(EU) 2018/1863Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1863 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 304, 29.11.2018, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1863

ze dne 28. listopadu 2018,

kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) č. 2016/44.

(2)

Dne 16. listopadu 2018 zařadil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) jednu osobu na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha II nařízení (EU) č. 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v příloze II nařízení (EU) 2016/44 se doplňuje tato osoba:

„28.

Jméno: 1: Salah 2: Badi 3: není 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: vysoký velitel ozbrojené fronty Al-Somood, rovněž známé jako Fakhr nebo „Libyjská pýcha“, která bojuje proti vládě národní jednoty, a centrální brigády Misratan Al Marsa Central Shield Datum narození: není k dispozici Místo narození: není k dispozici Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam: 16. listopadu 2018Další informace: Na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Salah Badi se soustavně snaží bránit dosažení politického řešení v Libyi tím, že podporuje ozbrojený odpor. Informace z otevřených zdrojů potvrzují, že Salah Badi je vysokým velitelem ozbrojené fronty Al-Somood, rovněž známé jako Fakhr nebo „Libyjská pýcha“, která bojuje proti vládě národní jednoty, a centrální brigády Misratan Al Marsa Central Shield.

Sehrál ústřední úlohu při nedávných bojích v Tripolisu, které začaly 27. srpna 2018 a při nichž bylo zabito nejméně 115 osob, z nichž většina byli civilisté. Síly pod jeho vedením byly výslovně zmíněny ve výzvě, jíž mise UNSMIL apelovala na všechny strany bojů, aby ukončily násilné činy (a připomněla jim, že mezinárodní humanitární právo zakazuje útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu).

Koncem roku 2016 a v roce 2017 vedl Salah Badi milice bojující proti vládě národní jednoty při útocích na Tripolis, při nichž došlo k opakovaným pokusům o sesazení vlády národní jednoty a nastolení neuznané „vlády národní spásy“ Chalífy al-Ghwella. Dne 21. února 2017 se Badi objevil na videu na YouTube, které bylo pořízeno u hotelu Rixos v Tripolisu a na němž u tanků hrozí, že se postaví neuznané vládě národní jednoty. Ve dnech 26. a 27. května 2017 zaútočily síly Fakhr Libya („Libyjská pýcha“) pod vedením Salaha Badiho na různé lokality v Tripolisu, včetně oblasti Abu Sleem a silnice vedoucí na letiště. Podle důvěryhodných zpráv sdělovacích prostředků, které byly potvrzeny sociálními médii, používaly Badiho síly při útoku tanky a těžké dělostřelectvo.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU