(EU) 2018/1866Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1866 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 304, 29.11.2018, s. 10-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1866

ze dne 28. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení Komise (ES) č. 474/2006 (2) se stanoví seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(2)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 (3) sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura EASA“) Komisi informace, které jsou podstatné pro aktualizaci uvedeného seznamu. Podstatné informace poskytly rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamech v příloze A a B nařízení (ES) č. 474/2006.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením (ES) č. 2111/2005 (dále jen „Výbor pro leteckou bezpečnost“).

(5)

Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Angoly, Běloruska, Beninu, Gambie, Indonésie, Mauritánie, Mexika, Moldavska, Nepálu, Ruska, Thajska, Venezuely a Zambie. Komise rovněž informovala Výbor pro leteckou bezpečnost o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Afghánistánu, Gabonu, Kazachstánu, Libyi a Mosambiku.

(6)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5) v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“).

(7)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve třetích zemích, jichž se týká zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení Komise (ES) č. 474/2006. Agentura EASA poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví ve třetích zemích s cílem pomoci jim vyřešit nesoulad s platnými mezinárodními bezpečnostními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterální úrovni v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti zdůraznila, že ke zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě je užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) „Safety Collaborative Assistance Network“ – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a členskými státy třetím zemím.

(8)

Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a provozovatelů ze třetích zemí (TCO) a poskytla aktuální statistické údaje, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Letečtí dopravci Unie

(9)

Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie, z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Bulharsko a Malta informovaly Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o opatřeních přijatých v souvislosti s leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Bulharsku a na Maltě.

(10)

Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie existují bezprostřední bezpečnostní rizika.

Letečtí dopravci z Angoly

(11)

Dopisem ze dne 30. dubna 2018 požádala Komise příslušný orgán Angoly Instituto Nacional da Aviaç?o Civil (dále jen „úřad INAVIC“) o seznam dokumentů a opatření, jež mají být dokončeny.

(12)

Úřad INAVIC poskytl veškerou požadovanou dokumentaci včas. Agentura EASA uvedenou dokumentaci analyzovala a dospěla k závěru, že informace jsou jasně prezentovány a dobře strukturovány. Kromě toho byly kopie osvědčení leteckého provozovatele a provozních specifikací poskytnutých úřadem INAVIC v souladu s formátem organizace ICAO. Úřad INAVIC předložil dobrý přehled o následných opatřeních v návaznosti na zjištění učiněná během dohledu nad bezpečností angolských leteckých dopravců v oblasti letového provozu a letové způsobilosti.

(13)

Postupy a předpisy úřadu INAVIC byly od roku 2015 aktualizovány, zejména v oblastech letové způsobilosti, letového provozu a leteckého lékařství. Dále v souladu s příslušnými mezinárodními bezpečnostními normami úřad INAVIC aktivně poskytuje úřadu ICAO aktualizace svého plánu nápravných opatření.

(14)

V zájmu důkladnějšího pochopení činností dohledu v Angole podloženého důkazy požádala Komise úřad INAVIC o poskytnutí zpráv z inspekcí nebo auditů o prodloužení platnosti osvědčení leteckého provozovatele, včetně podrobného popisu zjištění a následných opatření podniknutých v případě leteckých dopravců Sonair, Air JetHeli-Malongo.

(15)

Tyto zprávy byly zaslány agentuře EASA, která dospěla k závěru, že údaje v nich obsažené jsou podstatné a mají dobrou kvalitu. Uvedené zprávy rovněž prokázaly, že dotčení letečtí dopravci provedli na základě zjištění úřadu INAVIC vhodná nápravná opatření.

(16)

Úřad INAVIC Komisi informoval, že vydal osvědčení dvěma novým leteckým dopravcům, a sice Bestflya Aircraft ManagementSJL. Úřad INAVIC dále informoval Komisi, že sedm leteckých dopravců, konkrétně Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira GloboMavewa, již není držitelem platného osvědčení leteckého provozovatele.

(17)

Na základě aktuálně dostupných informací dospěla Komise k závěru, že úřad INAVIC učinil pokrok, pokud jde o provádění mezinárodních bezpečnostních norem. Nicméně před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o zrušení zákazu leteckých dopravců z Angoly je tento pokrok nutné ověřit při návštěvě Unie za účelem posouzení situace v úřadu INAVIC a u vybraných angolských leteckých dopravců.

(18)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, by v této fázi měl být změněn a měl by zahrnovat nové letecké dopravce Bestflya Aircraft ManagementSJL. Dopravci Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira GloboMavewa by měli být odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006, protože již nejsou držiteli platného osvědčení leteckého provozovatele.

Letečtí dopravci z Běloruska

(19)

Dne 17. září 2018 zahájila Komise na základě bezpečnostních nedostatků zjištěných agenturou EASA v rámci řízení pro udělení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO) konzultace s běloruským úřadem pro civilní letectví (dále jen „úřad AD-BLR“) podle čl. 3 odst. 2 nařízení č. 473/2006.

(20)

Dne 8. listopadu 2018 uspořádala Komise, agentura EASA a zástupci úřadu AD-BLR technickou schůzku. Během této schůzky Komise zdůraznila, že je důležité, aby ji uvedený úřad řádně a pravidelně informoval o svých činnostech v oblasti dohledu nad bezpečností. Úřad AD-BLR prezentoval nápravná opatření, která byla přijata s cílem řešit bezpečnostní nedostatky zjištěné agenturou EASA v rámci řízení pro udělení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO), a své monitorovací činnosti. Úřad AD-BLR nepředložil dostatečné informace o plánování a výsledcích činností v oblasti dohledu, přestože Komise o uvedené informace požádala již při zahájení konzultací. S ohledem na obtíže, s nimiž se zejména kvůli bezpečnostním nedostatkům setkávají někteří žadatelé, kteří získali osvědčení v Bělorusku, při absolvování řízení pro udělení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO), Komise zopakovala, že je velmi důležité, aby úřad AD-BLR při plnění povinností v oblasti bezpečnosti dodržoval příslušné mezinárodní bezpečnostní normy.

(21)

Vzhledem ke stávajícím bezpečnostním nedostatkům pozvala Komise úřad AD-BLR na slyšení v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005, které se konalo dne 13. listopadu 2018. Během uvedeného slyšení poskytl úřad AD-BLR Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost obecné informace o leteckém odvětví v Bělorusku, pracovnících, kteří jsou k dispozici pro činnosti v oblasti dohledu, a o tom, jak Bělorusko provádí vyšetřování nehod. Úřad AD-BLR rovněž informoval o stavu dohledu nad bezpečností v Bělorusku s odkazem na příslušné kritické prvky stanovené úřadem ICAO. Úřad AD-BLR zopakoval výzvu k úzké spolupráci s EU a informoval o zahájení provádění některých nařízení EU, zejména nařízení týkajících se letové způsobilosti a provozu. Úřad AD-BLR je přesvědčen, že jeho činnost je plně v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, a vyzval EU, aby provedla návštěvu za účelem posouzení situace, a získala tak lepší přehled o systému dohledu nad bezpečností v Bělorusku.

(22)

Komise se domnívá, že kvůli nedostatku podložených informací a obtížné výměně informací od zahájení oficiálních konzultací je obtížné posoudit, jak úřad AD-BLR plní své povinnosti. Komise proto považuje za nutné provést před dalším zasedáním Výboru pro leteckou bezpečnost návštěvu Unie na místě za účelem posouzení situace.

(23)

Komise má dále za to, že výsledky prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA u společnosti BELAVIA, jediného provozovatele pravidelné linky přepravy cestujících, který získal osvědčení v Bělorusku, nevyvolávají v souvislosti s tímto leteckým dopravcem v této fázi zvláštní obavy týkající se bezpečnosti. Co se týče nákladních leteckých dopravců, agentura EASA již přijala donucovací opatření vůči společnostem JSC Aircompany GrodnoTransaviaexport Airlines.

(24)

Ačkoli je zřejmé, že jednotlivé zjištěné nedostatky budou vyžadovat nápravu, nejsou ještě takového druhu, který by opravňoval k zařazení leteckých dopravců z Běloruska do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.

(25)

Na základě informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, a společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Běloruska, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(26)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem v Bělorusku upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Bělorusku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(27)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Beninu

(28)

V květnu 2017 Komise odstranila všechny letecké dopravce, kteří spadají do působnosti Beninu, z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 (6).

(29)

Dopisem ze dne 14. září 2018 si Komise vyžádala od Agence Nationale de l'Aviation Civile du Bénin (dále jen „beninský úřad ANAC“) seznam dokumentů týkajících se struktury tohoto úřadu, jeho systému dohledu a činností, včetně seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel, a přijatých donucovacích opatření.

(30)

Beninský úřad ANAC dne 15. října 2018 poskytl požadované informace, včetně podrobných informací o vnitřní organizaci tohoto úřadu, kvalifikaci jeho pracovníků, strategie pro odbornou přípravu, postupu dohledu, systému hlášení událostí a procesu vydávání a potvrzování licencí.

(31)

Z předložených dokumentů dále vyplynulo, že od beninského úřadu ANAC získali osvědčení letečtí dopravci, a sice Air Taxi BéninASAB.

(32)

Komise vyzývá beninský úřad ANAC, aby pravidelně podával zprávy o soustavných zlepšeních při provádění mezinárodních bezpečnostních norem a o jakýchkoli nových souvisejících informacích, zejména o vydávání osvědčení novým leteckým dopravcům.

(33)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Beninu, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

Letečtí dopravci z Gambie

(34)

Letečtí dopravci z Gambie nebyli nikdy zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006. Dopisem ze dne 24. srpna 2018 požádala Komise úřad pro civilní letectví Gambie (dále jen „úřad CAAG“) o poskytnutí dokumentace týkající se struktury tohoto úřadu, jeho systému dohledu, činností, včetně seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel, a přijatých donucovacích opatření. Úřad CAGG poskytl požadované informace dne 28. září 2018.

(35)

Úřad CAAG informoval Komisi, že v dané době nebyli v zemi žádní držitelé osvědčení a že registr letadel obsahuje 18 letadel. Řada těchto letadel je uskladněna, jiná již nejsou v provozu.

(36)

Pokud jde o leteckého dopravce Sonnig International Private Jets Gambia – SIPJ(G), úřad CAAG potvrdil, že uvedený dopravce není držitelem platného gambijského osvědčení leteckého provozovatele od srpna 2017.

(37)

Stejným dopisem úřad CAAG rovněž informoval, že úřad ICAO provedl v rámci programu ICAO USOAP-CMA ve dnech 16.–26. července 2018 ICAO audit dohledu nad bezpečností. Úřad CAAG se zavázal, že Komisi poskytne zprávu o auditu, jakmile bude k dispozici. Dřívější výsledky auditu z roku 2005 uváděly celkové účinné provádění ve výši 78,46 %.

(38)

Na základě uvedených informací se Komise domnívá, že v současnosti nic nenasvědčuje tomu, že by úřad CAAG nebyl schopen plnit své mezinárodní závazky v oblasti dohledu nad bezpečností.

(39)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Gambie, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

Letečtí dopravci z Indonésie

(40)

Všichni letečtí dopravci z Indonésie byli v červnu 2018 odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 (7). V zájmu dalšího monitorování dohledu nad bezpečností v Indonésii Komise a Generální ředitelství civilního letectví Indonésie (dále jen „úřad DGCA“) pokračují v konzultacích podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006. Komise monitoruje pokrok indonéského úřadu DGCA při uvádění systému dohledu nad bezpečností v Indonésii do souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. V této souvislosti poskytl indonéský úřad DGCA Komisi dopisem ze dne 26. září 2018 dodatečné informace a informace o aktuálním stavu činností v oblasti indonéské letecké dopravy a dohledu nad bezpečností za období od května 2018 do srpna 2018 a o dohodnutém plánu nápravných opatření.

(41)

Uvedené informace obsahovaly seznam leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, registrovaných letadel a činností v oblasti dohledu nad bezpečností, seznam donucovacích opatření přijatých indonéským úřadem DGCA, informace o aktuálním stavu plánů nápravných opatření v důsledku návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v březnu 2018 a dále informace o aktuálním stavu provádění akčního plánu pro navigaci založenou na výkonnosti a informace o technické pomoci poskytnuté indonéskému úřadu DGCA.

(42)

Pokud jde o seznam leteckých dopravců, letadel a činností v oblasti dohledu, vydal indonéský úřad DGCA v uvedeném období jedno nové osvědčení leteckého provozovatele AOC část-121 a dvě nová osvědčení AOC část-135.

(43)

Co se týče přijatých donucovacích opatření, pozastavil indonéský úřad DGCA dvě osvědčení leteckého provozovatele (AOC část-121 a AOC část-135), zrušil jedno osvědčení o validaci a provedl jednu správní sankci týkající se držitele AOC část-135. Indonéský úřad DGCA navíc podnikl první kroky k posílení dohledu nad lékařskou částí udělování licencí v reakci na problémy zjištěné během návštěvy EU za účelem posouzení situace v březnu 2018, jelikož pozastavil činnost dvěma akreditovaným držitelům licence leteckého lékaře.

(44)

Doporučení ohledně provádění navigace založené na výkonnosti bylo rovněž zohledněno. Indonésie předpokládá, že do konce roku 2018 zavede coby prioritu postupy pro tuto navigaci na 23 z 25 mezinárodních letišť. Zavádění navigace založené na výkonnosti na vnitrostátních a vzdálených letištích pokračuje, byť ne stejným tempem.

(45)

Indonéský úřad DGCA také Komisi informoval o stavu nápravných opatření přijatých v návaznosti na validační misi koordinovanou úřadem ICAO, která se uskutečnila v roce 2017. Dne 25. července 2018 přezkoumal úřad ICAO plán nápravných opatření v oblasti letové způsobilosti. Úřad ICAO veškerá nápravná opatření zcela nebo částečně schválil.

(46)

Po smrtelné nehodě letu JT610 společnosti Lion Air dne 29. října 2018 kontaktoval indonéský úřad DGCA Komisi do 24 hodin a nadále poskytuje informace, včetně informací o preventivních opatřeních přijatých po nehodě vůči provozovatelům, kteří mají ve svém letadlovém parku stejný typ letadla (jedno letadlo provozuje společnost Garuda a deset společnost Lion Air).

(47)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Indonésie, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(48)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem v Indonésii upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(49)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Mauritánie

(50)

V prosinci 2012 se Komise rozhodla odstranit všechny letecké dopravce, kteří spadají do působnosti Mauritánie, z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 (8).

(51)

Dopisem ze dne 30. srpna 2018 požádala Komise příslušný orgán Mauritánie Agence Nationale de l'Aviation Civile (dále jen „mauritánský úřad ANAC“) o poskytnutí dokumentů týkajících se struktury tohoto úřadu, jeho systému dohledu a činností, včetně seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel a rovněž přijatých donucovacích opatření.

(52)

Mauritánský úřad ANAC požadované informace poskytl dne 10. října 2018, včetně informací o své organizační struktuře a pracovnících, o držitelích osvědčení leteckého provozovatele spolu s provozními specifikacemi, o letadlech registrovaných v Mauritánii a o výsledcích činností dohledu nad bezpečností, o donucovacích opatřeních a seznamu incidentů a nehod od roku 2016.

(53)

Mauritánský úřad ANAC informoval Komisi, že v dané době působili dva letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Mauritánii, a sice Mauritania Airlines, se sídlem v Nouakchottu, který slouží jako národní letecký dopravce a společnost Class Aviation, působící jako letecké taxi.

(54)

Komise vyzývá mauritánský úřad ANAC, aby pravidelně podával zprávy o soustavných zlepšeních při provádění mezinárodních bezpečnostních norem.

(55)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Mauritánie, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

Letečtí dopravci z Mexika

(56)

Letečtí dopravci z Mexika nebyli nikdy zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006. Po smrtelné nehodě mexického leteckého dopravce Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) na Kubě dne 18. května 2018 se Komise obrátila na mexický úřad Dirección General de Aeronáutica Civil (dále jen „mexický úřad DGAC“) a požádala jej o podrobné informace. Podle mexického úřadu DGAC bylo osvědčení leteckého provozovatele společnosti Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) pozastaveno, přičemž uvedené pozastavení bylo poté dne 29. srpna 2018 zrušeno po inspekcích provedených mexickým úřadem DGAC. Samotná nehoda a krátká doba mezi pozastavením osvědčení leteckého provozovatele a zrušením tohoto pozastavení vzbudily určité obavy ohledně způsobu, jakým mexický úřad DGAC provedl dohled nad bezpečností. Kromě uvedené nehody se objevily různé známky toho, že úroveň letecké bezpečnosti v Mexiku mohla klesnout, jelikož počet nehod a závažných incidentů v průběhu roku 2018 vzrostl.

(57)

Dne 16. října 2018 uspořádala Komise, agentura EASA a mexický úřad DGAC technickou schůzku. Během této schůzky poskytl mexický úřad DGAC podstatné informace o své struktuře, udělování licencí a osvědčení, jakož i o činnostech v oblasti dohledu, o pracovnících odpovědných za dohled nad bezpečností, o postupech dohledu a o právním rámci. Mexický úřad DGAC rovněž vysvětlil důvody rychlého zrušení pozastavení osvědčení leteckého provozovatele Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.).

(58)

Komise zaznamenala rychlý růst odvětví letectví v Mexiku v roce 2017, zejména pokud jde o počet registrovaných letadel, leteckých dopravců a tras, a vyjádřila určité obavy ohledně schopnosti mexického úřadu DGAC vykonávat řádný dohled nad bezpečností. Mexický úřad DGAC odpověděl, že se domnívá, že potřebnou kapacitou disponuje, a zdůraznil skutečnost, že jeden velký dopravce (Mexicana de Aviación) vyhlásil úpadek a že noví letečtí dopravci (např. Volaris, Aerojet) používají stejné modely letadel. V důsledku toho nemá podle mexického úřadu DGAC nárůst registrovaných letadel významný dopad na schopnosti tohoto úřadu v oblasti dohledu.

(59)

Co se týče společnosti Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.), mexický úřad DGAC vysvětlil, že uvedená společnost se proti rozhodnutí o pozastavení jejího osvědčení leteckého provozovatele a režimu zvláštních inspekcí mexického úřadu DGAC odvolala. Na konci soudního řízení požádala společnost Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) o zrušení registrace svých letadel a svého osvědčení leteckého provozovatele. V důsledku této žádosti již letadla společnosti Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) nemají oprávnění k provozování letecké dopravy v Mexiku.

(60)

Na základě této schůzky a žádosti Komise poskytl mexický úřad DGAC rovněž informace o nehodách a závažných incidentech, k nimž došlo za posledních pět let, a také o počtu pozastavení či zrušení osvědčení a dalších donucovacích opatření přijatých v letech 2017 a 2018. Mexický úřad DGAC rovněž zaslal Komisi zjištění a plány nápravných opatření, které jsou výsledkem dodatečných inspekcí provedených u společnosti Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) po nehodě na Kubě a zjištění a plány nápravných opatření týkající se tří dalších mexických leteckých dopravců.

(61)

Na základě uvedených konzultací a poskytnutých informací se Komise domnívá, že mexický úřad DGAC v současnosti vykonává dohled nad bezpečností dostatečně průběžně (např. obnovení osvědčení jednou za dva roky). Zdá se, že mexický právní rámec v oblasti letectví je komplexní a v souladu s příslušnými mezinárodními bezpečnostními normami. Výsledky prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA u leteckých dopravců z Mexika nevyvolávají v této fázi zvláštní obavy týkající se bezpečnosti.

(62)

Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací poskytnutých během technické konzultační schůzky dne 16. října 2018 a po ní, se Komise domnívá, že mexický úřad DGAC vykazuje v této fázi potřebné schopnosti a ochotu řešit bezpečnostní nedostatky.

(63)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Mexika.

(64)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Moldavska

(65)

Dopisem ze dne 27. září 2018 informovala Komise úřad pro civilní letectví Moldavska (dále jen „úřad CAAM“) o některých bezpečnostních problémech týkajících se leteckých dopravců, kteří získali osvědčení od úřadu CAAM. Komise současně úřad CAAM informovala o zahájení konzultací podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(66)

Dne 12. října 2018 úřad CAAM Komisi informoval o činnostech v oblasti dohledu vykonaných v souvislosti s leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Moldavsku v posledních třech letech, a rovněž o dohledu vykonaném nad leteckým dopravcem Air Moldova.

(67)

Na základě momentálně dostupných informací, včetně posouzení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO) provedeného agenturou EASA, prohlídek na odbavovací ploše provedených členskými státy v rámci programu SAFA a informací poskytnutých úřadem CAAM, se Komise domnívá, že úřad CAAM by měl dále rozvíjet svoji kapacitu pro inspekce leteckých dopravců, za které zodpovídá v oblasti vydávání osvědčení a dohledu.

(68)

Dne 29. října 2018 uspořádala Komise, agentura EASA, úřad CAAM a zástupci společnosti Air Moldova technickou schůzku. Během této schůzky úřad CAAM předložil informace o svých činnostech v oblasti dohledu, včetně plánů, pokud jde o nábor a výcvik technického personálu, a strategickém přístupu ke zlepšení kapacity v oblasti dohledu. Společnost Air Moldova poskytla informace o tom, jak postupuje v souvislosti s obavami spojenými s předpokládaným nedostatkem příslušné kultury bezpečnosti v této společnosti, jež vyvstaly v souvislosti s určitými zjištěními v rámci programu SAFA.

(69)

S ohledem na zjištěné bezpečnostní nedostatky pozvala Komise úřad CAAM a letecké dopravce Air MoldovaAerotranscargo ke slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005. Toto slyšení se konalo dne 13. listopadu 2018. Úřad CAAM na něm prezentoval svoji organizační strukturu, včetně podrobností o své pracovní síle, a poskytl informace o právním rámci pro civilní letectví v Moldavsku a jeho budoucím vývoji, včetně provádění „Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou“ (9). Podle informací poskytnutých úřadem CAAM bylo v roce 2018 do moldavských vnitrostátních právních předpisů provedeno čtrnáct legislativních aktů EU a dalších sedmnáct má být provedeno v průběhu roku 2019.

(70)

Úřad CAAM se při slyšení zavázal, že bude Komisi průběžně informovat o svých činnostech v oblasti dohledu a o opatřeních přijatých za účelem zlepšení bezpečnosti civilního letectví v Moldavsku. Úřad CAAM potvrdil, že vítá a podporuje návštěvu Unie v Moldavsku za účelem posouzení situace.

(71)

Společnost Air Moldova během slyšení představila strukturu a fungování svého systému řízení kvality a systému řízení bezpečnosti. Dále informovala Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o postupech, které zavedla s cílem zajistit bezpečnost svého provozu, včetně identifikace nebezpečí, sledování letových údajů a posuzování a zmírňování rizik. Společnost Air Moldova podala vysvětlení ohledně svého vyšetřování závažného incidentu, který se týkal jednoho jejího letadla při přistávání na římském letišti Fiumicino v roce 2017, jakož i bezpečnostních opatření přijatých bezprostředně po tomto incidentu.

(72)

Společnost Aerotranscargo poskytla informace o svém systému řízení bezpečnosti, procesu analýzy letových údajů a ukazatelích výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Společnost zejména sdělila konkrétní podrobnosti o své výkonnosti v oblasti bezpečnosti a zajištění bezpečnosti.

(73)

Komise má v úmyslu za pomoci agentury EASA a s podporou členských států uskutečnit v Moldavsku návštěvu Unie za účelem posouzení situace s cílem ověřit, zda vydávání osvědčení leteckým dopravcům v Moldavsku a dohled nad nimi probíhá v souladu s příslušnými mezinárodními bezpečnostními normami. Tato návštěva na místě za účelem posouzení situace se zaměří na úřad CAAM a na vybrané moldavské letecké dopravce.

(74)

Ačkoli je zřejmé, že jednotlivé zjištěné nedostatky budou vyžadovat nápravu, nejsou ještě takového druhu, který by opravňoval k zařazení leteckých dopravců z Moldavska do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.

(75)

Na základě informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, a společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Moldavska.

(76)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem v Moldavsku upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Moldavsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(77)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Nepálu

(78)

Dopisem ze dne 26. srpna 2018 informoval úřad pro civilní letectví Nepálu (dále jen „úřad CAAN“) Komisi o pokroku, který tento úřad učinil při provádění mezinárodních bezpečnostních norem. Podle poskytnutých informací dosáhl úřad CAAN při provádění mezinárodních bezpečnostních norem určitého omezeného pokroku. Poskytnuté informace však nepostačují k vyvození závěru ohledně skutečné bezpečnostní situace v Nepálu.

(79)

Z důkazů, které má Komise k dispozici, vyplývá, že od začátku roku 2018 došlo v Nepálu v odvětví civilního letectví k nejméně čtyřem nehodám. Poslední nehoda se odehrála dne 1. září 2018 na mezinárodním letišti Tribhuvan v nepálském městě Káthmándú a jejím účastníkem bylo letadlo provozované společností Yeti Airlines. Komise vyzývá úřad CAAN, aby pracoval na provádění doporučení vyplývajících z oficiálních zpráv o vyšetřování nehod a aby vypracoval analýzy jejich hlavních příčin a pracoval na jejich odstraňování.

(80)

Pokud jde o žádost úřadu CAAN o návštěvu Unie na místě za účelem posouzení situace, Komise se spolu s Výborem pro leteckou bezpečnost domnívá, že tato návštěva je předčasná, jelikož míra nehod v Nepálu je i nadále nepřijatelně vysoká. Nepál by tedy nejprve měl usilovat o snížení počtu nehod a poskytnout v tomto ohledu uspokojivé důkazy za dobu nejméně 2 let.

(81)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Nepálu, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

Letečtí dopravci z Ruska

(82)

Komise, agentura EASA a příslušné orgány členských států v uplynulém období nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně upřednostňováním prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(83)

Dne 5. října 2018 se zástupci Komise, agentury EASA a jednoho členského státu setkali se zástupci ruské federální agentury pro leteckou dopravu (dále jen agentura „FATA“), aby na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše (provedených v období od 19. září 2017 do 18. září 2018) přezkoumali úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, a aby identifikovali případy, u nichž by činnosti v oblasti dohledu ze strany agentury FATA měly být posíleny.

(84)

Během tohoto setkání Komise podrobněji přezkoumala výsledky prohlídek na odbavovací ploše programu SAFA u čtyř leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. I když nebyly zjištěny žádné problémy ohledně bezpečnosti, agentura FATA Komisi informovala, že kvůli omezenému počtu inspekcí provedených u některých leteckých dopravců budou u dvou z těchto leteckých dopravců v průběhu následujícího čtvrtletí provedeny dodatečné kontroly.

(85)

Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací poskytnutých agenturou FATA během setkání dne 5. října 2018, se Komise domnívá, že agentura FATA vykazuje v této fázi potřebné schopnosti a ochotu řešit bezpečnostní nedostatky. Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že není nutné uspořádat s ruskými leteckými úřady nebo s jakýmikoli leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost.

(86)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.

(87)

Členské státy by měly i nadále ověřovat účinné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Ruska upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(88)

Pokud by prohlídky naznačovaly bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem, může být Komise nucena uložit některým leteckým dopravcům z Ruska zákaz provozování letecké dopravy a zařadit je na seznam v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 474/2006.

Letečtí dopravci z Thajska

(89)

Dopisem ze dne 17. září 2018 požádala Komise úřad pro civilní letectví v Thajsku (dále jen „úřad CAAT“) o zprávu o pokroku týkající se činností tohoto úřadu v oblasti vydávání osvědčení a dohledu.

(90)

Dne 24. října 2018 předložil úřad CAAT zprávu o pokroku týkající se situace v civilním letectví v Thajsku, organizace úřadu CAAT, jeho systému dohledu a přijatých donucovacích opatření.

(91)

Uvedená zpráva o pokroku obsahovala podrobné informace o provádění plánu udržitelnosti vypracovaného úřadem CAAT, který zahrnoval organizační přezkum, požadovaná zlepšení, plánované přezkumy legislativy a předpisů a potřeby v oblasti hospodářské udržitelnosti a rozpočtu.

(92)

Úřad CAAT je stále v procesu obnovování osvědčení leteckých provozovatelů. Od září 2018 bylo toto osvědčení obnoveno 22 leteckým dopravcům, dále dva letečtí dopravci jsou ve fázi demonstrace a inspekce a dva ve fázi hodnocení dokumentů. Osvědčení bylo obnoveno všem leteckým dopravcům, kteří mají oprávnění k mezinárodnímu provozu.

(93)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Thajska, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(94)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem v Thajsku upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(95)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Venezuely

(96)

Dne 6. března 2017 požádal letecký dopravce Avior Airlines, který získal osvědčení ve Venezuele, agenturu EASA o oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO). Agentura EASA uvedenou žádost posoudila a dne 4. října 2017 vydání oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO) z bezpečnostních důvodů zamítla, protože společnost Avior Airlines nesplnila příslušné požadavky nařízení (EU) č. 452/2014.

(97)

Dne 14. listopadu 2017 proběhlo slyšení s úřadem Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (dále jen „INAC“) a se společností Avior Airlines před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Na základě tohoto slyšení změnila Komise v listopadu 2017 seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, přičemž společnost Avior Airlines byla zařazena do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 (10).

(98)

Komise pokračovala v konzultacích s úřadem INAC v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006. Dne 29. srpna 2018 uspořádaly Komise, agentura EASA a úřad INAC technickou schůzku, během níž Komise vysvětlila své obavy ohledně schopnosti úřadu INAC plnit své mezinárodní závazky týkající se dohledu nad bezpečností jeho leteckých dopravců.

(99)

Během této technické schůzky předložil úřad INAC celkový přehled o svém procesu týkajícím se dohledu nad leteckým provozem a o státním programu bezpečnosti a dále uvedl některé příklady přijatých donucovacích opatření spolu s informacemi týkajícími se odvětví letectví ve Venezuele. V návaznosti na tuto schůzku poskytl úřad INAC další technickou dokumentaci. Kromě toho objasnil, že po zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost v listopadu 2017 kontaktoval letecké dopravce s otevřenými zjištěními z prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA a požádal je o reakci na tato zjištění. Podle informací poskytnutých členskými státy provádějícími prohlídky začali někteří venezuelští letečtí dopravci na tato zjištění skutečně reagovat, avšak občas nejednotným způsobem. Například byla pro stejná nebo podobná zjištění navržena jiná nápravná opatření, přičemž se zdá, že řada nápravných opatření řeší uvedená zjištění pouze částečně.

(100)

Agentura EASA, členské státy a Komise analyzovaly poskytnutou dokumentaci, posouzení oprávnění provozovatelů ze třetích zemí (TCO) vypracovaná agenturou EASA a rovněž zjištění v rámci programu SAFA a reakce na ně. Přestože některé prvky systému dohledu byly zavedeny a zdají se adekvátní, co se týče struktury, počtu pracovníků dohledu, dokumentovaných postupů a plánování inspekcí, poukázala analýza dostupných informací v tomto ohledu na řadu možných nesrovnalostí. Některé zprávy z inspekcí totiž popisují závažná zjištění, která by se obvykle neměla objevit, pokud by letečtí dopravci podléhali příslušnému průběžnému dohledu úřadu INAC. Zdá se, že opatření přijatá leteckými dopravci v reakci na zjištění uvedená ve zprávách z inspekcí úřadu INAC svědčí o nedostatečné analýze hlavních příčin a vhodných plánů nápravných opatření, jež by mohly zabránit opětovnému vzniku stejných či podobných případů nedodržení předpisů. Nezdá se, že by tento problém byl identifikován nebo řešen v rámci následných opatření týkajících se vlastních inspekcí úřadu INAC.

(101)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti pozvala Komise v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005 úřad INAC ke slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost. Během slyšení dne 14. listopadu 2018 předložil úřad INAC Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost přehled informací o venezuelském právním rámci v oblasti letectví, struktuře úřadu INAC, pracovnících a údajích o odvětví letectví a rovněž podrobnější informace o činnostech dohledu v letech 2017 a 2018, o prováděných a plánovaných inspekcích, o donucovacích opatřeních, o stavu provádění státního programu bezpečnosti a o přístupu dohledu založeném na posouzení rizik, společně s dalšími relevantními technickými informacemi. Úřad INAC zopakoval svůj závazek plnit své mezinárodní závazky v souvislosti s leteckou bezpečností a svoji ochotu vytvořit rámec pro spolupráci s agenturou EASA.

(102)

Členské státy kladly během slyšení dotazy s cílem přesvědčit se, zda je systém dohledu ve Venezuele skutečně prováděn účinně. Ne všechny odpovědi úřadu INAC byly dostatečně podrobné.

(103)

Komise konstatuje, že míra účinného provádění v rámci programu USOAP úřadu ICAO pro Venezuelu činí 93,51 %. Audit USOAP-CMA úřadu ICAO proběhl v roce 2009, přičemž poslední validační mise koordinovaná úřadem ISAO proběhla v roce 2013.

(104)

Komise rovněž zaznamenala, že osm leteckých dopravců z Venezuely formálně požádalo agenturu EASA o oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí (TCO). K dnešnímu dni neobdržel uvedené oprávnění žádný venezuelský letecký dopravce. Žádost společnosti Avior Airlines agentura EASA zamítla z bezpečnostních důvodů a dalších sedm žádostí zamítla buď z administrativních důvodů, nebo je letečtí dopravci sami stáhli.

(105)

Komise oceňuje, že Venezuela je odhodlána spolupracovat s Komisí a poskytovat průběžně aktuální informace o stavu svých povinností v oblasti dohledu. Komise rovněž kvituje ochotu úřadu INAC se setkat se zástupci Komise, agentury EASA a členských států, kdykoli to bude třeba.

(106)

Ačkoli je zřejmé, že jednotlivé zjištěné nedostatky budou vyžadovat nápravu, nejsou ještě takového druhu, který by opravňoval k zařazení leteckých dopravců z Venezuely do přílohy A nebo přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006.

(107)

Na základě informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, a společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Venezuely.

(108)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem ve Venezuele upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(109)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může Komise přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci ze Zambie

(110)

V červnu 2016 se Komise rozhodla odstranit všechny letecké dopravce, kteří spadají do působnosti Zambie, z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 (11).

(111)

Dopisem ze dne 3. května 2018 požádala Komise úřad pro civilní letectví Zambie (dále jen „úřad ZCAA“) o poskytnutí dokumentace týkající se struktury tohoto úřadu, jeho systému dohledu a činností, včetně seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel a donucovacích opatření.

(112)

Úřad ZCAA požadované informace poskytl dne 1. června 2018, včetně informací o své organizační struktuře a pracovnících, o držitelích osvědčení leteckého provozovatele spolu s provozními specifikacemi, o letadlech registrovaných v Zambii a o výsledcích činností dohledu nad bezpečností, o donucovacích opatřeních a seznamu incidentů a nehod od roku 2016. Úřad ZCAA dále poskytl informace o pokroku učiněném na základě doporučení vydaných v závěrečné zprávě z validační mise koordinované úřadem ICAO, která se uskutečnila v březnu 2016.

(113)

Komise vyzývá úřad ZCAA, aby pravidelně podával zprávy o soustavných zlepšeních při provádění mezinárodních bezpečnostních norem.

(114)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele ze Zambie, neexistují v této fázi důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(115)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost.

(116)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

1)

příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

2)

příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005, Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/830 ze dne 15. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, Úř. věst. L 124, 17.5.2017, s. 3, 12.–19. bod odůvodnění týkající se Beninu.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/871 ze dne 14. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, Úř. věst. L 152, 15.6.2018, s. 5, 40.–64. bod odůvodnění týkající se Indonésie.

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1146/2012 ze dne 3. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 7, 71.–81. bod odůvodnění týkající se Mauritánie.

(9)  Úř. věst. L 292, 20.10.2012, s. 3.

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii, Úř. věst. L 318, 2.12.2017, s. 1, 70.–81. bod odůvodnění týkající se Venezuely.

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, Úř. věst. L 160, 17.6.2016, s. 50, 108.–121. bod odůvodnění týkající se Zambie.


PŘÍLOHA I

Příloha A nařízení (ES) č. 474/2006 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Íránská islámská republika

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irák

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigérie

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Islámská republika Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islámská republika Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islámská republika Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angolská republika

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Neznámý

Angolská republika

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angolská republika

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Neznámý

Angolská republika

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Neznámý

Angolská republika

HELI-MALONGO

AO-005/11-09/18YYY

Neznámý

Angolská republika

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Neznámý

Angolská republika

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Neznámý

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

Neznámý

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Neznámý

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Neznámý

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Demokratická republika Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratická republika Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Neznámý

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Neznámý

Demokratická republika Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Neznámý

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Neznámý

Demokratická republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Neznámý

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Neznámý

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Neznámý

Demokratická republika Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Neznámý

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

Neznámý

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Neznámý

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Neznámý

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)

15

EAA

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kyrgyzská republika

HELI SKY

47

HAC

Kyrgyzská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kyrgyzská republika

S GROUP INTERNATIONAL (dříve S GROUP AVIATION)

45

IND

Kyrgyzská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kyrgyzská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kyrgyzská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled.

 

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Nepálská federativní demokratická republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálská federativní demokratická republika

FISHTAIL AIR

017/2001

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

GOMA AIR

064/2010

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepálská federativní demokratická republika

MAKALU AIR

057 A/2009

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálská federativní demokratická republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálská federativní demokratická republika

SIMRIK AIR

034/2000

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálská federativní demokratická republika

SITA AIR

033/2000

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

TARA AIR

053/2009

Neznámý

Nepálská federativní demokratická republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálská federativní demokratická republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Neznámý

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Neznámý

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Neznámý

Neznámý

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Neznámý

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Neznámý

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Neznámý

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Neznámý

Neznámý

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Súdánská republika

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Súdánská republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Súdánská republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Súdánská republika

ELDINDER AVIATION

8

DND

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

17

Neznámý

Súdánská republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Súdánská republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Súdánská republika

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Súdánská republika

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Súdánská republika

SUN AIR

51

SNR

Súdánská republika

TARCO AIR

56

TRQ

Súdánská republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA II

Příloha B nařízení (ES) č. 474/2006 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení

Stát zápisu do rejstříku

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou: letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, letadel typu Boeing B777-300 a letadel typu B777-300ER.

Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku B777-300ER, jak je uvedeno v AOC.

Angolská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP.

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.

Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG a ZS-AFG.

Gabonská republika; Jihoafrická republika

IRAN AIR

FS100

IRA

Íránská islámská republika

Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747.

Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC.

Íránská islámská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korejská lidově demokratická republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204.

Celý letadlový park s výjimkou: P-632 a P-633.

Korejská lidově demokratická republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat pro svou současnou úroveň provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU