(EU) 2018/1649Nařízení Komise (EU) 2018/1649 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 275, 6.11.2018, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1649

ze dne 5. listopadu 2018,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Seznam aromat a výchozích materiálů Unie obsahuje řadu látek, u nichž si Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádal další vědecké údaje, které mají být poskytnuty pro dokončení hodnocení před uplynutím specifických lhůt stanovených v části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(5)

V případě následujících tří látek: p-mentha-1,4(8)-dien-3-on (č. FL 07.127), 2-aminoacetofenon (č. FL 11.008) a 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on (č. FL 13.175) osoby odpovědné za jejich uvedení na trh stáhly příslušnou žádost.

(6)

Látky p-mentha-1,4(8)-dien-3-on (č. FL 07.127), 2-aminoacetofenon (č. FL 11.008) a 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on (č. FL 13.175) by proto měly být ze seznamu Unie odstraněny.

(7)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Z technických důvodů by se měla stanovit přechodná období pro potraviny, do nichž byla některá ze tří uvedených aromatických látek přidána a které byly uvedeny na trh nebo odeslány do Unie z třetích zemí před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Potraviny, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení a které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být prodávány do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

2.   Potraviny dovezené do Unie, do nichž byla přidána některá z aromatických látek uvedených v příloze tohoto nařízení, mohou být prodávány do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby, pokud může jejich dovozce prokázat, že byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Unie před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Přechodná období stanovená v odstavci 1 a 2 se nevztahují na směsi aromat.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se zrušují tyto položky:

„07.127

p-mentha-1,4(8)-dien-3-on

491-09-8

757

11189

 

 

2

EFSA

11.008

2-aminoacetofenon

551-93-9

 

2041

 

 

4

EFSA

13.175

4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on

 

 

 

 

 

1

EFSA“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU