(EU) 2018/1798Nařízení Komise (EU) 2018/1798 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 296, 22.11.2018, s. 2-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1798

ze dne 21. listopadu 2018,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 808/2004 stanoví společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik o informační společnosti.

(2)

Prováděcí opatření jsou zapotřebí k určení údajů, které mají být poskytnuty za účelem tvorby statistik v modulu 1 „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2 „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, a ke stanovení lhůt pro jejich předání.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje, které mají být předány za účelem tvorby evropských statistik o informační společnosti, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004, jsou vymezeny v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ v příloze I a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“ v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.


PŘÍLOHA I

Modul 1: Podniky a informační společnost

A.   Témata a jejich proměnné

1)

Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2019, vybraná ze seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:

a)

systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích;

b)

používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích;

c)

elektronické obchodování;

d)

elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska;

e)

schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích;

f)

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání;

g)

bezpečnost informačních a komunikačních technologií.

2)

Zjišťují se tyto proměnné týkající se podniků:

a)   Systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích

i)

za všechny podniky:

používání počítačů;

ii)

za podniky, jež používají počítače:

(nepovinně) zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače pro pracovní účely.

b)   Používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích

i)

za podniky, jež používají počítače:

přístup k internetu;

ii)

za podniky, jež mají přístup k internetu:

zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače s přístupem k internetu pro pracovní účely,

(nepovinně) používání hlasových aplikací nebo aplikací videotelefonování přes internet pro pracovní účely,

internetové připojení: jakýkoli typ pevného připojení,

internetové připojení: poskytování přenosných zařízení, jež umožňují mobilní připojení používající mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely,

(nepovinně) jež mají internetové stránky,

používání sociálních sítí nejen za účelem placené reklamy,

používání podnikových blogů nebo mikroblogů nejen za účelem placené reklamy,

používání internetových stránek určených ke sdílení multimediálního obsahu nejen za účelem placené reklamy,

používání nástrojů sdílení znalostí založených na principu wiki nejen za účelem placené reklamy;

iii)

za podniky, jež pro připojení k internetu využívají jakýkoli typ pevného připojení:

maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení v Mbit/s v rozsahu: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>= 100];

iv)

za podniky, jež svým zaměstnancům poskytují přenosná zařízení, která umožňují mobilní připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely:

zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají přenosné zařízení poskytované podnikem, jež umožňuje připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely;

v)

za podniky, jež mají internetové stránky, informace o nabídce funkce:

(nepovinně) popis zboží či služeb, ceníky,

(nepovinně) objednávání nebo rezervace on-line,

(nepovinně) možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží nebo služby,

(nepovinně) sledování nebo stav podaných objednávek,

(nepovinně) individualizace obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky/návštěvníky, kteří stránky navštíví opakovaně,

(nepovinně) hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na profily podniku v sociálních médiích,

(nepovinně) používání informací o chování návštěvníků internetových stránek podniku, jako je kliknutí nebo prohlížené položky, například za účelem reklamy nebo zlepšení spokojenosti zákazníka;

vi)

za podniky, jež používají sociální média (nejen za účelem placené reklamy), zejména sociální sítě, podnikové blogy nebo mikroblogy, internetové stránky určené ke sdílení multimediálního obsahu či nástroje sdílení znalostí založené na principu wiki:

používání sociálních médií k vytváření image podniku nebo k prodeji produktů, např. k reklamě nebo uvádění produktů na trh,

používání sociálních médií s cílem získat názory a hodnocení zákazníků nebo umožnit jim klást otázky a rovněž na jejich názory, hodnocení nebo otázky reagovat,

používání sociálních médií k zapojení zákazníků do vývoje nebo inovace zboží či služeb,

používání sociálních médií pro spolupráci s obchodními partnery (např. dodavateli) nebo jinými organizacemi (např. orgány veřejné moci či nevládními organizacemi),

používání sociálních médií k náboru zaměstnanců,

používání sociálních médií k výměně názorů, stanovisek nebo znalostí v rámci podniku.

c)   Elektronické obchodování

i)

za podniky, jež používají počítače:

přijímání objednávek zboží či služeb zadaných prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (internetový prodej), v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI (prodej prostřednictvím EDI), v předchozím kalendářním roce;

ii)

za podniky, jež přijaly objednávky zboží či služeb zadané prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce:

hodnota obratu, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento z celkového obratu, elektronického prodeje, jež je výsledkem objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,

procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v členění podle prodeje soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C) a prodeje jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a orgánům veřejné moci (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu), v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce,

procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v členění podle objednávek přijatých prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu) a podle objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: vlastní země, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: jiné členské státy, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: ostatní země světa, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v předchozím kalendářním roce, v členění podle prodeje: vlastní země, jiné členské státy a ostatní země světa;

iii)

za podniky, jež přijaly objednávky zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce:

hodnota obratu, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento z celkového obratu, elektronického prodeje, jež je výsledkem objednávek přijatých prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: vlastní země, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: jiné členské státy, v předchozím kalendářním roce,

přijímání objednávek, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: ostatní země světa, v předchozím kalendářním roce.

d)   Elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska

i)

za podniky, jež používají počítače:

používání softwarového balíku typu ERP (plánování podnikových zdrojů) ke sdílení informací mezi různými funkčními oblastmi,

používání jakékoli softwarové aplikace pro správu informací o zákaznících (software CRM – řízení vztahů se zákazníky), která umožňuje shromažďovat a ukládat informace o zákaznících podniku a zpřístupňovat je ostatním podnikovým funkcím,

používání jakékoli softwarové aplikace pro správu informací o zákaznících (software CRM – řízení vztahů se zákazníky), která umožňuje analyzovat informace o zákaznících pro marketingové účely.

e)   Schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích

i)

za podniky, jež používají počítače:

(nepovinně) zaměstnání odborníků na informační a komunikační technologie,

(nepovinně) poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro odborníky na tyto technologie, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro jiné zaměstnance, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) výkon funkcí informačních a komunikačních technologií v předchozím kalendářním roce (např. údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií, podpora kancelářského softwaru, vývoj softwaru/systémů pro řízení podniku a/nebo webových řešení, bezpečnost a ochrana údajů) vlastními zaměstnanci podniku (včetně zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku),

(nepovinně) výkon funkcí informačních a komunikačních technologií v předchozím kalendářním roce (např. údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií, podpora kancelářského softwaru, vývoj softwaru/systémů pro řízení podniku a/nebo webových řešení, bezpečnost a ochrana údajů) externími poskytovateli;

ii)

za podniky, jež používají počítače a provedly nábor nebo se pokusily o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce:

(nepovinně) volná pracovní místa pro odborníky na informační a komunikační technologie, jež bylo těžké obsadit.

f)   Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání

i)

za podniky, jež přijaly objednávky zadané zákazníky v ostatních členských státech prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce: informace o následujících obtížích při prodávání do ostatních členských států:

vysoké náklady na dodání nebo vracení zboží,

obtíže související s řešením stížností a sporů,

úprava označování výrobků pro prodej do ostatních členských států,

nedostatečná znalost cizích jazyků nutná pro komunikaci se zákazníky v ostatních členských státech,

omezení uložená obchodními partnery podniku na prodej do některých členských států.

g)   Bezpečnost informačních a komunikačních technologií

i)

za podniky, jež používají počítače:

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: ověřování silného hesla,

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: pravidelná aktualizace softwaru (včetně operačních systémů),

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: identifikace a ověření uživatele prostřednictvím biometrických metod uplatňovaných podnikem,

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: techniky šifrování pro data, dokumenty nebo e-maily,

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: zálohování dat na odděleném zálohovacím místě (včetně zálohování na cloudu),

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: řízení přístupu k síti (správa přístupu ze strany zařízení a uživatelů k podnikové síti),

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: VPN (virtuální soukromá síť, jež rozšiřuje soukromou síť přes veřejnou síť s cílem umožnit bezpečnou výměnu dat přes veřejnou síť),

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: uchovávání přihlašovacích protokolů pro účely analýzy po bezpečnostních incidentech,

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: posuzování rizik informačních a komunikačních technologií, tj. pravidelné posuzování pravděpodobnosti a následků bezpečnostních incidentů u informačních a komunikačních technologií,

používání jako opatření v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií: testy bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, např. provádění penetračního testování, testování bezpečnostních varovných systémů, revize bezpečnostních opatření, testování zálohovacích systémů,

informování zaměstnaných osob o jejich povinnostech v otázkách týkajících se bezpečnosti informačních a komunikačních technologií prostřednictvím dobrovolných školení nebo interně dostupných informací (např. informací na intranetu),

informování zaměstnaných osob o jejich povinnostech v otázkách týkajících se bezpečnosti informačních a komunikačních technologií prostřednictvím povinných vzdělávacích kurzů nebo sledování povinného materiálu,

informování zaměstnaných osob o jejich povinnostech v otázkách týkajících se bezpečnosti informačních a komunikačních technologií prostřednictvím smlouvy (např. pracovní smlouva),

činnosti týkající se bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, jako je testování bezpečnosti, školení v oblasti informačních a komunikačních technologií o bezpečnosti, řešení bezpečnostních incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií (s výjimkou aktualizací softwarových balíků) prováděné vlastními zaměstnanci podniku (včetně zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku),

činnosti týkající se bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, jako je testování bezpečnosti, školení v oblasti informačních a komunikačních technologií o bezpečnosti, řešení bezpečnostních incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií (s výjimkou aktualizací softwarových balíků) prováděné externími poskytovateli,

dostupnost dokumentu (dokumentů) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií,

problémy, s nimiž se podniky setkaly alespoň jednou v předchozím kalendářním roce v důsledku incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií: nedostupnost služeb informačních a komunikačních technologií, například útoky typu „odepření služby“, útoky pomocí softwaru požadujícího výkupné (tzv. ransomware), selhání hardwaru nebo softwaru kromě mechanického selhání, krádež,

problémy, s nimiž se podniky setkaly alespoň jednou v předchozím kalendářním roce v důsledku incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií: zničení nebo poškození dat, například v důsledku napadení škodlivým softwarem nebo neoprávněným vniknutím, selhání hardwaru nebo softwaru,

problémy, s nimiž se podniky setkaly alespoň jednou v předchozím kalendářním roce v důsledku incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií: zveřejnění důvěrných dat, například v důsledku vniknutí, pharmingového a phishingového útoku, činnosti vlastních zaměstnanců podniku (úmyslné nebo neúmyslné),

dostupnost pojištění pro případy bezpečnostních incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií;

ii)

pro podniky, jež mají dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií:

(nepovinně) dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v podniku, jež se zabývají: správou přístupových práv pro využívání informačních a komunikačních technologií, např. počítačů, sítě,

(nepovinně) dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v podniku, jež se zabývají: ukládáním, ochranou, přístupem nebo zpracováním dat,

(nepovinně) dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v podniku, jež se zabývají: postupy nebo pravidly pro předcházení bezpečnostním incidentům, jako jsou pharmingové a phishingové útoky či ransomware, nebo pro jejich řešení,

(nepovinně) dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v podniku, jež se zabývají: odpovědností, právy a povinnostmi osob zaměstnaných v oblasti informačních a komunikačních technologií, např. používáním e-mailů, mobilních zařízení, sociálních médií,

(nepovinně) dokument (dokumenty) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v podniku, jež se zabývají: odbornou přípravou zaměstnaných osob v bezpečném používání informačních a komunikačních technologií,

poslední definice nebo revize dokumentu (dokumentů) o opatřeních, praxi nebo postupech týkajících se bezpečnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (např. posuzování rizik, hodnocení incidentů v oblasti informačních a komunikačních technologií): během posledních dvanácti měsíců; v období před více než dvanácti měsíci a méně než 24 měsíci; před více než 24 měsíci.

3)

Následující podkladové informace se zjišťují za všechny podniky, nebo se získávají z alternativních zdrojů:

hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce,

průměrný počet zaměstnaných osob v předchozím kalendářním roce,

celková hodnota obratu bez DPH v předchozím kalendářním roce.

B.   Rozsah pokrytí

Proměnné stanovené v části A bodech 2 a 3 se zjišťují za tyto kategorie podniků:

1)

Ekonomická činnost: podniky zařazené do těchto kategorií NACE Rev. 2:

Kategorie NACE Rev. 2

Popis

Sekce C

Zpracovatelský průmysl

Sekce D, E

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Sekce F

Stavebnictví

Sekce G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Sekce H

Doprava a skladování

Sekce I

Ubytování, stravování a pohostinství

Sekce J

Informační a komunikační činnosti

Sekce L

Činnosti v oblasti nemovitostí

Oddíly 69–74

Odborné, vědecké a technické činnosti

Sekce N

Administrativní a podpůrné činnosti

Skupina 95.1

Opravy počítačů a komunikačních zařízení.

2)

Velikost podniku: podniky s 10 nebo více zaměstnanci. Podniky s méně než 10 zaměstnanci se zahrnují nepovinně.

3)

Zeměpisný rozsah: podniky kdekoli na území členského státu.

C.   Referenční období

Referenčním obdobím pro proměnné, které se vztahují k předchozímu kalendářnímu roku, je rok 2018. Pro ostatní proměnné je referenčním obdobím rok 2019.

D.   Rozdělení údajů

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 se poskytnou tyto doplňující proměnné:

1)

Rozdělení podle ekonomické činnosti: podle těchto souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2:

Agregace NACE Rev. 2

pro případný výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Agregace NACE Rev. 2

pro případný výpočet evropských souhrnných ukazatelů

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2)

Rozdělení podle kategorií velikosti: údaje se rozdělí do těchto kategorií velikosti podle počtu zaměstnanců:

Kategorie velikosti

10 zaměstnanců a více

10 až 49 zaměstnanců

50 až 249 zaměstnanců

250 zaměstnanců a více

Pokud jsou takové podniky zahrnuty, údaje se poskytnou rozděleny v souladu s touto tabulkou:

Kategorie velikosti

0 až 9 zaměstnanců (nepovinně)

2 až 9 zaměstnanců (nepovinně)

0 až 1 zaměstnanec (nepovinně)

E.   Periodicita

Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2019.

F.   Lhůty

1)

Agregované údaje, v případě potřeby označené jako důvěrné nebo nespolehlivé, uvedené v článku 6 a bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2019. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.

2)

Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2019.

3)

Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2019.

4)

Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.

PŘÍLOHA II

Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informační společnost

A.   Témata a jejich proměnné

1)

Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2019, vybraná ze seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:

a)

přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání;

b)

používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi;

c)

bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií;

d)

dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií;

e)

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu;

f)

používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government);

g)

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

2)

Zjišťují se tyto proměnné:

a)   Přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání

i)

za všechny domácnosti:

přístup k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení);

ii)

za domácnosti, jež mají přístup k internetu:

internetové připojení: pevné vysokorychlostní připojení,

internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G),

(nepovinně) internetové připojení: vytáčené připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN,

(nepovinně) internetové připojení: mobilní nízkorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, méně než 3G).

b)   Používání internetu k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi

i)

za všechny jednotlivce:

poslední použití internetu, kdekoliv, prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet:

průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání a přijímání elektronické pošty,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videotelefonování) přes internet,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům k chatování (výměně zpráv),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací o zboží nebo službách,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vkládání názorů na občanská a politická témata prostřednictvím internetových stránek (např. blogů, sociálních sítí),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (týkajících se např. územního plánování, podepsání petice),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání zaměstnání nebo zaslání žádosti o zaměstnání,

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vkládání vlastní tvorby (např. textů, fotografií, hudebních souborů, videosouborů, softwaru) za účelem sdílení na webové stránce,

(nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech hudby (např. webových rádií, streamované hudby),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží nebo služeb (např. prostřednictvím aukcí),

používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví,

(nepovinně) interakce prostřednictvím internetu během posledních tří měsíců s vybavením domácnosti nebo aplikacemi (např. termostat, žárovka, robotický vysavač nebo bezpečnostní systém),

používání úložiště dat (cloud computing) na internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro ukládání dokumentů, obrázků, hudebních souborů, videosouborů nebo jiných souborů,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to účastí na kurzu on-line,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to používáním materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to komunikací s vyučujícími nebo studenty s využitím výukových internetových stránek/portálů,

(nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k jiným vzdělávacím činnostem pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely,

používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění ubytování (např. pokoje, bytu, domu, chaty) od jiné soukromé osoby: ze zprostředkovatelských internetových stránek nebo aplikací s danou tématikou, z jiných internetových stránek nebo aplikací (včetně sociálních sítí), nepoužito,

používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění přepravy (např. auta) od jiné soukromé osoby: ze zprostředkovatelských internetových stránek nebo aplikací s danou tématikou, z jiných internetových stránek nebo aplikací (včetně sociálních sítí), nepoužito,

používání zprostředkovatelských internetových stránek nebo aplikací s danou tématikou pro získání placené práce (s výjimkou internetových stránek agentur práce) během posledních dvanácti měsíců: jako hlavní zdroj příjmů, jako doplňující zdroj příjmů, nepoužito,

používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem nákupu nebo obnovy pojištění, včetně pojištění, které se poskytuje v rámci balíčku s dalšími službami, k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,

používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,

používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem nákupu nebo prodeje akcií, dluhopisů, fondů nebo jiných investičních služeb k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet každý den nebo téměř každý den:

používání internetu několikrát v průběhu dne;

iv)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:

poslední nákup nebo objednání zboží nebo služeb přes internet (použitím webových stránek nebo aplikací; s výjimkou objednávek prostřednictvím ručně psaných e-mailů, služeb krátkých textových zpráv nebo služeb multimediálních zpráv) k soukromým účelům prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet k nákupu nebo objednávce;

v)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):

počet, kolikrát byly během posledních tří měsíců zboží nebo služby nakoupeny nebo objednány přes internet k soukromým účelům: počet případů nebo podle kategorií: 1–2krát, 3krát až 5krát, 6krát až 10krát, více než 10krát,

celková hodnota zboží či služeb (s výjimkou akcií nebo jiných finančních služeb) nakoupených nebo objednaných přes internet během posledních tří měsíců k soukromým účelům: částka v eurech nebo podle kategorií: méně než 50 EUR, 50 EUR až méně než 100 EUR, 100 EUR až méně než 500 EUR, 500 EUR až méně než 1 000 EUR, 1 000 EUR či více, nezjištěno;

vi)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jídla nebo potravin k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží pro domácnost (např. nábytek, hračky, avšak s výjimkou spotřební elektroniky) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání léků k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání oblečení nebo sportovního zboží k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání počítačového hardwaru k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání elektronických zařízení (včetně fotoaparátů) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání telekomunikačních služeb (např. televize, předplaceného vysokorychlostního připojení, předplaceného připojení pomocí pevné linky nebo mobilního telefonu, doplnění kreditu na předplacené telefonní karty) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání ubytování na dovolené (např. hotelů) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání dalších služeb spojených s cestováním (např. jízdenek/letenek, pronájmu auta) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání vstupenek na různé akce k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání filmů nebo hudby k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání knih, časopisů nebo novin k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání e-learningových materiálů k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání softwaru videoher, jiného počítačového softwaru a aktualizací k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jiného zboží nebo služeb k soukromým účelům,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: tuzemští prodejci,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z jiných členských států,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z ostatních zemí světa,

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: země původu prodejce nezjištěna;

vii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb) k nákupu nebo objednání filmů, hudby, knih, časopisů, novin, softwaru videoher, jiného počítačového softwaru a aktualizací softwaru:

filmy nebo hudba stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,

elektronické knihy stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,

elektronické časopisy nebo elektronické noviny stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,

počítačový software (včetně počítačových her a videoher a aktualizací softwaru) stažený nebo přístupný z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,

(nepovinně) filmy, hudba, elektronické knihy, elektronické časopisy, elektronické noviny nebo počítačový software nestažené nebo nepřístupné z internetu během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům.

c)   Bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií

i)

za domácnosti bez přístupu k internetu doma s uvedením důvodu, proč tento přístup nemají:

obavy o soukromí nebo bezpečnost;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: podvodné použití kreditní či debetní karty,

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: ztráta dokumentů, obrázků nebo jiných dat v důsledku viru nebo jiného napadení (např. červ nebo trojský kůň),

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: zneužití osobních informací dostupných na internetu, jež má za následek např. diskriminaci, obtěžování, šikanu,

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: hackerské útoky na sociální síť nebo e-mailový účet a zveřejnění nebo odeslání obsahu bez vědomí jejich majitele,

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: zneužití totožnosti na internetu (někdo zcizí osobní údaje respondenta a vydává se za něj, např. nakupuje pod jeho jménem),

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: obdržení podvodných zpráv („phishing“),

problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: přesměrování na falešné internetové stránky, které požadují zadání osobních údajů („pharming“),

(nepovinně) problémy týkající se bezpečnosti, s nimiž se setkali při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců: přístup dětí na nevhodné internetové stránky,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka objednání nebo nákupu zboží nebo služeb k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka pro internetové bankovnictví k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka poskytnutí osobních údajů sociálním sítím nebo sítím pro vytváření profesionálních kontaktů k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka komunikace s veřejnými službami nebo správními úřady k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka stahování softwaru nebo aplikací, hudby, videosouborů, her nebo jiných datových souborů k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka používání internetu přes veřejné WiFi k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

(nepovinně) obavy týkající se bezpečnosti jako omezení nebo překážka pro ostatní činnosti k soukromým účelům přes internet během posledních dvanácti měsíců,

pořizování záložních kopií vlastních souborů (např. dokumentů, obrázků) na jakékoli externí zálohovací zařízení nebo úložiště dat na internetu (cloudové služby) k soukromým účelům: manuálně nebo automaticky vytvářené záložní soubory; záložní soubory nejsou vytvářeny; respondent neví;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, ale ne k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), překážky použití internetu k obchodním činnostem:

obavy ohledně zabezpečení plateb nebo soukromí (např. poskytnutí údajů kreditní karty nebo osobních údajů přes internet);

iv)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet a měli zkušenost se zneužitím totožnosti na internetu, obdržením podvodných zpráv nebo přesměrováním na falešné internetové stránky, které požadují zadání osobních údajů, při používání internetu k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců:

finanční ztráty během posledních dvanácti měsíců v důsledku zneužití totožnosti, obdržení podvodných zpráv nebo přesměrování na falešné internetové stránky;

v)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:

obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů během posledních dvanácti měsíců.

d)   Dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

i)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, tyto znalosti:

přenos souborů mezi počítačem a jinými zařízeními,

instalace softwaru nebo aplikací,

změna nastavení jakéhokoli softwaru, včetně operačních systémů nebo programů pro počítačovou bezpečnost,

kopírování nebo přesunování souborů či složek,

používání softwaru pro zpracování textu,

tvorba prezentací nebo dokumentů, které obsahují text, obrázky, tabulky nebo grafy,

používání tabulkových procesorů,

používání softwaru k editaci fotografií, videosouborů nebo audiosouborů,

používání kódů určitého programovacího jazyka;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet a tabulkové procesory, tyto znalosti:

používání pokročilých funkcí tabulkových procesorů určených pro uspořádání a analýzu údajů, např. třídění, filtrování, používání vzorců, vytváření grafů.

e)   Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu

i)

za domácnosti bez přístupu k internetu doma s uvedením důvodu, proč tento přístup nemají:

mají přístup k internetu jinde,

nepotřebují internet, např. z toho důvodu, že není užitečný nebo zajímavý,

náklady na vybavení jsou příliš vysoké,

příliš vysoké poplatky za připojení (telefon, smlouvy o poskytování služeb DSL),

nedostatek dovedností,

vysokorychlostní internet není v dané oblasti k dispozici,

jiný důvod či jiné důvody;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), problémy při použití internetu k obchodním činnostem:

technická závada na internetové stránce při objednávání či placení,

obtíže při vyhledávání informací o zárukách a dalších zákonných právech,

pozdější dodání, než bylo uvedeno,

celkové náklady byly vyšší, než bylo uvedeno (např. vyšší dodací náklady, neočekávaný poplatek za transakci),

dodání jiného nebo poškozeného zboží,

problémy s podvodným jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží/služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty),

obtížné vyřizování stížností a zjednávání nápravy nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď,

zahraniční prodejce neprodává do země respondenta,

jiné problémy,

žádné problémy;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, ale ne k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb pro své soukromé potřeby), překážky použití internetu k obchodním činnostem:

upřednostnění osobního nakupování a/nebo možnosti prohlédnout si výrobek, loajalita k obchodům, síla zvyku,

nedostatek znalostí či vědomostí (jednotlivec nevěděl, jak internetovou stránku použít, její použití příliš složité),

problémy s dodáním zboží objednaného přes internet (např. dodání trvá příliš dlouho, je z hlediska logistiky obtížné),

obavy ohledně dodávky nebo vracení zboží, obavy týkající se vyřizování stížností a zjednávání nápravy,

postrádání platební karty, kterou lze použít k placení přes internet,

(nepovinně) zahraniční prodejce neprodává do země respondenta,

(nepovinně) zboží nebo služby jménem respondenta koupil či objednal někdo jiný,

jiné překážky v internetovém obchodování.

f)   Používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government)

i)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro získání informací z internetových stránek či aplikací orgánů veřejné moci nebo internetových stránek či aplikací veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro stahování/vytištění úředních formulářů z internetových stránek orgánů veřejné moci nebo internetových stránek veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro předložení vyplněných formulářů on-line orgánům veřejné moci nebo veřejným službám (ručně psané e-maily je třeba vyloučit);

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci:

nepředložili žádné vyplněné formuláře, protože během posledních dvanácti měsíců nebylo třeba předkládat žádné úřední formuláře k soukromým účelům;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:

taková on-line služba nebyla k dispozici,

nedostatek znalostí či vědomostí (např. nevěděli, jak internetovou stránku použít nebo bylo její použití příliš složité),

jiná osoba předložila vyplněné formuláře on-line jménem respondenta (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen rodiny),

jiný důvod pro nepředložení vyplněných formulářů orgánům veřejné moci on-line.

g)   Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání

i)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet:

používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,

používání laptopu pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,

používání tabletu pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,

používání jiných mobilních zařízení (např. multimediálních přehrávačů, herních konzolí, čteček elektronických knih, chytrých hodinek (smart watch)) pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,

nepoužívání mobilního zařízení pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců.

B.   Rozsah pokrytí

1)

Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, jsou domácnosti alespoň s jedním členem ve věku 16 až 74 let.

2)

Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, jsou jednotlivci ve věku 16 až 74 let.

3)

Zeměpisný rozsah zahrnuje domácnosti nebo jednotlivce nebo obojí, žijící kdekoliv na území dotčeného členského státu.

C.   Referenční období

Hlavním referenčním obdobím pro zjišťování statistických údajů je první čtvrtletí roku 2019.

D.   Doplňující socioekonomické proměnné

1)

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, se zjišťují tyto doplňující proměnné:

a)

region bydliště podle klasifikace regionů NUTS1;

b)

(nepovinně) region bydliště podle klasifikace NUTS2;

c)

zeměpisná poloha, tedy zda se bydliště nachází v méně rozvinutých regionech, v přechodových regionech nebo v rozvinutějších regionech;

d)

stupeň urbanizace, tedy zda se bydliště nachází v hustě obydlených oblastech, ve středně obydlených oblastech nebo v řídce obydlených oblastech;

e)

typ domácnosti s uvedením počtu členů domácnosti: (nepovinně) počet osob ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet studentů ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet osob ve věku od 25 do 64 let, (nepovinně) počet osob ve věku 65 let a více a samostatně se zjišťuje počet dětí mladších 16 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 14 do 15 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 5 do 13 let, (nepovinně) počet dětí ve věku 4 let nebo mladších;

f)

(nepovinně) čistý měsíční příjem domácnosti, který se zjišťuje jako hodnota nebo příjmová pásma odpovídající příjmovým kvartilům;

g)

(nepovinně) celkový čistý měsíční ekvivalizovaný příjem domácnosti v kvintilech.

2)

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, se zjišťují tyto doplňující proměnné:

a)

pohlaví;

b)

země narození, s uvedením, zda se jedná o osobu narozenou v tuzemsku nebo v zahraničí; v případě narození v zahraničí se také uvede, zda se osoba narodila v jiném členském státě nebo zemi mimo Unii;

c)

státní příslušnost, s uvedením, zda se jedná o státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky; v případě cizích státních příslušníků se také uvede, zda osoba má státní příslušnost jiného členského státu nebo třetí země;

d)

věk, v celých letech; (nepovinně) mladší než 16 nebo starší než 74 let nebo obojí;

e)

úroveň dosaženého vzdělání s uvedením nejvyššího úspěšně ukončeného vzdělání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED 2011): nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCED 0, 1 nebo 2) nebo vyšší sekundární nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 3 nebo 4) nebo terciární vzdělání (ISCED 5, 6, 7 nebo 8) nebo nižší než primární vzdělání (ISCED 0) nebo primární vzdělání (ISCED 1) nebo nižší sekundární vzdělání (ISCED 2) nebo vyšší sekundární vzdělání (ISCED 3) nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 4) nebo první stupeň terciárního vzdělání (ISCED 5) nebo titul bakalář nebo jeho ekvivalent (ISCED 6) nebo titul magistr nebo jeho ekvivalent (ISCED 7) nebo titul doktor nebo jeho ekvivalent (ISCED 8);

f)

situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba zaměstnanec nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků (nepovinně: zaměstnanec nebo OSVČ s plným pracovním úvazkem, zaměstnanec nebo OSVČ s částečným pracovním úvazkem, zaměstnanec; zaměstnanec s trvalým zaměstnáním nebo zaměstnáním na dobu neurčitou; zaměstnanec s dočasným zaměstnáním nebo smlouvou na dobu určitou; OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků);

g)

(nepovinně) ekonomické odvětví zaměstnání:

Sekce NACE Rev. 2

Popis

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

B, C, D a E

Zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání a jiná průmyslová odvětví

F

Stavebnictví

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství

J

Informační a komunikační činnosti

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

M a N

Podnikatelské služby

O, P a Q

Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče

R, S, T a U

Ostatní činnosti

h)

situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba nezaměstnaná nebo student/studentka nezapojený/nezapojená do pracovního procesu nebo jiná osoba nezapojená do pracovního procesu (nepovinně: osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo zanechala podnikání, je trvale zdravotně postižená, v povinné základní vojenské nebo civilní službě, v domácnosti nebo neaktivní z jakéhokoli jiného důvodu);

i)

povolání podle Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO-08), s uvedením, zda osoba je manuální pracovník, jiný pracovník, pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií, pracovník v jiné oblasti, než je oblast informačních a komunikačních technologií, a nepovinně všechna zaměstnání podle ISCO-08 na úrovni dvou míst číselného kódu.

E.   Periodicita

Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2019.

F.   Lhůty

1)

Individuální záznamy údajů neumožňující přímou identifikaci dotčených statistických jednotek, uvedené v článku 6 a v bodě 6 přílohy II nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2019. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.

2)

Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2019.

3)

Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2019.

4)

Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU