(EU) 2018/222Nařízení Komise (EU) 2018/222 ze dne 15. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 43, 16.2.2018, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. února 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/222

ze dne 15. února 2018,

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „referenční laboratoře EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. Jmenované referenční laboratoře EU jsou uvedeny v příloze VII uvedeného nařízení, včetně laboratoře, jež je odpovědná za sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů.

(2)

Jmenování referenční laboratoře EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů, která se nachází ve Spojeném království, skončí 31. prosince 2018 v návaznosti na oznámení Spojeného království podaného v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Jelikož Salmonella, Escherichia coli a viry představují hlavní nebezpečí spojená s konzumací mlžů, měly by referenční laboratoře EU pro analýzu a testování zoonóz (salmonelóz), referenční laboratoř EU pro Escherichia coli včetně E. Coli vytvářející verotoxin (VTEC) a referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou provádět příslušné analytické zkoušky na přítomnost salmonely, E. coli a virů, které byly doposud prováděny referenční laboratoří EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů. Referenční laboratoř EU pro sledování mořských biotoxinů by měla převzít činnosti týkající se klasifikace a monitorování produkčních oblastí mlžů. Referenční laboratoř EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů již není tedy dále zapotřebí, a proto by měla být vyňata ze seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 882/2004.

(4)

Nařízení (ES) č. 882/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby se předešlo narušení činností, které v současnosti provádí referenční laboratoř EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů, je vhodné, aby se opatření stanovená tímto nařízením použila od 1. ledna 2019.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se zrušuje bod 4.

Článek 2

Referenční laboratoře EU pro analýzu a testování zoonóz (salmonelóz), referenční laboratoř EU pro Escherichia coli včetně E. Coli vytvářející verotoxin (VTEC) a referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou převezmou činnosti, které doposud prováděla referenční laboratoř EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů, týkající se analytických zkoušek na přítomnost salmonely, E. coli a virů, a to v uvedeném pořadí.

Referenční laboratoř EU pro sledování mořských biotoxinů převezme činnosti týkající se klasifikace a monitorování produkčních oblastí mlžů.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU