(EU) 2017/2311Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2311 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2016/2292 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 39-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1979 Pozbývá platnosti: 3. ledna 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2311

ze dne 13. prosince 2017,

kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2016/2292

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6e odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 nesmí domovští poskytovatelé od 15. června 2017 účtovat roamingovým zákazníkům v žádném členském státě žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za přijaté regulované roamingové volání v rámci objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

(2)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 mohou domovští poskytovatelé uplatňovat po 15. červnu 2017 příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb nad rámec objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

(3)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že veškeré příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání nesmějí překročit vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2292 (2) stanovilo vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii, který se použije v roce 2017 na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2016.

(5)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) poskytlo Komisi aktualizované informace od národních regulačních orgánů členských států o maximální úrovni sazeb za ukončení volání v mobilních sítích uložených těmito orgány v souladu s články 7 a 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (3) a s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES (4) na jednotlivých vnitrostátních trzích pro velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích a o celkovém počtu účastníků v členských státech.

(6)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 Komise vypočítala vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii takto: i) vynásobením maximální sazby za ukončení volání v mobilních sítích povolené v daném členském státě celkovým počtem účastníků v tomto členském státě; ii) sečtením těchto výsledků ze všech členských států a iii) vydělením takto získaného celkového součtu celkovým počtem účastníků ve všech členských státech na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2017. Pro členské státy mimo eurozónu je příslušným směnným kurzem průměr za druhé čtvrtletí roku 2017 získaný z databáze Evropské centrální banky.

(7)

Hodnotu váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2016/2292 je proto nezbytné aktualizovat.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/2292 by proto mělo být zrušeno.

(9)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 musí Komise každoročně provést přezkum váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii je stanoven na 0,0091 EUR za minutu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2016/2292 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2292 ze dne 16. prosince 2016, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2015/2352 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 77).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU