(EU) 2018/1685Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1685 ze dne 8. listopadu 2018 o jednotných podmínkách pro předávání časových řad v novém regionálním členění podle nařízení (ES) č. 1059/2003

Publikováno: Úř. věst. L 279, 9.11.2018, s. 33-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1685

ze dne 8. listopadu 2018

o jednotných podmínkách pro předávání časových řad v novém regionálním členění podle nařízení (ES) č. 1059/2003

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1059/2003 stanoví právní rámec pro regionální klasifikaci, která umožňuje sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik v Unii.

(2)

Komise změnila společnou klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) nařízením (EU) 2016/2066 (2) s účinkem od 1. ledna 2018.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy předávají Komisi časové řady v novém regionálním členění v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1, naposledy pozměněno nařízením (EU) 2017/2391 (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (EU) 2016/2066 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 322, 29.11.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Rok požadovaný pro zahájení podle statistické oblasti

Oblast

Úroveň NUTS 2

Úroveň NUTS 3

Zemědělství

2013

 

Demografie – počet obyvatel, živě narozené děti, úmrtí

1990 (1)

1990 (1)

Trh práce – zaměstnanost, nezaměstnanost

2013

2013 (2)

Vzdělávání

2013

 

Životní prostředí – zařízení pro zpracování odpadů

2014

 

Zdraví – příčiny úmrtí

1997 (3)

 

Zdraví – infrastruktura

1996 (2)

 

Zdraví – pacienti

2003 (2)

 

Informační společnost

2013 (2)

 

Regionální hospodářské účty: účty domácností

2000

 

Regionální hospodářské účty – regionální účty

2000

2000

Věda a technika – výdaje na VaV a zaměstnanci VaV

2015

 

Cestovní ruch

2015

 


(1)  Předání není povinné pro referenční roky 1990 až 2012.

(2)  Předání není povinné.

(3)  Předání není povinné pro referenční roky 1997 až 2011.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU