(EU) 2018/1853Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1853 ze dne 27. listopadu 2018, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 8-72 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1853

ze dne 27. listopadu 2018,

kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. srpna 2015 předložila vědecká poradenská společnost SCC GmbH jednající jménem společnosti CVAS Development GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem biocidní přípravky pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS (dále jen „kategorie přípravků“), které jsou typem přípravku 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení. Příslušný orgán Nizozemska souhlasil s tím, že tuto žádost podle v čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků (dále jen „registr“) pod číslem BC-WU019429-99.

(2)

Uvedená kategorie biocidních přípravků obsahuje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako účinnou látku, která je zařazena na seznam schválených účinných látek uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Jakmile se začnou používat vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (2), Komise s ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky zváží v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 nutnost přezkoumat schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu potom Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být přezkoumáno v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 30. srpna 2017 hodnotící příslušný orgán předložil v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura dne 19. března 2018 předložila Komisi stanovisko (3), včetně návrhu souhrnu vlastností kategorie biocidních přípravků (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků. Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že zmíněná kategorie přípravků spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(5)

Dne 25. dubna 2018 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro uvedenou kategorii biocidních přípravků.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti CVAS Development GmbH se s číslem povolení EU-0018724-0000 uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS.

Povolení Unie je platné od 18. prosince 2018 do 30. listopadu 2028

Povolení Unie podléhá shodě se souhrnem vlastností přípravku uvedeným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 7. března 2018 k povolení prostředků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS (ECHA/BPC/193/2018).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0018724-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: EU-0018724-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

 

 

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

CVAS Development GmbH

Adresa

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Německo

Číslo povolení

EU-0018724-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3

EU-0018724-0000

Datum udělení povolení

18. prosince 2018

Datum skončení platnosti povolení

30. listopadu 2018

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Calvatis GmbH

Adresa výrobce

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Německo

Umístění výrobních závodů

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Německo


Název výrobce

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo

Umístění výrobních závodů

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

Jod

Název výrobce

Cosayach Nitratos S.A.

Adresa výrobce

Amunategui 178 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

S.C.M. Cosayach Cala Cala Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Název výrobce

ACF Minera S.A.

Adresa výrobce

San Martín No 499 Iquique Chile

Umístění výrobních závodů

Lagunas mine Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Název výrobce

SQM S.A.

Adresa výrobce

Los Militares 4290, Piso 4 Las Condes Chile

Umístění výrobních závodů

Nueva Victoria plant Pedro de Valdivia plant Chile


Účinná látka

Jod

Název výrobce

Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Adresa výrobce

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonsko

Umístění výrobních závodů

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonsko


Účinná látka

Polyvinylpyrrolidone iodine

Název výrobce

Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)

Adresa výrobce

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Spojené království

Umístění výrobních závodů

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Spojené království

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0,54

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0,33

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

1,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 1

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000  kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (1) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es barriere

Dip es barriere 1.4

Iod Dip F 14 P

Číslo povolení

EU-0018724-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,56

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 2

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 4: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (2) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC2

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es Io-film

Dip es Io-film 3.0

Iod-Dip Io-film 30

Číslo povolení

EU-0018724-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,56

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 3

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 5: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 6: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (3) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC3

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es barriere S

Dip es barriere 3.0

Iod-Dip F 30 P

Baktostop Barier color

Číslo povolení

EU-0018724-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es barriere RS

Dip es barriere 5.0

Iod-Dip F 50 P

BaktoStop barier

Číslo povolení

EU-0018724-0004 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,56

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 4

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 7: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 8: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování s použitím rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování rozprašovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte rozprašovač. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby do nádobky rozprašovacího dezinfektoru doplňte další dezinfekční přípravek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení pomocí postřiku s použitím dezinfektoru s rozprašovačem používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel rozhodnutí o registraci přípravku uvést v informacích o výrobku).

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 9: Použití č. 3 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování elektronickým postřikovačem

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování elektronickým postřikovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a vložte do něj sací trubičku elektronického postřikovače. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým kanystrem s přípravkem připraveným k použití.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení pomocí postřiku elektronickým postřikovačem používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel autorizace uvést v informacích o výrobku).

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 10: Použití č. 4 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 11: Použití č. 5 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Robotická dezinfekce struků po dojení pomocí postřiku

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaný postřik robotem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku robotického dojicího zařízení. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Struky robot očistí automatickými kartáči.

Po dojení dojicím robotem se struky automaticky postříkají dezinfekčním přípravkem z ramene dojicího stroje.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (4) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC4

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es silver

Číslo povolení

EU-0018724-0005 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta SPC 5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 5

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 12: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 13: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování s použitím rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování rozprašovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte rozprašovač. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby do nádobky rozprašovacího dezinfektoru doplňte další dezinfekční přípravek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 14: Použití č. 3 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování elektronickým postřikovačem

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování elektronickým postřikovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a vložte do něj sací trubičku elektronického postřikovače. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým kanystrem s přípravkem připraveným k použití.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 15: Použití č. 4 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 16: Použití č. 5 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Robotická dezinfekce struků po dojení pomocí postřiku

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaný postřik robotem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku robotického dojicího zařízení. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Struky robot očistí automatickými kartáči.

Po dojení dojicím robotem se struky automaticky postříkají dezinfekčním přípravkem z ramene dojicího stroje.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (5) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC5

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es SF

Dip es SF 3.0

Iod Dip S 30 P

Dip es SF 1.4

Iod-Dip S 14 P

EUTADIPP

Číslo povolení

EU-0018724-0006 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta SPC 6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 6

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 17: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků před dojením pomocí pěnových prostředků

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) před dojením

Metoda(y) aplikace

Ruční dezinfekce pěnovými prostředky s použitím zpěňovacího dezinfektoru

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace před dojením: 2–3 × denně (před každým dojením)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml prostředku, a nahoru našroubujte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Před dezinfekcí před dojením struky pečlivě otřete jednorázovou papírovou utěrkou / hadříkem.

Před dojením stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte zpěňovací dezinfektor struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního prostředku.

Přípravek nechejte na strucích alespoň 60 sekund.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku zpěňovacího dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek zpěňovacího dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení. Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 18: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí pěnových prostředků

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční dezinfekce pěnovými prostředky s použitím zpěňovacího dezinfektoru

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml prostředku, a nahoru našroubujte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku zpěňovacího dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek zpěňovacího dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení. Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 19: Použití č. 3 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pěnovými prostředky

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaná dezinfekce pěnovými prostředky

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného zpěňovacího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se pokryjí cca 5 ml pěny, poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného zpěňovacího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení. Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 20: Použití č. 4 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků před a po dojení pomocí pěnových prostředků

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) před dojením a po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční dezinfekce pěnovými prostředky s použitím zpěňovacího dezinfektoru

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace před a po dojení: 4–6 krát denně (před a po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml prostředku, a nahoru našroubujte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Před dezinfekcí před dojením struky pečlivě otřete jednorázovou papírovou utěrkou / hadříkem.

Před dojením stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte zpěňovací dezinfektor struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního prostředku.

Přípravek nechejte na strucích alespoň 60 sekund.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete hadříkem. Po dojení opakujte dezinfekci pěnovými prostředky tak, jak je popsáno výše.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení. Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (6) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC6

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou (alespoň 15 minut).

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Chemická stabilita: Za normálních podmínek (okolní teplota) je přípravek chemicky stabilní.

Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Nejsou stanoveny.

Neslučitelné materiály: Nejsou stanoveny.

Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Používejte ochranný oděv.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zabraňte blízkosti zdrojů vznícení– nekuřte.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchové a podzemní vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad (AVV). Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dip es Io-foam

Dip es Io-foam 1.4

Iod-Dip Io-foam

BaktoStop foam

Číslo povolení

EU-0018724-0007 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

meta SPC 7

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,14

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 7

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 21: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 22: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí pěnových prostředků

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční dezinfekce pěnovými prostředky s použitím zpěňovacího dezinfektoru

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml prostředku, a nahoru našroubujte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku zpěňovacího dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek zpěňovacího dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 23: Použití č. 3 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování s použitím rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování rozprašovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte rozprašovač. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby do nádobky rozprašovacího dezinfektoru doplňte další dezinfekční přípravek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení pomocí postřiku s použitím dezinfektoru s rozprašovačem používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel rozhodnutí o registraci přípravku uvést v informacích o výrobku).

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 24: Použití č. 4 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování elektronickým postřikovačem

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování elektronickým postřikovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a vložte do něj sací trubičku elektronického postřikovače. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým kanystrem s přípravkem připraveným k použití.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení pomocí postřiku elektronickým postřikovačem používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel autorizace uvést v informacích o výrobku).

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 25: Použití č. 5 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.6.   Popis použití

Tabulka 26: Použití č. 6 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pěnovými prostředky

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaná dezinfekce pěnovými prostředky

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného zpěňovacího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se pokryjí cca 5 ml pěny, poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného zpěňovacího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.7.   Popis použití

Tabulka 27: Použití č. 7 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Robotická dezinfekce struků po dojení pomocí postřiku

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaný postřik robotem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku robotického dojicího zařízení. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Struky robot očistí automatickými kartáči.

Po dojení dojicím robotem se struky automaticky postříkají dezinfekčním přípravkem z ramene dojicího stroje.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.7.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.7.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (7) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC7

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži omyjte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Poté se poraďte s lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Stabilita a reaktivita

Možnost nebezpečných reakcí: Reakce s oxidačními a redukčními činidly.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nebezpečné rozkladné produkty: Jód (při zahřátí).

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí velkého množství přípravku do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem

Doporučení: S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Kód nakládání s odpady: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Evropský katalog odpadů: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad. Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

calgodip D 1200

Jod-Dip S 12

Dip es SF 1200

Číslo povolení

EU-0018724-0008 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,14

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,15

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

meta SPC 8

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,54

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 8

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 28: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 29: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (8) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC8

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě pokračujícího podráždění pokožky se poraďte s lékařem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Chemická stabilita / tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Pokud se přípravek používá podle návodu, nenastává rozklad.

Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nebezpečné rozkladné produkty: Jód (při zahřátí).

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí velkého množství přípravku do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva). Nepoužívejte hořlavý materiál jako například piliny. Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem

Doporučení: S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Kód nakládání s odpady: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Evropský katalog odpadů: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad. Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

calgodip D 3000 Film

Jod-Dip F 30

Jod Dipp 30 Film (Technolit)

Jod 30 Film (Iwetec)

Dip es barriere 3000

Lerapur Dip Jod 30

BaktoStop barrier color 3.0

Číslo povolení

EU-0018724-0009 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,34

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,26

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

calgodip D 5000

Jod Dip F 50

Jod Dipp 50 (Iwetec)

Jod-Dipp 50 (Technolit)

Dip es barriere 5000

BaktoStop barrier 5.0

Číslo povolení

EU-0018724-0010 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,54

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,26

META SPC 9

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9

1.1.   Identifikátor meta SPC 9

Identifikátor

meta SPC 9

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-9

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ(y) přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

 

 

2.   SLOŽENÍ META SPC 9

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

minimální

maximální

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,34

0,34

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Typ(y) složení (forma) meta SPC 9

Složení

AL - Jakákoliv jiná kapalina

 

 

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9

4.1.   Popis použití

Tabulka 30: Použití č. 1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte pohárek dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem. Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 31: Použití č. 2 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí pěnových prostředků

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční dezinfekce pěnovými prostředky s použitím zpěňovacího dezinfektoru

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml prostředku, a nahoru našroubujte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobku, zespodu na každý struk přiložte pohárek zpěňovacího dezinfektoru struků a zajistěte, aby se přibližně 3 cm struku ponořilo do dezinfekčního přípravku.

V případě potřeby stisknutím nádržky doplníte do pohárku zpěňovacího dezinfektoru další dezinfekční prostředek. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i pohárek zpěňovacího dezinfektoru vypláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 32: Použití č. 3 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování s použitím rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování rozprašovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nádržku naplňte přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a nahoru našroubujte rozprašovač. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby do nádobky rozprašovacího dezinfektoru doplňte další dezinfekční přípravek.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení postřikem pomocí dezinfektoru s rozprašovačem používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel autorizace uvést v informacích o výrobku), overal a holínky odolné vůči chemikáliím.

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 33: Použití č. 4 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí sprejování elektronickým postřikovačem

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Ruční sprejování elektronickým postřikovačem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití, přičemž na jednu krávu počítejte s 5 ml přípravku, a vložte do něj sací trubičku elektronického postřikovače. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem / hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby přibližně 3 cm struku okolo strukového kanálku byly pokryty dezinfekčním přípravkem.

V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým kanystrem s přípravkem připraveným k použití.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při ruční dezinfekci struků po dojení postřikem pomocí elektronického postřikovače používejte rukavice odolné vůči chemickým přípravkům (materiál rukavic musí držitel autorizace uvést v informacích o výrobku), overal a holínky odolné vůči chemikáliím.

Vyhněte se práci v rozprašované mlze.

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 34: Použití č. 5 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizované namáčení

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 5 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.6.   Popis použití

Tabulka 35: Použití č. 6 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Automatizovaná dezinfekce struků po dojení pěnovými prostředky

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaná dezinfekce pěnovými prostředky

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného zpěňovacího systému. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční přípravek se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se pokryjí cca 5 ml pěny, poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného zpěňovacího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem.

V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Poté je dojicí systém připravený na další dojení.

Celý proces je automatizovaný.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

4.7.   Popis použití

Tabulka 36: Použití č. 7 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Robotická dezinfekce struků po dojení pomocí postřiku

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V příslušných případech přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stádia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast(i) použití

Vnitřní

Dezinfekce struků dojných zvířat (dojnic) po dojení

Metoda(y) aplikace

Automatizovaný postřik robotem

Viz návod k použití

Aplikační dávka (y) a četnost aplikací

Krávy: 5 ml na ošetření

Aplikace po dojení: 2–3 × denně (po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr (HDPE): 5 – 60 kg

Barel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC nádrž (HDPE): 600 - 1 000 kg

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Před použitím je nutné prostředek ohřát na teplotu vyšší než 20°C.

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku robotického dojicího zařízení. Zabraňte odtoku přebytečné tekutiny.

Struky robot očistí automatickými kartáči.

Po dojení dojicím robotem se struky automaticky postříkají dezinfekčním přípravkem z ramene dojicího stroje.

Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení. Po ošetření nechte zvířata stát alespoň 5 minut.

Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz obecný návod k použití.

4.7.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití.

4.7.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ (9) PŘÍPRAVKŮ ZAHRNUTÝCH V META SPC9

5.1.   Pokyny pro používání

Viz konkrétní návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Uvedeno v bezpečnostním listu

Popis první pomoci

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, v případě potíží se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží: Kůži omyjte vodou s mýdlem.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Poté se poraďte s lékařem.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté vypijte velké množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Stabilita a reaktivita

Možnost nebezpečných reakcí: Reakce s oxidačními a redukčními činidly.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nebezpečné rozkladné produkty: Jód (při zahřátí).

Opatření v případě náhodného úniku

Ochrana osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte vniknutí velkého množství přípravku do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklou látku pokryjte absorpčním materiálem, který pohlcuje tekutinu (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny). Sesbíraný materiál zlikvidujte podle předpisů.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Uvedeno v bezpečnostním listu

Způsoby zacházení s odpadem

Doporučení: S přípravkem musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy.

Kód nakládání s odpady: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Evropský katalog odpadů: V souladu s předpisem v evropském katalogu odpadů musí kód odpovídat průmyslovému odvětví a procesu.

Po skončení ošetření zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s příslušnými požadavky. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do samostatné čistírny odpadních vod.

Doporučený čisticí prostředek: Voda, v případě potřeby saponát.

Způsoby zacházení s odpadem: Nebezpečný odpad. Přípravek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace. S přípravkem musí být zacházeno v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Chraňte před mrazem, uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před přímým slunečním světlem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

calgodip D 3000

Jod-Dip S 30

Bestfarm Dip Premium

Jod 30 Universal (Iwetec)

Jod-Dipp 30 (Technolit)

Dip es SF 3000

Lerapur Jod SP 30

Číslo povolení

EU-0018724-0011 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah v %

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,34

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

účinná látka

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

0,26


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC8.

(9)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a další pokyny k použití podle tohoto oddílu jsou platné pro veškerá povolená použití v rámci meta SPC9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU