(EU) 2018/1851Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1851 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1851

ze dne 21. listopadu 2018

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ předložená Německem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být uvedený název zapsán do rejstříku.

(3)

Německé orgány dne 19. dubna 2018 a dne 21. června 2018 elektronickou poštou Komisi oznámily, že v rámci vnitrostátního námitkového řízení bylo uvedeno, že zápis názvu „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ by poškodil existenci zcela totožného názvu a že produkty s tímto názvem byly v souladu s právními předpisy uváděny na trh po dobu delší než pět let přede dnem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012. Podle čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení proto požádaly o přechodné období do 31. prosince 2020 ve prospěch výrobce „Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim“, jehož sídlo se nachází mimo vymezenou zeměpisnou oblast názvu „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ a který uváděl produkt s názvem „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ na trh v souladu s právními předpisy nepřetržitě po více než pět let.

(4)

Vzhledem k tomu, že podnik „Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim“ splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 pro udělení přechodného období, během něhož by mohl uvedený obchodní název po jeho zápisu i nadále legálně používat, mělo by mu být za účelem používání názvu „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ poskytnuto přechodné období do 31. prosince 2020.

(5)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Výrobci „Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim“ se povoluje zapsaný název „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO) nadále používat do 31. prosince 2020.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 96, 14.3.2018, s. 38.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU