(EU) 2018/1871Nařízení Komise (EU) 2018/1871 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny („??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO))

Publikováno: Úř. věst. L 306, 30.11.2018, s. 7-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1871

ze dne 23. listopadu 2018,

kterým se do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny („??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 110/2008 žádost podanou Bulharskem o zapsání zeměpisného označení „??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“.

(2)

Komise dospěla k závěru, že žádost je v souladu s nařízením (ES) č. 110/2008 a uveřejnila hlavní specifikace technické dokumentace podle čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Vzhledem k tomu, že Komise neobdržela žádné námitky podle čl. 17 odst. 7 nařízení (ES) č. 110/2008, označení „??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ by mělo být zapsáno jakožto zeměpisné označení do přílohy III uvedeného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze III nařízení (ES) č. 110/2008 se v kategorii výrobku „vinný destilát“ doplňuje nová položka, která zní:

„Vinný destilát

„??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“

Bulharsko“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. C 296, 7.9.2017, s. 23.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU