(EU) 2017/1979Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. října 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1979

ze dne 31. října 2017,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že členské státy zajistí, aby produkce a uvádění živých mlžů a živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů na trh podléhaly úředním kontrolám uvedeným v příloze II zmíněného nařízení. Kapitola II uvedené přílohy obsahuje pravidla týkající se klasifikace produkčních oblastí a jejich monitorování.

(3)

V příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 854/2004 jsou produkční oblasti klasifikovány podle úrovně fekálního znečištění. U živočichů, kteří získávají potravu filtrací vody, jako jsou například mlži, se mohou nahromadit mikroorganismy představující riziko pro veřejné zdraví. Z tohoto důvodu je klasifikace produkčních oblastí založena na přítomnosti určitých mikroorganismů souvisejících s fekálním znečištěním.

(4)

Ostnokožci jsou zpravidla živočichové, kteří nezískávají potravu filtrací vody; proto by se riziko hromadění mikroorganismů souvisejících s fekálním znečištěním u těchto živočichů mělo považovat za velmi malé. Kromě toho nebyly hlášeny žádné epizootologické informace, podle kterých by existovala souvislost mezi pravidly stanovenými v kapitole II přílohy II nařízení (ES) č. 854/2004 týkajícími se klasifikace produkčních oblastí a rizikem pro veřejné zdraví spojeným s ostnokožci, kteří nezískávají potravu filtrací vody.

(5)

Ostnokožci by proto měli být vyňati z působnosti pravidel týkajících se klasifikace produkčních oblastí stanovených v příloze II kapitole II nařízení (ES) č. 854/2004.

(6)

Příloha II kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví úřední kontroly hřebenatkovitých a živých mořských plžů, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbíraných mimo klasifikované produkční oblasti; ostnokožci, kteří nezískávají potravu filtrací vody, by měli být začleněni do této kapitoly.

(7)

Příloha II kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 854/2004 se kapitola III nahrazuje tímto:

„KAPITOLA III:   ÚŘEDNÍ KONTROLY HŘEBENATKOVITÝCH (PECTINIDAE), MOŘSKÝCH PLŽŮ A OSTNOKOŽCŮ, KTEŘÍ NEZÍSKÁVAJÍ POTRAVU FILTRACÍ VODY, SBÍRANÝCH MIMO KLASIFIKOVANÉ PRODUKČNÍ OBLASTI

Úřední kontroly hřebenatkovitých, mořských plžů a ostnokožců, kteří nezískávají potravu filtrací vody, sbíraných mimo klasifikované produkční oblasti se provádějí při dražbách ryb, v expedičních střediscích a ve zpracovatelských zařízeních.

Tyto úřední kontroly musí ověřit soulad s hygienickými normami pro živé mlže stanovenými v příloze III oddílu VII kapitole V nařízení (ES) č. 853/2004 a dodržování jiných požadavků přílohy III oddílu VII kapitoly IX uvedeného nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU