(EU) 2018/1785Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1785 ze dne 15. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 293, 20.11.2018, s. 5-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1785

ze dne 15. listopadu 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Izolované kabely (tzv. „stohovací kabely“) v různých délkách s konektory na obou koncích.

Každý kabel se skládá z 32 izolovaných jednotlivých vodičů pro napětí nepřesahující 1 000  V rozdělených do 16 opláštěných párů, které nejsou kroucené. Páry jsou obaleny kovovou fólií a kovovými vlákny.

Kabely slouží k propojení přepínačů do tzv. „stohů“ používaných v telekomunikačních sítích (lokálních sítích LAN). Umožňují obousměrný přenos dat mezi přepínači pomocí technologie Ethernet.

Kabely nemají žádné doplňkové funkce (např. napájení elektrickým proudem).

Viz obrázek (*1)

8544 42 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8544 , 8544 42 a 8544 42 10 .

Přenos dat mezi přístroji, který využívá telekomunikační technologii, jako např. Ethernet, se pro účely kódu KN 8544 42 10 považuje za telekomunikaci (viz prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2012 (1)). Předmětné kabely jsou určeny k použití v telekomunikačních sítích LAN. Proto jsou považovány za elektrické vodiče vybavené přípojkami používané pro telekomunikace (viz též vysvětlivky ke KN k podpoložce 8544 42 10 ).

Tyto výrobky je proto třeba zařadit do kódu KN 8544 42 10 jako ostatní elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000  V, vybavené přípojkami, používané pro telekomunikace.

Image


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.

(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2012 ze dne 23. listopadu 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 329, 29.11.2012, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU