(EU) 2018/394Nařízení Komise (EU) 2018/394 ze dne 13. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zrušení požadavků letového provozu pro balony

Publikováno: Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/394

ze dne 13. března 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zrušení požadavků letového provozu pro balony

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) stanoví podmínky bezpečnosti několika druhů leteckého provozu různých kategorií letadel, včetně provozu balonů.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2018/395 (3) stanoví specifická pravidla pro provoz balonů. Od data použitelnosti uvedeného nařízení by takový provoz nadále neměl být předmětem obecných pravidel pro letecký provoz, jak je stanoví nařízení (EU) č. 965/2012. Nicméně pravidla, která se týkají dozoru nad leteckým provozem, který provádí příslušné orgány členských států, stanovená v článku 3 nařízení (EU) č. 965/2012 a v příloze II uvedeného nařízení, by se měla na letecký provoz s balony nadále uplatňovat, jelikož se tyto požadavky nevztahují na žádnou konkrétní činnost leteckého provozu, ale uplatňují se vůči takovým činnostem horizontálně.

(3)

Nařízení (EU) č. 965/2012 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby byla zohledněna nová pravidla, která platí pro provoz balónů, a aby byla případně vyjasněna příslušná ustanovení uvedeného nařízení.

(4)

Zvážíme-li úzkou vazbu mezi nařízeními, datum použitelnosti změn nařízení (EU) č. 965/2012 stanovené v tomto nařízení by mělo být sladěno s datem použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2018/395

(5)

Agentura připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej jako stanovisko (4) Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro letový provoz letounů, vrtulníků a kluzáků, včetně prohlídek letadel provozovatelů na odbavovací ploše pod bezpečnostním dozorem jiného státu, když přistávají na letištích nacházejících se na území, na něž se vztahují ustanovení Smluv.

„2.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení provozovatelů letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, vyjma balonů, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě, práv a povinností držitelů osvědčení, jakož i podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

„3.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek a postupů pro prohlášení provozovatelů zapojených do zvláštního obchodního provozu letounů, vrtulníků a kluzáků nebo do neobchodního provozu složitých motorových letadel, včetně zvláštního neobchodního provozu složitých motorových letadel, o jejich způsobilosti a dostupnosti prostředků k plnění povinností spojených s provozem letadla, a pro dozor nad těmito provozovateli.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Ustanovení tohoto nařízení se nepoužijí na letový provoz vzducholodí.“;

c)

doplňuje se nový odstavec 7, který zní:

„7.   Ustanovení tohoto nařízení se nepoužijí na letový provoz balonů. Nicméně na letecký provoz jiných než upoutaných plynových balonů se použijí požadavky týkající se dozoru uvedené v článku 3.“

2)

V článku 2 se vkládají nové body 1a a 1b, které znějí:

„1a)

„balonem“ letadlo s posádkou, které je lehčí než vzduch, není poháněné motorem, a které se udržuje v letu buď pomocí plynu lehčího než vzduch, nebo pomocí palubního hořáku, včetně plynových balonů, kombinovaných balonů a, přestože jsou poháněné motorem, horkovzdušných vzducholodí;

1b)

„upoutaným plynovým balonem“ plynový balon s upoutávacím systémem, který balon poutá k pevnému bodu po celou dobu provozu;“

3)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Systémy správy a řízení příslušných orgánů členských států a agentury musí splňovat požadavky uvedené v příloze II.“

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Provozovatelé provozují letoun, vrtulník nebo kluzák pouze pro účely provozu v obchodní letecké dopravě (dále jen „CAT“) v souladu s požadavky uvedenými v přílohách III a IV.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

letounů, vrtulníků a kluzáků používaných k dopravě nebezpečného zboží (DG);“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Provozovatelé jiných než složitých motorových letounů, vrtulníků a kluzáků zabývající se neobchodním provozem, včetně zvláštního neobchodního provozu, provozují letadla pouze v souladu s požadavky uvedenými v příloze VII.“;

d)

v odstavci 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jiné letouny a vrtulníky, jakož i kluzáky, v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze VII.“;

e)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Provozovatelé provozují letoun, vrtulník nebo kluzák pouze pro účely zvláštního provozu v obchodní letecké dopravě v souladu s požadavky uvedenými v přílohách III a VIII.“;

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od článku 5 tohoto nařízení, aniž je dotčen čl. 5 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 216/2008 a hlava P přílohy I nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (*1) týkající se povolení k letu, jsou následující lety provozovány podle požadavků uvedených ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, ve kterém má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, nebo, v případě, že provozovatel žádné hlavní místo obchodní činnosti nemá, podle vnitrostátních právních předpisů místa, kde má provozovatel sídlo nebo kde je usazen.

a)

lety související se zavedením nebo změnou typu letounu, vrtulníku nebo kluzáku prováděné konstrukční nebo výrobní organizací v oblasti působnosti jejich práv;

b)

lety, při nichž nejsou přepravováni cestující ani náklad a kdy je letoun, vrtulník nebo kluzák přelétáván za účelem renovace, opravy, kontrol údržby, kontrol, dodání, vývozu nebo pro podobné účely.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).“"

b)

v odstavci 4a se návětí nahrazuje tímto:

„Odchylně od čl. 5 odst. 1 a 6 lze v souladu s přílohou VII s jinými než složitými motorovými letouny, vrtulníky a kluzáky provádět tyto lety:“;

6)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Omezení doby letové služby

1.   Na provoz letounů v CAT se vztahují požadavky hlavy FTL přílohy III.

2.   Odchylně od odstavce 1 se provoz aerotaxi, záchranné služby a provoz jednopilotních letounů v CAT provádí v souladu požadavky uvedenými ve vnitrostátních předpisech, na které odkazuje čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3922/91, a v souladu s hlavou Q přílohy III tohoto nařízení.

3.   Odchylně od odstavce 1, provoz vrtulníků v CAT a provoz kluzáků v CAT musí být v souladu s požadavky uvedenými ve vnitrostátních předpisech členského státu, ve kterém má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti.

4.   Neobchodní provoz složitých motorových letounů a vrtulníků, včetně zvláštního neobchodního provozu, jakož i zvláštní obchodní provoz letounů, vrtulníků a kluzáků musí být, co se týče omezení doby letové služby, v souladu s požadavky uvedenými ve vnitrostátních předpisech členského státu, ve kterém má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, nebo, v případě, že provozovatel žádné hlavní místo obchodní činnosti nemá, v souladu s vnitrostátními právními předpisy místa, kde má provozovatel sídlo nebo kde je usazen.“

7)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Požadavky příloh II a VII se od 25. srpna 2013 použijí pro neobchodní provoz kluzáků. Nicméně členské státy, jež se je rozhodly v souladu s právem Unie platným před 8. dubnem 2019 pro takový provoz na jejich území zcela či částečně neuplatňovat, tato rozhodnutí zpřístupní veřejnosti. Pokud bude jakékoliv z těchto rozhodnutí 8. dubna 2020 stále platit, jeho platnost tímto dnem skončí.

3.   Požadavky příloh II, III, VII a VIII se od 1. července 2014 použijí pro zvláštní provoz kluzáků. Nicméně členské státy, jež se je rozhodly v souladu s právem Unie platným před 8. dubnem 2019 pro takový provoz na jejich území zcela či částečně neuplatňovat, tato rozhodnutí zpřístupní veřejnosti. Pokud bude jakékoliv z těchto rozhodnutí 8. dubna 2020 stále platit, jeho platnost tímto dnem skončí.“

b)

v odstavci 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

provoz kluzáků v CAT od 1. července 2014. Nicméně členské státy, jež se je rozhodly v souladu s právem Unie platným před 8. dubnem 2019 pro takový provoz na jejich území zcela či částečně neuplatňovat, tato rozhodnutí zpřístupní veřejnosti. Pokud bude jakékoliv z těchto rozhodnutí 8. dubna 2020 stále platit, jeho platnost tímto dnem skončí.“

8)

Přílohy I, II, III, IV, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Stanovisko č. 01/2016 Evropské agentury pro bezpečnost letectví k revizi evropských provozních pravidel pro balony ze dne 6. ledna 2016 pro nařízení Komise.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III, IV, VII a VIII nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

V příloze I se bod 120 nahrazuje tímto:

„120.

„Provozním nákladem“ se rozumí celková hmotnost cestujících, zavazadel, nákladu a specializovaného vybavení na palubě včetně veškeré zátěže;“;

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v článku ARO.GEN.345 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Obdrží-li příslušný úřad prohlášení od organizace, která provádí nebo má v úmyslu provádět činnosti, pro které se vyžaduje prohlášení, příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje veškeré informace požadované podle článku ORO.DEC.100 přílohy III (části ORO) tohoto nařízení nebo u provozovatelů balonů veškeré informace požadované podle článku BOP.ADD.100 přílohy II (části BOP) nařízení Komise (EU) 2018/395 (*1), a potvrdí organizaci přijetí prohlášení.

(*1)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10)“;"

b)

v čl. ARO.GEN.350 písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

organizace během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech neumožnila přístup příslušnému úřadu podle článku ORO.GEN.140 přílohy III (části ORO) tohoto nařízení nebo provozovatelům balonů podle článků BOP.ADD.015 a BOP.ADD.035 přílohy II (části BOP) nařízení (EU) 2018/395;“;

c)

nadpis článku ARO.OPS.110 se nahrazuje tímto:

„ARO.OPS.110   Dohody o nájmu/pronájmu letounů a vrtulníků“;

3)

Příloha III se mění takto:

a)

v článku ORO.GEN.110 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

Bez ohledu na ustanovení písmene j) provozovatelé vykonávající obchodní provoz s jedním z následujících letadel zajistí, aby letové posádky absolvovaly odpovídající výcvik nebo instruktáž, které jim umožní rozpoznat neuvedené nebezpečné zboží dopravené na palubu cestujícími nebo jako součást nákladu:

1)

kluzák;

2)

jednomotorový vrtulový letoun s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší létající se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě podle pravidel VFR ve dne;

3)

jiný než složitý jednomotorový vrtulník s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší létající se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě podle pravidel VFR ve dne.“;

b)

v článku ORO.MLR.101 se návětí nahrazuje tímto:

„S výjimkou letů jednomotorových vrtulových letounů s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší nebo jednomotorových nesložitých vrtulníků s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě podle pravidel VFR ve dne a letů kluzáků vypadá hlavní členění provozní příručky takto:“.

c)

v čl. ORO.FC.005 písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

provozu kluzáků v obchodní letecké dopravě nebo“;

d)

v článku ORO.CC.100 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Počet a složení palubních průvodčích se stanoví v souladu s odstavcem 7.a přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 s přihlédnutím k provozním faktorům nebo okolnostem konkrétního letu, který má být proveden. Na provoz letadla s MOPSC větší než 19 musí být přidělen alespoň jeden palubní průvodčí, jestliže je na palubě jeden či více cestujících.“;

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

článek CAT.GEN.105 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

„CAT.GEN.105   Turistické motorové kluzáky a motorové kluzáky“;

ii)

písmeno d) se zrušuje;

b)

článek CAT.GEN.NMPA.100 se mění takto:

i)

v písmenu a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

odpovídá za provoz a bezpečnost kluzáků od okamžiku, kdy začne proces vypouštění, až do doby, kdy kluzák na konci letu zastaví;“;

ii)

písmeno d) se zrušuje;

c)

článek CAT.GEN.NMPA.105 se zrušuje;

d)

v čl. CAT.GEN.NMPA.140 písm. a) se bod 19 nahrazuje tímto:

„19.

dokumentace o hmotnosti a vyvážení;“;

e)

článek CAT.OP.NMPA.105 se nahrazuje tímto:

„CAT.OP.NMPA.105   Postupy omezování hluku – motorové kluzáky

Velitel letadla vezme v úvahu dopad hluku letadla, přičemž zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku.“;

f)

článek CAT.OP.NMPA.110 se zrušuje;

g)

článek CAT.OP.NMPA.135 se zrušuje;

h)

článek CAT.OP.NMPA.140 se nahrazuje tímto:

„CAT.OP.NMPA.140   Kouření na palubě

Na palubě kluzáku není dovoleno kouřit.“;

i)

článek CAT.OP.NMPA.165 se zrušuje;

j)

článek CAT.OP.NMPA.180 se zrušuje;

k)

v hlavě C se zrušuje oddíl 5;

l)

v hlavě D se zrušuje oddíl 4;

5)

Příloha VII (část NCO) se mění takto:

a)

článek NCO.GEN.102 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

„NCO.GEN.102   Turistické motorové kluzáky a motorové kluzáky“;

ii)

písmeno d) se zrušuje;

b)

v článku NCO.GEN.103 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

začínat a končit na stejném letišti nebo provozním místě s výjimkou kluzáků;“;

c)

článek NCO.GEN.105 se mění takto:

i)

v písmeně a) odst. 4 se body iii) a iv) nahrazují tímto:

„iii)

přístroje a vybavení požadované pro provedení tohoto letu jsou zastavěny v letadle a jsou v provozu, pokud seznamem minimálního vybavení (MEL), popřípadě rovnocenným dokumentem, není povolen provoz s nefunkčním vybavením v souladu s požadavky stanovenými v článcích NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 nebo NCO.IDE.S.105;

iv)

hmotnost letadla a poloha těžiště jsou takové, že je let možno provést v rámci mezních hodnot předepsaných v dokumentaci k letové způsobilosti;“;

ii)

v písm. f) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

je na svém pracovním místě řádně upoután bezpečnostním pásem a“;

d)

článek NCO.GEN.106 se zrušuje;

e)

v článku NCO.GEN.135 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), při letech s kluzákem, vyjma turistických motorových kluzáků, mohou být dokumenty a informace uvedené v písm. a) bodech 2 až 8 a v písm. a) bodech 11, 12 a 13 v doprovodném vozidle.“;

f)

článek NCO.OP.121 se zrušuje;

g)

článek NCO.OP.127 se zrušuje;

h)

článek NCO.OP.150 se nahrazuje tímto:

„NCO.OP.150   Přeprava cestujících

Velící pilot zajistí, aby před a v průběhu pojíždění, vzletu a přistání a kdykoli to velící pilot považuje za nutné v zájmu bezpečnosti, byl každý cestující na palubě na svém sedadle nebo lůžku a byl řádně upoután bezpečnostním pásem nebo zádržným systémem, kterým je jeho místo vybaveno.“;

i)

článek NCO.OP.156 se nahrazuje tímto:

„NCO.OP.156   Kouření na palubě – kluzáky

Na palubě kluzáku není dovoleno kouřit.“;

j)

článek NCO.OP.176 se zrušuje;

k)

článek NCO.OP.185 se nahrazuje tímto:

„NCO.OP.185   Řízení palivového systému za letu

Velící pilot v pravidelných intervalech kontroluje, aby množství použitelného zbývajícího paliva za letu nebylo menší než množství paliva požadované pro pokračování na letiště nebo provozní místo s přípustným počasím, přičemž plánované množství záložního paliva zůstává v souladu s požadavky uvedenými v NCO.OP.125 nebo v NCO.OP.126.“;

l)

článek NCO.OP.215 se zrušuje;

m)

v článku NCO.POL.100 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

V každé fázi provozu musí naložení, hmotnost a poloha těžiště letadla vyhovovat všem omezením stanoveným v letové příručce letadla (AFM) nebo v rovnocenném dokumentu.“;

n)

článek NCO.POL.105 se nahrazuje tímto:

„NCO.POL.105   Vážení

a)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost a poloha těžiště letadla byly stanoveny skutečným zvážením před prvním uvedením letadla do provozu. Započítávají se a správně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost a vyvážení. Tyto informace jsou zpřístupněny velícímu pilotovi. Pokud vliv modifikací na hmotnost a vyvážení není přesně znám, letadla jsou zvážena znovu.

b)

Vážení provede:

1)

u letounů a vrtulníků výrobce letadla nebo organizace oprávněná k údržbě a

2)

u kluzáků výrobce letadla, nebo se uskuteční v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1321/2014.“;

o)

v hlavě D se zrušuje oddíl 4;

p)

v článku NCO.SPEC.115 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Člen posádky je během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není v kontrolním seznamu stanoveno jinak.“;

q)

v článku NCO.SPEC.120 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

Specializovaný odborník je během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není v kontrolním seznamu stanoveno jinak.“;

6)

Příloha VIII se mění takto:

a)

článek SPO.GEN.102 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

„SPO.GEN.102   Turistické motorové kluzáky a motorové kluzáky“;

ii)

písmeno d) se zrušuje;

b)

v článku SPO.GEN.105 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Člen posádky je během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není ve standardním provozním postupu stanoveno jinak.“;

c)

v článku SPO.GEN.106 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Specializovaný odborník je během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není ve standardním provozním postupu stanoveno jinak.“;

d)

v článku SPO.GEN.107 se písm. a) bod 4 podbody iii) a iv) nahrazují tímto:

„iii)

přístroje a vybavení požadované pro provedení tohoto letu jsou zastavěny v letadle a jsou funkční v souladu s požadavky stanovenými v článcích SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 nebo SPO.IDE.S.105, pokud seznamem minimálního vybavení (MEL), případně jiným rovnocenným dokumentem, není povolen provoz s nefunkčním vybavením,

iv)

hmotnost letadla a poloha těžiště jsou takové, že je let možno provést v rámci mezních hodnot předepsaných v dokumentaci k letové způsobilosti,“;

e)

článek SPO.GEN.108 se zrušuje;

f)

v článku SPO.GEN.140 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), při letech s kluzákem, vyjma turistických motorových kluzáků, mohou být dokumenty a informace uvedené v písm. a) bodech 1 až 10 a v písm. a) bodech 13 až 19 v doprovodném vozidle.“;

g)

článek SPO.OP.121 se zrušuje;

h)

článek SPO.OP.132 se zrušuje;

i)

článek SPO.OP.160 se nahrazuje tímto:

„SPO.OP.160   Použití náhlavní soupravy

Každý člen letové posádky konající službu v pilotním prostoru je vybaven náhlavní soupravou s raménkovým nebo rovnocenným mikrofonem a používá ji jako základní přístroj pro komunikaci s letovými provozními službami, ostatními členy posádky a specializovanými odborníky.“;

j)

článek SPO.OP.181 se zrušuje;

k)

článek SPO.OP.225 se zrušuje;

l)

v článku SPO.POL.100 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

V každé fázi provozu musí naložení, hmotnost a poloha těžiště (CG) letadla vyhovovat všem omezením stanoveným v příslušné příručce.“;

m)

článek SPO.POL.105 se nahrazuje tímto:

„SPO.POL.105   Hmotnost a vyvážení

a)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost a poloha těžiště letadla byly stanoveny skutečným zvážením před prvním uvedením letadla do provozu. Započítávají se a správně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost a vyvážení. Tyto informace jsou zpřístupněny velícímu pilotovi. Pokud vliv modifikací na hmotnost a vyvážení není přesně znám, letadla jsou zvážena znovu.

b)

Vážení provede:

1)

u letounů a vrtulníků výrobce letadla nebo organizace oprávněná k údržbě a

2)

u kluzáků výrobce letadla, nebo se uskuteční v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1321/2014.“;

n)

v hlavě D se zrušuje oddíl 4;

o)

článek SPO.SPEC.PAR.120 se zrušuje.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU