(EU) 2018/1800Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1800 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 296, 22.11.2018, s. 28-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. června 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1800

ze dne 21. listopadu 2018,

kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 39 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892 (2) stanoví, že dodatečné dovozní clo podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být použito na produkty a období uvedené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892. Dodatečné dovozní clo se použije, jestliže množství některého z produktů propuštěných do volného oběhu na některá z období použití stanovených v uvedené příloze překračuje spouštěcí objem dovozu v roce pro uvedený produkt. Dodatečná dovozní cla se neuloží, pokud není pravděpodobné, že by dovoz narušil trh Unie, nebo pokud by účinky nebyly přiměřené sledovanému cíli.

(2)

V souladu s čl. 182 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 se spouštěcí objemy dovozu pro případné použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny zakládají na údajích o dovozu a údajích o domácí spotřebě za předcházející tři roky. Pro roky 2019 a 2020 by spouštěcí objemy pro některé druhy ovoce a zeleniny měly být stanoveny na základě údajů oznámených členskými státy za roky 2015, 2016 a 2017.

(3)

Vzhledem k tomu, že období případného použití dodatečných dovozních cel stanovených v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 začíná pro řadu produktů dne 1. ledna, mělo by se toto nařízení používat od 1. ledna 2019, a proto by mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro roky 2019 a 2020 jsou pro produkty uvedené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 spouštěcí objemy uvedené v čl. 182 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Pozbývá platnosti dne 30. června 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57).


PŘÍLOHA

Spouštěcí objemy pro produkty a období stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/892 pro případné použití dodatečných dovozních cel

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je třeba považovat popis produktů pouze za orientační. Působnost dodatečných dovozních cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktů

Období použití

Spouštěcí objem (v tunách)

2019

2020

78.0020

0702 00 00

Rajčata

Od 1. června do 30. září

 

326 943

78.0015

Od 1. října

do 31. května

811 333

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

Od 1. května do 31. října

 

76 688

78.0075

Od 1. listopadu

do 30. dubna

46 494

78.0085

0709 91 00

Artyčoky

Od 1. listopadu

do 30. června

55 581

78.0100

0709 93 10

Cukety

Od 1. ledna do 31. prosince

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Pomeranče

Od 1. prosince

do 31. května

678 007

78.0120

0805 22 00

Klementinky

Od 1. listopadu

do konce února

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarinky (včetně tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů

Od 1. listopadu

do konce února

164 563

78.0160

0805 50 10

Citrony

Od 1. ledna do 31. května

 

36 456

78.0155

Od 1. června do 31. prosince

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Hrozny stolní

Od 16. července do 16. listopadu

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Jablka

Od 1. ledna do 31. srpna

 

399 660

78.0180

Od 1. září do 31. prosince

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Hrušky

Od 1. ledna do 30. dubna

 

144 570

78.0235

Od 1. července do 31. prosince

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Meruňky

Od 1. června do 31. července

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Třešně, s výjimkou višní

Od 16. května do 15. srpna

 

36 289

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

Od 16. června do 30. září

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Švestky

Od 16. června do 30. září

 

28 092


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU