(EU) 2018/1709Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1709 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, pokud jde o výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 14.11.2018, s. 3-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1709

ze dne 13. listopadu 2018,

kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, pokud jde o výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jak je zdůrazněno ve sdělení Komise o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (2), je nezbytné zlepšit shromažďování statistických údajů o pracovních úrazech a nemocích z povolání, o expozici na pracovišti a o onemocněních souvisejících s prací. Opakováním modulu ad hoc o pracovních úrazech a zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, který byl proveden v letech 1999, 2007 a 2013, by se mělo umožnit doplnění údajů předaných členskými státy podle nařízení Komise (EU) č. 349/2011 (3). Kromě toho by se opakováním tohoto modulu měly získat informace o expozici faktorům na pracovišti, které jsou rizikové pro fyzické zdraví a duševní pohodu.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1851 (4) upřesňuje a popisuje oblasti specializovaných informací („dílčí moduly“), které mají být začleněny do modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání.

(3)

Komise by měla upřesnit technické ukazatele, filtry, kódy a lhůtu pro předávání údajů v rámci modulu ad hoc o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, filtry, kódy, které se mají použít, a lhůta, ve které musí být výsledky zaslány Komisi, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  COM(2014) 332 final ze dne 6. června 2014.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů (Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 3).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1851 ze dne 14. června 2016 o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Tato příloha stanoví technické ukazatele, filtry a kódy, které se mají použít pro modul ad hoc o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, jehož provedení se plánuje na rok 2020. Stanoví rovněž lhůty pro předkládání údajů Komisi.

Lhůta pro předání výsledků Komisi: 31. březen 2021.

Filtry a kódy, které se mají použít pro zasílání údajů: jak je stanoveno v příloze III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1).

Položky vyhrazené pro volitelné váhové faktory; mají se použít v případě dílčího výběrového souboru nebo neposkytnutí odpovědi: položky 226–229 obsahující celá čísla a položky 230–231 obsahující desetinná místa.

Dílčí modul 1:   Pracovní úrazy

Filtr: 15 ? VĚK ? 74

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Počet pracovních úrazů v průběhu posledních 12 měsíců

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Pracovní úrazy, které měly za následek zranění a jež se vyskytly během 12 měsíců před referenčním týdnem

nebo (WSTATOR = 3–5 a EXISTPR = 1

 

0

Žádné

a YEARPR a

 

1

Jeden

MONTHPR ne dříve

 

2

Dva nebo více

než 1 rok

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Před

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

referenčním týdnem)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Typ pracovního úrazu

ACCIDNUM = 1,2

212

 

K poslednímu pracovnímu úrazu došlo/nedošlo při silniční dopravní nehodě

 

 

1

Silniční dopravní nehoda

 

 

2

Jiná nehoda než silniční dopravní nehoda

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Zaměstnání související s úrazem

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Zaměstnání, při kterém došlo k poslednímu pracovnímu úrazu, který měl za následek zranění

 

 

1

Současné hlavní zaměstnání

 

 

2

Současné druhé zaměstnání

 

 

3

Poslední zaměstnání (pouze pro osoby bez zaměstnání)

 

 

4

Další současné nebo minulé zaměstnání

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Doba nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu pracovního úrazu

ACCIDNUM = 1,2

214–215

 

Počet kalendářních dnů (vyjma dne úrazu) v průběhu 12 měsíců před referenčním týdnem, během nichž nebyla příslušná osoba schopna výkonu zaměstnání z důvodu posledního pracovního úrazu, který měl za následek zranění

 

 

00

Osoba stále ještě nepracuje, neboť se z úrazu dosud nezotavila, avšak je pravděpodobné, že později znovu začne pracovat

 

 

01

Kvůli úrazu nebude osoba pravděpodobně již nikdy pracovat

 

 

02

Méně než jeden den nebo žádný den

 

 

03

Alespoň jeden den, avšak méně než čtyři dny

 

 

04

Alespoň čtyři dny, avšak méně než dva týdny

 

 

05

Alespoň dva týdny, avšak méně než jeden měsíc

 

 

06

Alespoň jeden měsíc, avšak méně než tři měsíce

 

 

07

Alespoň tři měsíce, avšak méně než šest měsíců

 

 

08

Alespoň šest měsíců, avšak méně než devět měsíců

 

 

09

Devět až dvanáct měsíců

 

 

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

Dílčí modul 2:   Zdravotní problémy související s výkonem povolání

Filtr: 15 ? VĚK ? 74

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Počet zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání v průběhu posledních 12 měsíců

(WSTATOR = 1,2)

nebo

216

 

Tělesný (tělesné) či duševní zdravotní problém(y), k němuž (nimž) došlo v průběhu 12 měsíců před referenčním týdnem a který (které) byl(y) způsoben(y) nebo zhoršen/y výkonem povolání (kromě dříve zaznamenaných pracovních úrazů)

(WSTATOR = 3-5 a

EXISTPR = 1)

 

0

Žádné

 

 

1

Jeden

 

 

2

Dva nebo více

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Typ zdravotního problému souvisejícího s výkonem povolání

HPROBNUM = 1,2

217–218

 

Druh nejzávažnějšího zdravotního problému způsobeného nebo zhoršeného výkonem povolání

 

 

00

Onemocnění kostí, kloubů nebo svalů, která postihují zejména krk, ramena, paže nebo ruce

 

 

01

Onemocnění kostí, kloubů nebo svalů, která postihují zejména kyčle, kolena, nohy nebo chodidla

 

 

02

Onemocnění kostí, kloubů nebo svalů, která postihují zejména záda

 

 

03

Dýchací potíže nebo plicní onemocnění

 

 

04

Kožní problémy

 

 

05

Poškození sluchu

 

 

06

Stres, deprese nebo úzkost

 

 

07

Bolest hlavy a/nebo únava očí

 

 

08

Onemocnění srdce či srdeční příhody nebo jiné poruchy krevního oběhu

 

 

09

Infekční onemocnění (virového, bakteriálního nebo jiného původu)

 

 

10

Žaludeční obtíže, problémy s játry, ledvinami nebo problémy se zažíváním

 

 

11

Jiný typ zdravotního problému

 

 

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Zdravotní problém omezující každodenní činnosti

HPROBNUM = 1,2

219

 

Nejzávažnější zdravotní problém způsobený nebo zhoršený výkonem povolání omezuje schopnost vykonávat běžné každodenní činnosti na pracovišti nebo mimo něj

 

 

0

Ne

 

 

1

Ano, do jisté míry

 

 

2

Ano, značně

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Zaměstnání související se zdravotním problémem

HPROBNUM = 1,2

220

 

Zaměstnání, které způsobilo nebo zhoršilo nejzávažnější zdravotní problém

 

 

1

Současné hlavní zaměstnání

 

 

2

Současné druhé zaměstnání

 

 

3

Poslední zaměstnání (pouze pro osoby bez zaměstnání)

 

 

4

Jiné současné nebo minulé zaměstnání

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Doba nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu zdravotního problému souvisejícího s výkonem povolání

HPROBNUM = 1,2

221–222

 

Počet kalendářních dnů v průběhu 12 měsíců před referenčním týdnem, během nichž nebyla příslušná osoba schopna výkonu povolání z důvodu nejzávažnějšího zdravotního problému způsobeného nebo zhoršeného výkonem povolání

 

 

00

Osoba stále ještě nepracuje, neboť zdravotní problém stále přetrvává, avšak je pravděpodobné, že později znovu začne pracovat

 

 

01

Kvůli zdravotnímu problému nebude osoba pravděpodobně již nikdy pracovat

 

 

02

Méně než jeden den nebo žádný den

 

 

03

Alespoň jeden den, avšak méně než čtyři dny

 

 

04

Alespoň čtyři dny, avšak méně než dva týdny

 

 

05

Alespoň dva týdny, avšak méně než jeden měsíc

 

 

06

Alespoň jeden měsíc, avšak méně než tři měsíce

 

 

07

Alespoň tři měsíce, avšak méně než šest měsíců

 

 

08

Alespoň šest měsíců, avšak méně než devět měsíců

 

 

09

Devět až dvanáct měsíců

 

 

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

Dílčí modul 3:   Rizikové faktory pro fyzické zdraví a/nebo duševní pohodu

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Vystavení rizikovým faktorům souvisejícím s fyzickým zdravím

WSTATOR = 1,2

223–224

 

Osoba je v práci vystavena jednomu z následujících rizikových faktorů, které mohou ovlivnit fyzické zdraví. Určete faktor, který je považován za nejrizikovější pro fyzické zdraví.

 

 

01

Ano, zejména namáhavé či bolestivé pozice

 

 

02

Ano, zejména opakované pohyby rukou nebo paží

 

 

03

Ano, zejména manipulace s těžkými břemeny

 

 

04

Ano, zejména hluk

 

 

05

Ano, zejména silné vibrace

 

 

06

Ano, zejména chemikálie, prach, výpary, kouř nebo plyny

 

 

07

Ano, zejména činnosti vyžadující intenzivní zrakové soustředění

 

 

08

Ano, riziko uklouznutí, zakopnutí a pádů

 

 

09

Ano, zejména používání strojů nebo ručního nářadí (kromě vozidel)

 

 

10

Ano, zejména používání vozidel (v průběhu práce kromě cesty na pracoviště a zpět)

 

 

11

Ano, zejména jiné rizikové faktory pro fyzické zdraví

 

 

00

Žádné významné rizikové faktory pro fyzické zdraví

 

 

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Vystavení rizikovým faktorům souvisejícím s duševním zdravím

WSTATOR = 1,2

225

 

Osoba je v práci vystavena jednomu z následujících rizikových faktorů, které mohou ovlivnit duševní zdraví. Určete faktor, který je považován za nejrizikovější pro duševní zdraví.

 

 

1

Ano, zejména značná časová tíseň nebo pracovní přetížení

 

 

2

Ano, zejména násilí nebo vyhrožování násilím

 

 

3

Ano, zejména obtěžování nebo zastrašování

 

 

4

Ano, zejména nedostatečná komunikace nebo spolupráce v rámci organizace

 

 

5

Ano, zejména jednání s problémovými zákazníky, pacienty, žáky atd.

 

 

6

Ano, zejména nejistota zaměstnání

 

 

7

Ano, zejména chybějící nezávislost nebo nedostatečný vliv na pracovní tempo nebo pracovní procesy

 

 

8

Ano, zejména jiné rizikové faktory pro duševní zdraví

 

 

0

Žádné významné rizikové faktory pro duševní zdraví

 

 

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

 

 

Prázdné

Žádná odpověď/neví

 

 

 

 

 


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU