(EU) 2018/1221Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 227, 10.9.2018, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. června 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1221

ze dne 1. června 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 111 odst. 1 písm. c) a čl. 135 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dobře fungující sekuritizační trh poskytuje další zdroje financování kapitálovým trhům, čímž zlepšuje schopnost financování reálné ekonomiky a přispívá k dokončení unie kapitálových trhů. Dobře fungující sekuritizační trh navíc poskytuje alternativní investiční příležitosti pojišťovnám a zajišťovnám, které musí diverzifikovat svá porfolia v prostředí nízkých výnosů. Jakožto institucionální investoři by pojišťovny a zajišťovny tedy měly být plně integrovány do sekuritizačního trhu Unie.

(2)

Aby se zajistilo řádné oživení sekuritizačního trhu Unie, byl stanoven nový regulační rámec pro sekuritizaci vycházející z poznatků získaných během finanční krize. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (2) stanoví základní prvky celkového rámce sekuritizace, s kritérii pro identifikaci jednoduchých, transparentních a standardizovaných sekuritizací (dále jen „STS sekuritizace“) a systémem dohledu pro sledování správného používání těchto kritérií původci, sponzory, emitenty a institucionálními investory. Uvedené nařízení dále stanovuje soubor obecných požadavků v oblasti ponechání si rizika, náležité péče a zpřístupňování informací pro všechna odvětví finančních služeb. Kromě toho nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 (3) mění s účinností od 1. ledna 2019 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (4), aby byly revidovány obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky, které jsou původci nebo sponzory sekuritizací či které do sekuritizací investují, zejména kapitálové požadavky na investice do STS sekuritizace.

(3)

V rozsahu, v jakém se revidovaný legislativní rámec pro sekuritizaci překrývá s působností ustanovení stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (5), je třeba upravit obezřetnostní rámec pro pojišťovny a zajišťovny, aby se zamezilo dvojí regulaci a aby byla zachována jasnost a soudržnost.

(4)

Nařízení (EU) 2017/2402 stanoví definice několika pojmů týkajících se sekuritizace. Vzhledem k tomu, že toto nařízení platí pro pojišťovny a zajišťovny spadající do působnosti směrnice 2009/138/ES, je pro účely definování pojmů, které jsou rovněž definovány v nařízení (EU) 2017/2402, vhodné odvolávat se v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 na příslušné definice stanovené v nařízení (EU) 2017/2402. Ze stejných důvodů by měly být z nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 odstraněny požadavky v oblasti ponechání si rizika a náležité péče, jelikož jsou pro všechny institucionální investory stanoveny v nařízení (EU) 2017/2402.

(5)

Nařízení (EU) 2017/2402 stanoví kritéria pro kvalifikaci STS sekuritizací s cílem poskytnout harmonizovanou definici sekuritizačních produktů vyšší kvality pro kapitálové trhy Unie. V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 byla vytvořena kategorie aktiv „sekuritizace typu 1“, aby bylo pomocí srovnatelných kvalifikačních kritérií dosaženo obdobného cíle i pro pojišťovny a zajišťovny. V zájmu zajištění konzistentnosti a rovných podmínek na sekuritizačním trhu je třeba z nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 odstranit obecná ustanovení týkající se kategorie aktiv „sekuritizace typu 1“ a místo toho odkázat na příslušná ustanovení týkající se STS sekuritizace stanovená v nařízení (EU) 2017/2402. Aby tyto změny nevedly k nepříznivým účinkům, je třeba stanovit přechodná opatření pro stávající aktiva spadající do kategorie „sekuritizace typu 1“.

(6)

Kalibrace solventnostních kapitálových požadavků podle směrnice 2009/138/EU je založena na riziku a jejím účelem je poskytnout správné pobídky v rámci různých forem investic založených na sekuritizaci. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, měla by úroveň kalibrace a citlivost vůči riziku v rámci jednotlivých tranší odpovídat rysům STS sekuritizace a být v souladu s požadavky na obezřetnost vypracovanými pro úvěrové instituce a investiční podniky. Z toho důvodu je třeba stávající ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 o kalibraci pro „sekuritizaci typu 1“ nahradit kalibrací pro STS sekuritizaci citlivější vůči riziku, která by zahrnovala všechny tranše a splňovala další požadavky k minimalizaci rizika.

(7)

Vstup revidovaného rámce v platnost by neměl mít nepříznivý dopad na stávající investice do sekuritizací, zejména pro ty institucionální investory, kteří si i přes finanční krizi zachovali určité investice. Z toho důvodu je třeba stanovit přechodná opatření.

(8)

Vzhledem ke dni použití nařízení (EU) 2017/2402, nařízení (EU) 2017/2401 a přechodných ustanovení obsažených v těchto právních předpisech je třeba zajistit, aby toto nařízení bylo použitelné od téhož dne, tj. 1. ledna 2019.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

vkládají se nové body 18a a 18b, které znějí:

„18a.

„sekuritizací“ se rozumí transakce nebo systém ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 (*1);

18b.

„STS sekuritizací“ se rozumí sekuritizace označená jako „jednoduchá, transparentní a standardizovaná“ nebo „STS“ v souladu s požadavky stanovenými v článku 18 nařízení (EU) 2017/2402;

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).“;"

b)

bod 19 se nahrazuje tímto:

„19.

„sekuritizovanou pozicí“ se rozumí sekuritizovaná pozice ve smyslu čl. 2 odst. 19 nařízení (EU) 2017/2402;“;

c)

vkládá se nový bod 19a, který zní:

„19a.

„přednostní sekuritizovanou pozicí“ se rozumí přednostní sekuritizovaná pozice ve smyslu čl. 242 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 (*2);

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

d)

body 20 až 23 se nahrazují tímto:

„20.

„resekuritizovanou pozicí“ se rozumí expozice vůči resekuritizaci ve smyslu čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402;

21.

„původcem“ se rozumí původce ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402;

22.

„sponzorem“ se rozumí sponzor ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402;

23.

„tranší“ se rozumí tranše ve smyslu čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2402;“.

2)

V článku 4 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Pro účely odstavce 5 zahrnují větší či komplexnější expozice podniku sekuritizované pozice uvedené v čl. 178 odst. 8 a 9 a resekuritizované pozice.“

3)

Článek 177 se zrušuje.

4)

Článek 178 se nahrazuje tímto:

„Článek 178

Riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic: výpočet kapitálového požadavku

1.   Kapitálový požadavek SCRsecuritisation k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu rizikového faktoru stressi v hodnotě každé sekuritizované pozice i.

2.   Rizikový faktor stressi závisí na modifikované duraci vyjádřené v letech (duri ). duri nesmí být nižší než jeden rok.

3.   Přednostním STS sekuritizovaným pozicím, které splňují požadavky stanovené v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013 a pro něž je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi podle stupně úvěrové kvality a modifikované durace sekuritizované pozice i, jak je uvedeno v následující tabulce:

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

4

5 a 6

Durace

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

Do 5 let včetně

bi ? duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

Od 5 do 10 let včetně

ai + bi ? (duri – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi ? (duri – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi ? (duri – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

Více než 20 let

min[ai + bi ? (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.   Nepřednostním STS sekuritizovaným pozicím, které splňují požadavky stanovené v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013 a pro něž je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi podle stupně úvěrové kvality a modifikované durace sekuritizované pozice i, jak je uvedeno v následující tabulce:

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

4

5 a 6

Durace

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

Do 5 let včetně

min[bi ? duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

Od 5 do 10 let včetně

min[ai + bi ? (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi ? (duri – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi ? (duri – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Více než 20 let

min[ai + bi ? (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.   Přednostním STS sekuritizovaným pozicím, které splňují kritéria stanovená v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013 a pro něž není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi podle modifikované durace sekuritizované pozice i, jak je uvedeno v následující tabulce:

Durace

stress i

ai

bi

(duri )

Do 5 let včetně

bi ? duri

4,6 %

Od 5 do 10 let včetně

ai + bi ? (duri – 5)

23 %

2,5 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi ? (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi ? (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

Více než 20 let

min[ai + bi ? (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.   Nepřednostním STS sekuritizovaným pozicím, které splňují kritéria stanovená v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013 a pro něž není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi odpovídající stupni úvěrové kvality 5 a závisející na pozměněné duraci dané expozice, jak je uvedeno v tabulce v odstavci 3.

7.   Resekuritizovaným pozicím, pro něž je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované uznanou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi podle tohoto vzorce:

 

stress i = min(bi ? duri ;1)

 

kde bi se přidělí v závislosti na stupni úvěrové kvality resekuritizované pozice i, jak je uvedeno v této tabulce:

 

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

4

5

6

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.   Sekuritizovaným pozicím, na něž se nevztahují odstavce 3 až 7 a pro něž je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované uznanou externí ratingovou agenturou, se přiřadí rizikový faktor stressi podle tohoto vzorce:

 

stress i = min(bi ? duri ;1)

 

kde bi se přidělí v závislosti na stupni úvěrové kvality sekuritizované pozice i, jak je uvedeno v této tabulce:

 

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.   Sekuritizovaným pozicím, na něž se nevztahují odstavce 3 až 8, se přiřadí rizikový faktor stressi ve výši 100 %.“

5)

Vkládá se nový článek 178a, který zní:

„Článek 178a

Kreditní rozpětí u sekuritizovaných pozic: přechodná ustanovení

1.   Bez ohledu na čl. 178 odst. 3 se sekuritizacím emitovaným před 1. lednem 2019, které se považují za sekuritizace typu 1 podle čl. 177 odst. 2 ve znění platném k 31. prosinci 2018, přiřadí rizikový faktor stressi podle čl. 178 odst. 3 i v případě, že se nejedná o STS sekuritizace, které splňují požadavky stanovené v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.   Odstavec 1 se použije pouze v případě, že po 31. prosinci 2018 nebyly přidány ani nahrazeny žádné nové podkladové expozice po 31. prosinci 2018.

3.   Bez ohledu na čl. 178 odst. 3 se sekuritizacím emitovaným před 18. lednem 2015, které se považují za sekuritizace typu 1 podle čl. 177 odst. 4 ve znění platném k 31. prosinci 2018, přiřadí rizikový faktor stressi podle článků 177 a 178 ve znění platném k 31. prosinci 2018.

4.   Bez ohledu na čl. 178 odst. 3 se sekuritizacím emitovaným před 1. lednem 2019, které se považují za sekuritizace typu 1 podle čl. 177 odst. 5 ve znění platném k 31. prosinci 2018, až do 31. prosince 2025 přiřadí rizikový faktor stressi podle článků 177 a 178 ve znění platném k 31. prosinci 2018.“

6)

Článek 180 se mění takto:

a)

odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10.   STS sekuritizovaným pozicím, které splňují kritéria stanovená v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013 a které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené Evropským investičním fondem nebo Evropskou investiční bankou, se přiřadí rizikový faktor stressi ve výši 0 %, pokud daná záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215.“;

b)

vkládá se nový odstavec 10a, který zní:

„10a.   Bez ohledu na odstavec 10 se sekuritizacím emitovaným před 1. lednem 2019, které se považují za sekuritizace typu 1 podle odstavce 10 ve znění platném k 31. prosinci 2018, přiřadí rizikový faktor stressi ve výši 0 % i v případě, že se nejedná o STS sekuritizace, které splňují požadavky stanovené v článku 243 nařízení (EU) č. 575/2013.“

7)

Články 254, 255 a 256 se zrušují.

8)

Článek 257 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Pokud pojišťovny a zajišťovny zjistí, že původce, sponzor nebo původní věřitel nesplňuje požadavky stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, nebo pokud zjistí, že nejsou splněny požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení, okamžitě o tom informují orgán dohledu.

2.   Pokud požadavky v čl. 5 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) 2017/2402 nejsou v jakémkoli ohledu splněny z důvodu nedbalosti nebo opomenutí pojišťovny nebo zajišťovny, orgán dohledu uplatní úměrné navýšení solventnostního kapitálového požadavku v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.“;

b)

odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4.   Rizikové faktory se postupně zvýší s každým následným porušením požadavků stanovených v článku 5 nařízení (EU) 2017/2402.

5.   Pokud pojišťovny nebo zajišťovny z důvodu svojí nedbalosti nebo opomenutí nesplní jakýkoli požadavek stanovený v čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402, orgán dohledu posoudí, zda by toto nesplnění mělo být považováno za podstatnou odchylku od systému správy, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/138/ES.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU