(EU) 2018/1872Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1872 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2019 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek k prodeji sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v rámci veřejné intervence v roce 2019

Publikováno: Úř. věst. L 306, 30.11.2018, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1872

ze dne 23. listopadu 2018,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2019 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek k prodeji sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v rámci veřejné intervence v roce 2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. e) uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 (3), (ES) č. 969/2006 (4), (ES) č. 1067/2008 (5) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 (6) a (EU) 2017/2200 (7) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro ječmen v rámci kvóty 09.4126, pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131, pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 a 09.4279.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 (8) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 (9) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 a pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 (10) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o licence pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a vydávání těchto licencí v rámci kvóty 09.4032.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 (11) stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o lhůtu pro podání nabídek na prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení.

(5)

S ohledem na svátky v roce 2019 je třeba na určitá období stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání, s cílem umožnit dodržení daných objemů kvót.

(6)

S ohledem na svátky v roce 2019 je třeba na určitá období stanovit od prováděcího nařízení (EU) 2016/2080 odchylku, pokud jde o data pro podání nabídek a jejich vyhodnocení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obiloviny

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 lze žádosti o dovozní licence pro ječmen v rámci kvóty 09.4126 na rok 2019 podávat do pátku 13. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 lze žádosti o dovozní licence pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 na rok 2019 podávat do pátku 13. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2008 lze žádosti o dovozní licence pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2019 podávat do pátku 13. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

4.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 lze žádosti o dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2019 podávat do pátku 13. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

5.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2017/2200 lze žádosti o dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279 na rok 2019 podávat do pátku 13. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

Článek 2

Rýže

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1964/2006 lze žádosti o dovozní licence pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 na rok 2019 podávat do pátku 6. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 lze žádosti o dovozní licence pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079 na rok 2019 podávat do pátku 6. prosince 2019 13:00 hodin bruselského času.

Článek 3

Olivový olej

Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 lze žádosti o dovozní licence pro olivový olej pocházející z Tuniska pro rok 2019 podávat do úterý 10. prosince 2019.

Článek 4

Nabídka na prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení

Odchylně od čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/2080 končí lhůta pro podání nabídek pro dílčí nabídková řízení v lednu roku 2019 v 11 hodin (bruselského času) druhé a čtvrté úterý v měsíci.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho platnost vyprší dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění) (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2200 ze dne 28. listopadu 2017 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 313, 29.11.2017, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU