(EU) 2018/1071Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1071 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468

Publikováno: Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 23-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. července 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/24 Pozbývá platnosti: 9. ledna 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1071

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu( (1)), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. března 2018 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2018/468( (2)), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že se stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001 (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění tohoto přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány podle čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP( (3)) přijaly ve vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům rozhodnutí o tom, že byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2018/468 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2018/468 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/468 ze dne 21. března 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1420 (Úř. věst. L 79, 22.3.2018, s. 7).

(3)  Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (2001/931/SZBP) (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11.8.1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al-Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen 6.3. nebo 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15.3.2016 (řidičský průkaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen 22.3.1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

8.

MELIAD, Farah, narozen 5.11.1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

10.

?ANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen 13.10.1976 v Pülümüru (Turecko).

11.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

12.

SHAKURI Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

13.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen 11.3.1957 v Íránu. Státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný roku 1999. Hodnost: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidala, „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ (Brigáda mučedníků al-Aksá).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ (Sdružení Al-Aksá e.V.).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“), včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“, „NPA“), Filipíny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“); („Islámská skupina“; „IG“).

7.

„?slami Büyük Do?u Ak?nc?lar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

8.

„Hamas“ („Hamás“), včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ („Rada Džihádu“) (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

11.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

12.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

14.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

15.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP – General Command“).

18.

„Devrimci Halk Kurtulu? Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

19.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU