zvláštní ustanovení.

(13)

Různá prováděcí ustanovení týkající se interního auditora, řádné správy a opravných prostředků, systému informačních technologií, elektronického předávání dokumentů, elektronické správy (e-government), správních a finančních sankcí a využívání ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů by měla být sladěna s úpravou v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Ochrana finančních zájmů Unie prostřednictvím ukládání sankcí by dále měla být posílena pro případy, kdy bude plnění 11. ERF probíhat v režimu nepřímého řízení se státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími.

(14)

Pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek, grantů, cen a odborníků by měla být sladěna s úpravou obsaženou v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Pravidla týkající se finančních nástrojů a svěřenských fondů Unie by měla být s uvedeným nařízením sladěna tak, aby zohledňovala povahu 11. ERF. Rozpočtová podpora poskytovaná zámořským zemím a územím by měla zohledňovat jejich institucionální vazby s příslušným členským státem.

(15)

Pravidla pro předkládání účetní závěrky, účetnictví, externí audit a absolutorium by měla být obdobou úpravy obsažené v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

(16)

Je třeba stanovit podmínky, podle nichž by měl Účetní dvůr uplatňovat své pravomoci ve vztahu k 11. ERF.

(17)

Je třeba stanovit podmínky, podle nichž by měla EIB spravovat zdroje 11. ERF.

(18)

Ustanovení týkající se kontroly zdrojů 11. ERF, které spravuje EIB, Účetním dvorem by měla odpovídat trojstranné dohodě uzavřené mezi Účetním dvorem, EIB a Komisí podle čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

(19)

Přechodná ustanovení by měla stanovit pravidla pro způsob, jakým má být naloženo se zůstatky a výnosy z 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu (dále jen „předchozí Evropské rozvojové fondy) a jakým má být toto nařízení uplatňováno na zbývající operace, které v jejich rámci dosud probíhají.

(20)

Výklad tohoto nařízení musí sledovat účel zachování vnitřní provázanosti s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046, není-li takový výklad neslučitelný se specifiky 11. ERF, která stanoví dohoda o partnerství AKT–EU, vnitřní dohoda, rozhodnutí 2013/755/EU nebo nařízení (EU) 2015/322,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST PRVNÍ

HLAVNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

Předmět a oblast působnosti a obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje pravidla, jimiž se řídí finanční správa zdrojů 11 ERF a předkládání a audit jeho účetní závěrky.

Článek 2

Vztah k nařízení (EU, Euratom) 2018/1046

1.   Pro účely tohoto nařízení nezahrnují odkazy na použitelná ustanovení nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nebo přílohu I uvedeného nařízení procesní ustanovení, která nejsou pro 11. ERF relevantní.

2.   Vnitřní odkazy v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nezakládají nepřímou použitelnost ustanovení, na něž je odkazováno, na 11. ERF.

3.   Konkrétní odkazy, jimiž se v tomto nařízení odkazuje na ustanovení nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, jsou dynamické odkazy, které zahrnují i následné změny daných ustanovení.

4.   Rozhodnutí Komise o vnitřních pravidlech pro plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Evropská komise), určené útvarům Komise, se na 11. ERF použije obdobně.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Použijí se definice uvedené v článku 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Pro účely tohoto nařízení se pojmy použité v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vykládají takto:

a)

„prostředky“ nebo „operačními prostředky“ se rozumí „zdroje 11. ERF“;

b)

„základním právním aktem“ se podle příslušného kontextu rozumí vnitřní dohoda, rozhodnutí 2013/755/EU nebo nařízení (EU) 2015/322;

c)

„rozpočtem“ (nebo adjektivem „rozpočtový“) se rozumí „11. ERF“;

d)

„rozpočtovým závazkem“ se rozumí „finanční závazek“;

e)

„rozpočtovou položkou“ se rozumí „příděl“;

f)

„třetí zemí“ se rozumí kterákoli partnerská země nebo území, na něž se vztahuje zeměpisná oblast působnosti 11. ERF.

3.   Použijí se články 4 až 5 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

HLAVA II

Finanční zásady

Článek 4

Finanční zásady

Správa zdrojů 11. ERF se řídí níže uvedenými zásadami:

a)

jednotnost a správnost rozpočtu;

b)

zúčtovací jednotka;

c)

univerzálnost;

d)

specifikace;

e)

zásada řádného finančního řízení a výkonnosti;

f)

transparentnost.

Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

Článek 5

Zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu

Příjem se vybírá nebo výdaj uskutečňuje pouze tehdy, je-li u 11. ERF zaúčtován.

Použije se čl. 8 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 6

Zásada zúčtovací jednotky

Použije se článek 19 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 7

Zásada univerzálnosti

1.   Použije se článek 20 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, celkové příjmy pokrývají celkové odhadované platby.

2.   Příjmy uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení automaticky sníží platby provedené na základě závazku, z nějž tyto příjmy plynou.

3.   Unie si nesmí brát půjčky v rámci 11. ERF.

Článek 8

Účelově vázané příjmy

1.   Na financování specifických výdajů se vyčlení účelově vázané příjmy.

2.   Účelově vázané příjmy jsou tyto:

a)

finanční příspěvky členských států a třetích zemí, v obou případech včetně jejich veřejných agentur, finanční příspěvky právnických a fyzických osob a finanční příspěvky mezinárodních organizací, které jsou určeny na vymezené projekty a programy vnější pomoci financované Unií a spravované Komisí nebo EIB jejich jménem v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2015/322;

b)

příjmy určené na zvláštní účely, například příjmy z nadací, podpor, finančních a věcných darů a odkazů;

c)

příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek v návaznosti na jejich inkaso;

d)

splátky a příjmy z finančních nástrojů nebo rozpočtových záruk podle čl. 209 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046;

e)

příjmy z následně vrácených daní podle čl. 27 odst. 3 písm. b) prvního pododstavce nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Z účelově vázaných příjmů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) jsou financovány výdaje, které určí dárce, za předpokladu, že Komise tyto příjmy akceptuje.

Z účelově vázaných příjmů uvedených v odst. 2 písm. d) a e) jsou financovány výdaje podobné výdajům, s jejichž pomocí byly tyto příjmy vygenerovány.

4.   Použijí se články 25, 26 a 27 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Přijetí darů podléhá schválení Radou.

5.   Jakmile Komise účelově vázané příjmy obdrží, jsou odpovídající zdroje 11. ERF poskytovány automaticky. V případě účelově vázaných příjmů uvedených v odst. 2 písm. a) má však stejný účinek jako poskytnutí zdrojů 11. ERF též odhad pohledávek, je-li dohoda s členským státem vyjádřena v eurech; platby lze na základě těchto příjmů provádět až poté, co byly tyto příjmy obdrženy.

Článek 9

Zásada specifikace

1.   Zdroje 11. ERF jsou určeny na zvláštní účely podle jednotlivých států AKT a zámořských zemí a území a podle hlavních nástrojů spolupráce.

2.   Pro státy AKT jsou hlavní nástroje spolupráce vymezeny ve finančním protokolu v příloze Ic dohody o partnerství AKT–EU. Při určování účelu použití zdrojů (orientačních přídělů) se vychází též z vnitřní dohody a nařízení (EU) 2015/322 a přihlíží se ke zdrojům vyhrazeným na podpůrné výdaje spojené s programováním a plněním podle článku 6 vnitřní dohody.

3.   Pro zámořské země a území jsou tyto nástroje vymezeny v části čtvrté rozhodnutí 2013/755/EU a v příloze II uvedeného rozhodnutí. Při určování účelu použití těchto zdrojů se přihlíží rovněž k nepřidělené rezervě podle čl. 3 odst. 3 uvedené přílohy a ke zdrojům určeným na studie nebo na opatření technické pomoci podle čl. 1 odst. 1 písm. c) uvedené přílohy.

Článek 10

Zásada řádného finančního řízení a výkonnosti a vnitřní kontroly

Použijí se čl. 33 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b), čl. 33 odst. 3 a články 34 a 36 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 11

Zásada transparentnosti

1.   Použijí se čl. 37 odst. 1 a článek 38 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Roční výkaz závazků, plateb a ročního objemu výzev k poskytnutí příspěvků podle článku 7 vnitřní dohody je zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Pro účely čl. 38 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se pojmem „lokalita“ rozumí v případě potřeby ekvivalent regionu úrovně NUTS 2, je-li příjemcem fyzická osoba.

HLAVA III

Zdroje 11. ERF a jejich správa

Článek 12

Původ zdrojů 11. ERF

Zdroje 11. ERF sestávají ze stropu uvedeného v čl. 1 odst. 2, 4 a 6 vnitřní dohody, z finančních prostředků uvedených v čl. 1 odst. 9 vnitřní dohody a z dalších účelově vázaných příjmů uvedených v článku 8 tohoto nařízení.

Článek 13

Struktura 11. ERF

Příjmy a výdaje 11. ERF jsou klasifikovány podle svého druhu či podle použití, na něž jsou účelově vázány.

Článek 14

Správa 11. ERF v souladu se zásadou řádného finančního řízení a výkonnosti

1.   Použijí se článek 57, čl. 59 odst. 2 a 3 a články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Komise plní úkoly Unie uvedené v článku 57 dohody o partnerství AKT–EU a v rozhodnutí 2013/755/EU. Za tímto účelem plní výdaje a příjmy 11. ERF v souladu s ustanoveními této části a části třetí tohoto nařízení na vlastní odpovědnost a v rámci limitů, jež jsou pro zdroje 11. ERF stanoveny.

3.   Členské státy spolupracují s Komisí tak, aby byly zdroje 11. ERF využívány v souladu se zásadou řádného finančního řízení a výkonnosti.

Článek 15

Způsoby plnění rozpočtu

Použijí se čl. 62 odst. 1 první pododstavec písm. a) a c), čl. 62 odst. 2 první a třetí pododstavec a čl. 62 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

HLAVA IV

Účastníci finančních operací

Článek 16

Obecná ustanovení o účastnících finančních operací a jejich odpovědnosti

1.   Použijí se články 72 až 76 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Články 90 až 95 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 o odpovědnosti účastníků finančních operací se použijí.

Článek 17

Schvalující osoba

1.   Výroční zpráva o činnosti uvedená v čl. 74 odst. 9 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 obsahuje ve formě přílohy tabulky znázorňující celkové závazky, účelově vázané prostředky a platby provedené během rozpočtového roku a souhrnné součty od zřízení příslušného ERF v členění podle přidělených prostředků, země, území, regionu nebo subregionu.

2.   Jestliže se příslušná schvalující osoba na straně Komise dozví o potížích při provádění postupů spojených se správou zdrojů 11. ERF, naváže – v součinnosti se schvalující osobou jmenovanou na celostátní, regionální, teritoriální či v rámci AKT vymezené úrovni – kontakty potřebné k nápravě situace a podnikne veškeré potřebné kroky. V případě, že schvalující osoba jmenovaná na celostátní, regionální, teritoriální či v rámci AKT vymezené úrovni nevykonává nebo není s to vykonávat funkce, které jí jsou v rámci dohody o partnerství AKT–EU nebo rozhodnutí 2013/755/EU svěřeny, může dočasně na její místo nastoupit a jejím jménem jednat příslušná schvalující osoba na straně Komise v rámci nepřímého řízení. V takovém případě má Komise nárok na finanční náhradu za takto vzniklou administrativní zátěž navíc, která se poskytuje z prostředků přidělených danému státu AKT nebo zámořské zemi či území.

Článek 18

Účetní

1.   Účetním 11. ERF je účetní Komise.

2.   Použijí se čl. 77 odst. 1 první pododstavec písm. a), c) až f), čl. 78 odst. 3 a 4, článek 79, čl. 80 odst. 1, 2 a 3, článek 81, čl. 82 odst. 2 až 10 a články 84, 85 a 86 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Na zdroje 11. ERF spravované Komisí se použijí účetní pravidla uvedená v čl. 80 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Tato pravidla se na 11. ERF použijí s přihlédnutím ke specifičnosti jeho činností.

4.   Na operace 11. ERF se použije účtová osnova, kterou sestaví a po konzultaci s příslušnou schvalující osobou schválí účetní.

HLAVA V

Příjmové operace

Článek 19

Roční příspěvek a jeho splátky

1.   V souladu s článkem 7 vnitřní dohody se strop ročního příspěvku na rok n + 2 a roční příspěvek na rok n + 1, jakož i jejich úhrada ve třech splátkách, určují postupem podle odstavců 2 až 7 tohoto článku.

Splátky, které má jednotlivý členský stát uhradit, se stanoví tak, aby proporcionálně odpovídaly příspěvkům tohoto členského státu do 11. ERF, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 vnitřní dohody.

2.   Do 15. října roku n předloží Komise návrh obsahující:

a)

strop ročního příspěvku na rok n + 2;

b)

roční příspěvek na rok n + 1;

c)

výši první splátky příspěvku na rok n + 1;

d)

orientační nezávaznou prognózu očekávaných ročních objemů příspěvků na roky n + 3 a n + 4, založenou na statistickém přístupu.

Rada o návrhu rozhodne do 15. listopadu roku n.

Členské státy uhradí první splátku příspěvku na rok n + 1 nejpozději do 21. ledna roku n + 1.

3.   Do 15. června roku n + 1 předloží Komise návrh obsahující:

a)

výši druhé splátky příspěvku na rok n + 1;

b)

revidovanou výši ročního příspěvku na rok n + 1, která odpovídá skutečné výši potřeb, pokud se podle čl. 7 odst. 3 vnitřní dohody roční příspěvek liší od skutečných potřeb.

Rada o tomto návrhu rozhodne nejpozději 21 kalendářních dní po jeho předložení Komisí.

Členské státy uhradí druhou splátku nejpozději 21 kalendářních dní po přijetí rozhodnutí Rady.

4.   Do 15. června roku n + 1 Komise – s přihlédnutím k prognózám EIB k řízení a fungování investiční facility, včetně úrokových subvencí, jež EIB poskytuje – vypracuje a předloží Radě výkaz závazků, plateb a ročního objemu výzev k poskytnutí příspěvků, které bylo provedeno v roce n a které je plánováno na roky n + 1 a n + 2. Komise poskytne údaje o ročních výších příspěvků podle jednotlivých členských států, jakož i o částce, která se má ještě uhradit z ERF, s rozlišením mezi podíly EIB a Komise. Výše částek na roky n + 1 a n + 2 je stanovena na základě schopnosti skutečně poskytnout navrhovaný objem zdrojů, přičemž se vyvine snaha zabránit výrazným rozdílům mezi jednotlivými roky, jakož i značným zůstatkům na konci roku.

5.   Do 10. října roku n + 1 předloží Komise návrh obsahující:

a)

výši třetí splátky příspěvku na rok n + 1;

b)

revidovanou výši ročního příspěvku na rok n + 1, která odpovídá skutečné výši potřeb, pokud se podle čl. 7 odst. 3 vnitřní dohody roční příspěvek liší od skutečných potřeb.

Rada o tomto návrhu rozhodne nejpozději 21 kalendářních dní po jeho předložení Komisí.

Členské státy uhradí třetí splátku nejpozději 21 kalendářních dní po přijetí rozhodnutí Rady.

6.   Součet splátek, které se vážou k určitému roku, nesmí překročit výši ročního příspěvku, který byl na tento rok určen. Výše ročního příspěvku nesmí překročit strop určený pro daný rok. Strop nelze navýšit, s výjimkou případů podle čl. 7 odst. 4 vnitřní dohody. Případné navýšení stropu musí být uvedeno v návrzích podle odstavců 2, 3 a 5 tohoto článku.

7.   U stropu ročního příspěvku, který má každý členský stát uhradit na rok n + 2, u ročního příspěvku na rok n + 1 a u splátek příspěvků musí být specifikována:

a)

částka spravovaná Komisí a

b)

částka spravovaná EIB, včetně úrokových subvencí.

Článek 20

Úhrada splátek

1.   Výzvy k poskytnutí příspěvků využijí nejdříve částky vyčleněné na předchozí Evropské rozvojové fondy, a to v postupném pořadí.

2.   Příspěvky členských států se vyjadřují v eurech a jsou hrazeny v eurech.

3.   Příspěvek podle čl. 19 odst. 7 písm. a) převádí každý členský stát ve prospěch zvláštního účtu nazvaného „Evropská komise – Evropský rozvojový fond“ zřízeného u centrální banky daného členského státu nebo u jím určené finanční instituce. Částka těchto příspěvků se na těchto zvláštních účtech ponechává, dokud není potřeba provést úhradu.

4.   Účet uvedený v odstavci 3 je veden bez jakýchkoli poplatků či úroků.

5.   Uplatní-li se u účtu uvedeného v odstavci 3 tohoto článku záporný úrok, dotčený členský stát na tento účet nejpozději v den splatnosti jednotlivých splátek uvedených v článku 19 připíše částku odpovídající výši záporného úroku, který byl u tohoto účtu uplatňován do prvního dne měsíce předcházejícího úhradě splátky.

6.   Aniž je dotčen odstavec 7 tohoto článku, Komise se snaží provádět výběry ze zvláštních účtů takovým způsobem, aby stav zůstatků na těchto účtech vždy odpovídal poměru příspěvků podle čl. 1 odst. 2 písm. a) vnitřní dohody.

7.   Komise při krytí svých požadavků na peněžní prostředky 11. ERF v souladu s odstavcem 3 usiluje o snížení dopadu povinnosti členských států připsat částky záporných úroků podle odstavce 5 tím, že přednostně čerpá částky připsané na dotyčné účty.

8.   Příspěvek podle čl. 19 odst. 7 písm. b) převádí jednotlivé členské státy v souladu s čl. 47 odst. 1.

Článek 21

Úroky z neuhrazených částek příspěvků

1.   Po uplynutí lhůt stanovených v čl. 19 odst. 2, 3 a 5 je dotčený členský stát povinen hradit úroky za těchto podmínek:

a)

úrokovou sazbou je sazba, kterou uplatňuje Evropská centrální banka na své hlavní refinanční operace, zveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná v první kalendářní den měsíce, v němž končí lhůta, zvýšená o dva procentní body. Za každý měsíc prodlení se tato sazba navyšuje o čtvrtinu procentního bodu;

b)

úroky jsou hrazeny za dobu uplynulou od kalendářního dne, který následuje po uplynutí lhůty splatnosti, až do dne zaplacení.

2.   Pokud jde o příspěvek podle čl. 19 odst. 7 písm. a) tohoto nařízení, jsou úroky hrazeny ve prospěch některého z účtů uvedených v čl. 1 odst. 6 vnitřní dohody.

Pokud jde o příspěvek podle čl. 19 odst. 7 písm. b) tohoto nařízení, jsou úroky hrazeny ve prospěch investiční facility v souladu s čl. 47 odst. 1.

Článek 22

Čerpání nezaplacených příspěvků

Po skončení účinnosti finančního protokolu uvedeného v příloze Ic dohody o partnerství AKT–EU provedou Komise a EIB podle potřeby a v souladu s podmínkami tohoto nařízení čerpání té části příspěvků, kterou jsou členské státy stále povinny v souladu s článkem 19 tohoto nařízení zaplatit.

Článek 23

Ostatní příjmové operace

1.   Použijí se články 97, 98 a 99, čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2 první pododstavec, čl. 101 odst. 1 až 6, články 102 až 107 a článek 109 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Inkaso lze provést rozhodnutím Komise, které je v souladu s článkem 299 Smlouvy o fungování EU podkladem pro výkon rozhodnutí.

2.   S ohledem na čl. 97 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 je odkaz na vlastní zdroje nutno chápat jako odkaz na příspěvky členských států uvedené v článku 19 tohoto nařízení.

3.   Na inkasované částky v eurech se použije čl. 99 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Na inkasované částky znějící na jinou měnu se uvedené ustanovení použije s tím, že použitou sazbou je sazba centrální banky země vydávající danou měnu, která je platná v první kalendářní den měsíce, v němž je vystaven inkasní příkaz.

HLAVA VI

Výdajové operace

Článek 24

Pravidla pro závazky a rozhodnutí o financování

1.   Předtím, než jsou výdaje přiděleny na závazek, musí Komise přijmout rozhodnutí o financování.

2.   Použijí se čl. 110 odst. 2 až 5, článek 111, čl. 112 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b), čl. 112 odst. 2 až 5 a články 114, 115 a 116 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   S ohledem na použití čl. 114 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 lze lhůtu, v níž mají být přijaty právní závazky pro provedení akce, prodloužit na dobu delší než tři roky ode dne uzavření dohody o financování se státy AKT a zámořskými zeměmi a územími.

4.   Jsou-li zdroje 11. ERF spravovány v režimu nepřímého řízení se státy AKT nebo se zámořskými zeměmi a územími, je příslušná schvalující osoba poté, co akceptuje příslušné odůvodnění, oprávněna prodloužit dvouletou lhůtu uvedenou v čl. 114 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a tříletou lhůtu uvedenou v čl. 114 odst. 2 třetím pododstavci uvedeného nařízení.

5.   Po uplynutí prodloužených lhůt uvedených v odstavcích 3 a 4 se závazky na případné nevyužité zůstatky zruší.

6.   V případě přijetí opatření podle článků 96 a 97 dohody o partnerství AKT-EU lze běh lhůt uvedených v tomto článku pozastavit.

7.   Pro účely čl. 111 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 jsou soulad závazků posuzovány podle příslušných předpisů, zejména Smluv, dohody o partnerství AKT–EU, rozhodnutí 2013/755/EU, vnitřní dohody, tohoto nařízení a všech aktů přijatých k provádění uvedených předpisů.

Článek 25

Lhůty pro platby

1.   Za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku se článek 116 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 použije na platby, které provádí Komise.

2.   Jsou-li zdroje 11. ERF používány v režimu nepřímého řízení se státy AKT nebo se zámořskými zeměmi a územími a provádí-li Komise jejich jménem platby, pak se lhůta uvedená v čl. 116 odst. 1 písm. b) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 použije na veškeré platby, které nejsou uvedeny v písmeni čl. 116 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení. Dohoda o financování musí obsahovat ustanovení nezbytná k zajištění včasné součinnosti na straně veřejného zadavatele.

3.   S ohledem na čl. 116 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se platby, za něž nese odpovědnost Komise, zaznamenají k týmž přídělům jako odpovídající smlouva. Nejsou-li zbývající finanční prostředky dostatečné, zaznamenají se na účet nebo účty uvedené v čl. 1 odst. 6 vnitřní dohody.

HLAVA VII

Interní auditor

Článek 26

Interní auditor

Interní auditor Komise je interním auditorem 11. ERF a výbor Komise pro pokrok v oblasti interního auditu uvedený v článku 123 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 plní svou roli ve vztahu ke zdrojům ERF, které spravuje Komise. Použijí se články 118 až 122 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

HLAVA VIII

Různá prováděcí ustanovení

Článek 27

Společná pravidla

Použijí se články 124 až 146, čl. 147 odst. 1, článek 148, čl. 149 odst. 1, čl. 149 odst. 3 až 7 a články 150 až 153 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 28

Správní dohoda s Evropskou službou pro vnější činnost

K usnadnění správy zdrojů na podpůrné výdaje 11. ERF podle článku 6 vnitřní dohody delegacemi Unie může Evropská služba pro vnější činnost uzavřít s útvary Komise podrobné ujednání.

HLAVA IX

Nástroje financování

Článek 29

Obecná ustanovení o nástrojích financování

1.   Pro účely poskytování finanční pomoci podle této hlavy může mít spolupráce mezi Unií na jedné straně a státy AKT a zámořskými zeměmi a územími na straně druhé mimo jiné tyto formy:

a)

třístranné dohody, jimiž Unie koordinuje s třetími zeměmi svou pomoc určitému státu AKT, zámořské zemi či území nebo určitému regionu;

b)

opatření administrativní spolupráce, jako jsou například partnerství mezi institucemi veřejného sektoru, místními orgány, vnitrostátními veřejnoprávními subjekty nebo soukromoprávními subjekty pověřenými výkonem veřejné služby v členském státě či nejvzdálenějším regionu na jedné straně a obdobnými subjekty státu AKT či zámořské země nebo území či jejich regionu na straně druhé, jakož i opatření spolupráce se zapojením odborníků z veřejného sektoru, jež vysílají členské státy a jejich regionální a místní orgány;

c)

odborná podpora pro cílené budování kapacit a krátkodobá technická pomoc a poradenství ve státě AKT, v zámořské zemi či území nebo v jejich regionu a podpora udržitelných středisek znalostí a excelence, která se zabývají správou a reformami ve veřejném sektoru;

d)

příspěvky na náklady nezbytné ke zřízení a správě partnerství veřejného a soukromého sektoru;

e)

programy na podporu odvětvových politik, kterými Unie poskytuje státu AKT nebo zámořské zemi či území podporu pro určitý odvětvový program,

f)

úrokové subvence.

2.   Nad rámec druhů financování podle článků 30 až 37 lze finanční pomoc poskytovat též prostřednictvím:

a)

odpuštění dluhů v rámci mezinárodně sjednaných programů oddlužení;

b)

ve výjimečných případech prostřednictvím odvětvových a obecných programů na podporu dovozu, které mohou mít podobu:

i)

odvětvových programů na podporu dovozu v naturáliích,

ii)

odvětvových dovozních programů poskytujících zahraniční měnu k financování dovozu v daném odvětví, nebo

iii)

obecných programů na podporu dovozu, v jejichž rámci je poskytována zahraniční měna k financování obecného dovozu širokého sortimentu produktů.

3.   Finanční pomoc lze poskytnout též formou příspěvků do mezinárodních, regionálních a vnitrostátních fondů, například fondů, které založily či spravují EIB, členské státy, státy AKT, zámořské země a území či regiony nebo mezinárodní organizace k tomu, aby přilákaly ke společnému financování více dárců, nebo lze tuto pomoc poskytnout formou příspěvků do fondů zřízených jedním nebo více dárci za účelem společného provádění projektů.

Ve vhodných případech je podporován reciproční přístup finančních institucí Unie k finančním nástrojům, které zřídily jiné organizace.

4.   Akce financované z 11. ERF lze provádět v režimu souběžného nebo společného spolufinancování.

V případě souběžného spolufinancování je akce rozdělena do několika zřetelně odlišitelných dílčích složek, z nichž každou financuje jiný partner, který zajišťuje spolufinancování takovým způsobem, že konečné použití finančních prostředků lze vždy identifikovat.

V případě společného spolufinancování sdílejí partneři, kteří zajišťují spolufinancování, celkové náklady na akci a zdroje se slučují takovým způsobem, že u konkrétní činnosti prováděné v rámci akce již zdroj finančních prostředků identifikovat nelze.

5.   Unie při podpoře transformace a reforem ve státech AKT a v zámořských zemích a územích využívá získaných zkušeností a poznatků členských států a sdílí je.

Článek 30

Nepřímé řízení

1.   S výhradou podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku se použijí články 154 až 159 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Pro účely článku 158 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 může mít nepřímé řízení se třetími zeměmi rovněž podobu dohody o financování uzavřené s příslušnou organizací nebo subjektem na regionální úrovni nebo v rámci AKT vymezené úrovni.

2.   Subjekty vynakládající finanční prostředky 11. ERF jsou povinny zajistit soulad s vnější politikou Unie a jsou oprávněny pověřit úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu jiné subjekty, a to za podmínek, které jsou rovnocenné podmínkám, jež platí pro Komisi. Každým rokem jsou povinny splnit povinnosti podle čl. 155 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. K výroku auditora, který je předkládán do jednoho měsíce od předložení zprávy a prohlášení řídícího subjektu, Komise přihlíží pro účely získání jistoty

.Mezinárodní organizace uvedené v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) bodu ii) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a subjekty členských států uvedené v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) bodech v) a vi) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, které Komise pověřila úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu, mohou rovněž pověřit úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu neziskové organizace s odpovídající provozní a finanční kapacitou za stejných podmínek, jaké platí pro Komisi.

Státy AKT a zámořské země a území mohou vynakládat finanční prostředky 11. ERF také prostřednictvím svých útvarů nebo soukromoprávních subjektů na základě smlouvy o poskytování služeb. Tyto subjekty musí být vybrány otevřeným, transparentním, přiměřeným a nediskriminačním postupem, v němž je vyloučen střet zájmů. Podmínky smlouvy o poskytování služeb stanoví dohoda o financování.

3.   Je-li 11. ERF prováděn v režimu nepřímého řízení se státy AKT, zámořskými zeměmi a územími nebo jejich regionálními organizacemi, je Komise, aniž jsou dotčeny povinnosti států AKT nebo zámořských zemí a území jakožto veřejných zadavatelů:

a)

povinna v případě potřeby inkasovat dlužné částky od veřejných zadavatelů podle článků 101 až 106 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, s výjimkou čl. 101 odst. 7 až 9 uvedeného nařízení, a to i formou rozhodnutí, které je podkladem pro výkon rozhodnutí za podmínek podle článku 299 Smlouvy o fungování EU;

b)

oprávněna, vyžadují-li to okolnosti, uložit správní nebo finanční sankce nebo obojí účastníkům nebo příjemcům veřejného zadavatele i ostatním subjektům nebo osobám, kteří jsou vůči veřejnému zadavateli v jedné ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 za stejných podmínek jako v článcích 135 až 143 uvedeného nařízení.

Dohoda o financování obsahuje ustanovení za tímto účelem.

Článek 31

Zadávání veřejných zakázek

Použijí se články 160 až 172, čl. 173 odst. 1, čl. 173 odst. 2 první a druhý pododstavec, čl. 173 odst. 3 a 4 a články 174 až 179 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 32

Granty

Použijí se články 180 až 205 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 33

Ceny

Použijí se články 206 a 207 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Článek 34

Finanční nástroje

1.   Použijí se čl. 208 odst. 4 a 5, čl. 209 odst. 1, 2 a 4, čl. 210 odst. 1, článek 214, čl. 215 odst. 2 až 7 a článek 216 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   V rámci 11. ERF lze zřizovat finanční nástroje. Do těchto nástrojů mohou přispívat členské státy nebo jiné strany.

3.   11. ERF je oprávněn přispívat do finančních nástrojů nebo na tvorbu rozpočtových záruk z rozpočtu Unie.

4.   V rozhodnutí o financování podle článku 24 mohou být zřízeny finanční nástroje. Kdykoli to je možné, jsou tyto nástroje svěřeny EIB, některé mnohostranné evropské finanční instituci, například Evropské bance pro obnovu a rozvoj, nebo některé dvoustranné evropské finanční instituci, například dvoustranné rozvojové bance, a mohou být případně sdruženy s příspěvky z jiných zdrojů.

Článek 35

Svěřenské fondy Unie

1.   Použijí se články 234, 235 a 252 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   S ohledem na čl. 234 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 je příslušným výborem výbor Evropského rozvojového fondu uvedený v článku 8 vnitřní dohody.

Článek 36

Rozpočtová podpora

1.   Použije se článek 236 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Obecná a odvětvová rozpočtová podpora Unie je založena na vzájemné odpovědnosti a sdílené oddanosti všeobecně platným hodnotám a je zaměřena na posílení smluvních partnerství mezi Unií na jedné straně a státy AKT a zámořskými zeměmi a územími na straně druhé v zájmu prosazování demokracie, lidských práv a právního státu, podpory udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a vymýcení chudoby.

3.   Rozhodnutí o poskytnutí rozpočtové podpory musí vycházet ze strategií rozpočtové podpory schválených Unií, z vymezeného souboru kritérií způsobilosti a z pečlivého posouzení rizik a přínosů.

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících toto rozhodnutí musí být posouzení úsilí, dosažených výsledků a pokroku států AKT a zámořských zemí a území, pokud jde o demokracii, lidská práva a právní stát. Rozpočtovou podporu je nutno diferencovat, tak aby lépe odrážela politickou, hospodářskou a sociální situaci ve státech AKT a v zámořských zemích a územích s tím, že podpora musí též přihlížet k nestabilním situacím.

4.   Při poskytování rozpočtové podpory Komise přesně vymezí její podmínky, sleduje jejich plnění, podporuje rozvíjení kapacit parlamentní kontroly a auditu, zvyšuje transparentnost a zlepšuje přístup veřejnosti k informacím.

5.   Vyplácení rozpočtové podpory musí být podmíněno uspokojivým pokrokem při dosahování cílů, jež byly se státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími sjednány.

6.   Při poskytování rozpočtové podpory zámořským zemím a územím musí být zohledněny jejich institucionální vazby s příslušným členským státem.

Článek 37

Odborníci a placení poplatků

Použijí se čl. 237 odst. 1 až 4 a články 238 a 239 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

HLAVA X

Roční účetní závěrky a ostatní finanční zprávy

Článek 38

Účetní závěrka 11. ERF

1.   Roční účetní závěrky 11. ERF se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Účetní závěrka zahrnuje:

a)

finanční výkazy;

a)

zprávu o finančním plnění.

Spolu s finančními výkazy musí být předloženy informace Evropské investiční banky podle článku 51 tohoto nařízení.

Použije se článek 243 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Předběžnou účetní závěrku předává účetní Účetnímu dvoru elektronicky do 31. března následujícího roku.

Do 15. června předloží Účetní dvůr své připomínky k předběžné účetní závěrce ohledně té části zdrojů 11. ERF, za jejichž finanční řízení odpovídá Komise, tak aby mohla Komise provést opravy potřebné k vypracování konečné účetní závěrky.

3.   Komise schválí konečnou účetní závěrku a elektronicky ji předá do 31. července následujícího roku Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Ve stejné lhůtě předá účetní Účetnímu dvoru prohlášení vedení ke konečné účetní závěrce.

Použije se čl. 246 odst. 3 druhý pododstavec nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Konečná účetní závěrka se spolu s prohlášením o věrohodnosti, které předkládá Účetní dvůr podle článku 43 tohoto nařízení, zveřejní do 15. listopadu následujícího roku v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 39

Zpráva o finančním plnění

1.   Zprávu o finančním plnění sestavuje příslušná schvalující osoba a do 15. března ji předkládá účetnímu, aby ji zahrnul do účetní závěrky 11. ERF. Tato zpráva podává věrný a poctivý obraz příjmových a výdajových operací uskutečněných ze zdrojů 11. ERF. Zpráva uvádí údaje v milionech eur a obsahuje:

a)

výsledný účet, který shrnuje všechny příjmové a výdajové operace za daný rok;

b)

přílohu k výslednému účtu, která doplňuje a vysvětluje informace v něm uvedené.

2.   Výsledný účet obsahuje tyto tabulky:

a)

tabulku popisující změny v přídělech za uplynulý rozpočtový rok;

b)

tabulku uvádějící u jednotlivých přídělů celkové závazky, účelově vázané prostředky a platby provedené během uplynulého rozpočtového roku a souhrnné součty za dobu od zřízení 11. ERF.

Článek 40

Sledování a podávání zpráv ze strany Komise a EIB

1.   Komise a EIB v rozsahu své odpovědnosti za správu příslušných zdrojů 11. ERF kontrolují, jak státy AKT, zámořské země a území či další příjemci využívají pomoc z 11. ERF a jak jsou prováděny projekty financované z 11. ERF, především s ohledem na cíle uvedené v článcích 55 a 56 dohody o partnerství AKT–EU a v odpovídajících ustanoveních rozhodnutí 2013/755/EU.

2.   EIB pravidelně informuje Komisi o provádění projektů financovaných ze zdrojů 11. ERF, které spravuje, v souladu s postupy vymezenými v operačních pokynech k investiční facilitě.

3.   Komise a EIB poskytují členským státům informace o operativní správě zdrojů 11. ERF, jak stanoví článek 18 nařízení (EU) 2015/322. Komise zasílá tyto informace Účetnímu dvoru.

Článek 41

Rozpočtové účetnictví

1.   Rozpočtové účty umožňují podrobně sledovat finanční správu zdrojů 11. ERF.

2.   Na rozpočtových účtech jsou zaznamenávány veškeré:

a)

příděly a jim odpovídající zdroje 11. ERF;

b)

finanční závazky;

c)

platby a

d)

stanovené pohledávky a inkasní operace za rozpočtový rok uvedené v plné výši a bez vzájemného započtení.

3.   Jsou-li závazky, platby a pohledávky vyjádřeny v národní měně, musí účetní systém v případě potřeby umožňovat jejich zaznamenání v národní měně i v eurech.

4.   Souhrnné finanční závazky jsou zaznamenávány v eurech v hodnotě podle rozhodnutí o financování přijatých Komisí. Individuální finanční závazky jsou zaznamenávány v eurech v ekvivalentu hodnoty právních závazků. Tato hodnota zahrnuje v náležitých případech:

a)

rezervu na úhradu proplatitelných výdajů proti předložení podkladů;

b)

rezervu na úpravu cen, na navýšení množství a na nepředvídané výdaje podle definice ve smlouvách na veřejné zakázky financované z 11. ERF;

c)

finanční rezervu na pohyby směnného kurzu.

5.   Veškeré účetní záznamy týkající se plnění určitého závazku jsou uchovávány po dobu pěti let ode dne rozhodnutí o udělení absolutoria za finanční správu zdrojů 11. ERF podle článku 44, které se vztahuje k rozpočtovému roku, během něhož byl závazek účetně uzavřen.

HLAVA XI

Externí audit a absolutorium

Článek 42

Externí audit a absolutorium ve vztahu ke Komisi

1.   V souvislosti s operacemi financovanými ze zdrojů 11. ERF, které spravuje Komise v souladu s článkem 14, vykonává Účetní dvůr své pravomoci v souladu s tímto článkem a článkem 43.

2.   Použijí se články 255 až 257, čl. 258 odst. 1 a 2, čl. 258 druhá věta odstavce 3, čl. 258 odst. 4 a článek 259 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

3.   Pro účely této hlavy Účetní dvůr zohledňuje Smlouvy, dohodu o partnerství AKT–EU, rozhodnutí 2013/755/EU, vnitřní dohodu, toto nařízení a všechny další akty přijaté podle těchto nástrojů.

4.   Účetní dvůr je informován o vnitřních předpisech podle čl. 60 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, včetně jmenování schvalujících osob, jakož i o pověřovacím aktu podle článku 79 uvedeného nařízení (.

5.   Vnitrostátní kontrolní orgány států AKT a zámořských zemí a území jsou vybízeny ke spolupráci s Účetním dvorem, pokud je k tomu vyzve.

6.   Na žádost některého z ostatních orgánů Unie může Účetní dvůr vydávat stanoviska k záležitostem 11. ERF.

Článek 43

Prohlášení o věrohodnosti

Současně s výroční zprávou podle článku 258 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 předkládá Účetní dvůr Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 44

Absolutorium

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se použijí články 260 až 263 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Rozhodnutí o udělení absolutoria se týká účtů uvedených v článku 38 tohoto nařízení s výjimkou té části těchto účtů, kterou v souladu s článkem 51 tohoto nařízení předkládá EIB. Absolutorium podle čl. 260 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se uděluje za rok n pro tu část zdrojů 11. ERF, kterou spravuje Komise v souladu s čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.

3.   Rozhodnutí o udělení absolutoria se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

ČÁST DRUHÁ

INVESTIČNÍ FACILITA

Článek 45

Úloha EIB

1.   V souladu s touto částí spravuje EIB jménem Unie investiční facilitu a provádí v jejím rámci operace, k nimž patří mimo jiné úrokové subvence a technická pomoc.

2.   EIB dále zajišťuje finanční realizaci dalších operací, které jsou financovány z jejích vlastních zdrojů v souladu s článkem 4 vnitřní dohody a jsou případně kombinovány s úrokovými subvencemi poskytovanými ze zdrojů 11. ERF.

3.   Na straně Komise nezakládá provádění této části žádné povinnosti ani závazky.

Článek 46

Odhady závazků a plateb z investiční facility

V souladu s vnitřní dohodou zasílá EIB každým rokem do 1. září Komisi své odhady závazků a plateb, které jsou nutné k sestavení výkazu podle čl. 7 odst. 1 vnitřní dohody a které se týkají operací investiční facility, včetně úrokových subvencí, které EIB poskytuje. V případě potřeby zasílá EIB Komisi aktualizace těchto odhadů. Podrobnosti týkající se těchto odhadů stanoví dohoda o správě uvedená v čl. 49 odst. 4 tohoto nařízení.

Článek 47

Správa příspěvků na investiční facilitu

1.   Příspěvky podle čl. 19 odst. 7 písm. b) schválené Radou hradí členské státy ve prospěch EIB prostřednictvím zvláštního účtu, který EIB zřídí jménem investiční facility, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v dohodě o správě uvedené v čl. 49 odst. 4; náklady na úhradu příspěvků nejdou k tíži příjemce.

2.   Dnem uvedeným v čl. 1 odst. 5 vnitřní dohody je 31. prosinec 2030.

3.   S výjimkou případů, kdy Rada rozhodne o odměňování EIB podle článku 5 vnitřní dohody jinak, jsou výnosy plynoucí EIB z aktivního zůstatku na zvláštních účtech podle odstavce 1 tohoto článku připisovány ve prospěch investiční facility, jsou zohledňovány při výzvách k poskytnutí příspěvků podle článku 19 tohoto nařízení a jsou používány k plnění finančních závazků po 31. prosinci 2030.

4.   Ve vztahu k částkám podle odstavce 1 tohoto článku zajistí EIB správu pokladny v souladu s podrobnými pravidly v dohodě o správě uvedené v čl. 49 odst. 4.

5.   Správa investiční facility se řídí podmínkami stanovenými v dohodě o partnerství AKT–EU, rozhodnutí 2013/755/EU, vnitřní dohodě a této části.

Článek 48

Odměna EIB

Za správu operací investiční facility přísluší EIB odměna, jež pokrývá její veškeré související náklady. O zdrojích a způsobu odměňování EIB rozhoduje v souladu s čl. 5 odst. 4 vnitřní dohody Rada. Prováděcí opatření k uvedenému rozhodnutí se zapracují do dohody o správě uvedené v čl. 49 odst. 4 tohoto nařízení.

Článek 49

Uplatňování investiční facility

1.   Na nástroje financované ze zdrojů 11. ERF pod správou EIB se použijí vlastní pravidla této banky.

2.   V případě programů nebo projektů, jež spolufinancují členské státy nebo jejich prováděcí subjekty a jež patří k prioritám, které stanoví strategie spolupráce dané země a programové dokumenty podle nařízení (EU) 2015/322, čl. 10 odst. 1 druhý a třetí pododstavec vnitřní dohody a článek 74 rozhodnutí 2013/755/EU, je EIB oprávněna úkoly souvisejícími s uplatňováním investiční facility pověřit členské státy nebo jejich prováděcí subjekty.

3.   EIB zveřejňuje jména či názvy příjemců finanční podpory z investiční facility, není-li takové zveřejnění spojeno s rizikem poškození obchodních zájmů příjemců a jsou-li řádně dodrženy požadavky na zachování důvěrnosti a bezpečnosti, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů. Kritéria a rozsah zveřejňování musí zohledňovat specifika odvětví a povahu investiční facility.

4.   Podrobná pravidla k této části jsou upravena v dohodě o správě mezi Komisí, jednající jménem Unie, a EIB.

Článek 50

Podávání zpráv o investiční facilitě

EIB pravidelně informuje Komisi o operacích prováděných v rámci investiční facility, včetně úrokových subvencí, o využití příspěvků, jež byly zaplaceny ve prospěch EIB a čerpány, a zejména o celkovém čtvrtletním objemu závazků, smluv a plateb v souladu s podrobnými pravidly v dohodě o správě uvedené v čl. 49 odst. 4.

Článek 51

Účetnictví a finanční výkazy investiční facility

1.   EIB vede účty investiční facility, včetně úrokových subvencí, které poskytuje a které jsou financovány z ERF, tak aby byla zajištěna průkaznost celého koloběhu prostředků od jejich přijetí až k jejich výplatě a poté k výnosům, které jsou z těchto prostředků generovány, a k případnému následnému inkasu. EIB vypracuje v souladu s mezinárodními účetními standardy příslušná účetní pravidla a metody, s nimiž seznámí Komisi a členské státy.

2.   O provádění operací, jež jsou ze zdrojů 11. ERF pod správou EIB financovány, předkládá EIB každým rokem Radě a Komisi zprávu, včetně finančních výkazů sestavených v souladu s pravidly a metodami podle odstavce 1 tohoto článku a informací podle čl. 39 odst. 2.

3.   Tyto dokumenty jsou předkládány v podobě návrhů do 28. února a v konečné podobě do 30. června rozpočtového roku následujícího po rozpočtovém roce, jehož se tyto dokumenty týkají, tak aby je mohla Komise v souladu čl. 11 odst. 4 vnitřní dohody použít k sestavení účetní závěrky podle článku 38 tohoto nařízení. Zprávu o finančním řízení zdrojů pod správou EIB předkládá tato banka Komisi do 31. března.

Článek 52

Externí audit operací EIB a absolutorium týkající se těchto operací

Operace financované ze zdrojů 11. ERF, jež EIB spravuje v souladu s touto částí, podléhají auditu a postupu udělování absolutoria, které EIB uplatňuje ve vztahu k účtům s mandátem pro třetí strany. Podrobná pravidla, jimiž se řídí audit Účetního dvora, se stanoví v trojstranné dohodě mezi EIB, Komisí a Účetním dvorem.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

Přechodná ustanovení

Článek 53

Převod zůstatků zbývajících z předchozích Evropských rozvojových fondů

Převody zůstatků zdrojů, jež byly shromážděny podle vnitřních dohod týkajících se předchozích Evropských rozvojových fondů, ve prospěch 11. ERF se řídí čl. 1 odst. 2 písm. b) a čl. 1 odst. 3 a 4 vnitřní dohody.

Článek 54

Úrokové výnosy plynoucí ze zdrojů předchozích ERF

Zůstatek úrokových výnosů, jež plynou ze zdrojů předchozích Evropských rozvojových fondů, se převede ve prospěch 11. ERF a přidělí na stejný účel jako výnosy uvedené v čl. 1 odst. 6 vnitřní dohody. Stejný postup platí pro různé výnosy plynoucí z předchozích Evropských rozvojových fondů, k nimž patří například úroky z prodlení s úhradou příspěvků do těchto ERF ze strany členských států. Úroky, jež nabíhají ze zdrojů předchozích Evropských rozvojových fondů pod správou EIB, jsou připisovány ve prospěch investiční facility.

Článek 55

Snížení příspěvků o zbývající zůstatky

Část příspěvků členských států uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) vnitřní dohody se snižuje o částky plynoucí z projektů v rámci 10. ERF nebo z předchozích Evropských rozvojových fondů, jež nebyly přiděleny na závazek podle čl. 1 odst. 3 vnitřní dohody nebo k nimž nebyl závazek zrušen podle čl. 1 odst. 4 vnitřní dohody, nerozhodne-li Rada jednomyslně jinak.

Dopad na příspěvky jednotlivých členských států se vypočítá v poměru k příspěvkům těchto jednotlivých členských států do 9. ERF a 10. ERF. Tento dopad je počítán každoročně.

Článek 56

Uplatňování tohoto nařízení na operace v rámci předchozích Evropských rozvojových fondů

Toto nařízení se použije na operace financované z předchozích Evropských rozvojových fondů, aniž jsou tím dotčeny stávající právní závazky. Toto nařízení se nepoužije na investiční facilitu v rámci předchozích Evropských rozvojových fondů.

Článek 57

Zahájení postupu poskytování příspěvků

Postup týkající se příspěvků členských států podle článků 19 až 22 se použije poprvé na příspěvky na rok n + 2 pod podmínkou, že vnitřní dohoda vstoupí v platnost v období mezi 1. říjnem roku n a 30. zářím roku n + 1.

HLAVA II

Závěrečná ustanovení

Článek 58

Zrušení

Nařízení (EU) 2015/323 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze.

Článek 59

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 396, 31.10.2018, s. 1.

(4)  Nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17).

(5)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EU) 2015/323

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 4

Článek 3

Čl. 3 odst. 2

Článek 4

Čl. 3 odst. 2

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Čl. 9 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 písm. a)

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

Čl. 9 odst. 2 písm. b)

Čl. 8 odst. 2 písm. b)

Čl. 9 odst. 2 písm. c)

Čl. 8 odst. 2 písm. c)

Čl. 9 odst. 2 písm. d)

Čl. 9 odst. 2 písm. e)

Čl. 8 odst. 2 písm. d)

Čl. 9 odst. 2 písm. f)

Čl. 8 odst. 2 písm. e)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 5

Čl. 8 odst. 4

Čl. 9 odst. 6

Čl. 8 odst. 5

Článek 10

Článek 9

Čl. 11 odst. 1

Článek 10

Čl. 11 odst. 2

Čl. 11 odst. 3

Čl. 11 odst. 4

Článek 12

Čl. 13 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 13 odst. 3

Čl. 11 odst. 3

Čl. 13 odst. 4

Čl. 29 odst. 4

Čl. 13 odst. 5

Článek 30

Článek 14

Článek 12

Článek 15

Článek 13

Článek 16

Článek 14

Čl. 17 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 15 odst. 1

Čl. 17 odst. 3

Čl. 30 odst. 2

Čl. 17 odst. 4

Čl. 30 odst. 3

Čl. 17 odst. 5

Čl. 29 odst. 3

Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 2

Čl. 16 odst. 1

Čl. 18 odst. 3

Čl. 16 odst. 2

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec

Čl. 18 odst. 2

Čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 20 odst. 1

Čl. 18 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Čl. 18 odst. 2

Článek 21

Článek 19

Článek 22

Článek 20

Článek 23

Článek 21

Článek 24

Článek 22

Čl. 25 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 25 odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Čl. 25 odst. 4

Čl. 25 odst. 5

Článek 26

Čl. 24 odst. 1 a 2

Čl. 27 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 27 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

Čl. 27 odst. 3

Čl. 24 odst. 4

Čl. 27 odst. 4

Čl. 24 odst. 5

Čl. 27 odst. 5

Čl. 24 odst. 6

Čl. 27 odst. 6

Čl. 24 odst. 7

Čl. 27 odst. 7

Články 27 a 42

Článek 28

Článek 26

Článek 29

Článek 25

Článek 30

Článek 26

Článek 31

Článek 27

Článek 32

Článek 27

Článek 33

Článek 27

Článek 34

Článek 28

Čl. 35 odst. 1

Čl. 29 odst. 1

Čl. 35 odst. 2

Čl. 29 odst. 2

Čl. 35 odst. 3

Čl. 29 odst. 3

Čl. 35 odst. 4

Čl. 29 odst. 5

Čl. 30 odst. 1

Článek 36

Článek 31

Článek 37

Článek 32

Článek 38

Článek 33

Článek 39

Článek 36

Článek 40

Článek 34

Článek 41

Článek 37

Článek 42

Článek 35

Čl. 43 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 38 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 43 odst. 2

Čl. 38 odst. 2 první pododstavec

Čl. 43 odst. 3

Čl. 38 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 43 odst. 4

Čl. 38 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 43 odst. 5

Čl. 38 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 43 odst. 6

Čl. 38 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 43 odst. 7

Čl. 38 odst. 2 první pododstavec a čl. 38 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 44 odst. 1

Čl. 38 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 44 odst. 2

Čl. 39 odst. 1

Čl. 44 odst. 3

Čl. 39 odst. 2

Článek 45

Článek 40

Článek 46

Čl. 18 odst. 3 a 4

Článek 47

Článek 41

Čl. 48 odst. 1

Čl. 42 odst. 1

Čl. 48 odst. 2

Čl. 42 odst. 2

Čl. 48 odst. 3

Čl. 42 odst. 3

Čl. 48 odst. 4

Čl. 42 odst. 2

Čl. 48 odst. 5

Čl. 42 odst. 4

Čl. 48 odst. 6

Čl. 42 odst. 5

Čl. 48 odst. 7

Čl. 42 odst. 6

Článek 49

Článek 43

Čl. 50 odst. 1

Čl. 44 odst. 2

Čl. 50 odst. 2

Čl. 44 odst. 3

Čl. 50 odst. 3

Čl. 44 odst. 1

Článek 51

Článek 45

Článek 52

Článek 46

Článek 53

Článek 47

Článek 54

Článek 48

Článek 55

Článek 49

Článek 56

Článek 50

Čl. 57 odst. 1

Čl. 51 odst. 1

Čl. 57 odst. 2

Čl. 51 odst. 2 a 3

Článek 58

Článek 52

Článek 59

Článek 53

Článek 60

Článek 54

Článek 61

Článek 55

Článek 62

Článek 56

Článek 63

Článek 57

Článek 58

Článek 64

Článek 59


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU