(EU) 2018/339Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/339 ze dne 7. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Islandu

Publikováno: Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 21-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. března 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/339

ze dne 7. března 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Islandu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru a schválené rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (2) stanoví zvýšení ročních kvót osvobozených od cla a zavedení nové kvóty pro sýry.

(2)

Množství podle nové kvóty se použijí od 1. května 2018. Odchylně od článku 6 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) by se proto mělo stanovit nové období od 1. května do 31. prosince 2018, které nahradí období od 1. července do 31. prosince 2018, a stanovit množství pro toto nové období v příloze I bodě I.I uvedeného nařízení ve znění tohoto nařízení.

(3)

Období pro podávání žádostí předchází konci schvalovacího řízení pro žadatele, kteří mají být oprávněni dovážet na základě kvót od 1. července 2018. Aby se žadatelé, kteří ještě nejsou uvedeni na seznamu schválených hospodářských subjektů, mohli zúčastnit přidělování kvót na období od 1. května do 31. prosince 2018, měla by být stanovena odchylka od článku 10 nařízení (ES) č. 2535/2001.

(4)

Lhůta pro podávání žádostí o dovozní licence na první pololetí 2018 podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2535/2001 již uplynula. Odchylně od čl. 14 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení by proto měla být stanovena nová lhůta pro podávání žádostí o licence od 1. do 10. dubna 2018.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

v článku 5 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

kvót stanovených v příloze V dohody mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, schválené rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (*1) („dohoda s Islandem“),

(*1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).“;"

b)

bod I.I přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001

1.   Odchylně od čl. 6 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2535/2001 se pro množství stanovená v bodě I.I přílohy I uvedeného nařízení šestiměsíční období od 1. července do 31. prosince 2018 nahrazuje obdobím od 1. května do 31. prosince 2018.

2.   Odchylně od čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2535/2001 jsou oprávněni požádat o licence na kvóty a na období uvedené v odstavci 1 tohoto článku kromě hospodářských subjektů uvedených v seznamu rovněž žadatelé, kteří předložili platnou žádost o schválení před 1. dubnem 2018 v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení.

3.   Odchylně od čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2535/2001 se na období od 1. května do 31. prosince 2018 žádosti o dovozní licence na množství stanovená v bodě I.I přílohy I uvedeného nařízení ve znění tohoto nařízení podávají od 1. do 10. dubna 2018.

4.   Žádosti uvedené v odstavci 3 se vztahují na nejméně 5 tun a ne na větší množství, než které je k dispozici. Na období od 1. července do 31. prosince 2018 se nepodávají žádné žádosti.

5.   Dovozní licence vydané na základě žádostí podaných v souladu s odstavcem 3 jsou platné do 31. prosince 2018.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Použije se ode dne 1. dubna 2018.

V Bruselu dne 7. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).


PŘÍLOHA

I.I

Celní kvóty podle přílohy V dohody s Islandem schválené rozhodnutím (EU) 2017/1913

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(množství v tunách)

Použitelné clo: bez cla

Číslo kvóty

 

09.4225

09.4226

09.4227

Popis  (*1)

 

Přírodní máslo

„Skyr“

Sýry

Kód KN

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex 0406

kromě výrobku „Skyr“ podpoložky KN 0406 10 50  (*2)

Množství za květen–prosinec 2018

 

201

793

9

Roční množství v roce 2019

 

439

2 492

31

Množství za leden–červen

 

220

1 246

16

Množství za červenec–prosinec

 

219

1 246

15

Roční množství v roce 2020

 

463

3 095

38

Množství za leden–červen

 

232

1 548

19

Množství za červenec–prosinec

 

231

1 547

19

Roční množství od roku 2021 v dalších letech

 

500

4 000

50

Množství za leden–červen

 

250

2 000

25

Množství za červenec–prosinec

 

250

2 000

25


(*1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis výrobků považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(*2)  Kód KN podléhá úpravě, očekává se potvrzení zařazení produktu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU