(EU) 2018/1799Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 296, 22.11.2018, s. 19-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1799

ze dne 21. listopadu 2018

o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Šíření na úrovni Unie harmonizovaných témat sčítání lidu, domů a bytů ve formátu sítě konstantních ploch, konkrétně sítě buněk o ploše 1 km2, je klíčovým evropským statistickým výstupem pro budoucí tvorbu politik a pro strategie členských států v oblasti cenzu.

(2)

Podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 223/2009 může Komise ve zvláštních a řádně odůvodněných případech za účelem splnění neočekávaných požadavků rozhodnout o přechodné přímé statistické akci, která musí splňovat podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(3)

Tato přechodná přímá statistická akce by měla zajistit sběr údajů za jeden referenční rok. Všechny členské státy by měly být schopny k referenčnímu datu pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vykázat jednorozměrné údaje ze sčítání geokódované v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2; Unie by rovněž měla poskytnout národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům finanční příspěvky na pokrytí jejich dodatečných nákladů. Ve prospěch této akce vyznívá analýza efektivity nákladů a odhad celkových dodatečných nákladů na vypracování statistiky poskytovaných Komisí.

(4)

Tuto akci odůvodňuje společná potřeba celé Unie, totiž potřeba spolehlivých, přesných a porovnatelných informací o rozložení obyvatelstva s dostatečným prostorovým rozlišením, vycházejících z harmonizovaných požadavků na výstup a zaměřených zejména na celoevropské utváření regionální politiky.

(5)

Harmonizované, prostorově rozlišené demografické informace z celé Unie jsou k dispozici, cílem je zveřejnit za jeden členský stát jeden datový soubor s vybranými tématy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovanými v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2. Vzhledem k tomu, že veškeré nezbytné informace vzejdou z údajů, které poskytne cenzus v roce 2021, nedojde k dalšímu zatížení respondentů.

(6)

Za účelem dosažení porovnatelných harmonizovaných výstupů z celé Unie je konkrétně zapotřebí na úrovni Unie vymezit síť konstantních ploch s buňkami o ploše 1 km2. Kromě toho je třeba stanovit vybraná témata a jejich rozdělení a rovněž podrobný program údajů, které mají být šířeny, v této souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2. V neposlední řadě je třeba definovat požadovaná prostorová a statistická metadata pro takovou datovou sadu.

(7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (2) a související prováděcí nařízení Komise stanoví požadovaná metadata (3), datový formát (4) a síťové služby (5) pro šíření prostorových dat. Konkrétně se bod 1 přílohy III týká možných systémů statistických souřadnicových sítí pro šíření prostorových dat a v souladu s bodem 10 přílohy III se vztahuje na sady prostorových dat v rámci tématu „Rozložení obyvatelstva – demografie“.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (6) a související prováděcí nařízení Komise stanoví společná pravidla pro předávání údajů ze sčítání lidu v roce 2021, konkrétně referenční rok a požadovaná metadata (7), technické specifikace témat sčítání a jejich rozdělení (8) a technický formát (9).

(9)

Členské státy by měly předávat své ověřené údaje a metadata v elektronické formě, ve vhodném technickém formátu, který stanoví Komise. Banka pro mezinárodní platby, Evropská centrální banka, Komise (Eurostat), Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace spojených národů a Světová banka zahájily iniciativu pro výměnu statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)) týkající se statistických a technických standardů pro výměnu a sdílení údajů a metadat, na nichž je založen nástroj Census Hub. SDMX a Census Hub poskytují statistické a technické standardy a standardy týkající se předávání údajů pro výměnu oficiálních statistik. Proto by měl být zaveden technický formát v souladu s těmito standardy.

(10)

Komise (Eurostat) byla původcem projektu týkajícího se harmonizované ochrany údajů ze sčítání lidu v ESS (Harmonised protection of census data in the ESS), z něhož vyplynuly osvědčené postupy a pokyny pro provádění, které se vztahují k harmonizované ochraně při zveřejňování údajů v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Za účelem vývoje, tvorby a šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 (dále též „údaje v síti 1 km2“) se zavádí přechodná přímá statistická akce.

Za tímto účelem se stanoví harmonizovaná a konstantní geoprostorová referenční souřadnicová síť pro Evropu, která sestává z buněk o ploše 1 km2. Stanoví se rovněž vybraná témata a jejich rozdělení, podrobný program a metadata pro šíření údajů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 763/2008.

Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„souřadnicovou sítí“, „buňkou souřadnicové sítě“ a „bodem souřadnicové sítě“ se rozumí souřadnicová síť, buňka souřadnicové sítě a bod souřadnicové sítě definované v bodě 2.1 přílohy II nařízení (EU) č. 1089/2010;

2)

„celkovým počtem obyvatel“ se rozumí všechny osoby buňky souřadnicové sítě, jejichž místo obvyklého pobytu se nachází v dané buňce souřadnicové sítě;

3)

„údajovou položkou“ se rozumí jednotlivé měření obsažené v tabulce stanovené v příloze II tohoto nařízení;

4)

„hodnotou údaje“ se rozumí informace poskytnuté datovou položkou. Hodnota údaje může být „číselnou hodnotou“, nebo „speciální hodnotou“;

5)

„číselnou hodnotou“ se rozumí celé číslo rovné nebo větší než „0“, které poskytuje statistickou informaci o pozorování pro danou údajovou položku;

6)

„ověřenými údaji“ se rozumí údaje ověřené členskými státy v souladu s pravidly pro ověření;

7)

„pozorovanou hodnotou“ se rozumí číselná hodnota, která představuje pozorovanou nebo imputovanou informaci podle nejlepšího vědomí vycházející ze všech dostupných údajů ze sčítání v roce 2021, zejména před použitím jakéhokoli opatření pro řízení rizika prozrazení statistických údajů;

8)

„důvěrnou hodnotou“ se rozumí číselná hodnota, která nesmí být prozrazena, aby byla chráněna statistická důvěrnost údajů podle ochranných opatření jednotlivých členských států proti zveřejnění statistických údajů;

9)

„speciální hodnotou“ se rozumí symbol, který je předán v údajové položce namísto číselné hodnoty;

10)

„příznakem“ se rozumí kód, který může doprovázet určitou údajovou položku za účelem popisu konkrétní charakteristiky dané hodnoty údaje.

Článek 3

Technické specifikace referenční souřadnicové sítě s buňkou o ploše 1 km2

1.   V souladu s oddílem 1.5 přílohy IV nařízení (EU) č. 1089/2010 musí být statistickou referenční souřadnicovou sítí s buňkou o ploše1 km2 pro celoevropské použití stejnoplochá souřadnicová síť „Grid_ETRS89-LAEA1000“. Prostorový rozsah referenční souřadnicové sítě v souřadnicovém systému definovaném pro uvedenou síť v oddílu 2.2.1 přílohy II uvedeného nařízení se pro účely tohoto nařízení omezuje na hodnoty pro východní souřadnice mezi 900 000 a 7 400 000 metry a na hodnoty pro severní souřadnice mezi 900 000 a 5 500 000 metry.

2.   V souladu s oddílem 1.4.1.1 přílohy IV uvedeného nařízení je každá jednotlivá buňka referenční souřadnicové sítě o ploše 1 km2 vymezena jedinečným kódem buňky souřadnicové sítě, který se skládá ze znaků „CRS3035RES1000mN“. Následuje hodnota pro severní souřadnice v metrech bodu souřadnicové sítě v levém dolním rohu buňky souřadnicové sítě, poté následuje písmeno E, za kterým je umístěna hodnota pro východní souřadnice v metrech bodu souřadnicové sítě v levém dolním rohu buňky souřadnicové sítě.

3.   Kód země předávajícího členského státu, jak je stanoven v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie, po němž následuje znak „_“, se umístí před kód buňky každé buňky souřadnicové sítě předávané uvedeným členským státem.

Článek 4

Technické specifikace témat údajů v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 a jejich rozdělení

Pro údaje ze sčítání v roce 2021 se použijí technické specifikace témat stanovené v příloze nařízení (EU) 2017/543. Rozdělení témat pro účely tohoto nařízení je stanoveno v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Program údajů v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2

1.   Program údajů v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2, který má být předán každým členským státem Komisi (Eurostatu) za referenční rok 2021, je vymezen v příloze II.

2.   Případnou důvěrnou hodnotu členské státy nahrazují speciální hodnotou „není k dispozici“.

Článek 6

Harmonizace výstupů

1.   Aby se usnadnila porovnatelnost v rámci Unie, musí být výstupní hodnoty údajů určené k šíření harmonizovány. Za tímto účelem se co nejvíce upřednostní číselné hodnoty před hodnotami speciálními.

2.   Aby se zajistila dostatečná přesnost a spolehlivost informací o prostorovém rozložení celkového počtu obyvatel, musí členské státy splnit tyto požadavky:

a)

údajové položky týkající se celkového počtu obyvatel se nevykazují jako důvěrné;

b)

údajové položky týkající se celkového počtu obyvatel s pozorovanou hodnotou jinou než „0“ se označí příznakem „obydleno“ a

c)

údajové položky týkající se celkového počtu obyvatel s pozorovanou hodnotou „0“ se neoznačí příznakem „obydleno“.

Článek 7

Metadata

Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) metadata pro údaje v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 v souladu s přílohou III.

Článek 8

Referenční datum

Referenční datum pro údaje v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 předávané každým členským státem musí být stejné jako referenční datum oznámené členským státem v souladu s článkem 3 nařízení (EU) 2017/712.

Článek 9

Datum předání údajů a metadat

1.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) ověřené a agregované údaje a metadata týkající se celkového počtu obyvatel do 31. prosince 2022.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) ověřené a agregované údaje a metadata do 31. března 2024.

Článek 10

Technický formát pro předávání údajů a metadat

Pro předání údajů a metadat se použije technický formát SDMX, jenž se používá v rámci nástroje Census Hub. Členské státy předají požadované údaje a metadata v souladu s definicemi struktury údajů a souvisejícími technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem). Pro případné pozdější předání na žádost Komise (Eurostatu) uchovávají členské státy požadované údaje a metadata do 31. prosince 2034.

Článek 11

Požadavky na kvalitu

1.   Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2.   Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Na žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

Článek 12

Šíření

1.   Komise (Eurostat) rozšíří datové soubory v síti 1 km2 uvedené v článku 5 a rovněž související metadata uvedená v článku 7.

2.   Pro účely tohoto nařízení odpovídá program údajů a metadat v síti 1 km2, které mají být předány členskými státy a rozšířeny Eurostatem, údajům, které členské státy rozšiřují na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicí 2007/2/ES a jejími prováděcími nařízeními (ES) č. 1205/2008, (ES) č. 976/2009 a (EU) č. 1089/2010.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Úř. věst. L 105, 21.4.2017, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Úř. věst. L 78, 23.3.2017, s. 13).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010 (Úř. věst. L 135, 24.5.2017, s. 6).


PŘÍLOHA I

Technické specifikace rozdělení témat sčítání uvedené v článku 4

Technické specifikace rozdělení témat sčítání uvedené v příloze nařízení (EU) 2017/543 se pro účely tohoto nařízení předkládají v této podobě:

Každé téma vybrané pro šíření v referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 se převezme se svým názvem z přílohy nařízení (EU) 2017/543.

Použijí se technické specifikace stanovené v příloze nařízení (EU) 2017/543, které se všeobecně vztahují k danému tématu.

Dále následuje rozdělení tématu.

Veškerá rozdělení mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.

Téma: Místo obvyklého pobytu

Kategoriemi rozdělení tohoto tématu, o kterých členský stát poskytuje informace, jsou všechny buňky o ploše 1 km2 v referenční souřadnicové síti vymezené v čl. 3 odst. 1, jejichž plocha zahrnuje část území daného členského státu, doplněné jednou virtuální buňkou souřadnicové sítě za členský stát, aby se zohlednily osoby, které nejsou zařazeny do jiné buňky.

Zeměpisná oblast založená na referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2  (1)

GEO.G.

x.

Všechny buňky souřadnicové sítě, které částečně nebo úplně náleží k území daného členského státu

x.

y.

Jedna virtuální buňka souřadnicové sítě za členský stát

y.

Pokud místo obvyklého pobytu určité osoby na území vykazujícího členského státu, které je pokryto referenční souřadnicovou sítí, není známé, lze pro zařazení této osoby do konkrétní buňky souřadnicové sítě použít doplňkové vědecky podložené, řádně zdokumentované a veřejně dostupné metody statistického odhadování. Osoby, které nejsou zařazeny do žádné buňky referenční souřadnicové sítě, se zařadí do virtuální buňky souřadnicové sítě GEO.G.y. daného členského státu.

Téma: Pohlaví

Pro účely tohoto nařízení se u tohoto tématu použije rozdělení tématu SEX. vymezené v příloze nařízení (EU) 2017/543.

Téma: Věk

Vykazují se následující podkategorie:

Věk

AGE.G.

1.

mladší 15 let

1.

2.

15 až 64 let

2.

3.

65 let a více

3.

Jak je stanoveno v příloze nařízení (EU) 2017/543, vykazuje se věk v celých letech dosažený k referenčnímu datu.

Téma: Typ současné ekonomické aktivity (počet zaměstnaných osob)

Vykazuje se následující kategorie rozdělení zahrnutá v rozdělení CAS.L. vymezeném v příloze nařízení (EU) 2017/543:

Typ současné ekonomické aktivity

CAS.L.

1.

Zaměstnané osoby

1.1.

U této kategorie se použije vymezení „zaměstnaní“ v příloze nařízení (EU) 2017/543.

Téma: Země/místo narození

Vykazují se kategorie rozdělení zahrnuté v rozdělení tématu POB.L. vymezeném v příloze nařízení (EU) 2017/543:

Země/místo narození

POB.L.

1.

Místo narození ve vykazující zemi

1.

2.

Místo narození v jiném členském státě EU

2.1.

3.

Místo narození jinde

2.2.

Téma: Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním

Vykazují se následující kategorie rozdělení zahrnuté v rozdělení tématu ROY. vymezeném v příloze nařízení (EU) 2017/543:

Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním

ROY.

1.

Místo obvyklého pobytu se nezměnilo

1.

2.

Přestěhování v rámci vykazující země

2.1.

3.

Přestěhování do vykazující země ze zahraničí

2.2.

Přestěhování v rámci jedné buňky souřadnicové sítě se vykáže jako „Přestěhování v rámci vykazující země“ (ROY.2.1.), nebo jako „Přestěhování do vykazující země ze zahraničí“ (ROY.2.2.).


(1)  Kódy „x.“ jsou identifikační kódy buňky souřadnicové sítě, jak stanoví článek 3. Kód „y.“ musí obsahovat řetězec znaků „unallocated“ (nezařazeno), kterému předchází kód země vykazujícího členského státu, jak stanoví čl. 3 odst. 3.


PŘÍLOHA II

Program statistických údajů ze sčítání geokódovaných v referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 uvedený v článku 5

Program údajů v síti 1 km2, který má být předán za referenční rok 2021, má podobu jedné dvojrozměrné tabulky, v níž se kombinuje sada buněk souřadnicové sítě GEO.G. vymezených v příloze I s těmito kategoriemi vybranými z rozdělení témat sčítání uvedených v příloze I:

Kategorie témat sčítání, které mají být rozděleny v referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Celkový počet obyvatel

0.

1.

SEX.1.: Muž

1.

2.

SEX.2.: Žena

2.

3.

AGE.G.1.: Mladší 15 let

3.

4.

AGE.G.2.: 15 až 64 let

4.

5.

AGE.G.3.: 65 let a více

5.

6.

CAS.L.1.1.: Zaměstnané osoby (1)

6.

7.

POB.L.1.: Místo narození ve vykazující zemi

7.

8.

POB.L.2.1.: Místo narození v jiném členském státě EU

8.

9.

POB.L.2.2.: Místo narození jinde

9.

10.

ROY.1.: Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním

10.

11.

ROY.2.1.: Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním: přestěhování v rámci vykazující země

11.

12.

ROY.2.2.: Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním: přestěhování do vykazující země ze zahraničí

12.


(1)  Údaje o kategorii „zaměstnané osoby“ se předávají v rámci možností, v závislosti na dostupnosti ve vykazujícím členském státě.


PŘÍLOHA III

Požadovaná metadata pro údaje v síti 1 km2 uvedená v článku 7

Metadata o údajových položkách

1.

Členské státy údajovou položku případně opatří těmito příznaky:

a)

„prozatímní“;

b)

„obydleno“;

c)

„upraveno“;

d)

„viz připojené informace“;

e)

„důvěrné“ (1).

2.

Pouze hodnoty údaje týkající se „celkového počtu obyvatel“, které se vykazují podle čl. 9 odst. 1 a které se v okamžiku vykázání nepovažují za konečné údaje vykázané příslušným členským státem, se opatří příznakem „prozatímní“.

3.

Příznak „obydleno“ se použije pouze u údajových položek týkajících se „celkového počtu obyvatel“ podle ustanovení čl. 6 odst. 2.

4.

U každé hodnoty údaje opatřené alespoň jedním z příznaků „upraveno“ nebo „viz připojené informace“ je nutno uvést vysvětlující text.

5.

Každou údajovou položku, jejíž důvěrná hodnota byla nahrazena speciální hodnotou „není k dispozici“, je nutno opatřit příznakem „důvěrné“.

Metadata k tématům

Kromě metadat k tématům předávaných Komisi (Eurostatu) podle článku 6 nařízení (EU) 2017/712 poskytnou členské státy metadata ke každému tématu uvedenému v příloze I, která poskytují informace o zdrojích údajů a metodice použité k získání hodnoty údaje pro dané téma vztahující se k souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2. Metadata musí obsahovat zejména:

informace o spolehlivosti a přesnosti vykazovaných hodnot údaje,

popis veškeré metodiky použité k odhadu hodnot údaje vztahujících se k referenční souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2, včetně spolehlivosti a přesnosti výsledných hodnot údaje,

popis veškeré metodiky použité k zařazení osob do konkrétních buněk souřadnicové sítě v rámci tématu „místo obvyklého pobytu“, včetně informací o charakteristikách osob v rámci kategorie GEO.G.y.

Referenční metadata

Informace a struktura metadat stanovené v příloze nařízení (EU) 2017/881 se pro účely tohoto nařízení doplní těmito položkami, které konkrétně odkazují k údajům v síti 1 km2:

Položka 3.3. „Zpracování a vyhodnocení“ se doplní dodatečnou podpoložkou 3.3.3. „Doplňkové informace o všeobecné (nikoli vztahující se k tématu) metodice používané za účelem získání údajů v síti 1 km2“.

Položka 3.4. „Šíření“ se doplní konkrétními informacemi o opatřeních pro řízení rizika prozrazení statistických údajů ve vztahu k údajům v síti 1 km2. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) informace o opatřeních vztahujících se k harmonizované ochraně údajů v síti 1 km2, zejména pokud použily osvědčené postupy ESS a prováděcí pokyny pro harmonizovanou ochranu údajů v síti 1 km2.

Položka 4.2. „Včasnost a dochvilnost“ se doplní konkrétním kalendářním datem (daty) předání a možné revize údajů v síti 1 km2 a metadat.

Položka 4. „Hodnocení kvality údajů“ se doplní dodatečnou podpoložkou 4.7 „Zeměpisné informace – kvalita údajů“ vztahující se k zásadám zeměpisné kvality, zejména na územní pokrytí a porovnatelnost, polohovou přesnost a rovněž na časovou soudržnost a úplnost zeměpisných údajů používaných pro geokódování.


(1)  Tento příznak se nepoužije u údajových položek o celkovém počtu obyvatel, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 písm. a).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU