(EU) 2018/1843Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1843 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, pokud jde o rozsah použití šablony pro zveřejňování pojistného, nároků na pojistná plnění a výdajů podle zemí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 299, 26.11.2018, s. 2-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 16. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1843

ze dne 23. listopadu 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, pokud jde o rozsah použití šablony pro zveřejňování pojistného, nároků na pojistná plnění a výdajů podle zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na článek 56 a čl. 256 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 (2) neuvádí dostatečně jasně, za jakých podmínek nejsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejňovat šablonu stanovenou v oddílu S.05.02. Aby pojišťovny a zajišťovny mohly své povinnosti určit s jistotou, měly by být v tomto směru objasněny obecné poznámky uvedené v oddílu S.05.02 příloh II a III uvedeného nařízení.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2452 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(4)

O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1285).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

1)   

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se v oddíle S.05.02 – Pojistné, nároky na pojistná plnění a výdaje podle zemí, pod nadpisem „Obecné poznámky“ první odstavec nahrazuje tímto:

„Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty. Pojišťovny a zajišťovny nejsou povinny zveřejňovat šablonu S.05.02.01 přílohy I, pokud domovská země představuje nejméně 90 % celkového předepsaného hrubého pojistného.“

2)   

V příloze III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se v oddíle S.05.02 – Pojistné, nároky na pojistná plnění a výdaje podle zemí, pod nadpisem „Obecné poznámky“ první odstavec nahrazuje tímto:

„Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací pro skupiny. Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti nejsou povinny zveřejňovat šablonu S.05.02.01 přílohy I, pokud domovská země představuje nejméně 90 % celkového předepsaného hrubého pojistného.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU