(EU) 2018/1864Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1864 ze dne 28. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 304, 29.11.2018, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1864

ze dne 28. listopadu 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z těchto složek (v % hmotnostních):

1517 90 99

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 1517 , 1517 90 a 1517 90 99 .

Výrobek nelze zařadit do čísla 1504 jako rybí olej, neboť se mísí se slunečnicovým olejem a znění čísla nepovoluje směsi živočišných a rostlinných olejů.

Jedlé směsi ze živočišných nebo rostlinných olejů se zařazují do čísla 1517 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 1517 , první odstavec bod (3)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 1517 90 99 jako jedlé směsi ze živočišných nebo rostlinných olejů.

rybí olej

99,7307,

tokoferoly

0,1885,

slunečnicový olej

0,0808.

Rybí olej je směs olejů z ryb těchto čeledí: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae a Scombridae. Rybí olej není olej z rybích jater.

Tokoferoly jsou do rybího oleje přidávány záměrně, aby se předešlo oxidaci lipidů. Slunečnicový olej působí jako nosič a plnidlo pro tokoferoly před smícháním s rybím olejem. Slunečnicový olej navíc zajišťuje, že se tokoferoly v rybím oleji při míchání patřičně rozpustí.

Výrobek je dodáván volně ložený pro použití při výrobě měkkých želatinových kapslí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU