(EU) 2018/1648Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1648 ze dne 29. října 2018, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 275, 6.11.2018, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1648

ze dne 29. října 2018,

kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Dne 4. května 2016 podala společnost Longlive Europe Food Division Ltd. (dále jen „žadatel“) příslušnému orgánu Maďarska žádost o uvedení xylo-oligosacharidů na trh Unie jako nové složky potravin ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). Podle žádosti se xylo-oligosacharidy mají používat v řadě kategorií potravin, a sice v pekařských a mléčných výrobcích, ovocných pomazánkách, čokoládových výrobcích a sójových nápojích pro běžnou populaci.

(5)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, projednávají jako žádosti podléhající nařízení (EU) 2015/2283.

(6)

Žádost o uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny v rámci Unie byla sice předložena členskému státu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, avšak splňuje rovněž požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

Dne 18. července 2016 vydal příslušný orgán Maďarska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že xylo-oligosacharidy splňují kritéria pro novou složku potravin stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Dne 12. června 2017 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům. Ostatní členské státy vznesly v 60denní lhůtě stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 odůvodněné námitky, pokud jde o specifikace, stabilitu, očekávaný denní příjem a toxikologické studie.

(9)

S ohledem na námitky, jež vznesly ostatní členské státy, se Komise dne 6. září 2017 obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o další posouzení xylo-oligosacharidů jako nové složky potravin v souladu s nařízením (ES) č. 258/97.

(10)

Dne 27. června 2018 přijal úřad stanovisko s názvem „Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (4). Toto stanovisko je v souladu s požadavky článku 11 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že xylo-oligosacharidy při navrhovaných způsobech použití a v množstvích navrhovaných k použití, jsou-li použity jako složka v pekařských a mléčných výrobcích, ovocných pomazánkách, čokoládových výrobcích a sójových nápojích, splňují požadavky čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (5) stanoví požadavky na mléko a mléčné výrobky, které se vztahují na xylo-oligosacharidy, jsou-li použity jako složka v mléčných výrobcích. Podle bodu 2 části III přílohy VII uvedeného nařízení nelze xylo-oligosacharidy používat v mléčných výrobcích za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky. Použití xylo-oligosacharidů jako nové potraviny v mléčných výrobcích by proto mělo být odpovídajícím způsobem omezeno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Xylo-oligosacharidy specifikované v příloze tohoto nařízení se zahrnou do seznamu Unie pro povolené nové potraviny zřízeného prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

2.   Zápis do seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

3.   Povolením stanoveným v tomto článku nejsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7): 5361.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Xylo-oligosacharidy

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (**)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „xylo-oligosacharidy““

 

Bílý chléb

14 g/kg

Chléb z celozrnné mouky

14 g/kg

Snídaňové cereálie

14 g/kg

Sušenky

14 g/kg

Sójové nápoje

3,5 g/kg

Jogurty (*)

3,5 g/kg

Ovocné pomazánky

30 g/kg

Čokoládové výrobky

30 g/kg

(*)

Při použití v mléčných výrobcích nesmí xylo-oligosacharidy úplně nebo částečně nahrazovat jakékoli mléčné složky.

(**)

Maximální množství vypočítaná na základě specifikací pro práškovou formu 1.

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Xylo-oligosacharidy

Popis:

Nová potravina je směsí xylo-oligosacharidů (XOS), které se získávají z kukuřičných klasů (Zea mays subsp. mays) hydrolýzou pomocí xylanázy z Trichoderma reesei, po níž následuje čištění.

Vlastnosti/složení

Parametr

Prášková forma 1

Prášková forma 2

Sirup

Vlhkost (%)

? 5,0

? 5,0

70–75

Bílkoviny (g/100 g)

< 0,2

Popel (%)

? 0,3

pH

3,5–5,0

Uhlovodíky celkem (g/100 g)

? 97

? 95

? 70

Obsah XOS (sušina) (g/100 g)

? 95

? 70

? 70

Jiné uhlovodíky (g/100 g) (a)

2,5-7,5

2–16

1,5-31,5

Monosacharidy celkem (g/100 g)

0–4,5

0–13

0–29

Glukóza (g/100 g)

0–2

0–5

0–4

Arabinóza (g/100 g)

0–1,5

0–3

0–10

Xylóza (g/100 g)

0–1,0

0–5

0–15

Disacharidy celkem (g/100 g)

27,5–48

25–43

26,5–42,5

Xylobióza (XOS DP2) (g/100 g)

25–45

23–40

25–40

Cellobióza (g/100 g)

2,5–3

2–3

1,5–2,5

Oligosacharidy celkem (g/100 g)

41–77

36–72

32–71

Xylotrióza (XOS DP3) (g/100 g)

27–35

18–30

18–30

Xylotetraóza (XOS DP4) (g/100 g)

10–20

10–20

8–20

Xylopentaóza (XOS DP5) (g/100 g)

3–10

5–10

3–10

Xylohexaóza (XOS DP6) (g/100 g)

1–5

1–5

1–5

Xyloheptaóza (XOS DP7) (g/100 g)

0–7

2–7

2–6

Maltodextrin (g/100 g) (b)

0

20–25

0

Měď (mg/kg)

< 5,0

Olovo (mg/kg)

< 0,5

Arsen (mg/kg)

< 0,3

Salmonella (KTJ (c)/25 g)

Negativní

E. coli (MPN (d)/100 g)

Negativní

Kvasinky (KTJ/g)

< 10

Plísně (KTJ/g)

< 10

DP: stupeň polymerace

(a)

Jiné uhlovodíky zahrnují monosacharidy (glukóza, xylóza a arabinóza) a cellobiózu.

(b)

Obsah maltodextrinu se vypočítá podle množství přidaného do procesu.

(c)

KTJ: kolonii tvořící jednotky

(d)

MPN: nejvýše pravděpodobný počet“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU