(EU) 2018/1587Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1587 ze dne 22. října 2018, kterým se zrušuje určení laboratoře Istituto Superiore di Sanita, Řím, Itálie, jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině B 3 c) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 264, 23.10.2018, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1587

ze dne 22. října 2018,

kterým se zrušuje určení laboratoře Istituto Superiore di Sanit?, Řím, Itálie, jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině B 3 c)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 93 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Laboratoř Istituto Superiore di Sanit? v Římě je uvedena v příloze VII části I bodě 12 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2) jako určená referenční laboratoř Evropské unie (dále jen „referenční laboratoř EU“) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině B 3 c) (3).

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 zrušuje nařízení (ES) č. 882/2004 a stanoví nová pravidla pro úřední kontroly, včetně pravidel pro rozhodnutí o zřízení a určení referenčních laboratoří EU. V čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že Komise podrobuje mandát a činnost referenčních laboratoří EU pravidelnému přezkumu.

(3)

Jelikož se považovalo za vhodné sloučit činnost referenčních laboratoří EU pro chemické prvky a dusíkaté sloučeniny v potravinách rostlinného a živočišného původu do jedné referenční laboratoře EU, byla nařízením Komise (EU) 2018/192 (4) laboratoř National Food Institute, Technical University of Denmark v Kodani (Dánsko) určena jako referenční laboratoř EU pro kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech a potravinách. Jelikož se činnosti této referenční laboratoře EU překrývají s činnostmi referenční laboratoře EU pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c), jsou v současné době za analýzu chemických prvků v potravinách živočišného původu odpovědné dvě referenční laboratoře EU. Určení laboratoře Istituto Superiore di Sanit? v Římě jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c) by proto mělo být zrušeno. Část I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Vzhledem k tomu, že pracovní program laboratoře Istituto Superiore di Sanit? v Římě na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 byl schválen Komisí a pro tyto činnosti byl udělen grant, mělo by se toto nařízení použít až poté, co skončí toto období činnosti.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Určení laboratoře Istituto Superiore di Sanit? v Římě jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c) se zrušuje.

V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se zrušuje bod 12 písm. d).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2018/192 ze dne 8. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách (Úř. věst. L 36, 9.2.2018, s. 15).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU